Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
898 893 € 802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 € 864 969 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
359 590 € 222 806 € 300 924 € 381 618 € 516 776 € 516 144 € 453 771 € 510 259 € 503 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
356 516 € 219 732 € 297 850 € 378 544 € 513 702 € 513 070 € 450 697 € 507 185 € 500 144 €
012
A.II.1
Pozemky
144 059€ 184 457€ 224 727€ 265 603€ 360 943€ 405 808€ 450 697€ 26 349€ 26 349€
013
A.II.2
Stavby
459 079€ 434 921€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
212 457€ 35 275€ 73 123€ 112 941€ 152 759€ 107 262€ 21 757€ 38 874€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 € 3 074 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€ 3 074€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
539 303 € 579 500 € 496 162 € 524 058 € 364 285 € 365 814 € 419 415 € 425 101 € 361 628 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
23 284 € 400 € 48 185 € 48 185 € -10 256 € 50 076 € 249 600 € 330 372 € 304 783 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
300€ 400€ 45 600€ 139 200€ 329 462€ 304 783€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
22 984€ -10 256€ 4 076€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
910€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
48 185€ 48 185€ 400€ 110 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
516 019 € 579 100 € 447 977 € 475 873 € 374 541 € 315 738 € 169 815 € 94 729 € 56 845 €
056
B.IV.1
Peniaze
516 019€ 579 100€ 447 977€ 475 873€ 374 541€ 315 738€ 169 815€ 171€ 178€
057
B.IV.2
Účty v bankách
94 558€ 56 667€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
123 € 123 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
123€ 123€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
898 893 € 802 306 € 797 086 € 905 676 € 881 061 € 881 958 € 873 186 € 935 483 € 864 969 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
805 795 € 796 332 € 791 728 € 883 468 € 880 596 € 876 236 € 859 961 € 857 157 € 853 539 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 € 717 951 €
069
A.I.1
Základné imanie
717 951€ 717 951€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
19 331 € 19 101 € 18 831 € 18 470 € 18 470 € 17 656 € 17 516 € 17 335 € 17 335 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
17 335€ 17 335€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
59 050 € 54 677 € 49 554 € 144 175 € 139 815 € 124 354 € 121 690 € 118 252 € 122 385 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
125 095€ 125 095€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 843€ -2 710€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
9 463 € 4 603 € 5 392 € 2 872 € 4 360 € 16 275 € 2 804 € 3 619 € -4 132 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
93 098 € 5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 € 11 430 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
93 098 € 5 974 € 5 358 € 22 208 € 465 € 5 722 € 13 225 € 78 326 € 11 430 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
89 654€ 333€ 465€ 465€ 465€ 76 719€ 465€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
941€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 444€ 5 641€ 5 358€ 22 208€ 5 257€ 12 760€ 1 607€ 10 012€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé