Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Essity Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
124 261 000 € 122 307 000 € 130 478 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
49 455 000 € 55 439 000 € 61 012 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
27 000 € 39 000 € 46 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 000€ 39 000€ 46 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
49 429 000 € 55 400 000 € 60 966 000 €
012
A.II.1
Pozemky
710 000€ 1 008 000€ 1 008 000€
013
A.II.2
Stavby
12 799 000€ 14 789 000€ 15 518 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 586 000€ 37 187 000€ 40 378 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
193 000€ 219 000€ 246 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 142 000€ 2 197 000€ 3 815 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
74 640 000 € 66 679 000 € 69 253 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 384 000 € 23 890 000 € 15 796 000 €
035
B.I.1
Materiál
7 890 000€ 8 903 000€ 6 772 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
6 466 000€ 7 634 000€ 6 368 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 028 000€ 7 353 000€ 2 655 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 255 000 € 42 790 000 € 53 458 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 626 000 € 24 310 000 € 21 030 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 763 000€ 19 526 000€ 17 670 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 863 000€ 4 784 000€ 3 360 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
29 093 000€ 14 364 000€ 31 574 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
70 000€ 1 038 000€ 231 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 2 000€ 89 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 466 000€ 3 076 000€ 533 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-1 000 € -1 000 € -1 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
-1 000€ -1 000€ -1 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
166 000 € 189 000 € 213 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
124 261 000 € 122 307 000 € 130 478 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
67 869 000 € 60 424 000 € 78 068 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 288 000 € 12 288 000 € 12 288 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 288 000€ 12 288 000€ 12 288 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 229 000 € 1 229 000 € 1 229 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 229 000€ 1 229 000€ 1 229 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-41 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
54 392 000 € 46 907 000 € 64 551 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 392 000€ 46 907 000€ 64 551 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
56 392 000 € 61 883 000 € 52 410 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 689 000 € 2 349 000 € 2 620 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
56 000€ 39 000€ 29 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
206 000€ 356 000€ 301 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 427 000€ 1 954 000€ 2 290 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 802 000 € 2 189 000 € 1 241 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 802 000€ 2 189 000€ 1 241 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 749 000 € 54 189 000 € 46 380 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
39 749 000 € 46 959 000 € 40 288 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 710 000€ 5 773 000€ 4 555 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
33 039 000€ 41 186 000€ 35 733 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
380 000€ 1 211 000€ 1 683 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 857 000€ 1 555 000€ 1 561 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
185 000€ 821 000€ 179 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 969 000€ 1 709 000€ 924 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
79 000€ 18 000€ 5 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 530 000€ 1 916 000€ 1 740 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 152 000 € 3 157 000 € 2 169 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 152 000€ 3 157 000€ 2 169 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé