Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Secop s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
31.03.2018
30.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
132 510 000 € 97 725 000 € 102 472 491 € 112 392 569 € 104 890 069 € 109 365 137 € 132 501 348 € 102 534 757 € 97 460 501 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 463 000 € 44 501 000 € 43 142 486 € 44 260 598 € 47 598 755 € 47 353 982 € 43 678 738 € 43 305 834 € 36 375 766 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 176 000 € 187 000 € 199 362 € 112 198 € 69 080 € 64 274 € 50 003 € 13 321 € 45 698 €
005
A.I.2
Software
162 000€ 165 000€ 199 362€ 97 146€ 39 336€ 64 274€ 50 003€ 13 321€ 45 698€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 014 000€ 22 000€ 0€ 15 052€ 29 744€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 287 000 € 44 314 000 € 42 943 123 € 44 148 399 € 47 529 674 € 47 289 707 € 43 628 734 € 43 292 513 € 36 330 068 €
012
A.II.1
Pozemky
3 773 000€ 3 773 000€ 3 773 338€ 3 773 338€ 3 511 541€ 3 511 541€
013
A.II.2
Stavby
7 663 000€ 6 777 000€ 6 867 052€ 6 057 273€ 4 740 129€ 4 800 328€ 363 666€ 231 212€ 24 693€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 211 000€ 26 469 000€ 30 482 770€ 32 182 522€ 37 883 399€ 38 148 787€ 26 391 329€ 30 212 631€ 35 969 997€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
562 000€ 322 000€ 306 163€ 11 365€ 1 917€ 3 272€ 4 627€ 0€ 9 670€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 078 000€ 6 973 000€ 1 513 800€ 2 123 901€ 1 354 234€ 825 779€ 16 869 112€ 12 848 670€ 325 708€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 38 454€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
80 047 000 € 53 224 000 € 59 330 005 € 68 131 971 € 57 291 314 € 61 988 714 € 88 815 061 € 59 088 074 € 60 538 496 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
28 046 000 € 29 924 000 € 24 104 014 € 19 643 945 € 19 138 942 € 18 584 593 € 15 610 238 € 19 182 069 € 21 887 985 €
032
B.I.1
Materiál
13 562 000€ 14 733 000€ 11 527 975€ 9 020 769€ 8 741 409€ 10 059 400€ 6 844 548€ 5 987 341€ 7 918 494€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 046 000€ 4 331 000€ 3 486 537€ 3 326 860€ 2 687 145€ 1 361 625€ 1 032 605€ 651 950€ 1 610 505€
034
B.I.3
Výrobky
5 015 000€ 5 171 000€ 9 089 502€ 3 258 678€ 4 527 306€ 3 421 131€ 2 625 943€ 1 392 357€ 2 304 358€
036
B.I.5
Tovar
5 423 000€ 5 689 000€ 4 037 638€ 3 183 082€ 3 742 437€ 5 107 142€ 11 150 421€ 10 054 628€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
50 991 000 € 22 546 000 € 31 891 628 € 44 499 965 € 33 092 632 € 40 260 903 € 67 682 375 € 38 647 261 € 31 058 910 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
50 768 000€ 19 618 000€ 25 813 511€ 25 827 154€ 21 483 846€ 26 974 933€ 60 080 654€ 22 289 946€ 26 945 389€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 1 992 000€ 5 035 728€ 11 115 974€ 10 349 889€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 10 766 194€ 31 392€ 4 515 464€ 9 572 781€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 7 000 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 291€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
185 000€ 660 584€ 185 556€ 761 178€ 2 881 223€ 3 013 911€ 6 708 691€ 2 029 056€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
223 000€ 751 000€ 381 805€ 371 281€ 81 414€ 23 466€ 72 346€ 75 552€ 2 084 465€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 010 000 € 754 000 € 3 334 363 € 3 988 061 € 5 059 740 € 3 143 218 € 5 522 448 € 1 258 744 € 7 591 601 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 4 000€ 15€ 3 553€ 603€ 1 939€ 4 041€ 12 352€ 48 580€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 010 000€ 750 000€ 3 332 002€ 3 984 508€ 5 059 137€ 3 141 279€ 5 518 407€ 1 246 392€ 7 543 021€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 2 346€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 22 441 € 7 549 € 140 849 € 546 239 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 22 441€ 7 549€ 2 707€ 223 864€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 138 142€ 322 375€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
132 510 000 € 97 725 000 € 102 472 492 € 112 392 569 € 104 890 069 € 109 365 137 € 132 501 348 € 102 534 757 € 97 460 501 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 387 000 € 1 986 000 € 25 229 325 € 21 404 393 € 12 511 706 € 15 317 474 € 21 879 323 € 21 248 223 € 30 674 823 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
91 742 000 € 91 742 000 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 € 91 742 160 €
069
A.I.1
Základné imanie
91 742 000€ 91 742 000€ 91 742 160€ 91 742 160€ 91 742 160€ 91 742 160€ 91 742 160€ 91 742 160€ 91 742 160€
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 190 000 € 8 190 000 € 7 882 850 € 6 679 452 € -120 983 € 0 € 2 077 179 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 000 000€ 8 000 000€ 8 000 000€ 7 000 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
190 000€ 190 000€ -117 150€ -320 548€ -120 983€ 0€ 2 077 179€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-94 545 000 € -97 946 000 € -74 396 017 € -79 109 803 € -76 425 017 € -70 241 768 € -70 048 269 € -63 144 848 € -62 949 853 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-94 545 000€ -97 946 000€ -74 396 017€ -79 109 803€ -76 425 017€ -70 241 768€ -70 048 269€ -63 144 848€ -62 949 853€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 092 252 € -2 684 786 € -6 183 250 € 185 100 € -7 349 421 € -194 995 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
125 562 000 € 94 019 000 € 75 195 045 € 88 391 239 € 89 163 079 € 90 149 525 € 104 735 546 € 76 881 312 € 66 756 340 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 475 000 € 4 476 000 € 1 000 000 € 2 426 066 € 4 520 731 € 3 119 681 € 2 526 034 € 1 222 972 € 2 834 956 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
377 644€ 1 114 960€ 657 960€ 810 130€ 52 340€ 1 094 022€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
926 000€ 909 000€ 58 000€ 52 000€ 866 074€ 153 237€ 1 000 000€ 1 438 734€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 549 000€ 3 567 000€ 1 000 000€ 1 990 422€ 3 353 771€ 1 595 647€ 1 562 667€ 170 632€ 302 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 587 000 € 10 481 000 € 9 407 735 € 25 659 441 € 25 662 361 € 25 566 729 € 25 678 950 € 40 778 € 49 960 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
11 512 000€ 10 364 000€ 9 142 753€ 25 542 753€ 25 542 753€ 25 653 585€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 25 542 753€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
21 479€ 22 821€ 23 976€ 25 365€ 40 778€ 49 960€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
75 000€ 117 000€ 181 150€ 95 209€ 96 787€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 83 832€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
111 500 000 € 68 459 000 € 47 329 198 € 43 545 416 € 40 612 914 € 41 373 748 € 65 422 352 € 75 617 562 € 63 871 424 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
79 526 000€ 65 569 000€ 44 955 118€ 41 398 991€ 38 576 212€ 40 091 244€ 63 959 486€ 38 701 253€ 26 082 973€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
19 684€ 125 253€ 12 377€ 88 709€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
29 113 000€ 0€ 125 449€ 144 317€ 80 247€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 152 405€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 36 190 829€ 36 231 373€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 475 000€ 1 527 000€ 1 291 862€ 909 146€ 578 883€ 568 806€ 660 093€ 398 630€ 530 831€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
579 000€ 630 000€ 492 823€ 494 025€ 378 536€ 377 342€ 414 496€ 247 262€ 312 881€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
307 000€ 161 174€ 811 401€ 72 289€ 204 993€ 48 613€ 56 548€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
500 000€ 733 000€ 463 946€ 437 763€ 115 477€ 164 136€ 58 031€ 18 598€ 568 109€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 603 000 € 17 458 112 € 16 760 316 € 18 367 073 € 20 089 367 € 11 108 210 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 4 963 616€ 10 370 350€ 12 481 466€ 14 592 582€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 603 000€ 12 494 496€ 6 389 966€ 5 885 607€ 5 496 785€ 11 108 210€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 561 000 € 1 720 000 € 2 048 122 € 2 596 937 € 3 215 284 € 3 898 138 € 5 886 479 € 4 405 222 € 29 338 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 434 000€ 1 593 000€ 1 578 413€ 2 061 779€ 2 605 324€ 3 256 116€ 3 965 862€ 4 405 222€ 29 338€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
127 000€ 127 000€ 469 709€ 535 158€ 609 960€ 642 022€ 1 920 617€