Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 862 438 € 4 100 416 € 3 822 295 € 1 084 124 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 932 483 € 2 881 662 € 3 033 614 € 258 363 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 932 483 € 2 881 662 € 3 033 614 € 258 363 €
012
A.II.1
Pozemky
313 369€ 313 369€ 313 369€
013
A.II.2
Stavby
2 287 660€ 2 397 225€ 2 526 789€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
327 287€ 171 068€ 193 456€ 258 363€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 913 776 € 1 208 812 € 778 952 € 814 406 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
239 € 6 411 €
035
B.I.1
Materiál
239€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 411€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 717 € 4 982 € 255 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
255 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
255€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 717€ 4 982€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 396 039 € 1 011 699 € 517 858 € 766 315 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 364 258 € 1 003 857 € 508 607 € 760 036 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 364 258€ 1 003 857€ 508 607€ 760 036€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 071€ 6 279€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 781€ 7 842€ 4 180€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
513 020 € 191 892 € 261 094 € 41 425 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 584€ 80 111€ 13 733€ 41 344€
073
B.V.2.
Účty v bankách
489 436€ 111 781€ 247 361€ 81€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 179 € 9 942 € 9 729 € 11 355 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 179€ 9 942€ 9 729€ 11 355€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 862 438 € 4 100 416 € 3 822 295 € 1 084 124 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
764 039 € 513 000 € 317 376 € 250 090 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
505 697 € 304 573 € 242 749 € 149 655 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
505 697€ 304 573€ 242 749€ 149 655€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
251 039 € 201 124 € 67 324 € 93 132 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 097 079 € 3 581 613 € 3 493 836 € 834 034 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
99 647 € 56 366 € 103 365 € 215 357 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
85 714 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
85 714€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
95 491€ 47 734€ 97 525€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 156€ 8 632€ 5 840€ 5 832€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
123 811€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
992 394€ 1 257 042€ 1 521 690€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 729 345 € 1 996 812 € 1 568 716 € 611 161 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 674 354 € 985 708 € 678 282 € 438 649 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 674 354€ 985 708€ 678 282€ 438 649€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
738 803€ 714 221€ 714 175€ 40 217€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 692€ 34 735€ 25 151€ 25 593€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 996€ 22 235€ 11 549€ 14 194€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
160 038€ 162 443€ 67 157€ 88 654€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
93 462€ 77 470€ 72 402€ 3 854€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 045 € 6 745 € 5 233 € 7 516 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 885€ 4 585€ 5 233€ 7 516€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 160€ 2 160€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
264 648€ 264 648€ 294 832€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 320 € 5 803 € 11 083 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 320€ 5 803€ 11 083€