Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
396 755 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
268 233 000 € 246 637 000 € 252 343 000 € 244 338 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
89 000 € 44 000 € 52 000 € 9 000 €
005
A.I.2
Software
89 000€ 44 000€ 52 000€ 9 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
268 144 000 € 246 593 000 € 252 291 000 € 244 329 000 €
013
A.II.2
Stavby
54 849 000€ 57 232 000€ 61 484 000€ 63 278 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
135 366 000€ 141 835 000€ 150 677 000€ 131 782 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 190 000€ 40 955 000€ 38 765 000€ 47 752 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 739 000€ 6 571 000€ 1 365 000€ 1 517 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
128 410 000 € 149 861 000 € 146 962 000 € 125 600 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
76 254 000 € 73 496 000 € 66 224 000 € 68 398 000 €
035
B.I.1
Materiál
32 327 000€ 27 364 000€ 27 775 000€ 27 158 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
27 325 000€ 28 192 000€ 22 565 000€ 22 331 000€
037
B.I.3
Výrobky
16 602 000€ 17 940 000€ 15 884 000€ 18 909 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
0 € 1 002 000 €
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0€ 1 002 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
52 060 000 € 76 249 000 € 79 701 000 € 55 866 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
47 383 000 € 57 114 000 € 60 875 000 € 51 755 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
271 000€ 272 000€ 168 000€ 259 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
225 000€ 94 000€ 987 000€ 145 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 181 000€ 18 769 000€ 17 671 000€ 3 708 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
95 000 € 116 000 € 1 037 000 € 334 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
95 000€ 116 000€ 1 037 000€ 334 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
112 000 € 113 000 € 119 000 € 121 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
396 755 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
202 926 000 € 183 751 000 € 169 748 000 € 158 344 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-481 000 € -267 000 € -322 000 € -143 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-481 000€ -267 000€ -322 000€ -143 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
93 771 000 € 74 382 000 € 60 434 000 € 48 851 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
93 771 000€ 74 382 000€ 60 434 000€ 48 851 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
193 829 000 € 212 860 000 € 229 676 000 € 211 717 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
2 057 000 € 1 002 000 € 1 153 000 € 1 478 000 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
865 000€ 35 000€ 241 000€ 437 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
44 000€ 50 000€ 70 000€ 176 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 148 000€ 917 000€ 842 000€ 865 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 255 000 € 6 544 000 € 5 952 000 € 5 169 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 255 000€ 6 544 000€ 5 952 000€ 5 169 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 20 000 000€ 81 000 000€ 85 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
83 517 000 € 104 314 000 € 99 571 000 € 94 070 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
47 383 000 € 68 176 000 € 65 181 000 € 66 447 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 631 000€ 1 083 000€ 0€ 244 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
2 000€ 231 000€ 336 000€ 61 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 501 000€ 34 824 000€ 34 054 000€ 27 318 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
101 000 000€ 81 000 000€ 42 000 000€ 26 000 000€