Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
161 290 € 132 000 € 75 179 € 41 955 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
145 217€ 125 898€ 73 171€ 37 920€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
12 165€ 2 706€ 2 974€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 908€ 3 396€ 2 008€ 1 061€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
13 057 € 37 092 € 53 904 € 35 321 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
13 057€ 37 092€ 53 904€ 35 321€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
174 347 € 169 092 € 129 083 € 77 276 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
40 360 € 98 214 € 81 052 € 28 787 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
20 000 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
20 000€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 000€ 1 992€ 793€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
53 042€ 36 042€ 8 079€ 946€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-34 682 € 40 264 € 52 264 € 7 925 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
133 987 € 70 878 € 48 031 € 48 489 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 593€ 914€ 501€ 246€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
52 114€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
78 561 € 69 964 € 47 530 € 48 243 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
45 755€ 30 241€ 14 875€ 40 049€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
20 613€ 15 682€ 11 103€ 4 370€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
10 257€ 11 374€ 19 666€ 3 072€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 936€ 12 667€ 1 886€ 752€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 719€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci