Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
92 690 511 € 93 865 700 € 93 916 414 € 96 029 598 € 96 421 604 € 93 481 421 € 86 312 928 € 82 781 532 € 96 554 167 € 90 538 028 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 836 273 € 82 909 122 € 87 670 992 € 86 860 484 € 86 176 902 € 78 847 218 € 59 367 821 € 59 729 329 € 76 198 465 € 71 516 615 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
21 036 € 5 782 € 14 506 € 50 731 € 82 320 € 86 885 € 110 956 € 7 073 € 15 784 € 25 054 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 286€ 3 536€ 9 810€ 16 085€ 11 804€ 3 585€ 156€ 6 273€ 14 984€ 24 254€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 246€ 4 696€ 34 646€ 64 596€ 82 500€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 750€ 5 920€ 800€ 110 800€ 800€ 800€ 800€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
33 789 030 € 34 670 244 € 36 525 154 € 39 168 550 € 42 151 899 € 38 874 895 € 34 986 992 € 35 456 263 € 34 857 678 € 30 272 058 €
012
A.II.1
Pozemky
1 419 149€ 1 441 298€ 3 640 810€ 3 760 905€ 3 885 628€ 3 951 760€ 3 737 371€ 3 891 823€ 3 860 547€ 1 826 489€
013
A.II.2
Stavby
25 311 437€ 26 907 295€ 29 342 925€ 31 056 082€ 32 518 549€ 30 805 186€ 28 687 624€ 28 617 983€ 25 314 223€ 23 730 102€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 836 654€ 6 064 782€ 3 333 862€ 4 044 755€ 4 870 450€ 2 489 535€ 2 143 257€ 1 206 834€ 4 548 418€ 3 662 754€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
123 037€ 123 659€ 124 281€ 124 903€ 95 525€ 96 147€ 96 872€ 97 390€ 18 012€ 18 634€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
76 253€ 126 960€ 78 196€ 176 905€ 746 747€ 1 203 189€ 190 528€ 1 425 860€ 1 018 825€ 278 961€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 500€ 6 250€ 5 080€ 5 000€ 35 000€ 329 078€ 131 340€ 216 373€ 97 653€ 755 118€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
49 026 207 € 48 233 096 € 51 131 332 € 47 641 203 € 43 942 683 € 39 885 438 € 24 269 873 € 24 265 993 € 41 325 003 € 41 219 503 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 27 283 000€ 27 200 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
44 959 831€ 39 957 754€ 36 595 477€ 33 085 094€ 27 045 094€ 23 475 094€ 251 000€ 251 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 150 000€ 154 000€ 174 000€ 146 030€ 141 880€ 138 000€ 95 010€ 72 510€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 519 073€ 3 672 273€ 11 368 600€ 12 198 321€ 15 123 589€ 14 764 314€ 22 376 993€ 22 376 993€ 13 946 993€ 13 946 993€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
524 234€ 985 073€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
23 069€ 4 603 069€ 2 032 182€ 2 203 788€ 1 600 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 604 582 € 10 684 413 € 5 901 583 € 9 034 718 € 10 166 342 € 14 461 199 € 26 896 448 € 22 713 409 € 20 153 967 € 18 917 175 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
42 252 € 42 351 € 42 351 € 235 352 € 43 484 € 45 751 € 19 203 € 24 846 € 403 373 € 363 255 €
035
B.I.1
Materiál
12 764€ 12 864€ 12 864€ 12 864€ 13 997€ 16 263€ 19 203€ 24 846€ 403 373€ 363 255€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
29 488€ 29 487€ 29 487€ 222 488€ 29 487€ 29 488€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 132 777 € 8 156 594 € 1 952 535 € 8 011 313 € 2 789 835 € 2 036 457 € 10 874 500 € 4 080 000 € 1 857 356 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 132 777 € 8 156 594 € 1 952 535 € 8 011 313 € 2 789 835 € 2 036 457 € 10 874 500 € 4 080 000 € 1 857 356 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 036 457€ 9 074 500€ 4 080 000€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 132 777€ 8 156 594€ 1 952 535€ 8 011 313€ 2 789 835€ 1 800 000€ 1 857 356€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 608 854 € 1 696 497 € 2 998 597 € 413 537 € 3 004 662 € 11 464 649 € 14 813 120 € 13 059 845 € 18 664 503 € 14 851 338 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 385 996 € 1 644 460 € 2 994 102 € 408 212 € 2 470 849 € 3 055 668 € 13 997 279 € 12 576 111 € 17 071 851 € 10 366 171 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
751 819€ 4 274 578€ 1 090 685€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 385 996€ 1 644 460€ 2 994 102€ 408 212€ 2 470 849€ 2 303 849€ 9 722 701€ 11 485 426€ 17 071 851€ 10 366 171€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
192 695€ 0€ 40 075€ 226 706€ 158 034€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
51 000€ 7 791 947€ 202 729€ 83 354€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 126€ 0€ 409€ 26€ 341 766€ 370 593€ 302 500€ 27 483€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
37€ 1 037€ 4 495€ 4 916€ 493 712€ 48 562€ 84 485€ 400 380€ 1 290 152€ 4 457 684€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 757 498 € 842 292 € 735 332 € 779 790 € 390 588 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
757 498€ 842 292€ 735 332€ 779 790€ 390 588€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
820 699 € 788 971 € 908 100 € 374 516 € 4 328 361 € 156 844 € 347 333 € 4 813 386 € 306 301 € 1 454 638 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 014€ 10 009€ 12 340€ 7 680€ 6 625€ 11 353€ 8 351€ 4 813€ 2 424€ 31 777€
073
B.V.2.
Účty v bankách
810 685€ 778 962€ 895 760€ 366 836€ 4 321 736€ 145 491€ 338 982€ 4 808 573€ 303 877€ 1 422 861€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
249 656 € 272 165 € 343 839 € 134 396 € 78 360 € 173 004 € 48 659 € 338 794 € 201 735 € 104 238 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
85 139€ 97 439€ 83 971€ 57 956€ 45 274€ 104 111€ 47 145€ 51 702€ 53 508€ 74 282€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
164 517€ 174 726€ 259 868€ 76 440€ 33 086€ 68 893€ 1 514€ 287 092€ 148 227€ 29 956€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
92 690 511 € 93 865 700 € 93 916 414 € 96 029 598 € 96 421 604 € 93 481 421 € 86 312 928 € 82 781 532 € 96 554 167 € 90 538 028 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 703 285 € 45 635 455 € 45 696 329 € 46 276 107 € 46 183 544 € 46 429 025 € 45 178 749 € 44 124 581 € 75 534 354 € 72 439 645 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 € 9 963 320 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€ 9 963 320€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 992 664 € 1 992 664 € 1 992 664 € 1 992 664 € 1 992 664 € 1 992 664 € 1 991 635 € 1 991 635 € 1 991 635 € 1 991 635 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 992 664€ 1 992 664€ 1 992 664€ 1 992 664€ 1 992 664€ 1 992 664€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€ 1 991 635€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 3 947 € 7 947 € 27 947 € -23 € -4 173 € -8 053 € -51 043 € -73 543 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 947€ 7 947€ 27 947€ -23€ -4 173€ -8 053€ -51 043€ -73 543€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
33 585 779 € 33 354 998 € 34 278 982 € 34 166 419 € 34 439 870 € 33 193 744 € 32 144 484 € 38 458 345 € 60 525 040 € 37 787 820 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
34 843 712€ 34 552 433€ 34 552 433€ 34 439 870€ 34 439 870€ 33 193 744€ 32 144 484€ 38 458 345€ 60 525 040€ 37 787 820€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 257 933€ -1 197 435€ -273 451€ -273 451€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 128 328 € 291 279 € -575 778 € 112 563 € -273 451 € 1 246 126 € 1 050 289 € -6 313 860 € 3 072 208 € 22 737 219 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
44 981 344 € 47 416 929 € 47 845 904 € 49 574 547 € 49 968 576 € 46 807 379 € 40 928 863 € 38 311 511 € 20 719 029 € 17 811 164 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 224 849 € 21 061 842 € 24 194 231 € 25 847 896 € 28 117 561 € 31 599 722 € 22 477 758 € 26 653 581 € 2 777 889 € 2 342 659 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
323 396€ 721 290€ 45 881€ 66 808€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 907 929€ 15 416 898€ 21 590 011€ 22 592 623€ 24 117 820€ 29 106 220€ 19 934 614€ 24 016 964€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
173 907€ 173 907€ 207 210€ 195 851€ 300 000€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
27 204€ 28 090€ 22 836€ 19 122€ 28 991€ 28 824€ 28 501€ 29 474€ 25 420€ 34 673€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 870 331€ 2 949 606€ 226 705€ 857 365€ 1 291 729€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 922 082€ 1 772 051€ 2 101 588€ 2 116 127€ 2 379 021€ 2 464 678€ 2 514 643€ 2 607 143€ 2 752 469€ 2 307 986€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
18 338 000€ 19 878 000€ 18 860 000€ 19 064 644€ 17 464 910€ 6 684 096€ 4 443 553€ 3 882 348€ 4 588 232€ 4 588 232€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 777 726 € 4 561 295 € 3 101 683 € 2 662 930 € 2 619 544 € 1 595 030 € 6 682 277 € 3 348 224 € 8 020 237 € 7 629 218 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
274 293 € 337 714 € 526 678 € 423 798 € 454 784 € 545 235 € 597 461 € 1 874 658 € 7 050 086 € 7 087 542 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
234 774€ 267 258€ 1 039 945€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
274 293€ 337 714€ 526 678€ 423 798€ 454 784€ 310 461€ 330 203€ 834 713€ 7 050 086€ 7 087 542€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
378 920€ 4 216€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 413€ 127 508€ 141 000€ 409 197€ 803 956€ 260 664€ 423€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 481 818€ 2 847 631€ 1 303 195€ 710 064€ 710 064€ 710 064€ 6 036 602€ 993 418€ 342 128€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 943€ 46 737€ 41 611€ 37 794€ 22 678€ 22 834€ 24 411€ 22 746€ 20 524€ 38 030€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 905€ 30 716€ 29 398€ 26 335€ 16 078€ 15 908€ 15 640€ 14 135€ 12 975€ 24 145€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
178 411€ 558 940€ 238 698€ 418 044€ 10 138€ 37 244€ 5 217€ 417 156€ 104 223€ 41 342€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
786 943€ 612 049€ 821 103€ 637 698€ 601 846€ 3 081€ 2 946€ 26 111€ 453 086€ 91 815€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
100 769 € 375 792 € 33 990 € 38 356 € 110 561 € 97 476 € 417 020 € 95 859 € 114 053 € 134 981 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 336€ 16 889€ 16 407€ 23 566€ 14 768€ 9 083€ 5 382€ 11 182€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
92 433€ 358 903€ 17 583€ 14 790€ 95 793€ 88 393€ 411 638€ 84 677€ 114 053€ 134 981€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 540 000€ 1 540 000€ 1 656 000€ 1 960 721€ 1 656 000€ 6 831 055€ 5 906 132€ 4 331 499€ 5 218 618€ 3 116 074€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 002 123€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 005 882 € 813 316 € 374 181 € 178 944 € 269 484 € 245 017 € 205 316 € 345 440 € 300 784 € 287 219 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
454 959€ 171 638€ 177 415€ 85 293€ 245 930€ 194 471€ 181 479€ 290 972€ 182 366€ 3 160€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
399 488€ 300 442€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
151 435€ 341 236€ 196 766€ 93 651€ 23 554€ 50 546€ 23 837€ 54 468€ 118 418€ 284 059€