Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
441 613 € 538 018 € 537 788 € 1 916 891 € 3 645 228 € 15 415 029 € 15 407 326 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
132 362 € 213 033 € 10 307 576 € 10 591 498 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
30 698 € 73 932 € 333 684 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
30 698€ 73 932€ 316 279€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
17 405€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 0 € 104 711 € 154 684 € 205 993 € 230 163 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
43 062€ 45 782€ 48 502€ 51 223€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 61 649€ 108 902€ 157 308€ 177 090€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
183€ 1 850€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
27 651 € 27 651 € 10 027 651 € 10 027 651 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
10 000 000€ 10 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
27 651€ 27 651€ 27 651€ 27 651€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
441 613 € 537 990 € 537 286 € 1 783 702 € 3 423 115 € 5 071 680 € 4 738 280 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 494 € 12 494 € 192 110 € 48 631 € 80 324 € 343 548 €
035
B.I.1
Materiál
12 494€ 12 494€ 192 110€ 27 758€ 59 450€ 325 635€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
20 873€ 20 874€ 17 913€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
15 048 € 32 053 € 168 529 € 186 096 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
120 312 € 120 312 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
120 312€ 120 312€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 048€ 32 053€ 48 217€ 65 784€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
441 440 € 525 323 € 524 277 € 1 556 438 € 3 333 750 € 4 803 214 € 4 129 477 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
259 453 € 343 335 € 342 289 € 599 430 € 2 857 800 € 2 968 286 € 2 726 472 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
13 555€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
259 453€ 343 335€ 328 734€ 599 430€ 2 857 800€ 2 968 286€ 2 726 472€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
32 310€ 1 105 000€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
422 625€ 71 726€ 1 110 348€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
313 420€ 79 150€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
181 987€ 181 988€ 181 988€ 534 383€ 404 224€ 378 850€ 218 855€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
173 € 173 € 515 € 20 106 € 8 681 € 19 613 € 79 159 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 685€ 7 804€ 4 541€ 1 586€
073
B.V.2.
Účty v bankách
173€ 173€ 515€ 11 421€ 877€ 15 072€ 77 573€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 € 502 € 827 € 9 080 € 35 773 € 77 548 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28€ 17€ 127€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
502€ 827€ 2 991€ 4 193€ 13 203€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 089€ 31 563€ 64 218€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
441 613 € 538 018 € 537 788 € 1 916 891 € 3 645 228 € 15 415 029 € 15 407 326 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-487 403 € -495 761 € -499 452 € -741 633 € -375 274 € 8 929 523 € -174 116 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
316 991€ 316 991€ 316 991€ 76 991€ 76 991€ 76 992€ 76 991€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-840 253 € -843 943 € -846 124 € -479 764 € 2 510 € -278 608 € 2 510 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 691€ 2 510€ 2 510€ 2 510€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-843 944€ -843 943€ -846 124€ -479 764€ -281 118€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 359 € 3 691 € 2 181 € -366 360 € -482 275 € 9 103 639 € -281 117 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
929 016 € 1 033 779 € 1 037 240 € 2 654 796 € 4 019 915 € 6 475 909 € 15 574 033 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 959 € 5 959 € 5 959 € 32 218 € 56 302 € 87 686 € 87 352 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 959€ 5 959€ 5 959€ 6 224€ 5 673€ 5 258€ 9 469€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 994€ 50 629€ 82 428€ 77 883€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
922 839 € 1 027 615 € 1 029 734 € 2 007 949 € 2 649 288 € 3 227 426 € 14 485 733 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
115 713 € 234 160 € 238 882 € 1 267 016 € 1 439 530 € 1 871 217 € 2 175 417 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125 085€ 125 086€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
115 713€ 234 160€ 238 882€ 1 141 931€ 1 314 444€ 1 871 217€ 2 175 417€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
532 230€ 450 254€ 426 449€ 424 002€ 440 763€ 974 779€ 11 790 529€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
588€ 7 663€ 10 863€ 21 373€ 19 531€ 41 542€ 79 537€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 720€ 55 066€ 71 004€ 56 788€ 61 726€ 53 650€ 66 720€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
161 928€ 227 812€ 229 829€ 145 785€ 385 186€ 29 346€ 65 627€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
52 660€ 52 660€ 52 707€ 92 985€ 302 552€ 256 892€ 307 903€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
150 € 150 € 150 € 9 113 € 18 588 € 417 281 € 45 340 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
150€ 150€ 9 113€ 16 788€ 417 281€ 45 340€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
150€ 1 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
68€ 55€ 1 397€ 605 516€ 609 480€ 2 108 748€ 955 273€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
686 257€ 634 768€ 335€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 728 € 587 € 9 597 € 7 409 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 728€ 1 068€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
587€ 9 597€ 6 341€