Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.10.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 968 526 € 35 079 190 € 29 561 126 € 35 975 221 € 35 858 478 € 28 078 143 € 28 645 270 € 33 244 886 € 32 162 492 € 31 326 810 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 387 132 € 10 991 025 € 7 268 672 € 9 533 763 € 10 451 734 € 2 529 500 € 2 864 511 € 3 143 327 € 3 408 224 € 3 505 113 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 926 932 € 2 613 438 € 3 340 814 € 4 486 236 € 5 633 086 € 113 604 € 235 836 € 358 068 € 472 643 € 358 042 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
498 136€ 368 283€ 1 428€ 113 604€ 235 836€ 358 068€ 472 643€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 000 000€
007
A.I.4
Goodwill
1 336 325€ 2 195 392€ 3 340 814€ 4 486 236€ 5 631 658€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
43 363€ 49 763€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
49 108€ 358 042€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
10 460 200 € 8 354 016 € 3 904 287 € 5 023 956 € 4 727 796 € 2 392 325 € 2 572 726 € 2 762 504 € 2 912 826 € 3 124 316 €
012
A.II.1
Pozemky
355 145€ 355 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€ 301 079€
013
A.II.2
Stavby
712 598€ 850 680€ 334 790€ 1 518 900€ 1 702 892€ 1 887 002€ 2 073 702€ 2 255 340€ 2 439 451€ 2 623 560€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 622 615€ 4 912 391€ 2 441 015€ 2 813 705€ 2 565 377€ 71 366€ 93 518€ 104 344€ 103 592€ 126 223€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 137 097€ 1 509 147€ 668 656€ 359 910€ 122 506€ 131 318€ 57 644€ 62 394€ 67 144€ 71 894€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 553 609€ 657 719€ 158 747€ 30 362€ 35 942€ 1 560€ 46 783€ 39 347€ 1 560€ 1 560€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
79 136€ 69 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
23 571 € 23 571 € 23 571 € 90 852 € 23 571 € 55 949 € 22 755 € 22 755 € 22 755 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
23 571€ 23 571€ 22 755€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
23 571€ 23 571€ 23 571€ 22 755€ 22 755€ 22 755€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
67 281€ 33 194€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 276 952 € 23 500 408 € 21 464 125 € 25 776 161 € 24 662 229 € 24 797 885 € 25 036 448 € 28 500 850 € 27 135 391 € 26 566 464 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
56 789 € 15 205 748 € 14 505 780 € 17 901 000 € 18 255 521 € 18 716 108 € 19 168 282 € 20 970 339 € 20 153 609 € 20 526 166 €
032
B.I.1
Materiál
46 922€ 621 382€ 245 488€ 407 945€ 576 258€ 156 193€ 149 531€ 139 443€ 92 372€ 87 600€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
9 867€ 14 584 366€ 14 260 292€ 17 493 055€ 17 679 263€ 18 559 915€ 19 018 751€ 20 830 896€ 20 061 237€ 20 438 566€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
971 203 € 971 203 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
971 203€ 971 203€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 483 614 € 5 265 420 € 3 484 238 € 6 552 276 € 4 996 226 € 3 848 675 € 4 675 525 € 5 401 337 € 5 357 941 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 035 750€ 4 701 900€ 3 014 651€ 4 762 590€ 4 528 081€ 2 769 527€ 3 486 221€ 4 171 769€ 4 192 577€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
206 320€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 070 704€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
410 663€ 158 614€ 300€ -2 641€ 683 607€ 764 465€ 679 173€ 509 521€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
447 864€ 152 857€ 104 653€ 718 682€ 470 786€ 395 541€ 424 839€ 550 395€ 655 843€ 565 485€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 736 549 € 2 058 037 € 2 502 904 € 1 322 885 € 1 410 482 € 2 233 102 € 1 192 641 € 2 129 174 € 1 623 841 € 1 330 462 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 514€ 625 264€ 846 574€ 12 728€ 6 802€ 935 062€ 8 036€ 292 474€ 320 347€ 12 444€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 731 035€ 1 432 773€ 1 656 330€ 1 310 157€ 1 403 680€ 1 298 040€ 1 184 605€ 1 836 700€ 1 303 494€ 1 318 018€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
304 442 € 587 757 € 828 329 € 665 297 € 744 515 € 750 758 € 744 311 € 1 600 709 € 1 618 877 € 1 255 233 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
10 514€ 6 099€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 448€ 414 544€ 379 989€ 316 154€ 305 351€ 310 710€ 300 377€ 327 986€ 318 906€ 185 071€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
440 048€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
246 994€ 173 213€ 448 340€ 349 143€ 428 650€ 437 835€ 1 272 723€ 1 299 971€ 1 070 162€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 968 526 € 35 079 190 € 29 561 126 € 35 975 221 € 35 858 478 € 28 078 143 € 28 645 270 € 33 244 886 € 32 162 492 € 31 326 810 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-17 451 133 € 2 871 902 € -6 297 219 € 3 906 858 € 4 267 433 € 10 726 997 € 10 064 174 € 10 427 922 € 8 796 524 € 8 291 874 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 990 000 € 3 989 909 € 3 989 909 € 3 989 909 € 3 989 909 € 3 989 909 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 990 000€ 3 989 909€ 3 989 909€ 3 989 909€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-91€ -91€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
19 545 304 € 13 645 304 € -260 122 € -175 459 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
19 631 193€ 13 731 193€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-85 889€ -85 889€ -260 122€ -175 459€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 € 398 991 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€ 398 991€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 929 510 € -10 426 089 € -6 992 218 € -121 558 € 3 928 432 € 5 675 272 € 5 587 476 € 4 407 624 € 2 881 643 € 2 200 756 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 338 097€ 6 338 097€ 5 675 272€ 5 587 476€ 4 407 624€ 2 881 643€ 2 200 756€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-14 929 510€ -10 426 089€ -6 992 218€ -6 459 655€ -2 409 665€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-26 455 918 € -4 736 304 € -3 433 870 € -185 116 € -4 049 990 € 662 825 € 87 798 € 1 631 398 € 1 525 981 € 1 702 218 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
36 397 242 € 31 893 135 € 35 368 414 € 30 675 085 € 30 149 940 € 17 088 297 € 18 153 778 € 22 453 754 € 22 969 983 € 22 692 915 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 293 785 € 1 181 588 € 5 341 426 € 309 667 € 304 370 € 274 745 € 408 758 € 283 293 € 329 570 € 422 711 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
190 963€ 488 888€ 309 667€ 304 370€ 274 745€ 408 758€ 283 293€ 329 570€ 422 711€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
627 969€ 627 969€ 1 020 761€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
665 816€ 362 656€ 3 831 777€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 307 768 € 117 685 € 295 693 € 528 773 € 463 741 € 325 850 € 358 750 € 412 847 € 346 857 € 360 042 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
36 677€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
80 457€ 31 796€ 35 571€ 27 440€ 24 031€ 18 988€ 23 482€ 40 931€ 31 343€ 32 411€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
85 889€ 85 889€ 260 122€ 105 304€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 141 422€ 359 352€ 439 710€ 306 862€ 335 268€ 371 916€ 315 514€ 327 631€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
26 223 268 € 23 691 111 € 18 272 757 € 16 092 737 € 13 932 206 € 14 577 558 € 16 035 655 € 21 304 338 € 20 917 929 € 20 271 720 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 688 054€ 20 108 846€ 15 687 153€ 13 168 495€ 12 229 558€ 11 666 631€ 12 171 384€ 17 487 087€ 18 032 777€ 17 551 560€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
302 479€ 427 853€ 368 738€ 394 566€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 000 000€ 800 514€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
-132 728€ 439 512€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 021 331€ 1 021 331€ 1 021 331€ 1 021 331€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 113 626€ 1 326 700€ 1 049 157€ 975 825€ 932 543€ 15 551€ 918 016€ 11 864€ 14 078€ 12 077€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 424 145€ 882 038€ 632 731€ 554 050€ 508 646€ 533 438€ 544 259€ 554 419€ 545 345€ 567 125€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 779 470€ 1 323 471€ 867 178€ 1 291 911€ 60 343€ 43 169€ 39 661€ 103 172€ 44 388€ 776 743€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
217 973€ 50 056€ 36 538€ 102 456€ 333 844€ 857 926€ 38 525€ 898 098€ 891 272€ 969 649€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 787€ 1 787€ 1 787€ 453 276€ 1 043 810€ 934 110€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 572 421 € 6 902 751 € 11 456 751 € 13 742 121 € 15 447 836 € 1 910 144 € 1 350 615 € 331 817 € 704 332 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
7 572 421€ 6 250 000€ 8 500 000€ 10 000 000€ 11 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
652 751€ 2 956 751€ 3 742 121€ 3 947 836€ 1 910 144€ 1 350 615€ 331 817€ 704 332€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
22 417 € 314 153 € 489 931 € 1 393 278 € 1 441 105 € 262 849 € 427 318 € 363 210 € 395 985 € 342 021 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
288 127€ 462 906€ 1 375 390€ 1 428 807€ 247 099€ 414 835€ 353 028€ 376 860€ 328 411€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 417€ 26 026€ 27 025€ 17 888€ 12 298€ 15 750€ 12 483€ 10 182€ 19 125€ 13 610€