Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 326 222 € 17 128 395 € 17 472 286 € 23 127 414 € 23 263 405 € 22 982 923 € 22 140 674 € 11 784 690 € 2 955 901 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 424 157 € 1 478 440 € 1 525 545 € 4 340 906 € 5 354 916 € 4 255 727 € 3 463 908 € 294 536 € 126 967 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
6 398 € 10 238 € 14 603 € 3 099 € 5 673 € 6 894 € 4 888 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 398€ 10 238€ 14 603€ 3 099€ 5 673€ 6 894€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 888€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 417 759 € 1 468 202 € 1 510 942 € 1 581 133 € 2 676 711 € 1 788 833 € 999 020 € 294 536 € 126 967 €
012
A.II.1
Pozemky
1 299 934€ 1 299 934€ 1 299 934€ 1 299 934€ 1 332 826€ 1 410 000€ 800 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
111 820€ 162 713€ 204 685€ 274 108€ 424 109€ 362 459€ 182 334€ 126 264€ 46 625€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 005€ 5 555€ 6 323€ 7 091€ 11 727€ 12 039€ 12 351€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 115€ 4 335€ 4 335€ 168 272€ 80 342€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
902 934€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
2 756 674 € 2 672 532 € 2 460 000 € 2 460 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
2 756 674€ 2 672 532€ 2 460 000€ 2 460 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 811 528 € 15 551 653 € 15 914 156 € 18 738 586 € 17 867 175 € 18 683 844 € 18 639 570 € 11 484 492 € 2 828 934 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 982 076 € 5 989 071 € 7 047 622 € 6 100 194 € 4 552 303 € 3 878 917 € 4 999 370 € 4 493 893 €
032
B.I.1
Materiál
7 455€ 374€ 162€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 974 621€ 5 988 697€ 7 047 622€ 6 100 194€ 4 552 303€ 3 878 917€ 4 999 370€ 4 493 731€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
20 751 € 13 982 € 11 382 € 66 068 € 9 479 € 15 411 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
20 751€ 13 982€ 11 382€ 66 068€ 9 479€ 15 411€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
13 756 861 € 9 163 577 € 8 382 362 € 12 274 664 € 12 156 261 € 13 421 267 € 12 388 677 € 6 905 620 € 2 748 943 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 745 752€ 9 152 566€ 8 257 444€ 12 116 908€ 11 575 336€ 12 665 384€ 12 388 628€ 6 855 544€ 2 556 871€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
50 027€ 192 023€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14€ 110 152€ 147 942€ 23 223€ 66 293€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 095€ 11 011€ 14 766€ 9 814€ 557 702€ 689 590€ 49€ 49€ 49€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 051 840 € 385 023 € 472 790 € 297 660 € 1 149 132 € 1 368 249 € 1 251 523 € 84 979 € 79 991 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 120€ 18 545€ 17 390€ 17 631€ 25 739€ 23 690€ 22 508€ 32 855€ 30 147€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 037 720€ 366 478€ 455 400€ 280 029€ 1 123 393€ 1 344 559€ 1 229 015€ 52 124€ 49 844€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
90 537 € 98 302 € 32 585 € 47 922 € 41 314 € 43 352 € 37 196 € 5 662 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20 955€ 38 919€ 382€ 1 393€ 1 453€ 1 420€ 1 339€ 5 662€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
56 854€ 41 509€ 32 203€ 46 529€ 38 818€ 41 644€ 35 857€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 728€ 17 874€ 1 043€ 288€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 326 222 € 17 128 395 € 17 472 286 € 23 127 414 € 23 263 405 € 22 982 923 € 22 140 674 € 11 784 690 € 2 955 901 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 671 893 € 1 893 124 € 1 353 886 € 1 337 885 € 1 827 599 € 1 204 551 € 1 546 951 € 766 077 € 194 281 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
296 674 € 212 532 € 296 318 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
296 318€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
296 674€ 212 532€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 860 099 € 1 320 860 € 1 008 187 € 692 042 € 501 526 € 106 494 € 106 494 € 106 494 € 112 360 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 060 597€ 1 521 358€ 1 208 685€ 892 540€ 702 024€ 306 992€ 306 992€ 306 992€ 312 858€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
778 769 € 539 239 € 312 674 € 316 144 € 1 080 516 € 1 065 032 € 1 407 432 € 330 240 € 48 896 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 625 934 € 15 198 320 € 15 676 218 € 21 789 529 € 21 435 806 € 21 778 372 € 20 593 723 € 11 018 613 € 2 761 620 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
117 772 € 106 462 € 46 546 € 54 229 € 49 707 € 35 213 € 25 267 € 9 703 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
112 404€ 93 738€ 25 879€ 39 229€ 49 707€ 35 213€ 25 267€ 9 703€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 368€ 12 724€ 20 667€ 15 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 947 983 € 2 851 463 € 2 722 446 € 5 073 577 € 6 489 219 € 7 303 537 € 6 785 161 € 2 221 809 € 2 307 452 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
626 000€ 1 176 000€ 1 800 000€ 2 175 332€ 2 273 761€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 908 138€ 2 778 888€ 2 649 638€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 607€ 7 256€ 5 483€ 4 997€ 3 496€ 2 254€ 664€ 88€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
33 238€ 65 319€ 67 325€ 5 068 580€ 5 859 723€ 6 125 283€ 4 982 065€ 46 389€ 33 691€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 432€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
11 143 319 € 9 281 639 € 6 124 391 € 12 064 398 € 14 456 497 € 9 219 537 € 13 054 854 € 8 787 101 € 464 168 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 741 065€ 8 214 496€ 5 374 801€ 9 534 127€ 11 718 508€ 8 378 164€ 10 605 210€ 3 895 136€ 173 643€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 658€ 137 554€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
85 474€ 85 474€ 85 474€ 85 474€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
85 695€ 85 876€ 21 827€ 21 508€ 23 556€ 19 112€ -44 207€ -51 930€ 1 423€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 274€ 56 007€ 14 180€ 14 099€ 15 385€ 12 731€ 10 305€ 5 359€ 921€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 138 604€ 794 147€ 570 732€ 1 886 542€ 2 269 979€ 327 106€ 2 305 804€ 446 196€ 74 835€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
122 681€ 131 113€ 142 851€ 522 648€ 343 595€ 396 950€ 92 268€ 4 480 682€ 75 792€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-10 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 416 860 € 2 958 756 € 6 782 835 € 4 597 325 € 440 383 € 5 220 085 € 728 441 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 416 860€ 2 958 756€ 6 782 835€ 4 597 325€ 440 383€ 5 220 085€ 728 441€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
28 395 € 36 951 € 442 182 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
28 395€ 35 826€ 442 182€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 125€