Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 008 424 € 10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 329 840 € 10 239 191 € 1 109 377 € 1 365 033 € 1 029 901 € 1 121 608 € 1 179 104 € 673 440 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
59 104 € 101 346 € 100 377 € 164 133 € 166 351 € 103 498 € 142 104 € 33 440 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 842€ 6 197€ 6 551€ 6 905€ 7 259€ 7 613€ 4 064€ 4 321€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 262€ 95 149€ 93 826€ 157 228€ 159 092€ 95 885€ 138 040€ 16 619€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 270 736 € 10 137 845 € 1 009 000 € 1 200 900 € 863 550 € 1 018 110 € 1 037 000 € 640 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
9 270 736€ 10 137 845€ 1 009 000€ 1 200 900€ 863 550€ 1 018 110€ 1 037 000€ 640 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
668 346 € 241 814 € 16 171 686 € 15 831 113 € 99 357 € 194 010 € 483 156 € 468 592 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
138 476 € 187 962 € 705 150 € 291 958 € 85 927 € 147 225 € 121 251 € 431 123 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
102 264 € 79 456 € 571 806 € 160 255 € 52 537 € 104 188 € 88 118 € 393 123 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
102 264€ 79 456€ 571 806€ 160 255€ 52 537€ 104 188€ 88 118€ 393 123€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
500€ 8 833€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 348€ 2 857€ 61€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36 212€ 35 158€ 133 344€ 131 703€ 30 533€ 43 037€ 32 572€ 29 167€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
529 870 € 53 852 € 15 466 536 € 15 539 155 € 13 430 € 46 785 € 361 905 € 37 469 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 009€ 19 474€ 26 709€ 31 986€ 13 075€ 23 817€ 15 516€ 2 787€
073
B.V.2.
Účty v bankách
517 861€ 34 378€ 15 439 827€ 15 507 169€ 355€ 22 968€ 346 389€ 34 682€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 238 € 10 756 € 10 328 € 13 614 € 11 761 € 6 580 € 8 907 € 8 576 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 238€ 10 756€ 10 328€ 13 614€ 11 761€ 6 580€ 8 907€ 8 576€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 008 424 € 10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 382 500 € 8 190 867 € 7 137 967 € 6 262 125 € 495 079 € 627 735 € 694 765 € 506 328 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 085 867 € 7 032 968 € 6 157 126 € 401 328 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 085 867€ 7 032 968€ 6 157 126€ 401 328€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 191 633 € 1 052 899 € 875 841 € 6 157 125 € 390 079 € 522 735 € 188 437 € 401 328 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
625 924 € 2 300 894 € 10 153 424 € 10 947 635 € 645 940 € 694 463 € 976 402 € 644 280 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 177 € 1 140 € 1 139 € 1 484 € 13 747 € 36 043 € 57 079 € 1 392 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 177€ 1 140€ 1 139€ 1 484€ 2 114€ 1 995€ 1 709€ 1 392€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 633€ 34 048€ 55 370€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
621 138 € 1 291 637 € 6 142 323 € 5 940 608 € 622 533 € 648 762 € 916 022 € 636 429 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
70 931 € 688 933 € 707 646 € 478 641 € 468 118 € 469 001 € 830 627 € 489 023 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
70 931€ 688 933€ 707 646€ 478 641€ 468 118€ 469 001€ 830 627€ 489 023€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 329€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 065€ 4 971€ 3 714€ 4 567€ 2 560€ 3 484€ 2 787€ 5 359€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 055€ 3 198€ 2 370€ 2 762€ 2 686€ 4 094€ 3 559€ 5 857€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
35 988€ 1 011€ 5 410 794€ 5 442 995€ 126 745€ 147 521€ 58 764€ 136 160€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
504 099€ 593 524€ 17 799€ 11 643€ 22 424€ 21 333€ 20 285€ 30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 609 € 1 008 117 € 4 009 962 € 5 005 543 € 9 660 € 9 658 € 3 301 € 6 459 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 609€ 1 008 117€ 4 009 962€ 5 005 543€ 9 660€ 9 658€ 3 301€ 6 459€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé