Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
246 637 000 € 252 343 000 € 244 338 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
44 000 € 52 000 € 9 000 €
005
A.I.2
Software
44 000 € 52 000 € 9 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
246 593 000 € 252 291 000 € 244 329 000 €
013
A.II.2
Stavby
57 232 000 € 61 484 000 € 63 278 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
141 835 000 € 150 677 000 € 131 782 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
40 955 000 € 38 765 000 € 47 752 000 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 571 000 € 1 365 000 € 1 517 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
149 861 000 € 146 962 000 € 125 600 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
73 496 000 € 66 224 000 € 68 398 000 €
035
B.I.1
Materiál
27 364 000 € 27 775 000 € 27 158 000 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
28 192 000 € 22 565 000 € 22 331 000 €
037
B.I.3
Výrobky
17 940 000 € 15 884 000 € 18 909 000 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
0 € 1 002 000 €
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0 € 1 002 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
76 249 000 € 79 701 000 € 55 866 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
57 114 000 € 60 875 000 € 51 755 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
272 000 € 168 000 € 259 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 000 € 987 000 € 145 000 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
18 769 000 € 17 671 000 € 3 708 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
116 000 € 1 037 000 € 334 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
116 000 € 1 037 000 € 334 000 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
113 000 € 119 000 € 121 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
183 751 000 € 169 748 000 € 158 344 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000 € 66 388 000 € 66 388 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-267 000 € -322 000 € -143 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-267 000 € -322 000 € -143 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
74 382 000 € 60 434 000 € 48 851 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
74 382 000 € 60 434 000 € 48 851 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
212 860 000 € 229 676 000 € 211 717 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 002 000 € 1 153 000 € 1 478 000 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
35 000 € 241 000 € 437 000 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
50 000 € 70 000 € 176 000 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
917 000 € 842 000 € 865 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 544 000 € 5 952 000 € 5 169 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 544 000 € 5 952 000 € 5 169 000 €
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 000 000 € 81 000 000 € 85 000 000 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
104 314 000 € 99 571 000 € 94 070 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
68 176 000 € 65 181 000 € 66 447 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 083 000 € 0 € 244 000 €
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
231 000 € 336 000 € 61 000 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 824 000 € 34 054 000 € 27 318 000 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
81 000 000 € 42 000 000 € 26 000 000 €