Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 074 199€ 14 593 003€ 13 711 840€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 807€ 16 801€ 26 994€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 807€ 16 801€ 26 994€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
14 057 392€ 14 576 202€ 13 684 846€
010
 
Pozemky (031)
475 030€ 475 030€ 475 030€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
11 959 142€ 12 276 054€ 11 013 801€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 464 824€ 1 314 379€ 1 760 008€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
33 927€ 49 147€ 90 156€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
124 469€ 461 592€ 345 851€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 125 226€ 2 895 041€ 3 178 933€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
430 035€ 439 307€ 396 411€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
301 071€ 285 460€ 286 893€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
128 964€ 153 847€ 109 518€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 409 221€ 2 256 512€ 2 505 294€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
49 398€ 27 461€ 26 987€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 358 531€ 2 186 532€ 2 170 156€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
181€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
3 483€ 174 355€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 292€ 39 036€ 133 615€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
285 970€ 199 222€ 277 228€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
29 320€ 26 666€ 34 126€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
256 650€ 172 556€ 243 102€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
20 972€ 42 044€ 58 632€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
20 972€ 42 044€ 58 632€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
8 697 776€ 8 612 373€ 8 557 176€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
063
 
Základné imanie (411)
10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
226 863€ 226 863€ 224 836€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
226 863€ 226 863€ 224 836€
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 437 248€ -2 493 201€ -2 500 447€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
85 402€ 55 952€ 10 028€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
8 522 621€ 8 917 715€ 8 392 229€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
56 274€ 49 974€ 78 543€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
56 274€ 49 974€ 78 543€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
311 261€ 161 809€ 592 711€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
59 082€ 50 115€ 46 264€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
240 072€ 99 587€ 122 213€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
12 107€ 12 107€ 424 234€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 293 891€ 4 898 021€ 4 333 586€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 271 659€ 3 713 844€ 3 422 668€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 281€ 1 226€ 1 249€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
288 893€ 267 853€ 246 038€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
311 681€ 310 282€ 299 328€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
9 468€ 238 282€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
409 909€ 366 534€ 364 303€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€