Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
354 506 728 € 366 213 888 € 360 569 775 € 413 700 428 € 361 142 967 € 452 286 082 € 451 031 576 € 425 128 678 € 356 471 153 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
353 521 844€ 365 045 352€ 359 504 702€ 413 104 875€ 360 541 921€ 451 304 439€ 450 314 305€ 425 123 097€ 356 399 070€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
984 884€ 1 168 536€ 1 065 073€ 595 553€ 601 046€ 981 643€ 717 271€ 5 581€ 72 083€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
182 753 754 € 190 298 117 € 203 071 790 € 227 411 376 € 201 760 578 € 277 078 291 € 270 434 293 € 287 435 784 € 250 961 197 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 655 265€ 16 515 430€ 14 143 072€ 227 411 376€ 201 760 578€ 29 700 527€ 29 933 786€ 33 805 038€ 37 626 333€
10
B.2
Služby
163 098 489€ 173 782 687€ 188 928 718€ 247 377 764€ 240 500 507€ 253 630 746€ 213 334 864€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
171 752 974 € 175 915 771 € 157 497 985 € 186 289 052 € 159 382 389 € 175 207 791 € 180 597 283 € 137 692 894 € 105 509 956 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
33 622 395 € 31 796 844 € 29 903 350 € 26 239 489 € 24 799 738 € 24 156 730 € 22 582 330 € 20 316 322 € 19 195 530 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 999 737€ 23 139 640€ 21 711 969€ 20 438 658€ 18 479 576€ 16 262 949€ 16 724 709€ 14 700 883€ 14 734 858€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 781 296€ 7 648 204€ 7 325 381€ 6 728 831€ 5 536 162€ 4 975 781€ 4 443 621€ 4 077 439€ 3 699 552€
16
C.4
Sociálne náklady
841 362€ 1 009 000€ 866 000€ -928 000€ 784 000€ 2 918 000€ 1 414 000€ 1 538 000€ 761 120€
17
D
Dane a poplatky
220 467€ 216 286€ 277 284€ 245 259€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 081 819€ 50 659 322€ 56 252 736€ 57 464 814€ 59 159 242€ 57 075 715€ 57 999 376€ 57 153 676€ 47 027 828€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
488 134€ 106 808€ -2 110 282€ 179 411€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 083 772€ 5 286 884€ 4 616 923€ 6 107 157€ 6 822 289€ 4 082 775€ 4 954 051€ 11 972 588€ 7 735 193€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 563 872€ 3 358 744€ 3 288 293€ 3 104 110€ 4 482 124€ 3 335 327€ 3 271 701€ 2 804 540€ 3 647 356€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
83 568 660 € 95 387 745 € 72 670 529 € 105 587 796 € 77 763 574 € 94 990 461 € 101 588 449 € 67 003 378 € 43 308 587 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
40 318 € 97 422 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
572 908€ 653 571€ 871 014€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
582 848€ 850 592€ 16 409 980€ 3 000 237€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
176 816€ 90 428€ 115 113€ 96 270€ 178 600€ 801 844€ 224 254€ 288 444€ 69 149€
39
N
Nákladové úroky
516 275€ 548 273€ 657 423€ 810 247€ 939 887€ 194 988€ 442 035€ 799 334€ 493 833€
40
XI.
Kurzové zisky
3 219€ 4 545€ 5 180€ 829€
41
O
Kurzové straty
1 968€ 2 658€ 60 608€ 16 774€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 46 373€ 50 233€ 35 353€ 19 161€ 0€ 0€ 331 624€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 220€ 14 774€ 14 590€ 0€ 16 751€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-366 679 € -411 472 € -492 077 € -678 624 € -742 126 € 623 711 € -330 083 € -15 773 660 € -3 457 617 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
83 201 981 € 94 976 273 € 72 178 452 € 104 909 172 € 77 021 448 € 95 614 172 € 101 258 366 € 51 229 718 € 39 850 970 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
23 896 279 € 25 670 916 € 21 870 894 € 30 654 542 € 19 661 199 € 26 387 929 € 22 626 580 € 9 630 415 € 8 939 520 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
21 445 269€ 24 005 012€ 20 401 915€ 29 021 643€ 21 725 223€ 30 547 654€ 22 544 262€ 14 585 923€ 10 808 830€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 451 010€ 1 665 904€ 1 468 979€ 1 632 899€ -2 064 024€ -4 159 725€ 82 318€ -4 955 508€ -1 869 310€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
59 305 702 € 69 305 357 € 50 307 558 € 74 254 630 € 57 360 249 € 69 226 243 € 78 631 786 € 41 599 303 € 30 911 450 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 304 104€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 304 104 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 304 104 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
83 201 981 € 94 976 273 € 72 178 452 € 104 909 172 € 77 021 448 € 95 614 172 € 101 258 366 € 51 229 718 € 40 155 074 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
59 305 702 € 69 305 357 € 50 307 558 € 74 254 630 € 57 360 249 € 69 226 243 € 78 631 786 € 41 599 303 € 31 215 554 €