Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobis Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
227 167 000€ 188 839 000€ 145 688 000€ 124 972 000€ 131 254 000€ 91 752 000€ 951 931 000€ 788 270 000€ 703 817 000€ 390 253 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
178 888 000€ 144 665 000€ 110 091 000€ 95 312 000€ 97 663 000€ 58 911 000€ 936 480 000€ 762 008 000€ 672 909 000€ 368 740 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
48 279 000 € 44 174 000 € 35 597 000 € 29 660 000 € 33 591 000 € 32 841 000 € 15 451 000 € 26 262 000 € 30 908 000 € 21 513 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 323 966 000 € 1 291 091 000 € 1 276 246 000 € 1 318 407 000 € 1 129 477 000 € 1 044 069 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 323 966 000€ 1 291 091 000€ 1 276 246 000€ 1 318 407 000€ 1 129 477 000€ 1 044 069 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 183 192 000 € 1 145 860 000 € 1 204 296 000 € 1 239 790 000 € 1 007 262 000 € 932 809 000 € 10 928 000 € 10 530 000 € 10 051 000 € 8 030 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 183 136 000€ 1 145 811 000€ 1 204 288 000€ 1 239 734 000€ 1 007 210 000€ 932 771 000€
10
B.2
Služby
56 000€ 49 000€ 8 000€ 56 000€ 52 000€ 38 000€ 10 928 000€ 10 530 000€ 10 051 000€ 8 030 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
189 053 000 € 189 405 000 € 107 547 000 € 108 277 000 € 155 806 000 € 144 101 000 € 4 523 000 € 15 732 000 € 20 857 000 € 13 483 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
44 633 000 € 40 718 000 € 36 952 000 € 34 645 000 € 30 812 000 € 28 142 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 677 000€ 16 580 000€ 17 461 000€ 16 141 000€ 13 743 000€ 17 096 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 366 000€ 1 681 000€ 1 728 000€ 1 546 000€ 3 473 000€ 1 538 000€ 1 417 000€ 2 459 000€ 1 971 000€ 1 062 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
61 330 000€ 75 993 000€ 79 000€ 132 000€ 69 746 000€ 63 215 000€ 68 000€ 44 000€ 6 396 000€ 8 190 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
66 779 000 € 57 795 000 € 54 783 000 € 58 905 000 € 44 978 000 € 37 186 000 € 5 872 000 € 18 147 000 € 16 432 000 € 6 355 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 3 000€ 0€ 25 000€ 13 000€ 38 000€ 1 000€ 4 000€ 3 000€ 11 000€
39
N
Nákladové úroky
27 000€ 25 000€ 28 000€ 33 000€ 26 000€ 256 000€ 690 000€ 1 127 000€ 2 416 000€ 4 685 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30 000€ 3 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 29 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-27 000 € -22 000 € -28 000 € -8 000 € -13 000 € -218 000 € -689 000 € -1 152 000 € -2 383 000 € -4 671 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
66 752 000 € 57 773 000 € 54 755 000 € 58 897 000 € 44 965 000 € 36 968 000 € 5 183 000 € 16 995 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 283 000 € 12 407 000 € 11 781 000 € 13 369 000 € 8 410 000 € 4 250 000 € 887 000 € -3 407 000 € 0 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 420 000€ 15 090 000€ 13 511 000€ 17 883 000€ 8 029 000€ 5 058 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-137 000€ -2 683 000€ -1 730 000€ -4 514 000€ 381 000€ -808 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
52 469 000 € 45 366 000 € 42 974 000 € 45 528 000 € 36 555 000 € 32 718 000 € 4 296 000 € 20 402 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
66 752 000 € 57 773 000 € 54 755 000 € 58 897 000 € 44 965 000 € 36 968 000 € 5 183 000 € 16 995 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
52 469 000 € 45 366 000 € 42 974 000 € 45 528 000 € 36 555 000 € 32 718 000 € 4 296 000 € 20 402 000 € 14 049 000 € 1 684 000 €