Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
143 863 059€ 130 628 667€ 114 106 181€ 114 738 632€ 117 130 418€ 107 173 890€ 102 795 304€ 97 591 515€ 88 984 200€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
144 047 171 € 130 819 733 € 114 436 611 € 115 305 146 € 117 702 359 € 107 376 017 € 103 106 583 € 97 761 452 € 88 975 881 € 80 591 747 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
131 977 039€ 121 109 439€ 107 309 101€ 106 381 353€ 107 849 040€ 98 836 790€ 95 159 559€ 90 669 321€ 82 519 010€ 74 975 411€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 886 020€ 9 519 228€ 6 797 080€ 8 357 279€ 9 281 378€ 8 337 100€ 7 635 745€ 6 922 194€ 6 241 517€ 5 500 633€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 136€ 79 995€ 57 471€ 14 441€ 68 704€ 54 625€ 67 921€ 51 928€ 54 892€ 58 251€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
168 976€ 111 071€ 272 959€ 552 073€ 503 237€ 147 502€ 243 358€ 118 009€ 160 462€ 57 452€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
129 675 723 € 118 658 174 € 107 347 823 € 101 651 331 € 103 194 894 € 93 953 076 € 90 059 416 € 84 832 441 € 77 668 749 € 73 419 018 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
76 868 084€ 69 680 210€ 64 052 627€ 64 321 276€ 66 824 274€ 61 142 045€ 59 154 282€ 56 940 559€ 52 839 859€ 50 455 775€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 439 486€ 4 776 321€ 3 311 725€ 4 518 853€ 5 291 759€ 4 888 242€ 5 117 270€ 5 366 837€ 4 727 984€ 4 398 165€
13
C.
Opravné položky k zásobám
18 730€ -21 974€ 5 949€ 6 557€ 5 741€ -11 210€ -17 645€ -27 173€ -15 197€ -9 762€
14
D.
Služby
27 141 816€ 25 006 042€ 23 628 225€ 18 894 918€ 16 724 890€ 15 637 939€ 14 266 227€ 11 852 227€ 10 235 283€ 9 288 047€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 397 581 € 15 365 230 € 12 710 047 € 10 157 065 € 10 617 756 € 8 990 118 € 7 921 973 € 7 119 078 € 6 176 135 € 5 825 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 805 302€ 10 367 365€ 8 670 132€ 7 037 981€ 7 242 542€ 6 242 355€ 5 476 444€ 4 735 001€ 4 205 688€ 3 838 206€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 818 431€ 4 031 471€ 3 292 118€ 2 455 634€ 2 788 303€ 2 326 797€ 1 981 543€ 1 989 805€ 1 621 521€ 1 675 541€
19
E.4.
Sociálne náklady
773 848€ 966 394€ 747 797€ 663 450€ 586 911€ 420 966€ 463 986€ 394 272€ 348 926€ 311 978€
20
F.
Dane a poplatky
269 250€ 262 919€ 250 658€ 217 975€ 174 329€ 146 385€ 196 361€ 177 550€ 181 571€ 198 770€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 911 788€ 2 825 740€ 2 953 856€ 2 812 368€ 2 872 585€ 2 720 883€ 2 944 339€ 2 887 769€ 2 911 562€ 2 843 098€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 911 788€ 2 912 315€ 2 867 281€ 2 812 368€ 2 753 496€ 2 720 883€ 2 944 339€ 2 887 769€ 2 911 562€ 2 843 098€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-86 575€ 86 575€ 119 089€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
33 748€ 4 566€ 878€ 685€ 30 317€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
595 240€ 759 120€ 433 858€ 722 319€ 683 560€ 438 674€ 475 924€ 485 277€ 611 552€ 419 200€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 371 448 € 12 161 559 € 7 088 788 € 13 653 815 € 14 507 465 € 13 422 941 € 13 047 167 € 12 929 011 € 11 307 132 € 7 172 729 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
33 394 943 € 31 188 068 € 23 107 655 € 26 997 028 € 28 283 754 € 25 516 874 € 24 275 170 € 23 459 065 € 20 972 598 € 16 343 819 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
301 298 € 52 485 € 182 073 € 81 284 € 20 544 € 71 899 € 27 610 € 22 850 € 8 319 € 2 031 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
230 547 € 3 407 € 2 € 73 € 202 € 163 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
230 547€ 3 407€ 2€ 73€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
202€ 163€
42
XII.
Kurzové zisky
70 751€ 49 078€ 182 073€ 81 284€ 20 542€ 71 820€ 27 610€ 22 648€ 8 156€ 2 031€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
789 136 € 744 612 € 655 536 € 636 451 € 969 647 € 480 785 € 414 548 € 132 363 € 328 244 € 632 518 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 709 € 56 169 € 85 217 € 131 916 € 246 723 € 191 478 € 110 617 € 64 581 € 117 854 € 426 374 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
35 709€ 56 169€ 85 217€ 131 916€ 246 723€ 191 457€ 110 600€ 61 954€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21€ 17€ 2 627€ 117 854€ 426 374€
52
O.
Kurzové straty
36 101€ 52 874€ 14 017€ 82 531€ 337 574€ 282 221€ 297 110€ 63 747€ 205 542€ 202 086€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
717 326€ 635 569€ 556 302€ 422 004€ 385 350€ 7 086€ 6 821€ 4 035€ 4 848€ 4 058€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-487 838 € -692 127 € -473 463 € -555 167 € -949 103 € -408 886 € -386 938 € -109 513 € -319 925 € -630 487 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 883 610 € 11 469 432 € 6 615 325 € 13 098 648 € 13 558 362 € 13 014 055 € 12 660 229 € 12 819 498 € 10 987 207 € 6 542 242 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 135 191 € 2 625 372 € 1 554 772 € 2 973 837 € 3 044 351 € 2 969 299 € 2 927 826 € 2 941 814 € 2 733 651 € 1 646 681 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 334 261€ 2 880 997€ 1 596 446€ 2 750 360€ 3 101 382€ 2 914 685€ 2 815 328€ 3 030 606€ 2 563 642€ 1 645 989€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-199 070€ -255 625€ -41 674€ 223 477€ -57 031€ 54 614€ 112 498€ -88 792€ 170 009€ 692€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 748 419 € 8 844 060 € 5 060 553 € 10 124 811 € 10 514 011 € 10 044 756 € 9 732 403 € 9 877 684 € 8 253 556 € 4 895 561 €