Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 326 222 € 17 128 395 € 17 472 286 € 23 127 414 € 23 263 405 € 22 982 923 € 22 140 674 € 11 784 690 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 424 157 € 1 478 440 € 1 525 545 € 4 340 906 € 5 354 916 € 4 255 727 € 3 463 908 € 294 536 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 398 € 10 238 € 14 603 € 3 099 € 5 673 € 6 894 € 4 888 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 398€ 10 238€ 14 603€ 3 099€ 5 673€ 6 894€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 888€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 417 759 € 1 468 202 € 1 510 942 € 1 581 133 € 2 676 711 € 1 788 833 € 999 020 € 294 536 €
012
A.II.1
Pozemky
1 299 934€ 1 299 934€ 1 299 934€ 1 299 934€ 1 332 826€ 1 410 000€ 800 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
111 820€ 162 713€ 204 685€ 274 108€ 424 109€ 362 459€ 182 334€ 126 264€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 005€ 5 555€ 6 323€ 7 091€ 11 727€ 12 039€ 12 351€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 115€ 4 335€ 4 335€ 168 272€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
902 934€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 756 674 € 2 672 532 € 2 460 000 € 2 460 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 756 674€ 2 672 532€ 2 460 000€ 2 460 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 811 528 € 15 551 653 € 15 914 156 € 18 738 586 € 17 867 175 € 18 683 844 € 18 639 570 € 11 484 492 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 982 076 € 5 989 071 € 7 047 622 € 6 100 194 € 4 552 303 € 3 878 917 € 4 999 370 € 4 493 893 €
035
B.I.1
Materiál
7 455€ 374€ 162€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 974 621€ 5 988 697€ 7 047 622€ 6 100 194€ 4 552 303€ 3 878 917€ 4 999 370€ 4 493 731€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
20 751 € 13 982 € 11 382 € 66 068 € 9 479 € 15 411 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
20 751€ 13 982€ 11 382€ 66 068€ 9 479€ 15 411€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 756 861 € 9 163 577 € 8 382 362 € 12 274 664 € 12 156 261 € 13 421 267 € 12 388 677 € 6 905 620 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 745 752 € 9 152 566 € 8 257 444 € 12 116 908 € 11 575 336 € 12 665 384 € 12 388 628 € 6 855 544 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 549 758€ 2 501 204€ 989 491€ 706 977€ 3 023 047€ 4 038 521€ 3 856 300€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
44 713€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 195 994€ 6 651 362€ 7 267 953€ 11 409 931€ 8 507 576€ 8 626 863€ 8 532 328€ 6 855 544€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
50 027€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14€ 110 152€ 147 942€ 23 223€ 66 293€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
346 934€ 523 595€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 095€ 11 011€ 14 766€ 9 814€ 210 768€ 165 995€ 49€ 49€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 051 840 € 385 023 € 472 790 € 297 660 € 1 149 132 € 1 368 249 € 1 251 523 € 84 979 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 120€ 18 545€ 17 390€ 17 631€ 25 739€ 23 690€ 22 508€ 32 855€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 037 720€ 366 478€ 455 400€ 280 029€ 1 123 393€ 1 344 559€ 1 229 015€ 52 124€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
90 537 € 98 302 € 32 585 € 47 922 € 41 314 € 43 352 € 37 196 € 5 662 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20 955€ 38 919€ 382€ 1 393€ 1 453€ 1 420€ 1 339€ 5 662€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
56 854€ 41 509€ 32 203€ 46 529€ 38 818€ 41 644€ 35 857€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 728€ 17 874€ 1 043€ 288€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 326 222 € 17 128 395 € 17 472 286 € 23 127 414 € 23 263 405 € 22 982 923 € 22 140 674 € 11 784 690 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 671 893 € 1 893 124 € 1 353 886 € 1 337 885 € 1 827 599 € 1 204 551 € 1 546 951 € 766 077 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 € 26 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
296 318€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 € 7 025 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€ 7 025€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
296 674 € 212 532 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
296 674€ 212 532€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 860 099 € 1 320 860 € 1 008 187 € 692 042 € 501 526 € 106 494 € 106 494 € 106 494 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 060 597€ 1 521 358€ 1 208 685€ 892 540€ 702 024€ 306 992€ 306 992€ 306 992€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€ -200 498€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
778 769 € 539 239 € 312 674 € 316 144 € 1 080 516 € 1 065 032 € 1 407 432 € 330 240 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 625 934 € 15 198 320 € 15 676 218 € 21 789 529 € 21 435 806 € 21 778 372 € 20 593 723 € 11 018 613 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 947 983 € 2 851 463 € 2 722 446 € 5 073 577 € 6 489 219 € 7 303 537 € 6 785 161 € 2 221 809 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
626 000 € 1 176 000 € 1 800 000 € 2 175 332 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
626 000€ 1 176 000€ 1 800 000€ 2 175 332€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 908 138€ 2 778 888€ 2 649 638€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 002 918€ 5 707 589€ 5 989 469€ 4 941 932€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 607€ 7 256€ 5 483€ 4 997€ 3 496€ 2 254€ 664€ 88€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 238€ 65 319€ 67 325€ 65 662€ 152 134€ 135 814€ 40 133€ 46 389€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 432€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 143 319 € 9 281 639 € 6 124 391 € 12 064 398 € 14 456 497 € 9 219 537 € 13 054 854 € 8 787 101 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 741 065 € 8 214 496 € 5 374 801 € 9 534 127 € 11 718 508 € 8 378 164 € 10 605 210 € 3 906 794 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 581 093€ 4 330 926€ 3 352 511€ 2 654 152€ 5 091 176€ 4 224 766€ 2 912 106€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
40 408€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 159 972€ 3 883 570€ 2 022 290€ 6 879 975€ 6 586 924€ 4 153 398€ 7 693 104€ 3 906 794€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
85 474€ 85 474€ 85 474€ 85 474€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
85 695€ 85 876€ 21 827€ 21 508€ 23 556€ 19 112€ -44 207€ -51 930€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 274€ 56 007€ 14 180€ 14 099€ 15 385€ 12 731€ 10 305€ 5 359€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 138 604€ 794 147€ 570 732€ 1 886 542€ 2 269 979€ 327 106€ 2 305 804€ 446 196€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
404 543€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
122 681€ 131 113€ 142 851€ 118 105€ 343 595€ 396 950€ 92 268€ 4 480 682€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
117 772 € 106 462 € 46 546 € 54 229 € 49 707 € 35 213 € 25 267 € 9 703 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
112 404€ 93 738€ 25 879€ 39 229€ 49 707€ 35 213€ 25 267€ 9 703€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 368€ 12 724€ 20 667€ 15 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 416 860€ 2 958 756€ 6 782 835€ 4 597 325€ 440 383€ 5 220 085€ 728 441€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
28 395 € 36 951 € 442 182 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
28 395€ 35 826€ 442 182€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 125€