Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

eustream, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
30.07.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 € 360 858 000 € 356 030 000 € 211 789 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 275 997 000 € 4 332 915 000 € 4 405 802 000 € 58 302 000 € 37 204 000 € 24 147 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 026 000 € 3 487 000 € 4 389 000 € 10 506 000 € 3 321 000 € 2 166 000 €
005
A.I.2
Software
2 974 000 € 3 387 000 € 4 168 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
14 000 € 11 000 € 13 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
38 000 € 89 000 € 208 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 211 639 000 € 4 271 201 000 € 4 393 147 000 € 47 796 000 € 33 883 000 € 21 981 000 €
012
A.II.1
Pozemky
60 434 000 € 62 277 000 € 63 294 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 467 000 € 7 091 000 € 8 453 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 117 237 000 € 4 189 283 000 € 4 314 300 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 501 000 € 12 550 000 € 7 100 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
61 332 000 € 58 227 000 € 8 266 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 607 000 € 6 607 000 € 6 607 000 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
52 000 € 26 000 € 25 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
54 673 000 € 51 594 000 € 1 634 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
230 866 000 € 428 412 000 € 591 538 000 € 302 556 000 € 318 816 000 € 187 638 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 414 000 € 29 193 000 € 26 807 000 € 21 772 000 € 20 744 000 € 21 507 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
278 958 000 € 298 013 000 € 164 852 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
278 958 000 € 298 013 000 € 164 852 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
138 701 000 € 325 056 000 € 460 462 000 € 1 758 000 € 1 259 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 698 000 € 38 880 000 € 45 335 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 410 000 € 6 172 000 € 39 000 € 1 758 000 € 0 € 1 259 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
86 593 000 € 280 004 000 € 415 088 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
76 751 000 € 74 163 000 € 104 269 000 € 68 000 € 59 000 € 20 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 10 000 € 4 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 € 360 858 000 € 356 030 000 € 211 789 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 106 391 000 € 2 357 596 000 € 2 609 771 000 € 297 601 000 € 291 901 000 € 181 154 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 € 82 929 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 541 772 000 € 1 566 578 000 € 1 618 971 000 € 24 159 000 € 17 233 000 € 16 102 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € -1 367 000 € 3 144 000 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 541 772 000 € 1 567 945 000 € 1 615 827 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
30 468 000 € 56 586 000 € 56 586 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
30 468 000 € 56 586 000 € 56 586 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
251 222 000 € 451 503 000 € 651 285 000 € 190 513 000 € 191 739 000 € 82 123 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
251 222 000 € 451 503 000 € 651 285 000 € 190 513 000 € 191 739 000 € 82 123 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 338 439 000 € 2 341 541 000 € 2 380 713 000 € 63 257 000 € 64 129 000 € 30 635 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 199 000 € 12 428 000 € 11 123 000 € 2 033 000 € 2 138 000 € 2 334 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 664 000 € 11 303 000 € 10 997 000 € 2 033 000 € 2 138 000 € 2 334 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
535 000 € 1 125 000 € 126 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 195 443 000 € 2 215 137 000 € 2 233 053 000 € 3 230 000 € 1 760 000 € 1 583 000 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
1 241 170 000 € 1 260 311 000 € 1 260 969 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
39 813 000 € 24 669 000 € 19 720 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
914 460 000 € 930 157 000 € 952 364 000 € 3 230 000 € 1 760 000 € 1 583 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
55 760 000 € 38 953 000 € 61 526 000 € 57 994 000 € 60 231 000 € 26 718 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 088 000 € 11 401 000 € 19 077 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 215 000 € 4 011 000 € 5 000 000 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 753 000 € 2 670 000 € 2 738 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0 € 15 627 000 € 0 € 26 635 000 € 0 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
38 704 000 € 20 871 000 € 19 084 000 € 57 994 000 € 33 596 000 € 26 718 000 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
75 037 000 € 75 023 000 € 75 011 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
74 972 000 € 74 966 000 € 74 955 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
65 000 € 57 000 € 56 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
62 033 000 € 62 190 000 € 6 856 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
62 033 000 € 62 190 000 € 6 856 000 €