Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Sv. kríža, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
229 253 € 130 074 € 184 115 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 89 647 € 96 296 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 025 € 28 952 € 38 880 € 7 815 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
19 025 € 28 952 € 38 880 € 7 815 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 025€ 28 952€ 38 880€ 7 815€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
210 228 € 101 122 € 145 235 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 88 125 € 87 200 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
48 932 € 91 178 € 90 512 € 89 390 € 40 627 € 17 464 € 11 920 € 5 164 €
032
B.I.1
Materiál
60€ 52€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
11 860€ 5 097€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
15€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
8 100 € -2 263 € 1 292 € 22 421 € 47 375 € 30 369 € 33 995 € 3 333 € 14 261 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
26 455€ 26 428€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
-23 122€ -12 167€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
452 € 5 993 € 5 345 € 679 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
452€ 5 993€ 5 345€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
679€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
201 676 € 48 460 € 47 420 € 87 170 € 43 415 € 68 654 € 79 134 € 72 872 € 67 775 €
056
B.IV.1
Peniaze
201 676€ 48 460€ 47 420€ 87 170€ 43 415€ 68 654€ 79 134€ 66 447€ 52 775€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 425€ 15 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 522 € 1 281 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 522€ 1 281€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
229 253 € 130 074 € 184 115 € 200 103 € 180 180 € 139 650 € 131 272 € 89 647 € 96 296 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
176 657 € -35 851 € -22 597 € -41 894 € -67 180 € -102 633 € -123 883 € -148 082 € -145 363 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-43 154 € -29 900 € -48 533 € -73 819 € -109 273 € -130 521 € -154 722 € -152 001 € -118 894 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-152 001€ -118 894€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
212 508 € -13 254 € 19 297 € 25 286 € 35 454 € 21 249 € 24 200 € -2 720 € -33 108 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
52 596 € 165 925 € 206 712 € 241 997 € 247 360 € 242 283 € 255 155 € 237 479 € 241 659 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 350 € 3 516 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 350€ 3 516€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
658 € 658 € 683 € 732 € 745 € 663 € 576 € 477 € 381 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
477€ 381€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
51 938 € 165 267 € 206 029 € 241 265 € 246 615 € 241 620 € 264 537 € 244 610 € 247 720 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
148€ 9 174€ 25 935€ 29 801€ 36 926€ 32 092€ 55 401€ 35 237€ 47 737€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
144 531€ 169 992€ 202 939€ 202 939€ 202 982€ 202 929€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
172 920€ 162 987€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 528€ 6 702€ 5 453€ 4 403€ 4 715€ 4 912€ 3 191€ 3 080€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 906€ 1 867€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
51 790€ 3 034€ 3 400€ 3 072€ 2 347€ 1 831€ 1 295€ 1 350€ 2 049€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 006€ 30 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-9 958€ -9 958€ -9 958€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
250 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
250€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé