Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Basta digital s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 667 663€ 1 456 165€ 1 198 283€ 1 284 145€ 1 161 714€ 1 217 123€ 942 452€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 668 542 € 1 459 959 € 1 208 349 € 1 285 004 € 1 162 612 € 1 217 310 € 943 557 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 667 662€ 1 456 165€ 1 198 283€ 1 284 144€ 1 161 713€ 1 217 123€ 942 453€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
51€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
880€ 3 794€ 10 066€ 860€ 899€ 187€ 1 053€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 639 870 € 1 334 740 € 1 158 047 € 1 223 932 € 1 156 877 € 1 205 333 € 974 927 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 372€ 28 829€ 19 599€ 16 356€ 8 855€ 13 978€ 33 243€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 296 096€ 1 051 149€ 828 916€ 900 972€ 803 251€ 864 479€ 706 501€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
282 227 € 223 762 € 277 893 € 279 479 € 328 388 € 297 049 € 234 612 €
16
E.1.
Mzdové náklady
208 377€ 167 091€ 206 576€ 210 589€ 246 333€ 220 149€ 176 143€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
67 011€ 55 784€ 68 545€ 67 219€ 80 457€ 75 758€ 53 686€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 839€ 887€ 2 772€ 1 671€ 1 598€ 1 142€ 4 783€
20
F.
Dane a poplatky
399€ 559€ 431€ 1 339€ 474€ 400€ 101€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 163€ 21 272€ 20 546€ 14 616€ 4 881€ 3 346€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 163€ 21 272€ 20 546€ 14 616€ 4 881€ 3 346€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-197€ -197€ -658€ -2 472€ 3 525€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 613€ 9 366€ 10 859€ 11 828€ 13 500€ 22 556€ 470€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 672 € 125 219 € 50 302 € 61 072 € 5 735 € 11 977 € -31 370 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
342 194 € 376 187 € 349 768 € 366 816 € 349 607 € 338 666 € 202 709 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 3 € 11 € 4 € 45 € 196 € 13 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 3€ 11€ 4€ 47€ 196€ 11€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 436 € 949 € 884 € 1 519 € 2 479 € 3 921 € 2 365 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 478€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
244 € 1 392 € 2 626 € 884 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
244€ 1 392€ 2 626€ 884€
52
O.
Kurzové straty
597€ 249€ 164€ 392€ 171€ 339€ 395€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
361€ 700€ 720€ 883€ 916€ 956€ 1 086€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 428 € -946 € -873 € -1 515 € -2 434 € -3 725 € -2 352 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
26 244 € 124 273 € 49 429 € 59 557 € 3 301 € 8 252 € -33 722 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 605 € 29 031 € 10 777 € 12 219 € 1 383 € 3 817 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 605€ 29 031€ 10 777€ 12 219€ 1 383€ 3 817€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 639 € 95 242 € 38 652 € 47 338 € 1 918 € 4 435 € -34 682 €