Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

 • Názov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • IČO 35946024
 • DIČ 2022036599
 • IČ DPH SK2022036599 podľa §4
 • Sídlo Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
 • Dátum vzniku 16. júla 2005, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 36 446 940 € / splatené 36 446 940 €
  Podľa účtovnej závierky: 36 446 940 €
 • Historický názov Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  (platné do 23. marca 2007 )
  GovCo, a.s.
  (platné do 5. augusta 2006 )
 • Historické sídlo Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
  (platné do 17. februára 2021)
  , 919 31 Jaslovské Bohunice
  (platné do 14. októbra 2008)
  Konventná 9, 811 03 Bratislava
  (platné do 14. apríla 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 16.7.2005
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov 16.7.2005
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 75 MW; z toho zemný plyn 75 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 75 MW 14.10.2009
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov 14.4.2006
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP 14.4.2006
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO 14.4.2006
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy 14.4.2006
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči 14.4.2006
prevádzkovanie dopravy na dráhe 5.8.2006
prevádzkovanie dráhy 5.8.2006
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb 20.4.2007
výroba vláknobetónových kontajnerov 2.10.2007
výroba a predaj demineralizovanej vody 2.10.2007
výroba betónových a maltových zmesí 2.10.2007
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí 2.10.2007
nakladanie s nebezpečnými odpadmi 2.10.2007
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb 2.10.2007
projektovanie stavieb 2.10.2007
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 2.10.2007
výkon činnosti stavebného dozoru 2.10.2007
výkon činnosti stavbyvedúceho 2.10.2007
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO 25.1.2008
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 29.7.2010
administratívne služby 29.7.2010
správa bytového alebo nebytového fondu 29.7.2010
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 29.7.2010
technik požiarnej ochrany 29.7.2010
špecialista požiarnej ochrany 29.7.2010
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 29.7.2010
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek 29.7.2010
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 29.7.2010
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 29.7.2010
oprava a kontrola požiarnych vodovodov 29.7.2010
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 29.7.2010
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia 29.7.2010
počítačové služby 29.7.2010
bezpečnostnotechnické služby 29.7.2010
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu 25.4.2014
vyraďovanie jadrového zariadenia JE V-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu 25.4.2014
oprava vyhradených technických zariadení elektrických 25.4.2014
oprava vyhradených technických zariadení tlakových 25.4.2014
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 25.4.2014
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových 25.4.2014
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 25.4.2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestanancov 25.4.2014
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
3. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2009.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2009, Nz 31485/2009, NCRls 31973/2009 zo dňa 18.09.2009.
6. Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej volby člena dozornej rady, ktorého volia zamestnanci zo dňa 27.11.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 48/2010, Nz 16195/2010, NCRls 16474/2010 zo dňa 10.05.2010.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2010.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2010, zo dňa 14.12.2010
10. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.09.2011.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.7.2012
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 620/2014 NZ 15796/2014 NCRls 16107/2014 zo dňa 25.04.2014.
17. Člen predstavenstva Ing. Anton Masár je vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 27.10.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2014.
19. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.06.2016.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2019.