Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bekaert Hlohovec, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
228 477 000 € 212 930 000 € 228 717 000 € 243 981 000 € 225 837 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
131 884 000 € 136 421 000 € 135 236 000 € 135 121 000 € 132 054 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
17 000 € 28 000 € 38 000 € 16 000 € 50 000 €
005
A.I.2
Software
17 000€ 28 000€ 38 000€ 16 000€ 50 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 397 000 € 78 994 000 € 77 803 000 € 78 099 000 € 74 613 000 €
013
A.II.2
Stavby
33 945 000€ 28 930 000€ 30 720 000€ 27 002 000€ 27 347 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 349 000€ 36 030 000€ 43 074 000€ 40 547 000€ 43 140 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 213 000€ 4 024 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 889 000€ 10 010 000€ 4 009 000€ 10 549 000€ 4 127 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
57 470 000 € 57 399 000 € 57 395 000 € 57 006 000 € 57 391 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
470 000€ 399 000€ 395 000€ 6 000€ 391 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
96 522 000 € 76 430 000 € 93 418 000 € 108 811 000 € 93 582 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
49 130 000 € 53 103 000 € 58 133 000 € 46 763 000 € 44 146 000 €
035
B.I.1
Materiál
23 855 000€ 27 169 000€ 29 673 000€ 23 423 000€ 24 726 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 354 000€ 12 796 000€ 13 086 000€ 12 391 000€ 9 507 000€
037
B.I.3
Výrobky
13 857 000€ 13 095 000€ 15 314 000€ 10 898 000€ 9 685 000€
039
B.I.5
Tovar
64 000€ 42 000€ 60 000€ 50 000€ 228 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
985 000 € 65 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
985 000€ 65 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
46 397 000 € 23 257 000 € 35 195 000 € 61 570 000 € 49 340 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 347 000 € 18 781 000 € 24 020 000 € 51 046 000 € 41 528 000 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 050 000€ 4 476 000€ 11 175 000€ 10 524 000€ 7 812 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 000 € 5 000 € 90 000 € 477 000 € 95 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 000€ 4 000€ 13 000€ 7 000€ 4 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 000€ 1 000€ 76 000€ 469 000€ 91 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
70 000 € 79 000 € 63 000 € 49 000 € 202 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
70 000€ 79 000€ 63 000€ 49 000€ 202 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
228 477 000 € 212 930 000 € 228 717 000 € 243 981 000 € 225 837 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
89 915 000 € 77 411 000 € 71 806 000 € 99 925 000 € 82 712 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 630 000 € 16 630 000 € 16 630 000 € 16 630 000 € 16 630 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-404 000 € -368 000 € -268 000 € -276 000 € -184 000 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
-404 000€ -368 000€ -268 000€ -276 000€ -184 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
57 750 000 € 45 210 000 € 39 505 000 € 67 632 000 € 50 327 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
57 750 000€ 45 210 000€ 39 505 000€ 67 632 000€ 50 327 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
138 562 000 € 135 520 000 € 156 911 000 € 144 055 000 € 143 125 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 071 000 € 2 779 000 € 596 000 € 1 300 000 € 2 702 000 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 071 000€ 2 779 000€ 596 000€ 1 300 000€ 2 702 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 449 000 € 2 217 000 € 2 242 000 € 2 107 000 € 1 835 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 449 000€ 2 217 000€ 2 242 000€ 2 107 000€ 1 835 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
133 556 000 € 130 041 000 € 153 622 000 € 139 793 000 € 137 741 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
53 694 000 € 45 960 000 € 55 337 000 € 50 619 000 € 34 652 000 €
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
9 020 000€ 5 012 000€ 12 879 000€ 12 631 000€ 7 742 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 000 000€ 68 000 000€ 40 000 000€ 70 000 000€ 90 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 40 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 036 000€ 4 914 000€ 4 624 000€ 5 349 000€ 4 055 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
710 000€ 0€ 599 000€ 810 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 096 000€ 6 155 000€ 782 000€ 595 000€ 482 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
483 000 € 476 000 € 441 000 € 840 000 € 840 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
483 000€ 476 000€ 441 000€ 840 000€ 840 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 7 000€ 9 000€ 15 000€ 7 000€