Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AgroMed, s.r.o. „v konkurze"

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 575 117 € 1 847 821 € 2 311 253 € 2 069 412 € 2 318 981 € 2 101 351 € 1 899 502 € 2 832 773 € 3 130 554 € 2 650 887 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
560 402 € 612 111 € 562 522 € 572 921 € 520 102 € 567 742 € 648 378 € 873 325 € 1 068 112 € 1 270 396 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
560 402 € 612 111 € 562 522 € 572 921 € 520 102 € 567 742 € 648 378 € 873 325 € 1 068 112 € 1 270 396 €
012
A.II.1
Pozemky
185 611€ 65 611€ 65 611€ 75 687€ 124 156€ 124 156€ 124 156€ 124 156€ 122 756€ 122 756€
013
A.II.2
Stavby
299 037€ 251 720€ 256 350€ 260 979€ 233 171€ 242 430€ 288 756€ 523 550€ 544 048€ 590 616€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 610€ 156 823€ 206 604€ 218 298€ 162 775€ 201 056€ 235 366€ 225 519€ 401 208€ 556 924€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
16 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 187€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 957€ 137 957€ 17 957€ 17 957€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 014 442 € 1 234 160 € 1 746 330 € 1 489 252 € 1 728 759 € 1 533 341 € 1 250 834 € 1 959 391 € 2 062 435 € 1 380 491 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
238 562 € 259 289 € 208 785 € 182 567 € 342 818 € 342 818 € 497 560 € 497 560 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
160 251€ 160 251€ 160 251€ 160 251€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
238 562€ 259 289€ 208 785€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 337 309€ 337 309€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
46 202 € 10 005 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
46 202 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
46 202€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
10 005€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 024 879 € 960 780 € 1 491 882 € 1 418 569 € 1 574 873 € 1 291 599 € 861 827 € 1 307 417 € 1 172 983 € 684 325 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
797 952 € 907 257 € 1 243 634 € 1 228 099 € 1 473 764 € 1 094 268 € 860 044 € 1 307 417 € 1 172 983 € 684 325 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
797 952€ 907 257€ 1 243 634€ 1 228 099€ 1 473 764€ 1 094 268€ 860 044€ 1 307 417€ 1 172 983€ 684 325€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
232 479€ 135 650€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
179 952€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5€ 6 553€ 8 775€ 58€ 8 109€ 4 331€ 1 783€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 970€ 46 970€ 6 994€ 54 762€ 93 000€ 193 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
-248 999 € 14 091 € 45 663 € 24 481 € 153 886 € 49 170 € 46 189 € 309 156 € 391 892 € 198 606 €
072
B.V.1.
Peniaze
3€ 155€ 40 282€ 21 411€ 39 420€ 41 545€ 44 455€ 11 486€ 392 899€ 197 699€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-249 002€ 13 936€ 5 381€ 3 070€ 114 466€ 7 625€ 1 734€ 297 670€ -1 007€ 907€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
273 € 1 550 € 2 401 € 7 239 € 70 120 € 268 € 290 € 57 € 7 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
273€ 1 550€ 2 401€ 7 239€ 620€ 268€ 290€ 57€ 7€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
69 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 575 117 € 1 847 821 € 2 311 253 € 2 069 412 € 2 318 981 € 2 101 351 € 1 899 502 € 2 832 773 € 3 130 554 € 2 650 887 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
918 605 € 1 145 443 € 1 337 660 € 1 306 257 € 1 358 519 € 1 292 806 € 1 541 918 € 1 514 193 € 1 504 237 € 1 504 676 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
506 641 € 506 641 € 506 641 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
506 641€ 506 641€ 506 641€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
683 009€ 683 009€ 683 009€ 1 183 011€ 1 183 011€ 1 183 011€ 1 482 999€ 1 482 999€ 1 482 999€ 1 482 999€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 264 € 2 264 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 264€ 2 264€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-156 526 € 140 596 € 115 350 € 50 632 € 102 492 € 41 735 € 23 890 € 13 473 € 14 375 € 22 339 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
115 608€ 140 596€ 115 350€ 50 632€ 115 460€ 54 703€ 36 796€ 36 796€ 36 796€ 36 796€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-272 134€ -12 968€ -12 968€ -12 906€ -23 323€ -22 421€ -14 457€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-116 783 € -187 067 € 31 996 € 65 311 € 65 713 € 60 757 € 27 726 € 10 418 € -440 € -7 965 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
656 513 € 702 378 € 973 671 € 762 561 € 960 462 € 808 545 € 356 334 € 1 318 580 € 1 626 317 € 1 146 211 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
47 491 € 64 476 € 94 766 € 15 807 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
47 491€ 64 476€ 94 766€ 15 807€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
237 366€ 245 635€ 277 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
439 874 € 156 027 € 282 407 € 481 947 € 959 877 € 620 108 € 198 680 € 1 302 773 € 1 586 778 € 1 095 760 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
121 330 € 139 102 € 278 494 € 470 246 € 927 835 € 587 295 € 157 760 € 992 369 € 1 530 456 € 847 936 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
121 330€ 139 102€ 278 494€ 470 246€ 927 835€ 587 295€ 157 760€ 992 369€ 1 530 456€ 847 936€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
194 611€ 668€ 666€ 261 463€ 177 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7€ 1 087€ 568€ 1 908€ 1 312€ 1 023€ 3 812€ 1 163€ 5 355€ 4 705€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 758€ 1 062€ 753€ 925€ 1 128€ 1 972€ 1 691€ 701€ 719€ 598€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
118 233€ 13 931€ 541€ 8 449€ 29 602€ 17 200€ 15 310€ 14 758€ 8 553€ 5 949€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 935€ 177€ 1 385€ 419€ 12 618€ 20 107€ 32 319€ 41 695€ 59 372€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
-20 727 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
-20 727€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
253 225€ 349 288€ 185 848€ 585€ 188 437€ 157 654€ 100 399€ 101 451€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-60 860€ -51 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-1 € -78 € 594 € 1 250 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-1€ -78€ 594€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 250€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé