Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
274 199 € 135 441 € 105 415 € 107 568 € 103 556 € 97 877 € 297 601 € 379 279 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
120 000€ 227 100€ 236 811€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
154 199€ 135 441€ 105 415€ 107 568€ 103 556€ 97 877€ 70 501€ 142 468€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 888 403 € 1 768 021 € 1 688 875 € 2 047 701 € 1 893 012 € 1 632 755 € 1 942 789 € 1 469 583 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
96 255 € 106 121 € 26 601 € 309 444 € 42 255 € 89 075 € 97 809 €
035
B.I.1
Materiál
5 676€ 2 439€ 2 439€ 2 439€ 2 439€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
90 579€ 106 121€ 26 601€ 307 005€ 39 816€ 86 636€ 95 370€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 219 049 € 1 531 876 € 1 486 713 € 1 718 818 € 1 543 916 € 1 579 477 € 1 792 188 € 1 437 799 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 174 251 € 1 419 598 € 1 306 846 € 1 532 898 € 1 353 633 € 1 579 106 € 1 760 743 € 1 414 642 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 174 251€ 1 419 598€ 1 306 846€ 1 532 898€ 1 353 633€ 1 579 106€ 1 760 743€ 1 414 642€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
132 000€ 112 000€ 112 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 798€ 112 636€ 48 525€ 74 578€ 78 941€ 1 029€ 32 103€ 23 815€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-358€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€ -658€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
573 099 € 130 024 € 175 561 € 328 883 € 39 652 € 11 023 € 61 526 € -66 025 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 558€ 20 764€ 19 717€ 42 784€ 27 826€ 110 341€ 38 688€ 19 256€
073
B.V.2.
Účty v bankách
551 541€ 109 260€ 155 844€ 286 099€ 11 826€ -99 318€ 22 838€ -85 281€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
40 582 € 123 684 € 21 978 € 3 142 € 3 282 € 8 681 € 2 688 € 2 817 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 688€ 2 864€ 6 572€ 3 142€ 3 282€ 8 681€ 2 688€ 2 817€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36 894€ 120 820€ 15 406€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 203 184 € 2 027 146 € 1 816 268 € 2 158 411 € 1 999 850 € 1 739 313 € 2 243 078 € 1 851 679 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
758 643 € 655 374 € 648 365 € 505 281 € 197 426 € 130 648 € 309 560 € 366 464 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
595 459 € 488 496 € 492 003 € 184 146 € 117 370 € 71 283 € 284 787 € 300 989 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
595 459€ 488 496€ 492 003€ 184 146€ 117 370€ 71 283€ 284 787€ 300 989€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
149 906 € 153 600 € 143 084 € 307 857 € 66 778 € 46 087 € 11 495 € 52 197 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 444 541 € 1 371 772 € 1 167 903 € 1 653 130 € 1 802 424 € 1 608 665 € 1 933 518 € 1 485 215 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 647 € 2 647 € 870 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 647€ 2 647€ 870€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 604€ 21 576€ 41 492€ 61 408€ 81 325€ 101 241€ 121 158€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 441 894 € 1 367 521 € 1 145 457 € 1 611 638 € 1 741 016 € 1 527 340 € 1 832 277 € 1 364 057 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 301 691 € 1 221 082 € 995 506 € 1 404 139 € 1 598 080 € 1 441 974 € 1 769 995 € 1 299 727 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 301 691€ 1 221 082€ 995 506€ 1 404 139€ 1 598 080€ 1 441 974€ 1 769 995€ 1 299 727€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 937€ 64 785€ 63 787€ 63 787€ 84 587€ 45 787€ 45 787€ 45 787€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 911€ 20 834€ 20 728€ 18 426€ 14 864€ 12 323€ 9 300€ 10 569€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 408€ 13 520€ 13 426€ 11 775€ 9 578€ 7 618€ 5 886€ 6 832€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 541€ 6 509€ 2 827€ 66 872€ 4 356€ 9 407€ 1 309€ 1 142€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
33 406€ 40 791€ 49 183€ 46 639€ 29 551€ 10 231€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé