Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Telekom, a.s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 029 335 000 € 1 040 523 000 € 1 079 008 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
255 785 000 € 256 436 000 € 278 814 000 €
005
A.I.2
Software
55 760 000 € 49 430 000 € 36 087 000 €
007
A.I.4
Goodwill
73 313 000 € 73 313 000 € 73 313 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
92 350 000 € 108 910 000 € 140 609 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
34 362 000 € 24 783 000 € 28 805 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
704 392 000 € 714 929 000 € 731 096 000 €
013
A.II.2
Stavby
72 999 000 € 78 843 000 € 77 362 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
485 028 000 € 499 019 000 € 522 352 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
77 834 000 € 75 621 000 € 75 580 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
68 531 000 € 61 446 000 € 55 802 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
69 158 000 € 69 158 000 € 69 098 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
69 098 000 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
473 778 000 € 359 419 000 € 343 461 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
14 632 000 € 15 904 000 € 16 230 000 €
035
B.I.1
Materiál
6 602 000 € 5 711 000 € 7 068 000 €
039
B.I.5
Tovar
8 030 000 € 10 193 000 € 9 162 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
30 322 000 € 1 634 000 € 1 240 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
1 382 000 € 1 634 000 € 1 240 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
28 940 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
385 842 000 € 285 930 000 € 284 610 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
105 482 000 € 102 930 000 € 104 610 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
217 000 000 € 183 000 000 € 180 000 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
499 000 € 0 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
62 861 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
42 982 000 € 55 951 000 € 41 381 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
24 331 000 € 21 637 000 € 24 341 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 063 000 € 13 555 000 € 13 091 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 268 000 € 8 082 000 € 11 250 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 527 444 000 € 1 421 579 000 € 1 446 810 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 192 561 000 € 1 100 740 000 € 1 095 818 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
864 113 000 € 864 113 000 € 864 113 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-2 814 000 € -2 833 000 € -2 350 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
172 823 000 € 172 823 000 € 172 823 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
158 439 000 € 66 637 000 € 61 232 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
158 439 000 € 66 637 000 € 61 232 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
334 618 000 € 283 603 000 € 315 587 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
96 509 000 € 83 635 000 € 94 833 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
2 547 000 € 2 730 000 € 5 440 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 531 000 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
89 431 000 € 80 905 000 € 89 393 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
30 427 000 € 32 047 000 € 26 106 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
30 427 000 € 32 047 000 € 26 106 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
199 332 000 € 163 529 000 € 162 586 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
113 864 000 € 127 357 000 € 128 238 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 886 000 € 19 887 000 € 18 719 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 461 000 € 11 359 000 € 12 111 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
55 121 000 € 4 926 000 € 3 518 000 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 350 000 € 4 392 000 € 32 062 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 350 000 € 4 392 000 € 32 062 000 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
265 000 € 37 236 000 € 35 405 000 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
242 000 € 5 362 000 € 3 208 000 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
23 000 € 31 874 000 € 32 197 000 €