Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
86 784 003 € 74 631 052 € 73 943 406 € 71 315 644 € 70 290 297 € 65 456 466 € 59 528 992 € 40 450 109 € 25 490 846 € 25 459 578 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
62 234 835 € 47 227 407 € 50 642 317 € 56 142 910 € 55 536 502 € 49 640 101 € 48 848 032 € 32 341 660 € 18 148 327 € 20 984 876 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
615 295 € 2 506 484 € 8 003 355 € 13 524 201 € 21 598 259 € 25 916 306 € 2 159 580 € 3 253 695 € 4 162 369 € 7 133 382 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
507 400€ 508 223€ 609 902€ 275 668€ 313 643€ 281 191€ 172 296€ 133 274€ 44 004€ 10 890€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
107 895€ 167 954€ 232 766€ 297 578€ 380 765€ 451 077€ 109 295€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 1 760 972€ 7 160 687€ 12 784 644€ 20 872 651€ 25 184 038€ 1 874 629€ 3 120 421€ 4 118 365€ 7 112 892€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
69 335€ 166 311€ 31 200€ 3 360€ 9 600€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 466 945 € 6 489 361 € 7 118 494 € 7 858 779 € 6 527 740 € 3 937 863 € 3 295 331 € 2 874 315 € 2 664 114 € 1 588 578 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 692 694€ 1 460 217€ 1 446 920€ 1 398 983€ 1 094 930€ 1 013 804€ 950 533€ 945 496€ 981 112€ 712 305€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 770 228€ 5 029 144€ 5 641 099€ 6 276 800€ 5 385 211€ 2 914 823€ 2 344 798€ 1 806 020€ 1 683 002€ 876 273€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 629€ 175 128€ 24 048€ 9 236€ 0€ 122 799€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 394€ 0€ 30 475€ 7 868€ 23 551€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
55 152 595 € 38 231 562 € 35 520 468 € 34 759 930 € 27 410 503 € 19 785 932 € 43 393 121 € 26 213 650 € 11 321 844 € 12 262 916 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 375 328€ 1 364 357€ 1 364 357€ 1 364 357€ 1 364 357€ 1 364 357€ 449 087€ 449 087€ 5 312€ 946 384€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
5 911 398€ 5 753 020€ 5 481 540€ 5 552 330€ 5 654 833€ 2 526 826€ 13 671 505€ 11 283 338€ 11 283 338€ 11 283 338€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
47 832 675€ 30 960 115€ 28 463 948€ 27 709 406€ 20 358 119€ 15 828 007€ 28 709 388€ 13 960 502€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 33 548€ 529 947€ 487 529€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
120 876€ 177 429€ 100 643€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 377 208 € 26 800 622 € 22 186 228 € 13 728 515 € 13 906 014 € 15 214 623 € 9 986 132 € 7 643 445 € 7 001 920 € 4 266 979 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 896 525 € 8 941 441 € 7 096 044 € 3 583 272 € 3 268 683 € 4 322 737 € 2 268 775 € 1 751 586 € 1 345 514 € 769 826 €
035
B.I.1
Materiál
6 211 525€ 8 941 441€ 6 999 044€ 3 486 272€ 3 054 683€ 3 975 937€ 2 268 775€ 1 751 586€ 1 345 514€ 769 826€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 97 000€ 97 000€ 214 000€ 346 800€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
685 000€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 275 231 € 74 672 € 6 032 € 15 139 € 18 355 € 42 122 € 690 197 € 148 079 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 42 122 € 11 833 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 42 122€ 11 833€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 765 418€ 15 000€ 15 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 633€ 16 632€ 6 032€ 15 139€ 18 355€ 1 631€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
505 180€ 58 040€ 663 364€ 131 448€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 352 661 € 17 200 981 € 14 721 525 € 9 911 225 € 10 336 072 € 10 539 904 € 6 836 073 € 5 582 767 € 5 645 170 € 3 472 966 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 153 053 € 17 180 660 € 14 694 854 € 9 786 718 € 10 249 595 € 9 042 239 € 6 782 695 € 5 560 104 € 4 292 206 € 2 309 217 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 331€ 5 048€ 6 194€ 31 464€ 73 967€ 11 658€ 18 774€ 1 769€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 9 380€ 0€ 3 300€ 1 315€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 143 722€ 17 175 612€ 14 679 280€ 9 755 254€ 10 175 628€ 9 027 281€ 6 762 606€ 5 558 335€ 4 292 206€ 2 309 217€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 6 000€ 6 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 1 514€ 1 454€ 1 394€ 710 603€ 793 193€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
12€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
161 404€ 0€ 99 409€ 0€ 1 403 134€ 281 121€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
38 204€ 20 321€ 26 671€ 25 098€ 86 477€ 93 017€ 45 912€ 15 269€ 642 361€ 89 435€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
852 791 € 583 528 € 362 627 € 218 879 € 282 904 € 309 860 € 191 087 € 161 013 € 11 236 € 24 187 €
072
B.V.1.
Peniaze
575 636€ 507 820€ 361 183€ 190 257€ 279 950€ 271 049€ 187 479€ 20 272€ 8 249€ 8 739€
073
B.V.2.
Účty v bankách
277 155€ 75 708€ 1 444€ 28 622€ 2 954€ 38 811€ 3 608€ 140 741€ 2 987€ 15 448€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
171 960 € 603 023 € 1 114 861 € 1 444 219 € 847 781 € 601 742 € 694 828 € 465 004 € 340 599 € 207 723 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 836€ 8 189€ 1 072€ 1 288€ 1 288€ 41€ 4 282€ 8 339€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
82 985€ 143 169€ 68 980€ 63 436€ 467 037€ 480 505€ 464 483€ 332 075€ 261 083€ 185 998€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
84 139€ 451 665€ 1 044 809€ 1 379 495€ 379 456€ 121 196€ 226 063€ 124 590€ 79 516€ 21 725€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
86 784 003 € 74 631 052 € 73 943 406 € 71 315 644 € 70 290 297 € 65 456 466 € 59 528 992 € 40 450 109 € 25 490 846 € 25 459 578 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
45 571 855 € 29 483 709 € 14 627 106 € 10 499 679 € 15 431 413 € 15 013 109 € 16 615 938 € 12 264 741 € 9 257 343 € 11 017 830 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 € 1 142 080 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€ 1 142 080€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 842 649€ 3 282 649€ 6 062 649€ 7 502 649€ 8 942 649€ 8 942 649€ 11 390 649€ 12 090 649€ 13 590 649€ 15 090 649€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 € 228 419 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€ 228 419€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 830 561 € 7 193 958 € 644 060 € 3 184 358 € 4 699 961 € 3 854 790 € -1 196 407 € -5 703 806 € -5 443 319 € -4 726 507 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
37 036 035€ 19 399 432€ 12 849 534€ 12 921 145€ 13 694 705€ 12 849 534€ 7 798 337€ 3 290 938€ 3 290 938€ 3 290 938€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 205 474€ -12 205 474€ -12 205 474€ -9 736 787€ -8 994 744€ -8 994 744€ -8 994 744€ -8 994 744€ -8 734 257€ -8 017 445€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
17 528 146 € 17 636 603 € 6 549 898 € -1 557 827 € 418 304 € 845 171 € 5 051 197 € 4 507 399 € -260 486 € -716 811 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
40 341 521 € 44 590 107 € 58 290 649 € 59 416 729 € 54 647 224 € 50 321 997 € 42 665 721 € 27 779 857 € 15 773 964 € 14 441 228 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 870 290 € 2 208 643 € 3 920 367 € 2 955 621 € 3 041 231 € 1 658 167 € 1 774 412 € 656 448 € 580 464 € 247 928 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 010 973€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
86 980€ 1 130 656€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
52 290€ 43 631€ 33 947€ 35 667€ 84 722€ 79 436€ 36 020€ 39 253€ 43 651€ 42 054€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 818 000€ 2 078 032€ 2 528 107€ 2 722 216€ 2 162 218€ 831 886€ 727 419€ 617 005€ 534 040€ 159 198€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
227 657€ 197 738€ 794 291€ 746 845€ 190€ 2 773€ 46 676€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
15 375 000€ 20 500 000€ 26 250 000€ 24 305 632€ 24 274 381€ 26 470 721€ 27 028 401€ 12 284 028€ 5 358 845€ 4 285 652€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 055 832 € 13 877 235 € 20 802 102 € 25 033 928 € 17 999 381 € 11 356 363 € 6 127 162 € 6 065 364 € 3 946 597 € 2 044 101 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 767 189 € 6 647 019 € 14 964 687 € 22 172 518 € 15 587 438 € 8 116 442 € 4 582 816 € 4 342 834 € 2 928 521 € 1 450 997 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 022 630€ 2 983 219€ 10 812 050€ 17 109 545€ 14 079 059€ 6 347 580€ 3 631 192€ 3 285 452€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 166€ 3 597€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 740 393€ 3 660 203€ 4 152 637€ 5 062 973€ 1 508 379€ 1 768 862€ 951 624€ 1 057 382€ 2 928 521€ 1 450 997€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 077 137€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 1 440 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
905 618€ 1 130 836€ 887 703€ 775 673€ 730 038€ 635 600€ 447 348€ 357 941€ 339 324€ 211 705€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
593 929€ 713 452€ 565 388€ 535 386€ 479 517€ 414 970€ 286 125€ 229 396€ 207 613€ 135 054€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 229 994€ 4 088 786€ 3 101 637€ 175 574€ 159 584€ 121 686€ 203 255€ 573 480€ 107 591€ 35 205€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 481 965€ 1 297 142€ 1 282 687€ 1 374 777€ 1 042 804€ 627 665€ 607 618€ 561 713€ 363 548€ 211 140€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
804 999 € 718 229 € 498 909 € 375 019 € 537 589 € 443 493 € 1 499 958 € 261 390 € 243 164 € 130 159 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
632 532€ 560 697€ 486 784€ 364 041€ 525 456€ 425 349€ 273 982€ 239 291€ 220 364€ 120 023€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
172 467€ 157 532€ 12 125€ 10 978€ 12 133€ 18 144€ 1 225 976€ 22 099€ 22 800€ 10 136€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 235 400€ 7 286 000€ 6 819 271€ 6 746 529€ 8 794 642€ 10 393 253€ 6 235 788€ 8 512 627€ 5 644 894€ 7 733 388€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
870 627 € 557 236 € 1 025 651 € 1 399 236 € 211 660 € 121 360 € 247 333 € 405 511 € 459 539 € 520 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
637 106€ 542 438€ 1 018 538€ 1 399 031€ 211 455€ 120 906€ 247 128€ 405 511€ 320 241€ 520€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
233 521€ 14 798€ 7 113€ 205€ 205€ 454€ 205€ 139 298€