Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 091 106 000 € 2 706 191 000 € 2 540 633 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
596 770 000 € 689 575 000 € 655 275 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 626 000 € 4 305 000 € 3 841 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 964 000€ 2 899 000€ 3 602 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 520 000€ 885 000€ 20 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
142 000€ 521 000€ 219 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
592 144 000 € 685 270 000 € 651 434 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
144 148 000€ 152 090 000€ 157 782 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
431 661 000€ 512 890 000€ 476 332 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 218 000€ 4 523 000€ 5 036 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 117 000€ 15 767 000€ 12 284 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 494 077 000 € 2 016 205 000 € 1 884 836 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
581 417 000 € 466 537 000 € 375 922 000 €
035
B.I.1
Materiál
462 858 000€ 396 218 000€ 296 076 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 087 000€ 43 264 000€ 51 459 000€
037
B.I.3
Výrobky
28 472 000€ 27 055 000€ 28 387 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
50 135 000 € 41 700 000 € 43 941 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
5 032 000€ 15 510 000€ 19 415 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
45 103 000€ 26 190 000€ 24 526 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 790 755 000 € 1 497 484 000 € 1 340 769 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
891 004 000 € 745 367 000 € 683 581 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
596 239 000€ 506 565 000€ 440 408 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
240 095 000€ 199 531 000€ 185 309 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
63 417 000€ 46 021 000€ 31 471 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
71 770 000 € 10 484 000 € 124 204 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
429 000€ 334 000€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
71 341 000€ 10 150 000€ 124 204 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
259 000 € 411 000 € 522 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
259 000€ 411 000€ 522 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 091 106 000 € 2 706 191 000 € 2 540 633 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 805 674 000 € 1 630 168 000 € 1 408 488 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
433 323 000 € 433 323 000 € 433 323 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
433 323 000€ 433 323 000€ 433 323 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
43 332 000 € 43 332 000 € 43 332 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 329 019 000 € 1 153 513 000 € 931 833 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 329 019 000€ 1 153 513 000€ 931 833 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 285 432 000 € 1 076 023 000 € 1 132 145 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
136 041 000 € 97 803 000 € 69 872 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
136 041 000€ 97 803 000€ 69 872 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
187 058 000 € 164 333 000 € 184 074 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
187 058 000€ 164 333 000€ 184 074 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 188 000€ 3 430 000€ 3 670 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
791 244 000 € 689 785 000 € 481 729 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
740 699 000 € 639 599 000 € 454 660 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 613 000€ 8 867 000€ 7 441 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 011 000€ 29 311 000€ 756 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
27 921 000€ 12 008 000€ 18 872 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
167 659 000 € 120 432 000 € 98 061 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
167 659 000€ 120 432 000€ 98 061 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
242 000€ 240 000€ 294 739 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé