Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2018
31.07.2019
01.01.2018
30.07.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 019 401 000 € 4 793 565 000 € 4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 € 360 858 000 € 356 030 000 € 211 789 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 615 870 000 € 4 192 618 000 € 4 275 997 000 € 4 332 915 000 € 4 405 802 000 € 58 302 000 € 37 204 000 € 24 147 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 780 000 € 2 527 000 € 3 026 000 € 3 487 000 € 4 389 000 € 10 506 000 € 3 321 000 € 2 166 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 916 000€ 2 447 000€ 2 974 000€ 3 387 000€ 4 168 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 291 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 000€ 8 000€ 14 000€ 11 000€ 13 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
567 000€ 72 000€ 38 000€ 89 000€ 208 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 575 460 000 € 4 150 389 000 € 4 211 639 000 € 4 271 201 000 € 4 393 147 000 € 47 796 000 € 33 883 000 € 21 981 000 €
012
A.II.1
Pozemky
57 540 000€ 59 224 000€ 60 434 000€ 62 277 000€ 63 294 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 016 000€ 5 209 000€ 6 467 000€ 7 091 000€ 8 453 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 439 437 000€ 3 994 692 000€ 4 117 237 000€ 4 189 283 000€ 4 314 300 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
74 467 000€ 91 264 000€ 27 501 000€ 12 550 000€ 7 100 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
36 630 000 € 39 702 000 € 61 332 000 € 58 227 000 € 8 266 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
82 000€ 54 000€ 52 000€ 26 000€ 25 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
29 941 000€ 33 041 000€ 54 673 000€ 51 594 000€ 1 634 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
403 531 000 € 600 947 000 € 230 866 000 € 428 412 000 € 591 538 000 € 302 556 000 € 318 816 000 € 187 638 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
9 910 000 € 13 463 000 € 15 414 000 € 29 193 000 € 26 807 000 € 21 772 000 € 20 744 000 € 21 507 000 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
278 958 000 € 298 013 000 € 164 852 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
278 958 000€ 298 013 000€ 164 852 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
279 778 000 € 414 590 000 € 138 701 000 € 325 056 000 € 460 462 000 € 1 758 000 € 1 259 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
52 798 000€ 52 446 000€ 44 698 000€ 38 880 000€ 45 335 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 7 410 000€ 6 172 000€ 39 000€ 1 758 000€ 0€ 1 259 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
226 980 000€ 362 144 000€ 86 593 000€ 280 004 000€ 415 088 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
113 843 000 € 172 894 000 € 76 751 000 € 74 163 000 € 104 269 000 € 68 000 € 59 000 € 20 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 10 000 € 4 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 019 401 000 € 4 793 565 000 € 4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 € 360 858 000 € 356 030 000 € 211 789 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 573 113 000 € 2 251 450 000 € 2 106 391 000 € 2 357 596 000 € 2 609 771 000 € 297 601 000 € 291 901 000 € 181 154 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 82 929 000€ 82 929 000€ 82 929 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 820 486 000 € 1 497 745 000 € 1 541 772 000 € 1 566 578 000 € 1 618 971 000 € 24 159 000 € 17 233 000 € 16 102 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ -1 367 000€ 3 144 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 820 486 000€ 1 497 745 000€ 1 541 772 000€ 1 567 945 000€ 1 615 827 000€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
50 825 000 € 40 394 000 € 30 468 000 € 56 586 000 € 56 586 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
50 825 000€ 40 394 000€ 30 468 000€ 56 586 000€ 56 586 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
418 873 000 € 430 382 000 € 251 222 000 € 451 503 000 € 651 285 000 € 190 513 000 € 191 739 000 € 82 123 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
418 873 000€ 430 382 000€ 251 222 000€ 451 503 000€ 651 285 000€ 190 513 000€ 191 739 000€ 82 123 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 387 611 000 € 2 483 419 000 € 2 338 439 000 € 2 341 541 000 € 2 380 713 000 € 63 257 000 € 64 129 000 € 30 635 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
10 850 000 € 10 995 000 € 12 199 000 € 12 428 000 € 11 123 000 € 2 033 000 € 2 138 000 € 2 334 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
10 712 000€ 10 846 000€ 11 664 000€ 11 303 000€ 10 997 000€ 2 033 000€ 2 138 000€ 2 334 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
138 000€ 149 000€ 535 000€ 1 125 000€ 126 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 072 650 000 € 2 210 376 000 € 2 195 443 000 € 2 215 137 000 € 2 233 053 000 € 3 230 000 € 1 760 000 € 1 583 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
995 903 000€ 1 240 471 000€ 1 241 170 000€ 1 260 311 000€ 1 260 969 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
77 523 000€ 75 443 000€ 39 813 000€ 24 669 000€ 19 720 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
999 224 000€ 894 462 000€ 914 460 000€ 930 157 000€ 952 364 000€ 3 230 000€ 1 760 000€ 1 583 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
164 041 000 € 121 999 000 € 55 760 000 € 38 953 000 € 61 526 000 € 57 994 000 € 60 231 000 € 26 718 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 237 000€ 12 857 000€ 12 088 000€ 11 401 000€ 19 077 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 206 000€ 3 505 000€ 3 215 000€ 4 011 000€ 5 000 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 013 000€ 2 156 000€ 1 753 000€ 2 670 000€ 2 738 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
66 926 000€ 62 712 000€ 0€ 15 627 000€ 0€ 26 635 000€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
79 659 000€ 40 769 000€ 38 704 000€ 20 871 000€ 19 084 000€ 57 994 000€ 33 596 000€ 26 718 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
140 070 000 € 140 049 000 € 75 037 000 € 75 023 000 € 75 011 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
65 000 000€ 139 983 000€ 74 972 000€ 74 966 000€ 74 955 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
75 070 000€ 66 000€ 65 000€ 57 000€ 56 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
58 677 000 € 58 696 000 € 62 033 000 € 62 190 000 € 6 856 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
58 677 000€ 58 696 000€ 62 033 000€ 62 190 000€ 6 856 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé