Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agrochov POĽANA, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 964 € 18 431 € 19 050 € 20 091 € 20 659 € 23 528 € 23 528 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 354 € 3 385 € 15 731 € 16 694 € 17 657 € 18 620 € 18 620 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 354 € 3 385 € 15 731 € 16 694 € 17 657 € 18 620 € 18 620 €
012
A.II.1
Pozemky
1 354€ 3 385€ 15 731€ 2 119€ 2 119€ 2 119€ 2 119€
013
A.II.2
Stavby
14 575€ 15 538€ 16 501€ 16 501€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 610 € 15 046 € 3 319 € 3 397 € 3 002 € 4 908 € 4 908 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 828 € 2 828 € 2 876 € 2 852 € 2 876 € 2 876 € 2 876 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 852€ 2 876€ 2 876€ 2 876€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
13 782 € 12 218 € 443 € 545 € 126 € 2 032 € 2 032 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 782€ 12 218€ 443€ 1€
057
B.IV.2
Účty v bankách
545€ 126€ 2 032€ 2 031€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 964 € 18 431 € 19 050 € 20 091 € 20 659 € 23 528 € 23 528 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-2 958 122 € -2 957 655 € -2 957 036 € -2 956 001 € -2 955 433 € -2 954 626 € -2 904 274 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
120 273 € 120 273 € 120 273 € 118 961 € 118 961 € 118 961 € 118 960 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
118 961€ 118 961€ 118 961€ 118 960€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 312 € 1 312 € 1 312 € 1 312 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 312€ 1 312€ 1 312€ 1 312€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 084 568 € -3 083 947 € -3 082 911 € -3 082 346 € -3 081 896 € -3 081 135 € -3 030 425 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 082 346€ -3 081 896€ -3 081 135€ -3 030 425€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-466 € -620 € -1 037 € -567 € -449 € -403 € -760 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 976 086 € 2 976 086 € 2 976 086 € 2 976 092 € 2 976 092 € 2 978 154 € 2 927 802 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
537 223 € 537 223 € 537 223 € 537 223 € 537 223 € 537 223 € 588 607 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
537 223€ 537 223€ 537 223€ 588 607€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 481 593 € 1 481 593 € 1 481 593 € 1 481 599 € 1 481 599 € 1 483 661 € 1 381 925 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
867 545€ 867 545€ 867 545€ 867 551€ 867 551€ 869 613€ 869 911€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
143 708€ 143 708€ 143 708€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
466 444€ 466 444€ 466 444€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
466 444€ 466 444€ 466 444€ 466 444€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 896€ 3 896€ 3 896€ 3 896€ 3 896€ 3 896€ 3 896€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
143 708€ 143 708€ 143 708€ 41 674€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
957 270 € 957 270 € 957 270 € 957 270 € 957 270 € 957 270 € 957 270 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
957 270€ 957 270€ 957 270€ 957 270€ 957 270€ 957 270€ 957 270€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé