Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SaarGummi Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
51 041 266€ 71 077 554€ 79 606 343€ 80 533 269€ 76 458 650€ 58 290 702€ 49 665 244€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
51 522 096 € 71 742 896 € 80 906 857 € 81 272 793 € 77 168 135 € 61 553 002 € 49 665 189 € 41 474 093 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
48 247 169€ 64 427 312€ 72 000 935€ 72 898 506€ 68 293 338€ 50 247 607€ 40 116 690€ 36 293 937€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 794 097€ 6 650 242€ 7 605 408€ 7 634 763€ 8 165 312€ 8 043 095€ 8 219 342€ 5 561 605€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-994 336€ 370 957€ 391 940€ 533 832€ 242 517€ 745 734€ -79 412€ -652 504€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 093€ 38 236€ 73 574€ 48 617€ 142 926€ 2 140 251€ 1 078 147€ 24 094€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 437 073€ 256 149€ 835 000€ 157 075€ 324 042€ 376 315€ 330 422€ 246 961€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
48 775 494 € 66 140 273 € 72 734 876 € 71 215 110 € 68 600 115 € 59 295 498 € 47 509 280 € 40 147 557 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 349 123€ 27 617 476€ 30 787 621€ 31 160 408€ 29 692 710€ 26 125 204€ 21 701 526€ 19 654 954€
13
C.
Opravné položky k zásobám
80 878€ -39 900€ 117 011€ 13 934€ -39 169€ 114 581€ -107 568€ 67 300€
14
D.
Služby
8 682 599€ 14 997 648€ 16 481 811€ 17 752 582€ 18 446 849€ 17 276 837€ 13 747 783€ 9 806 638€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 515 067 € 19 009 268 € 19 732 359 € 17 110 917 € 14 502 670 € 8 978 371 € 7 208 043 € 7 230 302 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 012 155€ 13 762 088€ 14 333 164€ 12 411 683€ 10 611 668€ 6 595 152€ 5 259 044€ 5 344 397€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 215 411€ 4 825 794€ 4 995 592€ 4 339 169€ 3 573 335€ 2 183 333€ 1 798 684€ 1 740 281€
19
E.4.
Sociálne náklady
287 501€ 421 386€ 403 603€ 360 065€ 317 667€ 199 886€ 150 315€ 145 624€
20
F.
Dane a poplatky
197 956€ 307 772€ 254 850€ 235 331€ 232 824€ 223 415€ 146 779€ 119 099€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 428 949€ 3 427 146€ 3 400 126€ 3 458 975€ 3 497 393€ 3 270 667€ 2 939 481€ 2 730 253€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 428 949€ 3 427 146€ 3 400 126€ 3 458 975€ 3 497 393€ 3 270 667€ 2 939 481€ 2 730 253€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 434€ 38 018€ 63 963€ 54 262€ 123 543€ 2 112 063€ 1 063 783€ 24 482€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 780€ 41 201€ 3 995€ 26 932€ 42 200€ -67 795€ 113 275€ 30 757€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
481 708€ 741 644€ 1 893 140€ 1 401 769€ 2 101 095€ 1 262 155€ 696 178€ 483 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 746 602 € 5 602 623 € 8 171 981 € 10 057 683 € 8 568 020 € 2 257 504 € 2 155 909 € 1 326 536 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
21 934 330 € 28 873 287 € 32 611 840 € 32 140 177 € 28 600 777 € 15 519 814 € 12 914 879 € 11 674 146 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
130 973 € 77 730 € 13 996 € 199 € 341 € 940 € 55 € 201 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
130 701 € 77 652 € 12 767 € 39 € 61 € 17 € 36 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
130 701€ 77 652€ 12 767€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 39€ 61€ 17€ 36€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
272€ 78€ 1 229€ 160€ 280€ 923€ 19€ 167€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
160 349 € 198 700 € 270 163 € 386 638 € 498 382 € 499 457 € 550 969 € 569 325 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
150 214 € 189 419 € 224 004 € 358 321 € 468 162 € 474 071 € 532 957 € 557 053 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
82 941€ 286 905€ 369 805€ 364 274€ 471 159€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
150 214€ 189 419€ 141 063€ 71 416€ 98 357€ 109 797€ 61 798€ 557 053€
52
O.
Kurzové straty
1 187€ 707€ 3 689€ 1 397€ 6 524€ 1 646€ 624€ 903€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 948€ 8 574€ 42 470€ 26 920€ 23 696€ 23 740€ 17 388€ 11 369€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 376 € -120 970 € -256 167 € -386 439 € -498 041 € -498 517 € -550 914 € -569 124 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 717 226 € 5 481 653 € 7 915 814 € 9 671 244 € 8 069 979 € 1 758 987 € 1 604 995 € 757 412 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
564 957 € 1 204 079 € 1 705 741 € 2 093 543 € 1 802 840 € 529 658 € 517 448 € 255 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
583 014€ 1 120 079€ 1 532 741€ 1 790 543€ 1 713 840€ 387 658€ 252 448€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-18 057€ 84 000€ 173 000€ 303 000€ 89 000€ 142 000€ 265 000€ 255 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 152 269 € 4 277 574 € 6 210 073 € 7 577 701 € 6 267 139 € 1 229 329 € 1 087 547 € 502 412 €