Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia EPH, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Subjekt Zdravie pre Záhorie, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou v regióne horného Záhoria. Cieľovou skupinou je spádová oblasť Neurologického oddelenia FNsP Skalica a.s. (obyvatelia okresov Skalica, Senica, Myjava, okrajové oblasti okresu Malacky) s cca 150 tis. obyvateľmi, každý rok je liečených okolo 400 pacientov postihnutých cievnou príhodou. Cieľom tohto projektu bolo pokračovať v špičkovej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou s využitím inovatívnych spôsobov zobrazovania mozgového tkaniva vo včasných štádiách cievnej príhody. Používanie špecializovanej technológie (e-STROKE SUITE Stroke Protokols) s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia zachrániteľných častí mozgu po prekonanej príhode umožňuje poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú liečbu väčšiemu počtu pacientov. Nový spôsob diagnostiky a následne i liečby môže významne znižuje odvrátiteľnú úmrtnosť a ťažké, trvalé poškodenie zdravia u časti liečených pacientov. Príspevok bol použitý na predĺženie licencie softvéru e-STROKE.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 100 € Subjekt Dorotka, o. z. zrealizoval projekt s názvom Terapeutický víkend pre deti s viacnásobným mentálnym či fyzickým postihnutím v Žiline. Vďaka podpore bolo možné uskutočniť veľmi úspešný projekt dvoch terapeutických víkendov v Žiline. Celkovo sa tejto akcie zúčastnilo množstvo detí, ktoré absolvovali 24x canisterapiu, 24x fyzioterapiu a 24x handle koncept. Príspevok bol použitý na zabezpečenie terapeutov, pomôcok a priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt Fascinujúce deti zrealizoval projekt s názvom Diagnostika FASD. Cieľom bolo poskytovať rodinám s deťmi s FASD: odbornú diagnostiku, špecializované terapie, psychologické a pedagogické poradenstvo. Finančná podpora bola použitá na zabezpečenie odborných diagnostík, lebo tie nie je možné celé pokryť priamymi platbami od rodičov. Diagnostika je prvá a základná vec, ktorú treba spraviť, aby sa mohlo pracovať úspešne s rodinou. Mnohé náhradné rodiny si často nemôžu dovoliť túto komplexnú diagnostiku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt PHYSIO CANIS, o.z. zrealizoval projekt s názvom Canisterapia - SEDMOKRÁSKA 2019. Cieľom projektu Sedmokráska 2019 bolo pokračovať v podpore rodín s deťmi s detskou mozgovou obrnou a poskytnúť im odborné, pre nich kľúčové terapie na rozvoj dieťaťa po stránke psychomotorickej. Na to sme využili inštitút overených canis víkendov pre celé rodiny , ale najmä sme zaviedli fyzioterapiu v ambulancii v Žiline, zaviedli sme výjazdy do fyzio centier v celej SR (Adora, Gardenia, Neurino, CVI Banská Bystrica, CVI Levice) a zvýšili sme dostupnosť v rámci celej SR. Príspevok bol použitý na zabezpečenie odborníkov, transporty a priestory, kde sa konali canis víkendy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Subjekt Rehabilitačné centrum - HARMONY, n. o. zrealizoval projekt s názvom Nové liečebné metodiky pre deti s detskou mozgovou obrnou a poruchami pohybového aparátu. Cieľom projektu je poskytovať najnovšie liečebné metodiky, ktoré predstavujú absolútnu špičku v rehabilitácii a zároveň zabezpečiť ich dostupnosť deťom s detskou mozgovou obrnou a poruchami hybnosti z celého Slovenska. Príspevok bol použitý na zabezpečenie prevádzky a chodu rehabilitačného centra a jeho odborníkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Subjekt SIMEON CENTRUM, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Finančný príspevok na nákup invalidných vozíkov.Špecializovaný zdravotnícky tím mobilného hospicu SIMEON CENTRUM zabezpečuje starostlivosť o dospelých pacientov v konečnom štádiu ochorenia, najčastejšie onkologického. Cieľom je poskytnúť pacientovi v posledných chvíľach života čo najväčší komfort v domácom prostredí so svojimi blízkymi. Mobilný hospic zabezpečuje profesionálnu starostlivosť a taktiež kontrolu jeho zdravotného stavu ako je tlmenie bolestí, podávanie liekov, zabezpečenie potrebného prístrojového vybavenia. Príspevok bol použitý na nákup rôznych zdravotníckych pomôcok pre pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 18 200 € Subjekt SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien zrealizoval projekt s názvom Otvorenie Centra včasnej intervencie (CVI) v Lučenci. V rámci projektu sa uskutočnili všetky prípravné kroky, ktoré vedú k otvoreniu novej sociálnej služby včasnej intervencie pre okresy Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár. Z príspevku boli vytvorené materiálno-technické podmienky pre otvorenie CVI v LC – prenájom priestorov, nakúp nábytku, techniky, vzdelávanie a automobil pre poskytovanie terénnej služby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Subjekt Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy zrealizoval projekt s názvom Miestnosť pre terapiu za pomoci vycvičených psov. Cieľom projektu bolo prostredníctvom vycvičených a priateľských psov poskytovať v špeciálne vybavenej miestnosti individuálnu terapiu, ako aj zácvik tých zručností, ktoré bude klient potrebovať pri živote so svojím psím terapeutom. Vďaka podpore z Nadácie EPH bolo zabezpečené vybavenie terapeutickej miestnosti, zakúpené pomôcky a náčinie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 40 000 € Subjekt APPA zrealizoval projekt s názvom „Rehabilitáciou za zdravím“. Program podpory jednotlivcov realizovala organizácia Asociácia pomoci postihnutým – APPA v spolupráci s Nadáciou EPH. Cieľom programu s názvom „Rehabilitáciou za zdravím“ bola finančná pomoc ťažko telesne postihnutým pacientom zo sociálne slabších rodín pri rehabilitáciách vo vybraných rehabilitačných strediskách a pri kúpe rehabilitačných pomôcok. Program organizácia APPA realizovala prostredníctvom financovania Nadáciou EPH v 3 výzvach (jarnej, letnej a jesennej). Program mal celkovú alokáciu 40 000 EUR. V rámci jarnej výzvy prišlo celkovo 120 žiadostí, z toho 16 žiadateľov získalo finančný príspevok. V rámci letnej výzvy prišlo spolu 47 žiadostí, z toho 13 žiadateľov bolo podporených a v rámci jesennej výzvy prišlo spolu 192 žiadostí a z toho bolo 14 podporených. V rámci grantového programu „Rehabilitáciou za zdravím“ bolo celkovo podporených 43 rodín s ťažko telesne postihnutým dieťaťom alebo členom rodiny z celého Slovenska. Maximálna výška finančného príspevku na jedného žiadateľa bola 1 000 EUR.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Subjekt Obec Veľké Kostoľany zrealizoval projekt s názvom Prístavba garáže k hasičskej zbrojnici Veľké Kostoľany. Cieľom projektu bola podpora ochrany zdravia obnovou hasičskej zbrojnice - komplexné skvalitnenie ochrany obyvateľov obce pred požiarmi a zabezpečenie priestorov pre uskladnenie hasičskej techniky. Príspevok bol použitý na stavebné práce súvisiace s prístavbou priestorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 €  Subjekt Veľké Leváre zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných na Zdravotnom stredisku. Zdravotné stredisko vo Veľkých Levároch je dvojpodlažná budova bez výťahu. Imobilní občania tak nemali zabezpečený prístup k ambulancii stomatológa a ostatným službám umiestnených na 2. nadzemnom podlaží. Obec Veľké Leváre v máji z príspevku zabezpečila a inštalovala šikmú schodiskovú plošinu a tak sa priestor stal dostupný pre všetkých občanov. Nakoľko v obci žije viacero občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc invalidného vozíka, obec sa rozhodla investovať finančné zdroje do schodiskovej plošiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 €  Subjekt Obec Mikušovce zrealizoval projekt s názvom Ochrana verejných priestranstiev v obci Mikušovce. Na území obce Mikušovce narastal počet protiprávnych konaní, smerujúcich proti občanom, objektom, verejnoprospešným zariadeniam, ako aj objektom obce. Cieľom bolo obmedziť nárast protiprávneho konania, eliminovať vznik škôd vybudovaním tzv. kamerového bezpečnostného systému stacionárnymi kamerami, ktoré napomôžu zvyšovať bezpečnosť občanov, chrániť ich majetok, ako aj majetok obce a iných subjektov v obci, eliminovať protispoločenskú činnosť, predchádzať jej vzniku a napomáhať odhaľovaniu páchateľov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 €  Subjekt BENETRIX, n.o. zrealizoval projekt s názvom Kanisterapia pre imobilných seniorov v DSS Benetrix v Martine. Projekt prebiehal prierezovo na všetkých oddeleniach (skupinách) zariadenia Benetrix, striedavo boli zaraďovaní na canisterapiu všetci klienti, ktorých zdravotný stav to umožňoval a ktorí súhlasili dobrovoľne s účasťou na intervencii. Celkový počet klientov, ktorí sa striedavo zúčastňovali intervencií bolo cca 60 ľudí v priemernom veku nad 70 rokov. Priemerná doba individuálnej intervencie pri lôžku bola 20 – 25 minút / klient, doba skupinovej intervencie bola v priemere 60 minút. Počet klientov v terapeutickej jednotke priemerne dosahoval 12 klientov. Príspevok bol použitý na zabezpečenie samotných canis terapií a odborníkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 €  Subjekt Centrum Natália zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné terapie pre deti s DMO. Cieľom bolo sprístupniť rehabilitácie pre deti s DMO od útleho detstva až do dospelosti, s využívaním nových efektívnych terapeutických metód. Na realizáciu projektu bolo potrebné zakúpiť potrebné rehabilitačné vybavenie, špeciálne TheraSuit obleky a príslušenstvo k PC pre špeciálnu pedagogičku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 900 €  Subjekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie starostlivosti poskytovanej v Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže. Poskytnuté peniaze z projektu sme využili na zakúpenie rehabilitačných a relaxačných pomôcok a pomôcok pre bazálnu stimuláciu so zámerom skvalitniť starostlivosť o detí so znevýhodnením. U viacerých deťoch došlo k badateľným vývinom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 €  Subjekt Centrum sociálnych služieb - Nádej zrealizoval projekt s názvom Nádej na lepšie zdravie a integráciu pre ľudí z Nádeje. Projekt bol zameraný na zabezpečenie kvalitných a odborne vykonaných zdravotných procedúr klientom CSS - Nádej, ktoré im v zariadení nie je možné poskytnúť vo vlastnej réžii a oni si ich bežne zo svojich príjmov nemôžu dovoliť. Klasická kúpeľná starostlivosť nie je pre nich dostupná, vzhľadom k ich ďalším psychiatrickým diagnózam. Okrem zdravotných benefitov pre klientov projekt taktiež sledoval integráciu klientov do komunity. Umožniť im niekoľko pre nás 'bežných', no pre nich takmer nedosiahnuteľných dní, tak, ako si ich môžu dopriať aj obyvatelia mimo zariadenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 €  Subjekt CZD KANAÁN zrealizoval projekt s názvom SOS. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť klientov prostredníctvom inštalácie tlačidlového bezdrôtového systému do trinástich WC v zariadení. Strach z toho, že senior ostane uviaznutý vo WC bez možnosti privolať pomoc, niekedy starého človeka môže doslova paralyzovať. Pomocou SOS systému sa podarilo odbúrať túto bariéru. Systém je využívaný a pomohol skvalitniť úroveň poskytovaných sociálnych služieb a bezpečnosti klientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 €  Subjekt Chránené bývanie a chránené dielne zrealizoval projekt s názvom Bezbariérové sociálne zariadenie v zariadení sociálnych služieb Betonika Priechod. Projekt prestavby nevyhovujúcich a bariérových sociálnych zariadení vyžadoval komplexnú prestavbu vnútorných priečok, vnútornej kanalizácie, vodoinštalácie, izolácie stien a podlahy proti vlhkosti, demontáž a montáž zdravotechniky. Vďaka aktívnej pomoci a návrhom realizátora stavby, sa podarilo vybudovať bezbariérové sociálne zariadenie pozostávajúce z 2 klasických toaliet, 1 sprchy a 1 toalety pre osoby so zdravotným postihom, ktoré spĺňajú súčasné podmienky bezbariérovosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 800 €  Subjekt Občianske združenie Prima zrealizoval projekt s názvom Chráňme spolu verejné zdravie. Cieľom projektu bolo vytvorenie takého dezinfekčného a sanitačného programu pre kontaktné centrum na Kopčanoch, ktorý by zabezpečoval úroveň hygieny na takej úrovni, aby bolo chránené zdravie nielen klientov ale aj pracovníkov OZ Prima. Vytvorenie a zabezpečenie naozaj kvalitného sanitačného a dezinfekčného plánu je finančne náročnejšie, preto bol príspevok použitý na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov a pravidelné zabezpečovanie sanitačného programu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 €  Subjekt Obec Lenartov zrealizoval projekt s názvom Dovybavenie terénnej opatrovateľskej služby. Realizovaný projekt prispel k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb opatrovateľkami v domácom prostredí klientov. Dovybavenie taškami prvej pomoci, digitálnymi tlakomermi či vlastným zdravotníckym materiálom zvýšil flexibilitu domácej starostlivosti o seniorov. Zvládnutie odbornejších úkonov - preväzovanie rán, meranie tlaku, polohovanie imobilnejších - znižuje počet návštev u lekára. Tým si starý človek zachová svoju identitu. Cíti sa potrebný a je v blízkosti svojich blízkych.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 €  Subjekt Obec Sačurov zrealizoval projekt s názvom Dovybavenie hygienického centra v obci Sačurov. V rámci projektu sa zrealizovala rekonštrukcia hygienického centra umiestnením zdravotechniky. Dovybavenie hygienického centra v podobe inštalovania spŕch, umývadiel a WC prispelo k znižovaniu rizika prenosu infekčných ochorení v osade a následne šírenie do materskej škôlky a do základnej školy. V komunitnom centre sa sociálne pracovníčky venujú základom hygienických návykov, následne by obyvatelia osady mohli využívať aj hygienické centrum, ktoré bude zamerané na osobnú hygienu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 €  Subjekt RAFAEL dom n.o. zrealizoval projekt s názvom Zlepšime kvalitu života hospicových pacientov. Projekt bol zameraný na zlepšenie kvality života hospicových pacientov. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo liekov a zdravotníckeho materiálu, ktoré sú nevyhnutné pri poskytovaní hospicovej starostlivosti, zakúpiť biolampu Zepter Bioptron Pro 1 so stojanom a nanofiltrom, aplikáciou ktorej môžeme zlepšiť liečbu zápalov, rán, dekubitov, kožných lézií a iných ochorení hospicových pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 800 €  Subjekt Seniorvital, n. o. zrealizoval projekt s názvom Transport imobilných klientov. Cieľom projektu bolo zabezpečiť pohodlie klientov pri transporte v rámci zariadenia, najmä tých imobilných. Príspevok bol použitý na nákup hydraulickej sprchovacej stoličky Calypso a 4 antidekubitné matrace. Tieto sa využili na imobilnom oddelení nášho zariadenia. Sprchovacia stolička sa dennodenne používa na transport a hygienu klientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 560 €  Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Zdravotnícke vybavenie Hospicu Matky Terezy. Vďaka podpore projektu prostredníctvom nadácie EPH bolo možné zabezpečiť nevyhnutné zdravotnícke zariadenie a materiál, ktorý sa používa pri starostlivosti o ľudí v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Vďaka týmto pomôckam je môžné poskytnúť kvalitnejšiu starostlivosť ľuďom mnohokrát v posledných chvíľach ich života.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 730 €  Subjekt CSS Radosť n.o. zrealizoval projekt s názvom Zvonenie o pomoc. Vďaka podpore z Nadácie EPH sa podarilo zakúpiť a inštalovať do zariadenia systém pacient-sestra, vďaka ktorému môže aj bezvládny človek signalizovať, ak cíti bolesť, smäd alebo nepohodu. Zvýšila sa tak nielen kvalita starostlivosti, ale aj miera pokoja seniorov, keďže vedia, že v prípade potreby je pomoc blízko. Ďalej boli zakúpené polohovateľné kreslá, polohovacie pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 €  Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Bez bolesti. Súčasťou komplexnej starostlivosti v hospici je aj zabezpečovanie hygienického štandardu poskytovaného pacientom. Zabezpečenie hygieny tela poskytuje pacientom pocit komfortu a výraznejšej pohody, kvality a dôstojnosti života. Hygienická starostlivosť o imobilných pacientov je možná len s pomocou kvalitných pomôcok, ktorou je sprchovacie lôžko pre pacientov s možnosťou ich transportu. Vďaka podpore Nadácie EPH mohla byť zakúpená táto pomôcka, ktorá výrazne uľahčuje zabezpečenie hygieny imobilných pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 €  Subjekt DOM Božieho milosrdenstva, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zmierenie a pokojný odchod na večnosť. Vďaka finančnému príspevku bolo možné objednať a zakúpiť zdravotnícke zariadenia a materiálne vybavenie hospicu. Z príspevku boli zabezpečené: lineárny dávkovač Perfusor Compact, 2 prstové pulzné oxymetre, EKG, 2 oxygenátory, 2 odsávačky MEVACS a dodaním jedálenských vozíkov bol projekt skompletizovaný.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 €  Subjekt Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. zrealizoval projekt s názvom Dôstojné dožitie a uľahčenie pokojného odchodu. Prostreníctovm príspevku bolo možné zakúpenie 2 kusov polohovatelných Kardiokresiel, 2 kusov kúpacích vakov, 2 kusov odsávačiek, 1 kus kyslíkový koncentrátor a 2 kusov injekčných dávkovačov, pre uľahčenie odchodu a dôstojného dožitia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 590 €  Subjekt Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne, o.z. zrealizoval projekt s názvom Kvalitnejší deň. Projekt bol zameraný na zakúpenie pomôcok vedúcich k skvalitneniu života a poskytovania starostlivosti pacientom s onkologickým ochorením v domácom prostredí. Zároveň zaučením blízkych členov rodiny je možné pomôcky využiť a zabezpečiť starostlivosť bez opakujúcich a zaťažujúcich návštev v nemocnici.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 900 €  Subjekt Dotyk Života, o.z zrealizoval projekt s názvom Modernizácia a nákup zdravotníckych pomôcok Mobilného hospicu vo Vrbovom. Príspevok bol použitý na zabezpečenie zdravotníckych pomôcok. Boli zakúpené dve odsávačky dýchacích ciest, tri elektrické polohovateľné postele, antidekubitný matrac, invalidný vozík, dva kyslíkové koncentrátory a štyri infúzne stojany. Pomôcky boli uvedené do funkčného stavu a v súčasnosti sú poskytované na bezplatné zapožičanie pacientom, ktorí sú v starostlivosti mobilného hospicu Vrbové.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 357,31 €  Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Mobilný hospis Charitas Dolný Kubín. Zámerom projektu bolo získať podporu na zakúpenie Kyslíkového koncentrátora, Elektrickej polohovacej postele, Elektrickej odsávačky na hlieny. Cieľovou skupinou sú terminálne chorí pacienti všetkej vekovej kategórie, cieľom bolo zabezpečiť im štandardnú starostlivosť v kruhu rodiny, v domácnosti, kde majú pri sebe odsávačku, kyslík, ležia na polohovacej posteli, v domácom prostredí s vyškoleným zdravotníckym personálom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 €  Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Dovoľte mi voľne dýchať. Zámerom projektu bolo pomôcť obyvateľom okresu, ale aj širšej verejnosti, ktorí trpia dýchacími problémami a sú odkázaní na kyslíkový koncentrátor, pomôcť im prekonať obdobie, kým si zabezpečia vlastnú pomôcku prostredníctvom poisťovní, alebo prekonať obdobie sklonku života a tak zabezpečiť dôstojné umieranie. Za získané finančné prostriedky bol zakúpený kyslíkový koncentrátor.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 €  Subjekt SVETIELKO POMOCI n.o. zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie prístrojového vybavenia pre detský mobilný hospic Košice. Projekt pomohol zlepšiť prístrojové a materiálne vybavenie detského mobilného hospicu na východnom Slovensku, ktorý pomáha deťom s onkologickými ochoreniami v terminálnom štádiu v Košickom a Prešovskom kraji. Výsledkom je zakúpenie: 1 ks polohovateľná posteľ vrátane matraca pre menšie deti do 150 cm, 4 ks oxymetre s príslušenstvom (4 ks nabíjačka, 4 ks prstové snímače) 2 ks špeciálny tlakomer s monitorom a príslušenstvom 1 ks prístroj Sahara III na ohrievanie plazmy a krvných preparátov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 000 €  Subjekt Mesto Kremnica zrealizoval projekt s názvom Visutý lanový most s lezeckou lanovou sieťou - Via ferrata Komín. Mesto Kremnica v roku 2017 otvorilo Via ferraty Komín. Atraktivita tohto miesta viedla k myšlienke vybudovania najdlhšieho lanového mostu na Slovensku a najdlhšej lezeckej lanovej siete. Vďaka podpore sa podarilo vybudovať tieto dva atraktívne adrenalínové prvky. Lanový most s dĺžkou 78,5 m, vo výške 40 m nad zemou a lezecká lanová sieť s dĺžkou 37,5 m sú jedinečné a zatiaľ jediné na Slovensku. Osadenie nových prvkov na Via ferrate Komín zvýšilo návštevnosť rekreačného strediska Skalka a Mesta Kremnica. Odhadom sa denne na tomto mieste pohybuje do 600 ľudí a prichádzajú aj návštevníci zo zahraničia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 €  Subjekt Obec Lackovce zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia oddychovej zóny pri vodnom zdroji „studnička“ v k. ú. Lackovce. Revitalizácia oddychovej zóny pri studničke, spevnením plôch a vybudovaním odvodnenia na odvádzanie dažďovej vody, aby sa predchádzalo ďalšiemu splaveniu pôdy v tejto oblasti, ktorá sa využíva na oddych a rekreáciu v príjemnom prírodnom prostredí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 €  Subjekt OZ Priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku - Camino de Santiago zrealizoval projekt s názvom Vyznačenie a propagácia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Združenie buduje infraštruktúru Svätojakubskej cesty na Slovensku a propaguje túto cestu na Slovensku aj v zahraničí. Camino de Santiago je najznámejšia pútnická značka v Európe, rôznymi krajinami prejde ročne približne milión ľudí. Okrem duchovného zážitku je táto forma cestovania prínosná pre jednotlivé regióny, ide o nemasový cestovný ruch s reálnym prínosom pre odľahlejšie časti krajiny. Príspevok bol použitý na značenie a propagáciu trasy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 €  Subjekt Obec Jakubov zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie oddychovej zóny v obci Jakubov. Ceiľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja a skvalitnenie životného prostredia, vybudovaním oddychovej zóny pri futbalovom ihrisku a detskom ihrisku v obci a doplnenie verejnej zelene v danej oblasti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt Moravany zrealizoval projekt s názvom Navštívme park "Zuzana". Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja zabezpečením inštalácie lavičiek a iných prvkov v obecnom parku "Zuzana". Park je v centre obce a využíva ho veľké množstvo obyvateľov, nakoľko sa nachádza pri multifunkčnom ihrisku, futbalovom ihrisku, materksej škole a obecnom úrade.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt Obec Unín zrealizoval projekt s názvom Parková úprava na IBV Záhumenice pri kostole. Cieľom projektu bolo v rámci novovybudovanej individuálnej bytovej výstavbe zabezpečiť patričné životné prostredie pre obyvateľov prostredníctvom výsadby drevín, ktoré by zároveň slúžili aj na zníženie prašnosti a veternosti v oblasti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 000 €  Subjekt Záhorská Ves zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia komunikácií. V rámci regionálneho rozvoja bolo cieľom projektu zlepšiť bezpečnosť chodcov a vodičov v obci, zároveň podporiť cestovných ruch prostredníctvom opravy havarijného stavu niektorých častí komunikácií obce v jej kľúčových častiach.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 €  Subjekt T+P tvorivý priestor zrealizoval projekt s názvom Výsadba záhrady a obnova trávnica. Vďaka prostriedkom z Nadácie EPH sa podarilo dokončiť výsadbu záhrady a trávnika a vytvoriť tak priestor pre osadenie lavičiek v budúcnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt Občianske združenie ARCUS zrealizoval projekt s názvom Oáza pokoja a radosti. Cieľom projektu 'Oáza pokoja a radosti' bolo vybudovať oddychové miesto, ktoré umožní návštevníkom možnosť stráviť príjemné chvíle na čerstvom vzduchu, najmä pre seniorov. Všetky náklady boli spojené najmä s vybudovaním altánku a výsadbou v okolitom priestore. Na aktivitách sa podieľali iba dobrovoľníci a sympatizanti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Obec Košická Belá zrealizoval projekt s názvom Kúsok oddychu na 'Kúte'. V tejto časti obce je cca 70 rodinných domov a je tu plánovaná aj ďalšia výstavba. Nakoľko táto časť obce doteraz nemala oddychové miesto s detským ihriskom, projekt mal za cieľ vybudovať takýto priestor. Podpora bola použitá na vyklčovanie náletových drevín, vyčistenie plochy a terénne úpravy, následne bol vybudovaný oporný múrik spolu s oplotením na hranici s miestnou komunikáciou. Po týchto prácach nasledoval návoz zeminy, jej zhutnenie. Následne boli osadené 2 lavičky a odpadkový kôš. Posledným krokom bolo umiestnenie preliezky pre deti a výsadba okrasných stromčekov, ktoré dotvorili túto plochu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Obec Lučatín zrealizoval projekt s názvom Altánok Kutina v Lučatíne. Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny na turistickom chodníku v Lučatíne. Altánok bude slúžiť pre všetky vekové kategórie. Využívať ho budú ako turisti, tak aj členovia klubu dôchodcov – Lučina pri svojich posedeniach. Rovnako bude altánok slúžiť aj našim školákom a škôlkarom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Obec Okoč zrealizoval projekt s názvom Nezvyčajný oddychový bod na cyklotrase Veľký okočský okruh. Cyklotrasa Veľký okočský okruh po svojej celej dĺžke vedie po Podunajskej rovine. Cieľom tohto projektu bolo spestriť zážitok cyklistom, a to hlavne malým cyklistom, ktorí cyklotúry často presedia iba v sedadle na rodičovom bicykli. Príspevok bol použitý na vybudovanie dvoch farebných drevených veží, z ktorých vychádzajú šmýkačky cca. 6m dlhé. Okolo tejto zóny boli umiestnené lavičiky, stojany na bicykle a smetný kôš.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Obec Palín zrealizoval projekt s názvom Likvidácia nelegálnych skládok odpadu. Vyčistenie priľahlých častí obce Palín od nelegálne vyvezeného komunálneho odpadu jeho separácia, naloženie a odvoz na odbornú skládku za spolupráce mládeže a dobrovoľníkov našej obce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 €  Subjekt Obec Silická Jablonica zrealizoval projekt s názvom Priestor pre všetkých. V obci Silická Jablonica existuje len jedno malé detské ihrisko s niekoľkými hojdačkami a lavičkami. Vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa počet detí v obci zvyšuje, je potrebné tento priestor udržiavať a obohacovať o nové hracie prvky a mobiliár ako stojan na bicykle, či odpadkové koše, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou detských ihrísk. Vďaka príspevku sa podarilo doplniť tento 'Priestor pre všetkých' o nový prvok - jednoduchú šmýkalku s vežou pre najmenšie deti. Veža bola k zemi upevnená zabetónovaním a pri rebríku a šmýkalke bola vytvorená mäkká štrková dopadová plocha. V blízkosti lavičiek boli osadené dva odpadkové koše a záhon oddeľujúci cestu od ihriska bol doplnený o nové dreviny a trvalky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt Obec Štiavnické Bane zrealizoval projekt s názvom Obnova turistického chodníka okolo banských tajchov. Projekt bol realizovaný v obci Štiavnické Bane. Ponad jeden z tajchov (tajch BAKOMI) viedol v minulosti funkčný banský prívodný jarok, ktorého hrebeň zároveň slúžil ako turistický chodník. Plnohodnotná údržba týchto jarkov už viac ako 50 rokov neprebieha. Chodník postupne zarastal, až sa stal takmer nepriechodný a nebezpečný. Bolo potrebné odstrániť náletové dreviny ale i kroviny, nahromadené odpadky, zrovnať terén, vymeniť lávku nad stržou, ktorá úplne prehnila. Vďaka podpore je chodník opäť krásny a široký, dostupný pre všetky vekové kategórie i pre detské kočíky. Opäť vidno z chodníka tajch Bakomi a vrch Sitno. Obyvatelia obce i turisti si okamžite všimli, že je chodník opäť otvorený a už sa naplno využíva a slúži svojmu rekreačno náučnému účelu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 €  Subjekt Obec Tuhár zrealizoval projekt s názvom Vyhliadková veža s oddychovou zónou a prístupový chodník, časť: Pozorovací pavilón. Vybudovaním Pozorovacieho pavilónu v Tuhári sa zvýšila kvalita a možnosti cestovného ruchu v regióne Novohrad. Nachádza sa nad obcou Tuhár, 100 metrov od križovatiek cyklotrás a turistických trás medzi Podpoľaním a Novohradom smerom z Tuhára do Budinej. Na Vyhliadkovom pavilóne je možnosť si oddýchnuť, zrelaxovať na čerstvom vzduchu a pozrieť z vyššia na všetky svetové strany.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 €  Subjekt Obec Želovce zrealizoval projekt s názvom - Obnova parku pred obecným úradom v Želovciach – ďalšia etapa. Projekt bol zameraný pre obnovu a revitalizáciu nášho obecného parku. Zároveň sa tento priestor stáva malým námestím a centrom obce. Likvidáciu esteticky nevyhovujúceho živého plotu a výsadbou aleje stromčekov bol skrášlený areál tohto parku. Je to priestor kde sa vykonávajú rôzne kultúrne akcie v miestnom malom amfiteátri, v blízkosti je autobusová zastávka a alej zároveň tvorí prístup z hlavnej cesty k obecnému úradu. V spolupráci so strednou školou boli tiež vysadené nové kvetinové záhony a výsadba aleje plynule nadväzuje na celý koncept revitalizácie obecného parku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 €  Subjekt OZ 90871.sk zrealizoval projekt s názvom Habánsky dvor pre všetkých. Uprostred Habánskeho dvora v Moravskom Svätom Jáne sa nachádza park, na ktorom je detské ihrisko. Cieľom podpory bolo zriadiť detské ihrisko ako aj vylepšiť vzhľad celého parku výsadbou nových stromov. Miesto, ktoré bolo aj doposiaľ hojne navštevované, tak teraz získalo nový šat a príjemný vzhľad.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt OZ Deti Mamy Margity zrealizoval projekt s názvom Smeti patria do koša!. Cieľom projektu bolo osadiť smetné koše. V areáli bolo osadených 5 sád smetných košov na separovaný zber, ktoré pokrývajú potreby návštevníkov. Zároveň bol zriadený aj odvoz separovaného odpadu. Súčasťou bola aj veľká akcia, na ktorej sa zúčastnilo cca 2000 ľudí, v minulom roku bol vytvorený špeciálny tím ľudí, ktorý vysypával koše počas celého podujatia, tento rok si návštevníci doniesli vlastný riad na občerstvenie a celé podujatia bolo čo najviac „zero waste“, vďaka tomu, žiaden „smetiarsky tím“ nebol potrebný a koše boli aj na konci podujatia poloprázdne.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Subjekt OZ Themida zrealizoval projekt s názvom Komunitné a odychové miesto. Projekt pomohol vytvoriť v satelitnej obci ďalšie komunitné a oddychové miesto. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť: vyčistenie pozemku, umiestnenie veľkoformátových kvetináčov, lavičiek, vytvorenie prístupovej cestičky k lavičke, vysadenie kríkov, stromu, bylín, kvetín a trávy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt OZ-Vrbovčan zrealizoval projekt s názvom Komunitná záhrada bez bariér. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť:- Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy Kultúrno – spoločenského centra (KSC)- Osadenie lavičiek pri studni a detskom ihrisku - Doplnenie výsadby kríkov pozdĺž oplotenia záhrady KSC. Projekt je súčasťou snahy OZ o vybudovanie neformálneho Komunitného centra obnovou objektu bývalej materskej škôlky. Projekt mal komunitný charakter a uvažoval s dobrovoľníkmi všetkých vekových skupín komunity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 €  Subjekt Rodičovské združenie pri Základnej škole Jarovce zrealizoval projekt s názvom Oddychová zóna. V rámci projektu bola revitalizovaná nepoužívaná časť školského dvora. Vytvoril sa nový priestor pre hry žiakov a aktívne využívanie voľného času. Boli vyklčované náletové dreviny a skultivovaná pôda, namaľovali sa herné prvky na nepoužívanú časť školského dvora. Zveľadil sa maľbou múrik pred plánovanou výsadbou, bol zakúpený domček na športové náradie, bol vytvorený čitateľský - oddychový kútik s parkovými lavičkami a na záver bola zrealizovaná aj výsadba okrasných rastlín na skultivovaných častiach školského dvora.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 €  Subjekt Rodinné centrum Ráčik zrealizoval projekt s názvom Rc Ráčik spája komunitu. V rámci projektu bolo úspešne zrealizovalovaných viacero aktivít pre rodiny s deťmi, napr. športové dopoludnie pre všetky vekové kategórie, odborný workshop pre rodičov Ako pripraviť dieťa na nástup do materskej školy. Vysoká účasť potvrdila záujem.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Rodinný park Dedinka, o.z. zrealizoval projekt s názvom Oddychové zóny park Dedinka. Príspevok bol použitý na tvorbu oddychovej zóny pre obyvateľov a širokú verejnosť. Vybudoval sa betónový gril a ohnisko, lavičky a mólo na jazere.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 €  Subjekt Spojená škola sv. Františka Assiského zrealizoval projekt s názvom Kláštorná studňa v piknikovom školskom parčíku. Františkova studňa v Piknikovom parku bola zrevitalizovaná a obnovená nielen z funkčného, ale aj architektonického hľadiska. Práce v profesnom vyjadrení: murárske, stolárske a zámočnícke prebiehali v súlade s časovým plánom i v rámci dohodnutých nákladov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt Útulný domov (obč. združenie) zrealizoval projekt s názvom Čistenie a revitalizácia parku v Jablonici. Našou snahou bolo vyčistiť a postupne revitalizovať park v Jablonici, o ktorý sa už dlhšie nikto nestaral, ako o zeleň, tak aj o terén, nahromadila sa tam sutina, boli tam betónové stlpiky bez plota, stromy bez dlhodobého ošetrovania, bolo treba odstrániť staré kmene stromov, vyrovnať terén a realizovať novú výsadbu. V rámci leta sa podarilo pomocou dobrovoľníkov odviezť ďaľšie kontajnery sutiny a odpadu a zabezpečiť dve nové parkové lavice.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 €  Subjekt Základná škola Matky Alexie zrealizoval projekt s názvom Záhrada Matky Alexie. Podarilo sa upraviť nevyužívanú plochu v areáli školy a vytvoriť tak novú oddychovú zónu, Záhradu Matky Alexie. Realizácia projektu prebiehala súbežne s budovaním výdajne školských obedov v nevyužitých priestoroch školy. Z výdajne obedov bude tak prístup do novo vytvorenej záhrady, ktorá bude nielen oddychovou zónou, ale bude plniť aj výchovno-vzdelávacie ciele. Zrevitalizovala sa plocha, odizolovali sa od vlhkosti múry záhrady, vybudoval sa mlatový chodník, osadili sa parkové lavičky z prírodného kameňa a dreva, položil sa základ pre sochu Matky Alexie a vytvorenie záhonov s rastlinami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 €  Subjekt Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou zrealizoval projekt s názvom Priateľská záhrada - záhrada priateľstva. Projekt bol zameraný na úpravu spoločného školského areálu dvoch základných škôl v obci Turňa nad Bodvou. Hlavnými aktivitami boli úprava terénu pre tvorbu oddychovej zóny, záhonov a relaxačnej zóny. Následne osadenie obrubníkov z drevených hranolov, výsadba okrasných farebne kvitnúcich záhonov a stromov (lipy malolistej/Tilia cordata a jarabiny vtáčej/Sorbus aucuparia). Vytvoril sa priestor na osadenie lavičiek a pripravil sa terén na vytvorenie pocitového chodníka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt ZŠ Juraja Fándlyho zrealizoval projekt s názvom Komunitná záhrada, ktorá učí. Cieľom projektu bolo vytvoriť komunitnú záhradu, ktorá učí. Plán bol, aby opustený školský dvor využívali nielen žiaci školy ale i verejnosť. V záhrade bol postavený altánok, vyvýšené záhony, vysadené ovocné stromčeky, inštalovaný hmyzí hotel. Záhrada tak po dlhých rokoch ožila a umožnila žiakom učiť sa v prírode a o prírode, možnosť 'adoptovať si záhon' , či usporiadať komunitné akcie rôzneho druhu (posedenie s priateľmi, vzdelávacie akcie, besedy).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt ZŠ s MŠ Smolinské zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie oddychovo náučnej zóny pre deti ZŠ Smolinské. Hlavným cieľom bolo vybudovanie oddychovo náučnej zóny pre deti priamo vo vonkajších piestoch základnej školy a zatraktívnenie tejto časti pozemku. Spoločný priestor slúži predovšetkým na oddychové prechádzky počas prestávok, na vyučovanie prvouky, ktoré môže prebiehať priamo v prírode a taktiež v popoludňajších hodinách využívaný školskou družinou. Nosnou časťou projektu boli, zemné úpravy terénu, vybudovanie trávnatej plochy pozemku, osadenie lavičiek, vývesných sklenených tabúľ, a odpadových košov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt ONDAVA Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom ZELENÁ OÁZA. Realizáciou projektu došlo k revitalizácii časti veľkého parku, výsadbe zelene a úprave okolia DSS ONDAVA, čím sa vytvoril priestor na relaxáciu a regeneráciu a na vykonávanie HORTITERAPIE. Cieľom bolo zároveň aj zvyšovanie kvality života ľudí so špeciálnymi potrebami zapojením k vzájomnej spolupráci, tolerancii a pomoci dobrovoľníkov a žiakov ZŠ do záhradníckych prác a tak vytvoriť oázu pokoja, oddychu a priateľstva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 €  Subjekt Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zrealizoval projekt s názvom Vzdelávaco-rehabilitačné centrum BIVIO. Projekt bol zameraný na realizáciu viacerých úprav záhrady centra BIVIO. Konkrétne išlo o zakúpenie a osadenie záhradného domčeka v našej záhrade a realizáciu prác k vytvoreniu zázemia pre bar a gril v záhrade.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt BIOAGRA, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Realizácia závlahového systému ekozáhrady v Malom Blahove. V rámci projektu bol realizovaný komplexný závlahový systém, vrátane kvapôčkovej závlahy, ktorá je z pohľadu efektívneho využívania vody optimálnym riešením. V rámci projektu boli ďalej realizované dodávky inštalačného materiálu (čerpadlo, hadice, ochrana proti suchobehu a pod.) ako aj samotná montáž závlahového systému a jeho uvedenie do prevádzky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt CZŠ Narnia zrealizoval projekt s názvom Sídliskový ekosvet II. Projekt bol zameraný na zvýšenie (takmer úplne sa vytrácajúcej) biodiverzity prostredia uprostred sídliska. Cieľom projektu bolo podporiť život vo viacerých typoch rastlinných mini-spoločenstiev, ktoré ešte ostali a miesto ich úprav zásahmi zvonku pre pohodlie (robenie súvislého trávnika, vyhrabávanie lístia , atd.) podporiť ich prirodzenú druhovú pestrosť. Za týmto účelom bola zrealizovaná zero waste brigáda na vyčistenie priestoru po lete. Boli vytvorené vyvýšené záhony a základ jedlý kút (z rôznych druhov kríkov, ako býva súčasťou jedlého lesa). Vyrobili a osadili sa do nich búdky, domčeky pre drobné živočíchy..
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 €  Subjekt HUMANITÁR, n. o.- Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti zrealizoval projekt s názvom Pohľad do minulosti, krok k budúcnosti. Vďaka realizácií projektu sa spojili sociálne služby s Klubom vojenskej histórie, a začali sa vytvárať priestor pre občanov a návštevníkov mesta Levoča, kde môžu tráviť voľný čas. Realizovanie projektu prispelo aj k ochrane národnej kultúrnej pamiatky a a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva. Príspevok bol použitý na osadenie lavičiek, mobiliáru a informačných tabúľ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt Jaskynná záchranná skupina - Slovenský kras zrealizoval projekt s názvom Čistenie podzemných vodných tokov. Dažďová voda presakujúca povrchom sa spája v podzemí Slovenského krasu a tvorí podzemné vodné toky. Tie tvoria prevažný zdroj pitnej vody v Rožňavskom okrese a v okrese Košice okolie. Preto je ochrana a čistenie týchto vodných tokov nesmierne dôležité. Cieľom bolo uskutočniť 4 čistiace akcie v Jaskyni v ponore jašteričieho jazera. Podarilo sa vyniesť viac ako 40kg odpadu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 €  Subjekt Martinus zrealizoval projekt s názvom Prístrešok pri Kolpašskom jazere. Aktivity občianskeho združenia Martinus boli a sú zamerané na pomoc núdznym, mužom bez domova. Útulok / domov na polceste prevádzkovaný OZ Martinus, sa nachádza v Banskom Studenci, v blízkosti tzv. tajchu (umelej vodnej nádrže) - Kolpašského jazera. Táto technická pamiatka je neoddeliteľnou súčasťou lokality UNESCO - Banská Štiavnica a jej okolie. Muži z OZ Martinus sa rozhodli vybudovať verejnoprospešný prístrešok v blízkosti jazera, ktorý bude slúžiť tak obyvateľom obce, ako aj turistom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 €  Subjekt Nezisková organizácia Apis zrealizoval projekt s názvom Včelárstvo z generácie na generáciu. Zámerom bolo dať zdravým včelstvám nový domov a vytvoriť miesto, kam sa aj verejnosť bude môcť prísť pozrieť, naučiť niečo nové, alebo zažiť nezabudnuteľné. Z príspevku sa podarilo zrealizovať: nákup úľov a ich maľovanie, osadenie úľov na včelnici a výmena včelích rodín zo starých úľov do nových, úprava terénu, výroba schodov z betónových prefabrikátov, oprava včelárskej chatky (výmena poškodených častí, oprava strechy, betónovanie pivničky, čiastočné odstránenie náletových drevín na včelnici.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt JARAJA zrealizoval projekt s názvom Podpora významných prírodných úkazov cez tvorbu zelených trás pre jazdeckú turistiku. Podpora významných prírodných úkazov cez tvorbu zelených trás pre jazdeckú turistiku: Cieľom bolo naplánovať a vyznačiť zelené trasy pre jazdeckú turistiku. Trasa vedie cez bukové lesy, prechádza cez rieku Varínku, Krasniansky luh, ponad obec Belá, cez chatovú oblasť Bránica až do Terchovej časť Vyšné Kamence. Vytvoril sa text na náučné tabule, zhotovila sa mapa, vznikla stránka, ktorá propaguje túto trasu, je na nej zverejnená mapa, náučné tabule, tiež sú opísané úseky trasy, popis ako sa pripraviť na jazdeckú turistiku. Následne sa osadili drevené náučné a smerové tabule, ktoré sú tematicky rozmiestnené po celej trase.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 €  Subjekt Občianke združenie NaturAqua zrealizoval projekt s názvom Vrátiť život do mŕtveho ramena rieky Váh. Cieľom projektu bol zrevitalizovať ďalšiu, tretiu časť mŕtveho ramena Váhu (oživenie mŕtveho ramena z hľadiska rybochodnej funkcie a vytvorenie vhodného prostredia pre reprodukciu rýb) a rozšíriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce. Zemné práce pozostávali z výkopu pod vodou, uloženia sypaniny a svahovania. Vyťažený výkopok bol zabudovaný do svahov, využitý na úpravu terénu po obvode revitalizovaného ramena, a na vytvorenie plážového futbalového ihriska. Po brehu jazera Zlatý karas sa osadili lavičky v počte 24. Upravená plocha sa zatrávnila a upravila výsadbou stromov, ktoré sú typické pre dané územie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 €  Subjekt Občianske združenie Permoníci zrealizoval projekt s názvom Pomáhame (v) prírode. Našim cieľom bolo pritiahnuť ľudí k aktívnemu záujmu o prírodu okolo nás, ako mestskom tak i v mimomestskom prostredí. Eventov sa okrem členov OZ zúčastnilo okolo 400 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií. Aktivity zrealizované z príspevku: Výroba a umiestňovanie hmyzích hotelov a ich príprava na prezimovanie. Úprava okolia lesných chodníkov v Malých Karpatoch po dohode s Mestskými lesmi v Bratislave, ktoré túto oblasť spravujú. Práce na Partizánskej lúke, Železnej studničke alebo Kačíne (obnova náterov zábradlí a drevených altánkov...). Likvidácia čiernych skládok odpadu po dohode za spolupráce miestnych orgánov samosprávy. V zimných mesiacoch sú naplánované pravidelné prikrmovanie vtáctva a čistenie vtáčích kŕmidiel.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 €  Subjekt Obec Čaka zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia lokality Badica. Cieľom projektu bolo dodávku a osadenie s prístreškom pre obyvateľov a turistov, terénnych úprav, zemných prác a súvisiacich konštrukcií. Dotknutá parcela je permanentne zaplavovaná, podmáčaná, preto boli aktivity projektu potrebné aj na spevnenie pôdy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 640 €  Subjekt Obec Svätý Anton zrealizoval projekt s názvom Vyčistime si spolu náš potok. Cieľom projektu bolo vyčistenie potoka Štiavnica od komunálneho odpadu, ktorý sa celé roky v potoku hromadil. Okrem samotného vyčistenia potoka mal projekt v druhom rade aj podporiť vnímavosť občanov obce k stavu nášho životného prostredia a ukázať, že keď sa chce, tak sa dá. Podujatie prebehlo v jednu októbrovú sobotu a zúčastnilo sa ho celkovo 34 ľudí, vrátane starostu, požiarnikov, 12 detí, miestneho kňaza, gulášmajstra a ďalších aktívnych občanov obce. Podarilo sa vyčistiť celý úsek potoka, čo trvalo asi 4 hodiny, vyzbieralo sa 1,5 tony odpadu všetkého druhu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Obec Šiatorská Bukovinka zrealizoval projekt s názvom Vyhliadka na Kamenné more. Projektom sme chceli obmedziť pohyb turistov po kamennom mori a tým prispieť k ochrane tohto unikátu. Príspevok bol použitý na výstavbu drevenej vyhliadky, ktorá voľnému pohybu turistov zamedzila vstupovať na kamenné pole, no napriek tomu poskytuje výhľad na tento unikát. S výstavbou súviselo zabezpečenie dreveného materiálu, výkopovými prácami na mieste a uložením plošiny. Do pripravených jám bolo zabetónované kotvenie a osadená plošina a zábradlie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 €  Subjekt Obec Šterusy zrealizoval projekt s názvom Náučný chodník Orlie skaly. Cieľom projektu bolo sprístupniť túto prírodnú rezerváciu a predovšetkým ju zatraktívniť pre širokú verejnosť návštevníkov obce a regiónu. Príspevok bol použitý na osadenie štyroch informačných tabulí. Na ceste k Orlím skalám boli osadené aj jednoduché drevené lavičky, smetné koše, pripravili sa mapky okolia a vyznačila sa celá trasa.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 €  Subjekt Ochrana dravcov na Slovensku zrealizoval projekt s názvom Syslovské polia - ďakujeme, že sa pozeráte. V rámci projektu sa realizovala 26. októbra exkurzia s cieľom pozorovať dropy a ostatné druhy vtáčej ríše v území. Napriek nepriaznivému počasiu sa exkurzie zúčastnilo približne 60 ľudí, vrátane dvoch zástupcov médií. Na miesto, kde je povolený vstup, boli umiestnené dve gabiónové lavičky, ktoré môžu zároveň slúžiť aj pre jašterice. Na inštaláciu bola tiež pripravená obojstranná, dvojjazyčná informačná tabuľa a stojan na bicykle. Okrem boli na lokalite vysadené stromy (jablone a hrušky).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 €  Subjekt OZ Naša Revúca zrealizoval projekt s názvom Vyčisti Vernár. Projekt obsahuje tri hlavné aktivity, ktoré má zmysel realizovať len spoločne: 1) vyzbieranie nelegálnych skládok s dobrovoľníkmi 2) inštalácia smetných košov a oddychovej lavice 3) inštalácia aspoň 2 fotopascí sledujúcich sa navzájom 4) inštalácia 10 ks tabúľ zákaz vyhadzovania smetí pozdĺž celej trasy, inštalácia fotopascí nie je podmienkou vzniku projektu, no myslíme si, že je súčasťou jeho dlhodobého udržania a riešenia. Všetky potrebné chýbajúce prvky dodá obec v spolupráci s OZ Naša Revúca. Ján Lopušek poskytne nákladné auto a odvoz materiálu, organizáciu ľudí na mieste. Obec zabezpečí vybudovanie zákaldov na umiestnenie antivandal smetných košov, sim karty pre fotopasce a ich monitoring.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 €  Subjekt OZ Občania Sekier - Môťová zrealizoval projekt s názvom Komunitná záHRAda LIPKA. Cieľom projektu bolo vybudovať komunitnú záhradu pre širokú verejnosť. Z príspevku sa podarilo zrealizovať 3 brigády na čistenie a úpravu terénu, ďalšie 3 aktivity pre deti, vyrobilo a osadilo sa 8 drevených záhonov, 2 tvorivé dielne, paletové posedenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 €  Subjekt Pohodovo o.z. zrealizoval projekt s názvom Biosféra100. Cieľom projektu bolo navrhnúť a vytvoriť Bisoféru 100- ostrov biodiverzity, ktorý bude na malej ploche- 10x10 m, t.j. 100 m2, zahrňať až 7 rôznych základných prírodných typov spoločenstiev. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť 100 druhov rôznych rastlín, 7 typov spoločenstiev, vybudovať hmyzí hotel, včelie úle, vtáčie búdky a priestor pre vodné živočíchy. Rovnako sa zorganizovalo viacero podujatí a potrebe biodiverzity v prírode.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 900 €  Subjekt Region NEOGRADIENSIS, z.p.o. zrealizoval projekt s názvom Obnovenie značenia na cyklotrase Novohradu. Cieľom predkladaného projektu bolo obnovenie cykloznačenia na cyklotrase Novohradu po červenej a zelenej značke, ktoré zahŕňalo obnovu maľovaného cykloznačenia, cyklosmeroviek a obnovu a výmenu panelov informačných náučných tabúľ na oboch cyklotrasách. Cieľ sa podarilo naplniť na 100%, aj vďaka zapojeným dobrovoľníkom v rámci jednotlivých obcí, ktorými prechádzajú cyklotrasy a ktorých sa projekt týkal. Všetky cykloznačky a informačné tabule už slúžia svojím užívateľom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 960 €  Subjekt SAOLA - ochrana prírody zrealizoval projekt s názvom Príroda na dosah. Projekt sa realizoval s viac ako 250 účastníkmi, ktorí dokázali vytvoriť nové edukačné prvky v priestore Mestských lesov v Bratislave. Pribudli dve krmoviská pre vtáctvo, kde je možné sledovať viac ako 12 vtáčich druhov, zimoviská netopierov sme doplnili o edukačné prvky a vytvorili Stopovací chodník s 3D modelmi stôp našich cicavcov. Pri budovaní všetkých prvkov sa zväčša používali prírodné materiály, resp. sme využívali už existujúce stavby a prírodné prvky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 €  Subjekt SYTEV zrealizoval projekt s názvom Kysucký EKO týždeň. Cieľom projektu bolo zorganizovať viacero podujatí, ktoré budú šíriť myšlienku dobrovoľníctva a zároveň potreby ochrany životného porstredia. Z príspevku sa zabezpečil odvoz vyzbieraného odpadu, materiál a pomôcky pre čistenie postihnutých lokalít, občerstvenie pre dobrovoľníkov, promo materiály a ceny do fotografickej súťaže, ktorá súvisela so šírením EKO poslania.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 €  Subjekt Upracme Slovensko zrealizoval projekt s názvom Upracme Slovensko. Projekt Upracme Slovensko vznikol ako reakcia na neustále sa zhoršujúcu situáciu v oblasti životného prostredia. Projekt sa realizoval v rámci OZ Upracme Slovensko na celom Slovensku a v meste Martin ako Upracme Martin. Príspevok bol použitý na zabezpečenie pomôcok a materiálu na čistenie postihnutých oblastí.
b) podpora a rozvoj športu 6 500 €  Subjekt OZ Stará jedáleň zrealizoval projekt s názvom Komunitné centrum (nielen) pre mládež Stará jedáleň. Stará jedáleň je komunitné centrum pre trávenie voľného času (nielen) pre deti a mládež, ktoré sa snaží o ponúknutie možnosti zmysluplného trávenia času mládeže najmä so sociálne slabších rodín. Príspevok bol použitý na dokončenie rekonštrukcie priestorov, zabezpečenie rampy pre imobilných a inštalácie zdravotechniky.
b) podpora a rozvoj športu 6 000 €  Subjekt AŠK Inter Bratislava zrealizoval projekt s názvom Tréningové programy pre športovú mládež. Účelom projektu bola podpora talentovanej športovej mládaže a vytváranie podmienok pre ich tréningovú činnosť na pravideľnej báze. Konkrétne ide o zabezpečenie priestorových a personálnych kapacít, ako aj nevyhnutného materiálneho vybavenia (športových potrieb a pod.).
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Golf Club WELTEN zrealizoval projekt s názvom CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE. Cieľom projektu je všestranná pohybová športová príprava golfovej mládeže a podpora výkonnostného športu. Podpora talentovanej mládeže a olympijských golfových nádejí. Príspevok bol použitý na prenájom plôch pre tréningy, tréningy, individuálna a kondičná príprava.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 €  Subjekt Inter Bratislava, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Žlto-čierne talenty letia na sústredenie. Príspevok z Nadácie EPH bol použitý na úhradu časti ubytovania futbalistov U12 počas zimného sústredenia Turecko – Side, hotel Kamelya Selin. Išlo o 20 detí a 4 osoby realizačného tímu (realizačný tím: tréner I, asistent trénera II, asistent trénera III a lekár). Zabezpečením poskytnutej časti finančných prostriedkov mali možnosť mladší žiaci FK Inter Bratislava absolvovať sústredenie na najvyššej úrovni a tak sa zdokonaľovať vo svojich futbalových zručnostiach. Sústredenie bolo zamerané na intenzívnu 10-dňovú futbalovú prípravu, skvalitnenie pohybových, vytrvalostných, technických a herných zručností.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 €  Subjekt Mesto Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Mestské futbalové ihrisko - modernizácia. Mesto Veľké Kapušany prevádzkuje mestské futbalové ihrisko na ul. Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch. Športový areál sa využíva na futbalové zápasy mestského športového klubu ako aj na rôzne iné športové a kultúrne podujatia. Zámerom projektu bolo vybudovanie automatického zavlažovacieho systému, ktorý doposiaľ absentoval.
b) podpora a rozvoj športu 5 650 €  Subjekt Múdry pes zrealizoval projekt s názvom Pohár Karola Poláka 2019. 15. ročník Pohára Karola Poláka sa vydaril. Do súťaže sa zapojilo 50 detských domovov a okolo 500 detí. Deti vo veku 14-18 rokov vytvorili reprezentácie všetkých 8 krajov. Aj tento rok sme zorganzovali Festivaly futbalu, kde deti aj vo veku 10 až 14 rokov mali možnosť absolvovať futbalový tréning s profesionálnymi trénermi. Tentokrát to bolo v Zvolene a v Košiciach. Semifinále prebehli na umelých trávnikoch v Senci a Tatranskej Lomnici. Finále sa uskutočnilo opäť na Štrbe. Vďaka naším partnerom sme mohli deti odmeniť hodnotnými cenami a na finále do Štrby prišli osobne podporiť tento projekt aj štátny tajomník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Nadácia slovenského karate zrealizoval projekt s názvom Podpora karate - športu pre každého. Cieľom bolo podporiť viaceré projekty mládežníckeho aj seniorského karate. Išlo o žiacke súťaže karate – zakúpenie vecných cien, pohárov a medailií. Zároveň sa podporili regionálne zväzy a ich činnosť, ktorá súvisí s usporadúvaním turnajov v roku 2019 či reprezentačné výjazdy Slovenského karate na Svetových pohároch v Tokiu a Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov 2019 v Chile.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 €  Subjekt Nadácia TV JOJ zrealizoval projekt s názvom Floorball Challenge Team U18 - chlapci. Celonárodný športový projekt floorball SK LIGA zapája po celom Slovensku už takmer 100.000 žiakov základných a stredných škôl do školských krúžkov florbalu. Školy neplatia žiadne štartovné. Najlepší postupujú na krajské šampionáty a celonárodné finále. Súčasťou projektu floorball SK LIGA je výberový tím talentovaných chlapcov do 18 rokov (v šk. roku 2019/20 už aj tím dievčat) z celého Slovenska (Floorball Challenge Team), ktorí účasťou v tíme dostali príležitosť uchádzať sa o miesto v reprezentácii SR a zdokonaľovať svoje športové schopnosti. Príspevok bol použitý na zabezpečenie športovo technického vybavenia, športové potreby, sústredenia, turnaje, realizačného tímu a trénerov.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 €  Subjekt Nadácia TV JOJ zrealizoval projekt s názvom Floorball SK LIGA 2019/2020. Nadácia TV JOJ už tretí rok rozvíja pravidelné športovanie na základných a stredných školách prostredníctvom projektu floorball SK LIGA. Florbal je progresívny a rýchlo sa rozvíjajúci šport, ktorý je finančne nenáročný pre rodiny a má potenciál osloviť masy. Za pomoci bezplatnej mobilnej aplikácie RUFUS, ktorá manažuje športový tím, bola vytvorená pre zapojené školy kompletná florbalová liga, ktorá sa hrá v troch fázach. Najlepšie tímy postúpia na krajské turnaje a odtiaľ na celonárodné finále, ktoré sa v tomto ročníku bude konať v Tatralandii. Príspevok bol použitý na organizačné a technické zabezpečenie ligy (súčasťou bola aj aplikácia RUFUS) a propagáciu projektu.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 €  Subjekt Obec Tomášov zrealizoval projekt s názvom Zdravo a hravo v tomášovskej škôlke. Revitalizácia a rozšírenie existujúceho detského ihriska Materskej školy v Tomášove o nové hracie prvky, vytvorenie bezpečného a atraktívneho miesta pre edukačnú činnosť a hru, ale hlavne o rozšírenie aktivít pohybového charakteru v exteriéri počas pobytu vonku.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt OZ JUMBODANCE zrealizoval projekt s názvom Vianoce očami tanečníka. Projekt mal za cieľ prostredníctovm tanečného projektu spropagovať zdravý životný štýl a všetky oblasti, ktoré s ním súvisia a ktorý dáva návod na to, ako ich možno dodržiavať aj počas Vianoc. Príspevok bol použitý na zabezpečenie pristorov pre naskúšanie tanečného projektu, na zabezpečenie lektorov a umelcov, kostýmov a občerstvenia.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Plynárenský športový klub zrealizoval projekt s názvom Tour de Gas 2019. Tour de Gas (ďalej ako TdG) je viacdňová cyklotúra určená pre zamestnancov plynárenských spoločností na Slovensku a v širšom stredoeurópskom regióne. V poradí už 12. ročník TdG sa uskutočnil v dňoch 6. až 10. septembra v Poľsku a na Slovensku, kde strategický význam Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko sa zvýraznil práve plynárenským športovým podujatím TdG. Príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 €  Subjekt Slovenský futbalový zväz zrealizoval projekt s názvom Energia do ženského futbalu s EPH. Projekt bol zameraný na organizáciu futbalového turnaja dievčat do 12 rokov. Tento turnaj slúžil ako tzv. sviatok dievčenského futbalu, s cieľom zapojiť čo najväčšie množstvo dievčat do tejto akcie, ktorá nám taktiež slúži a dopomáha k rozvoju ženského futbalu a jeho mena na Slovensku. Cieľom projektu bolo spropagovať ženský futbal, zorganizovať celodennú aktivitu pre dievčatá do 12 rokov – pre registrované aj zatiaľ neregistrované hráčky a zároveň finančne odmeniť dve najlepšie družstvá vo finále Slovenského pohára žien 2018/2019– Partizán Bardejov B.Š.K. a ŠK Slovan Bratislava. Celodenná akcia s názvom „Energia do ženského futbalu s EPH“ sa uskutočnila dňa 1.5.2019 v čase od 9:00 – 13:00 hod v športovom areáli FC Vion Zlaté Moravce. Turnaja sa zúčastnilo 16 družstiev z celého Slovenska. Spolu sa tak turnaja zúčastnilo 202 dievčat v kategórii do 12 rokov. Turnaj bol rozdelený na dve časti, v ktorých sa odohralo spolu 48 zápasov. V prvej časti turnaja odohrali družstvá zápasy v 4 základných skupinách.
b) podpora a rozvoj športu 4 460 €  Subjekt Slovenský zväz malého futbalu zrealizoval projekt s názvom Medzinárodný turnaj v malom futbale v Galante. Medzinárodný turnaj v malom futbale do Galanty prilákal najväčšie európske tímy: Česká republika je úradujúcim európskym a zároveň aj svetovým majstrom, Maďarsko, bronzová krajina z Majstrovstiev Európy z roku 2017, Anglicko, štvrté miesto na Majstrovstvá Európy z roku 2018 a Slovenská republika ako domáca krajina. Príspevok bol použitý na zabezpečenie ubytovania, rozhodcov, fotodokumentácie, dresov, propagačných materiálov a trofejí.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 €  Subjekt Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino zrealizoval projekt s názvom Veľké ihrisko s umelou trávou. Cieľom projektu bolo postaviť ihrisko s veľkou umelou trávou a zabezpečiť nové tréningy na novej umelej tráve. Celá tréningová jednotka sa môže realizovať na jednej tréningovej ploche. Pred tým bolo treba plochy striedať. 500 hráčov z 19-tich kategórií trénovalo na 4 hracích plochách. Nová hracia plocha (90x60m) spĺňa rozmery a kvalitu na plnohodnotný tréning, prípadne prípravný zápas. Plochu využíva denne viac ako 150 detí.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 €  Subjekt Tenisový klub Združených závodov a organizácií (ZZO) zrealizoval projekt s názvom Tenis v Čadci - rozvoj mladých talentov. V rámci projektu bola všetkým deťom zapojeným do projektu ponúknutá možnosť pokračovania vo výučbe tenisu počas mimoškolských aktivít pod odborným dohľadom kvalifikovaných trénerov v našom Občianskom združení. Z príspevku sa podarilo zabezpečiť materiálové zabezpečenie, športové potreby, lektori, tréneri a propagačné materiály.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Bajany zrealizoval projekt s názvom Pohybom a športom k zdravému spôsobu života. Cieľom projektu bolo vytvoriť upravený priestor na školskom dvore pre rozvoj pohybových aktivít detí MŠ, žiakov ZŠ a mládeže priamo v prírode na čerstvom vzduchu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Boťany zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia a modernizácia budovy TJ. Hlavným cieľom projektu bolo dokončenie rekonštrukcie a modernizácie budovy telovýchovnej jednoty, ktoré bolo nevyhnutné pre normány chod TJ Boťany. V rámci projektu sa podarilo obnoviť elektroinštaláciu a osvetlenie, zabezpečili sa smart radiátory, čo zabezpečilo efektívnejšie vykurovanie.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 €  Subjekt Gajary zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie bežeckého oválu a rozbehovej dráhy s pieskovým doskočiskom v areáli ZŠ Gajary. Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečiť bezpečné a vyhovujúce športové priestory pre užitočné trávenie voľného času. Čiastkovým cieľom bolo zatraktívniť priestory školského dvora ako pre deti, tak aj pre rodičov a verejnosť a vytvoriť modernejšie podmienky pre zázemie športových aktivít. Obec Gajary vybudovala v areáli Základnej školy Gajary bežecký ovál so 4 dráhami v celkovej dĺžke cca 150 bm. Povrch dráhy je antukový. Súčasťou bežeckého oválu bude rozbehová dráha s pieskových doskočiskom.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Horovce zrealizoval projekt s názvom Horovce - Horovčanom spojené s dňom detí. Obec Horovce usporiadala dňa 27.7.2019 podujatie venované dňu detí ako aj širokej verejnosti. Podujatie bolo obhatené veľkou účasťou detí ako aj návštevníkov z iných okolitých obcí. Súčasťou bol aj pestrý kultúrny program spolu so športovými podujatiami.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Kapušianske Kľačany zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia budovy telovýchovnej jednotky a futbalového ihriska. Plánovaným cieľom bola rekonštrukcia budovy telovýchovnej jednotky a rekonštrukcia futbalového ihriska za účelom obnovy futbalového družstva a organizácie rôznych športových podujatí a súťaží, a to nielen futbalových súťaží ale aj súťaže DHZ a deň detí. Pomocou realizovanej rekonštrukcie sa dosiahla obnova budovy telovýchovnej jednotky, ktorá bola vo veľmi zlom stave a obec ju nemohla plnohodnotne využívať. Vykonané práce boli dôležité nielen pre vonkajší vzhľad budovy, ale hlavne pre vnútorné bezpečnostné opatrenia a základné hygienické potreby.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Krásnovce zrealizoval projekt s názvom Kultúrne a športové podujatia v obci v roku 2019. Jedná sa o každoročnú tradičnú akciu : Letné dedinské slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlíkového guľašu. Je to akcia pre všetky generácie občanov. Je zabezpečený kultúrny program, atrakcie pre deti (kolotoč, skákací hrad, maľovanie na tvár, nanuky, cukrová vata, kofola...). Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 75% občanov našej obce ale aj hostia z okolitých obcí. Večer bol zakončený dedinskou veselicou pod holým nebom, na ktorej sa zúčastnilo hojný počet občanov. Akcia mala veľmi kladný ohlas u všetkých občanov.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 €  Subjekt Lastomír zrealizoval projekt s názvom Oprava priestorov na futbalovom ihrisku. Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom opravy priestorov na futbalovom štadióne, ktoré využívajú tak 3 mužstvá futbalových hráčov, ako aj členovia jednoty dôchodcov, zväzu telesne postihnutých, ako aj široká verejnosť počas návštev športových podujatí.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 €  Subjekt Mesto Michalovce zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie detského ihriska na Ulici Štefánikovej - sídlisko JUH. Cieľom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie detského ihriska pri obytných celkoch. Nové detské ihrisko má rôzne herné prvky pre deti, pre dospelých boli dobudované posilňovacie stroje. Touto inštaláciou tak vznikli lepšie možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre deti aj dospelých, zároveň poslúži ako oddychová zóna, ktorá podporí komunitný rozvoj v priestoroch sídliskových plôch.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 €  Subjekt OŠK Plavecký Štvrtok o.z. zrealizoval projekt s názvom Športom k rozvoju zdravia. Na základe realizácie tohto projektu sa darí v obci Plavecký Štvrtok zachovávať organizovaný šport vo forme občianskeho združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel mal v súťažiach prihlásené družstvo seniorov, prípravky a predprípravky, t.j. kategórie U11 a U8. Okrem toho sa podarilo udržať dlhoročnú tradíciu lesného behu „Mravenčárska míla“, ktorej už 33. ročník sa konal 18.5.2019 s 278 zúčastnenými pretekármi, pričom Plavecký Štvrtok reprezentovalo 38 pretekárov. Za pomoci projektu sa podarilo zorganizovať 16.6.2019 aj obecný športovo-spoločenský „Deň otcov“, kde sa okrem iného konal nábor nových futbalistov do družstva predprípravky, odohral sa priateľský zápas prípravky a minifutbalový turnaj družstiev hasičov, starých pánov a výberu farského úradu.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Senné zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko v obci Senné. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v obci Senné, ktoré by bolo prístupné pre všetky deti. Realizáciou projektu sa vytvoril vhodný a bezpečný priestor na spoločné stretávanie sa a zdravý pohyb na čerstvom vzduchu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Trakovice zrealizoval projekt s názvom Inštalácia outdoorových posilňovacích strojov v areáli TJ Trakovice. Cieľom projektu bolo zakúpenie a inštalácia vonkajších posilňovacích strojov v priestoroch TJ obce. V súčasnej dobe je vyťaženosť posilňovne veľmi veľká, preto sa obec rozhodla zabezpečiť možnosť dostatočnú kapacitu športového vybavenia pre širokú verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Trebišov zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko pri Tokaji. V rámci projektu sa podarilo vybudovať nové detské ihrisko na sídlisku na ulici Škultétyho, ktoré požadovali obyvatelia dotknutej oblasti. Príspevok bol použitý na zabezpečenie nákupu, dopravy a montáže prvkov detského ihriska, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Tušice zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia umyvárky a sociálnych zariadení na Štadióne Jozefa Gazdu, st.. Obec za pomoci finančných prostriedkov z dotácie a dofinancovaním z vlastných finančných zdrojov zrekonštruovala umyvárky a sociálne zariadenia v šatni hostí. Predmetom plánovanej rekonštrukcie bola kompletná výmena vnútornej kanalizačnej siete, vodovodnej siete, elektrickej siete, výmena sanitárnej techniky, obkladov, stropov, podláh a stien. Takto zrealizovanou rekonštrukciou bol zabezpečený lepší estetický vzhľad umyvárky a sociálnych zariadení a v neposlednom rade išlo najmä o zabezpečenie zlepšenia hydroizolačných vlastností podláh a stien.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia tenisových kurtov pri ZŠ POH v meste Veľké Kapušany. Hlavným cieľom projektu bol modernizácia vonkajších tenisových kurtov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality športových aktivít. Prebehla úprava antukového povrchu, inštalácia tenisových sietí a pracovníci umiestnili nové čiary. Pri rekonštrukcii oboch tenisových kurtov mesto pomocou dobrovoľníkom a správcu tenisového ihriska opravilo antukové povrchy s odstránením časti starej antuky. Vymenili staré, poškodené tenisové siete a opotrebované tenisové čiary. Obnovené tenisové kurty vytvárajú dobré podmienky rovnako pre súťaže a tréningy členov tenisového klubu ako pre športové činnosti žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 €  Subjekt Závod zrealizoval projekt s názvom Dokončenie posilňovne v obci Závod. Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde by mohli deti, mládež a ostatní občania našej obce, rozvíjať športové a pohybové schopnosti, miesto kde by v motivujúcom prostredí trávili aktívne a zmysluplne voľný čas. V súčasnej dobe majú deti , mládež a ostatná cvičiaca verejnosť v letných mesiacoch možnosť športovať na multifunkčnom ihrisku, bez možnosti využitia sociálnych zariadení a spŕch. Dokončením posilňovne majú možnosť športu v krytých priestoroch a teda možnosť športovať aj v zimných mesiacoch a aj v prípade nepriaznivého počasia.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Mesto Nové Zámky zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia atletickej dráhy na ZŠ G. Czuczora. V rámci realizácie projektu bol kompletne obnovený povrch atletickej dráhy – v prvom kroku bola odstránená narušená vrstva škvary v hrúbke 90 mm a následne bol položený nový umelý povrch – TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy vrátane rozbežiska pre skok do diaľky. Vzhľadom na lokalitu školy nachádzajúcej sa v úplnom centre, je to jedna z mála možností na športové vyžitie obyvateľov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Mesto Malacky zrealizoval projekt s názvom Výmena umelého trávnika multifunkčného ihriska ZŠ Štúrova. Realizáciou projektu prišlo k výmene umelého povrchu - trávnika na multifunkčnom ihrisku na základnej škole Štúrova v Malackách. Dôvodom rekonštrukcie bolo, že povrchová vrstva umelého trávnika bola v nevyhovujúcom technickom stave. Ihrisko bolo ohraničené mantinelmi a vymenila sa povrchová vrstva z umelej trávy, doplnila a vyspravila sa vrchná podkladová vrstva. Multifunkčné ihrisko opätovne slúži žiakom základnej školy, ako aj širokej verejnosti, nakoľko je verejne prístupné v rámci otvorených školských dvorov bezodplatne aj po pracovnej dobe a cez víkendy.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Mesto Stupava zrealizoval projekt s názvom Rozšírenie exteriérového vybavenia v školských zariadeniach. Hlavným cieľom projektu bolo rozšírenie exteriérového vybavenia v areáli Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave a taktiež v areáli Materskej školy Marcheggská, ktorý bol dosiahnutý prostredníctvom dvoch aktivít: 1. doplnenie hracích prvkov v areáli materskej školy Marcheggská. 2. zakúpenie stojanov na bicykle s prístreškom do areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 €  Subjekt Mesto Nitra zrealizoval projekt s názvom Obnova ihriska ZŠ Topoľová. V meste Nitra, v katastrálnom území Chrenová na parcele č. 899/1 sa zrekonštruovala nevyužívaná plocha školského ihriska. Hlavným cieľom projektu bola obnova tohto ihriska pri ZŠ Topoľová. Ihrisko bude slúžiť obyvateľom sídliska pre nasledovné športy: volejbal, tenis, hádzaná, nohejbal a malý futbal. Realizácia obnovy pozostávala z prípravy, úpravy a čistenia plochy podkladových vrstiev, vyhotovenia nového povrchu, vyznačenia hracích čiar a osadenia mantinelového systému a siete. Projekt prispeje k aktívnemu využívaniu voľného času a podpore zdravého životného štýlu.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt ARGANA občianské združenie zrealizoval projekt s názvom Dni plné pohybu. Počas projektu sa zorganizovali v šiestich turnusoch denné tábory pre deti od 3 do 7 rokov, kde každý týždeň bol zameraný na precvičenie inej časti tela. Cieľom bolo dostať deti von, naučiť ich pomocou pohybových hier, úloh a zábavy správnemu držaniu tela, posilniť chrbtové svalstvo a tak zachytiť správny čas vývinu chrbtice dieťaťa do veku 7 rokov. Z príspevku sa zabezpečili cvičebné, športové a senzomotorické pomôcky, či balančná dráha.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt DLHOPOĽCI o. z. zrealizoval projekt s názvom Oddychovo-náučno-zábavný park. Cieľom projektu bola revitalizácia a vybavenie parku osadenie lavičiek, hojdačiek, basketballových košovm, enšie detičky majú k dispozícii dve prehúpavacie drevené hojdačky a zrealizovali sa aj nevyhnutné terénne úpravy.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Hockey Club Lučenec zrealizoval projekt s názvom Podpora aktivít detí na ľade. V rámci projektu sa organizovali korčuliarske krúžky pre deti z materských a základných škôl v Lučenci a jeho okolí. Príspevok bol použitý na prenájom haly, športové pomôcky a trénerov.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Lyžiarsky oddiel Mladosť Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Preteky na Inline korčuliacha v Banskej Bystrici - Korčuliarska časovka 2. ročník. Projekt bol zrealizovaný v zmysle naplánovaných činností. Bol zorganizovaný druhý ročník verejných pretekov na Inline korčuliach a atletických súťaží na mestskom okruhu v Banskej Bystrici. Projekt bol zahrnutý do aktivity Európsky týždeň športu, ktorý pripravilo mesto Banská Bystrica. Príspevok bol použitý na zabezpečenie meracích čipov, zabezpečenie priestoru ochrannými prvkami a na drobné ceny pre víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Maratón klub Rajec zrealizoval projekt s názvom Aby deti mali radi pohyb. Maratón klub Rajec zorganizoval 10.08.2019 už 36.ročník Rajeckého maratónu, ktorého súčasťou bol aj Rajecký polmaratón- 13.roč, preteky na kolieskových korčuliach - 15.roč, a preteky detí na 400m a 2000m. Na štart sa postavilo 1447 pretekárov z toho viac ako 250 detí. Financie boli použité na odmeny pre víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Športový klub Predmier zrealizoval projekt s názvom Športový klub „pod strechou“. Výsledkom realizácie projektu je opravený drevený prístrešok so stolmi a lavičkami a zabezpečenie samoskladacích altánkov, ktoré nahradili tie pokazené, čím vznikol prestrešený priestor v exteriéri klubu na ihrisku.
b) podpora a rozvoj športu 670 €  Subjekt SYTEV zrealizoval projekt s názvom Športové leto. Cieľom bolo počas leta spolu s mládežou zorganizovať nesúťažné športové aktivity pre deti a mládež, budovať zdravú komunitu mladých ľudí a to prostredníctvom nákupu špeciálnych športových pomôcok, tzv. Bumper ball.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt TJ Nenince zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie treningového procesu. Cieľom projektu bolo podporiť aktivity telovýchovnej jednoty, najmä skvalitnenie futbalových tréningov a zápasov zakúpením nových futbalových brán, ktoré spĺňajú kritériá.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 €  Subjekt Centrum pre deti a rodiny v Dedine Mládeže zrealizoval projekt s názvom Pohyb!. Cieľom projektu bol všestranný rozvoj detí vďaka využitiu vhodných pomôcok. Z príspevku boli zabezpečené rôzne hracie a precvičovacie prvky. Vario play je zostava na rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov a zručností detí. Detská trampolína posilňuje svalstvo dieťaťa a jeho rovnováhu. Molitanová stavebnica je využiteľná na cvičenie aj na hru. Variabilita stavania a využitia stavebných prvkov rozvíja fantáziu detí, ich myslenie a popri tom aj svalstvo manipuláciou s nimi.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Kokorunka, o.z. zrealizoval projekt s názvom Spolu za plotom. Zámerom bolo obnovenie oplotenia okolo futbalového ihriska, nakoľko bolo schátralé a mohlo tvoriť potenciálne nebezpečenstvo pre deti. Príspevok bol použitý na renováciu oplotenia, farby a štetce.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt MFK Záhorská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Svet futbalu - Deň detí a rodiny. Podujatie MDD a Deň rodiny v Záhorskej Bystrici je tradičné športové podujatie pre rodiny s deťmi v júni. Spoluorganizátorom je ZŠ s MŠ Hargašova so 600 žiakmi, pričom asi polovica sa podujatia zúčastňuje. Príspevok bol použitý na zabezpečenie športových potrieb a náčinia, drobných odmien pre víťazov a občerstvenie pre všetkých účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Občianske združenie Petržalské ihriská zrealizoval projekt s názvom Rozvoj aktivít na komunitnom ihrisku. Projekt nadväzoval na doterajšie aktivity a bol zameraný na rozvoj komunitného života a zveľadenie verejného priestoru. V rámci projektu sa podarilo nainštalovať tienidlo, opravilo sa niekoľko starších herných prvkov a pingpongový stôl, zorganizovali sa letné čitárne loptový turnaj. Príspevok bol použitý na materiálové zabezpečenie, občerstvenie a nákup tienidla.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Rodičia a priatelia ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Lozíme po stene a nie na nervy. V parku pri škole, pri už vzniknutej oddychovej zóne a v tesnej blízkosti zeleného ihriska sme chceli prázdny strmí priestor doplniť o lezeckú stenu, ktorá by slúžila žiakom vo vyučovacom procese, voľnočasových aktivitách a širokej verejnosti v čase osobného voľna. Naším plánom bolo aby spomínaný priestor bol lákadlom pre všetkých a spoločne sme postupne vytvárali priestor pre relax či šport v prírode.
b) podpora a rozvoj športu 800 €  Subjekt Obec Gregorova Vieska zrealizoval projekt s názvom Podpora športových aktivít pre deti, mládež a občanov v obci. Cieľom projektu bolo stretávanie sa občanov a mládeže pri podnetnom trávení voľného času v priestoroch ihriska. Kedže bol však tento priestor málo atraktívny, bol doplnený o stolnotenisový stôl. Práce boli vykonávané svojpomocne v priebehu mesiacov júl - október. Už počas samotnej realizácie bol záujem zo strany občanov a mládeže evidentný a zúčastňovali sa na všetkých prácach spojených s týmto projektom.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt OZ Ježkove oči zrealizoval projekt s názvom Prevádzka Komunitnej Cyklodielne 2019. Aj vďaka tomuto projektu bola Dielňa na opravu bicyklov otvorená pre verejnosť v sezóne 2019 nasledovne (1.3 - 31.10) raz do týždňa v utorok od 15:00 do 19:00. Počas tohto obdobia sa zrealizovalo vyše 200 servisných zásahov – opráv bicyklov občanom, odpracovali vyše 40 dobrovoľníckych pracovných dní. Príspevok bol použitý na materiálové zabezpečenie a chod samotnej dielne.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt jazdecký klub Millenium zrealizoval projekt s názvom Dobrá vec. Projektom sa podarilo zrealizovať detské ihrisko pre deti jazdeckého klubu a návštevníkov, ale aj pre deti obce, kde využívajú voľný čas s rodičmi. Zároveň sa podarilo zabezpečiť obnovu bezpečnostných a ochranných prvkov pre jazdcov a kúpu sedla na koňa pre výučbu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Stará Jedáleň, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Otvárame Starú Jedáleň. Projekt Stará Jedáleň bude prístupná práve pre bežné sídliskové deti, ktoré nemajú zorganizovaný program. Pod odborným vedením sociálnych pracovníkov bude deťom vhodnou formou ponúknuté zapojenie sa do aktivít a v prípade potreby aj podpora a poradenstvo v záťažových situáciách (krízy v rodinách, neprospievanie v škole, prevencia voči extrémizmu, drogám, a ďalšie). Príspevok bol použitý na zabezpečenie rekonštrukcie priestorov a interiérových dverí.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 €  Subjekt Športový klub UMB zrealizoval projekt s názvom Začíname s lezením. Cieľom projektu bolo vytvoriť a rozšíriť základné podmienky pre lezenie na skalách s dôrazom pre začiatočníkov a deti. Vďaka dobrovoľníckym aktivitám sa podarilo zrealizovať projekt priamo v jednej z najobľúbenejších lokalít na Slovensku - Kaľamárke- Detva osadením postupových istení a nových bezpečnostných prvkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Základná škola Mojzesovo-Černík zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie lezeckého parku v ZŠ Mojzesovo-Černík. Cieľom projektu bolo použitie príspevku na odstránenie starej preliezky a vybudovanie lezeckej steny pre deti a mládež zo širokého okolia a podporiť tak rozvoj telesnej kultúry mládeže.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 €  Subjekt Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, 985 01 Kalinovo zrealizoval projekt s názvom 'POĎME SPOLU CAMPOVAŤ'. Projekt 'Poďme spolu campovať' prebehol v troch týždňových cykloch pre žiakov a deti - 45 tenistov, 45-futbalistov a 10 stolných tenistov v športovom areáli TJ Baník Kalinovo - na trávnatých ihriskách, tenisových kurtoch a v telocvični ZŠ s MŠ Kalinovo. Príspevok bol použitý na zabezpečenie športových a materiálnych potrieb pre športovcov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt ZŠ s MŠ Hviezdoslavova 38, Solčany zrealizoval projekt s názvom Futbalový turnaj pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 75 registrovaných detí vo veku od 7 do 15 rokov, ktoré vytvorili 12 tímov v troch vekových kategóriách. Tímy boli zmiešané, teda dievčatá s chlapcami, pričom sa podarilo do turnaja zapojiť aj deti zo sociálne vylúčených komunít a deti zo sociálne slabších rodín. Financie boli použité na zabezpečenie stravy pre účastníkov, rozhodcov, prenájmu hracej plochy a bránok a drobné ceny pre víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 705 €  Subjekt ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline zrealizoval projekt s názvom Podpora pre Erika. Cieľom projektu bola podpora talentovaného športovca, ktorý mal uhradené 4 mesiace tréningov. Dostal 2 súťažné bedmintonové rakety, športové vybavenie a športovú obuv do haly aj na vonku dokopy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Asociácia pomoci postihnutým - APPA zrealizoval projekt s názvom Kurz plávania pre hendikepované deti. Rodiny s telesne hendikepovaným dieťaťom vďaka finančnej podpore od Nadácie EPH mohli absolvovať špeciálny kurz plávania pod odborným vedením fyzioterapeutky. Plávanie a pobyt vo vode sú neoceniteľným prínosom práve pre deti s telesným postihnutím. V meste Piešťany sú vytvorené optimálne podmienky na usporiadanie takejto aktivity. APPA sa rozhodla realizovať kurz plávania vo Vojenskom kúpeľnom ústave, v hoteli Granit. Kurz plávania bol určený pre telesne znevýhodnené deti do 18 rokov pod vedením odborného fyzioterapeuta z Babyland Piešťany. Príspevok pokryl náklady na prenájom bazénov a terapeutov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Atletický club Nové Zámky zrealizoval projekt s názvom Atletika pre všetkých - Podpora individuálnej prípravy mladých športovcov so sociálnym znevýhodnením. Atletický club Nové Zámky sa už dlhé roky venuje práci s deťmi a mládežou. Projektom sa podarilo dofinancovať mnohé materiálne podmienky a služby pre niektoré deti rovnocenne a bez sociálne stratifikácie. Z príspevku sa zabezpečila strava, ubytovanie, športové potreby, tréneri a dresy pre všetkých zúčastnených.
b) podpora a rozvoj športu 2 400 €  Subjekt Atletický klub Maraton Nitra zrealizoval projekt s názvom Podpora slovenskeho reprezentanta v chôdzi Daniela Kováča ktorý pochádza z ťažkých sociálnych podmienok. Projekt bol určeny na podporu atléta chodca Daniela Kováča ktorý pochádza z tažkého sociálneho prostredia a ktorý ma nadanie pre chôdzu. Daniel absolvoval uspešné sústredenie na Štrbskom plese, kde absolvoval stanovené tréningy a splnil ciele, ktoré sme si pred sústredenim stanovili. Plus mohol absolvovat kvalitnú regeneráciu v podobe masáží a wellnes a telo regeneroval kvalitnými doplnkami výživy.
b) podpora a rozvoj športu 900 €  Subjekt Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany zrealizoval projekt s názvom Pohybom ku zdraviu. Deti strávili spolu vyše 200 hodín aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. Objavili ďalší spôsob využitia voľného času, pritom sa naučili veľa nového o basketbale a ešte sa aj zabavili. Príspevok bol použitý na zabezpečenie basketballových športových potrieb.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt 'CLEMENTIA', Zariadenie sociálnych služieb, Kovarce 956 15 zrealizoval projekt s názvom Futbalový sen o rovnoprávnosti. Predmetom projektu bolo zakúpenie vybavenia pre hráčov 'CLEMENTA', Zariadenie sociálnych služieb Kovarce. Za finančné prostriedky sa zakúpili kompletné oblečenie - dresy, vrátane obuvi pre 17-tich futbalových hráčov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt DELF, o.z. zrealizoval projekt s názvom Vo vzduchu aj na zemi. Hlavným cieľom bolo pomôcť deťom prekonať bariéry – či už fyzické, ale aj psychické, povzbudiť ich sebavedomie a umožniť ich sebarozvoj. Na realizáciu týchto cieľov sa využili 2 športové činnosti – ping-pong a lezenie na umelej lezeckej stene. Obe aktivity umožňovali aj individuálnu, alebo skupinovú prípravu. Vyvrcholením aktivít boli aj turnaje a súťaže, ktorých sa zúčastnili deti so špeciálnymi potrebami, ale aj bežné deti, mladí ľudia, ako aj širšia verejnosť. Všetky aktivity boli zabezpečované dobrovoľníkmi pod garantským dozorom špeciálnych pedagógov. Z príspevku sa zabezpečili športové potreby pre stolný tenis, prenájom priestorov a lezecké potreby, laná, prilby, úväzy, tričká, dresy a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Dr. Kôň-hipoterapia zrealizoval projekt s názvom Ahoj, ja som kôň- 6.ročník integrovaných pretekov. Dvakrát do roka subjekt organizuje preteky pre deti, ktoré u nich jazdia, učia sa jazdiť a absolvujú liečebnú hipoterapiu. Pri pretekoch ukazujú čo sa naučili a ako pokročili či už v jazdení alebo v hipoterapii. Príspevok bol použitý na drobné odmeny pre víťazov, tričká a obnovu prekážok.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Fond Uško n.f. zrealizoval projekt s názvom Plavecká akadémia pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím. Deti sa zúčastnili plaveckého výcviku v počte 11 hodín a túto príležitosť dostalo 22 deti vo veku 3-6 rokov so znevýhodnením so SP a NKS. Na plaveckom výcviku sa deťom venovalo 5 trénerov, pomáhali učiteľky z MŠ, asistentka a praktikantka. Deti sa postupne naučili rôzne techniky plávania, ponáranie, správne dýchanie, skoky do vody. Z príspevku sa uhradili poplatky za tréningy, plavecké pomôcky a presuny na tréningy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt HC Fregas Veľký Krtíš zrealizoval projekt s názvom Šanca pre všetkých. Klub zabezpečoval v spolupráci s obcou Čelovce tréningový proces pre deti z rómskej komunity. Podarilo sa nakúpiť športové vybavenie a pokryť náklady na realizáciu tréningov.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Karate klub Junio Prešov, o. z. zrealizoval projekt s názvom JUNIORKO. Cieľom projektu je podporovať deti zo znevýhodnených skupín, z detských domovov, "adoptovať" si ich a rozvíjať v nich športový talent pravidelne, bez nároku na odmenu a bez poplatkov. Klub sa tak rozšíril už na 12 takýchto členov, ktorým sa pomocou príspevku podarilo zabezpečiť potrebné športové vybavenie a po absolvovaní tréningov, uhradiť štartovné na rôzne športové podujatia, kde zožali nemalé úspechy.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 €  Subjekt Komunitná nadácia Liptov zrealizoval projekt s názvom Barlatón 2019. Komunitná nadácia Liptov pred štyrmi rokmi obnovila so súhlasom nositeľov myšlienky Barlatón a začala písať históriu s každoročným zdolávaním trate z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku za účasti hendikepovaných, športovcov aj nešportovcov, starších či mladých, z regiónu či mimo neho. Zároveň naplnili benefičnú podstatu podujatia. Vyzbierané štartovné poputovalo na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Príspevok bol použitý na zabezpečenie medailí pre každého účastníka podujatia, tričká a dopravu hendikepovaných na miesto štartu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Ľudia proti hendikepu zrealizoval projekt s názvom Statočná rybička. Statočná rybička bol projekt zameraný na podporu športových aktivít u mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Konkrétne bol zameraný na plávanie. Výsledkom projektu je nielen to, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím plávaním si upevňujú svoje zdravie, integrujú sa v rámci spoločnosti ale aj to, že sa začali aktívne zúčastňovať na súťažiach v plávaní a výsledkom sú krásne vzácne medaily. Príspevok pokryl náklady na vstupné do plavárne, trénera, plavecké pomôcky a vybavenie.
b) podpora a rozvoj športu 520 €  Subjekt Miesto v dome o.z. zrealizoval projekt s názvom Aj šport môže spájať. Cieľom bolo obmedziť deťom čas, keď sa túlajú po uliciach mesta a žobrú pri obchodných domoch a tiež predchádzať výskytu patologických javov ako je závislosť na toluéne a pod. Projekt preto ponúkol tejto ohrozenej skupine mládeže možnosť tráviť čas športovaním a z príspevku uhradil vstupy na lezeckú stenu, do telocvične, zabezpečil potrebné športové náradie a výbavu.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Mládež element Budúcnosti n.o. zrealizoval projekt s názvom Šport pre zdravie. Cieľom projektu bolo poskytnúť sociálne znevýhodnenej skupine možnosť zúčastniť sa a zorganizovať futbalový turnaj, kam sa nahlásilo 8 mužstiev. V každom mužstve bolo 8-10 účastníkov.C elkovo sa na tomto celodennom projekte vystriedalo do 200 divákov z okolitej osady. Turnaja sa zúčastnili ľudia z týchto obci: Sabinov dva mužstva, Lipany Jarovnice, Prešov Žehra, Vtáčkovce a Kendice. Príspevok bol použitý na prepravu, prenájom ihrísk, občerstvenie a športové vybavenie pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 550 €  Subjekt Patrik Dance zrealizoval projekt s názvom Patrik Dance. Cieľom projektu bola podpora úspešného tanečného páru. Výkonnostný rast páru nie je mysliteľný bez tvrdého náročného tréningu. Podľa skúseností a odporúčaní trénerov je to aspoň 4x v týždni min.2 hodiny / menej znamená len udržiavanie formy alebo stagnáciu/. Počas sledovaného obdobia plynutia uvedeného projektu pár nacvičoval a tancoval repertoár, choreografie - variacie a figúry na rytmus tanca/hudobné vety/. Každá takáto choreografia sa však používa a tancuje na jeden konkrétny súťažný tanec / koľko tancov toľko choreografií/. Na všetky tieto aktivity - prípravy počas tréningov a sústredení, ako aj na pomocné aktivity s cestovaním a registračnými poplatkami na súťažiach boli určené a použité prostriedky.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 €  Subjekt Občianske združenie ARCUS zrealizoval projekt s názvom Budúci majstri puku. Cieľom projektu 'Budúci majstri puku' bolo umožniť deťom do 16 rokov zo sociálne znevýhodnených rodín vo zvolenskom regióne zúčastniť sa hokejových tréningov a hokejových kempov a tak podporiť talent týchto detí a chuť športovať. Podporiť tak talentované deti zo sociálne slabších rodín a pomôcť im zúčastniť sa hokejových tréningov a stretnutí a tiež im pomôcť zabezpečiť výstroj, ktorá je potrebná na 'suchý' i 'ostrý' tréning, aby aj napriek nepriazni osudu mohli rozvíjať svoj talent a nadšenie pre šport.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 €  Subjekt Detská farma a dielne - Davidov a Filipov dvor zrealizoval projekt s názvom Aj my reprezentujeme Slovensko. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najviac hendikepovaných do športového jazdenia a zúčastniť sa aj súťaží. Majú možnosť súťažiť vo svojej kategórii, ale možnosť súťažiť aj so zdravými športovcami. Zámerom bolo presadiť novú disciplínu - unifikovaného jazdenia, kde jazdia dvojice, z ktorých jeden je zdravý a jeden hendikepovaný. Príspevok bol použitý na športové potreby a cestovné náklady na domáce a medzinárodné súťaže.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 €  Subjekt ŠURIANSKI JAZDCI zrealizoval projekt s názvom Šanca pre Šuriansky Junior Freestyle Tím. Cieľom bolo poskytnúť deťom a mládeži bez ohľadu na sociálne postavenie Školu Freestyle športov. Deti si mohli zadarmo zajazdiť a učili sa nové olympijské športy freestyle bmx a skateboarding. Príspevok bol použitý na zabezpečenie dostatku športových potrieb, bicykle, skateboardy, tréningové pomôcky a ochranné prvky pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Občianske združenie Usmej sa na mňa zrealizoval projekt s názvom Výnimoční športovci. Projekt Výnimoční športovci pomohol zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži v rozvoji ich športového vyžitia, ( plávanie, taekwondo ) zlepšení ich zdravotného stavu. Po dobu trvania projektu si zlepšili svoju športovú vyspelosť, čo sa odrazilo v rámci súťaží ako aj technických skúšok. Z príspevku boli hradené tréningy, štartovné na súťaže, náklady na sústredenia, športové pomôcky a skúšky technickej vyspelosti pri taekwonde.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Oheň nádeje zrealizoval projekt s názvom Športom k integrácii. Cieľom bolo realizovať športové tábory pre sociálne znevýhodnené deti za účelom ich integrácie. Táborov sa zúčastnílo 64 detí a zabezpečovalo ich 52 animátorov - dobrovoľníkov. Na rovesnícky skupinách sa stretáva asi 40 chlapcov a 40 dievčat. Z príspevku sa zabezpečili športové potreby a pomôcky pre tábory.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt OZ Paradrezúra EXCELENT zrealizoval projekt s názvom Športové jazdenie handicapovaných. Cieľom bolo umožniť dvom telesne znevýhodneným jazdkyniam rozvíjať počas častejších tréningov ich jazdecké zručnosti. Zlepšenie koordinácie pohybov, zvládnutie samostatného vedenia koňa v kroku a kluse a cval na lonži u prvej jazdkyne. U druhej jazdkyne s ťažším postihnutím je to zvládnutie samostatného vedenia koňa v kroku a asistovaného vedenia koňa v kluse. Príspevok bol použitý na uhradenie individuálnych tréningov so špecializovaným trénerom.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Pohybovňa zrealizoval projekt s názvom 'Pohyb ja náš život'. Náplňou projektu bolo vytvorenie možností pre trávenie voľného času detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia počas 5 mesiacov a letných prázdnin, kedy organizácia zabezpečovala organizovanie pravidelných koordinačných , gymnastických, silovo-kondičných a zábavných tréningov. Pomocou zakúpenia potrebného športového vybavenia sa mladí športovci oboznámili s modernými druhmi najmä individuálnych športov ako je parkour, gymnastika a freerunning a pravidelne ich bude precvičovali pod odborným dohľadom lektorov.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 €  Subjekt Prvý Žilinský petangový klub zrealizoval projekt s názvom Podpora petangovej mládeže. Projekt bol zameraný na pritiahnutie rómskych detí k športovaniu pomocou hry pétanque. Cieľom projektu bolo zapojenie rómskych deti z osady "Babusky" do športovej činnosti pomocou hry petang a ich socializácia na petangových turnajoch s ostatnými účastníkmi. Jedným s cieľov bolo naučiť deti pravidelne športovať a zúčastňovať sa na pravidelných tréningov. Financie boli použité na zabezpečenie športového vybavenia, štartovné na súťažiach, dopravu a sústredenia pred súťažmi.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže Levice zrealizoval projekt s názvom Šport je tá najlepšia forma inklúzie. Z poskytnutého finančného príspevku sa zabezpečila úhrada tréningov športového jazdenia, na hipoterapiu, individuálnych tréningov v plávaní a bol zorganiziovaný športový deň s bowlingom a relaxačné sústredenie.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 €  Subjekt Soria n.o. zrealizoval projekt s názvom Medzinárodný turnaj zrakovo postihnutých športovcov v Aplikovanom stolnom tenise, Amber of Liepaja 2019, Lotyšsko. Cieľom projektu bola podpora zrakovo postihnutých športovcov za cieľom účasti na medzinárodnom turnaji v aplikovanom stolnom tenise. Príspevok bol použitý na štartovné, cestvoné náklady do Lotyšska, špeciálne športové vybavenie a pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 425 €  Subjekt Spojená škola internátna zrealizoval projekt s názvom Európsky futbalový týždeň - Unifikovaný futbalový turnaj Special olympic Slovakia. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie realizácie športového podujatia Slovak Special Olympic - Unifikovaný futbal - Týždeň svetového ženského futbalu. Európsky futbalový týždeň bol spojený s kampaňou ,,Keep up with the girls“ – „Dostať každé dievča s mentálnym postihnutím na ihrisko“.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 €  Subjekt Spojená škola internátna zrealizoval projekt s názvom Futbalom si plníme sny. Projekt bol určený pre žiakov Spojenej školy internátnej, pre žiakov s mentálnym a sluchovým postihnutím. Zámerom projektu bolo v duchu integrácie sprístupňovať pravidelné športové aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami. Príspevok bol použitý na zabezpečenie prenájmu športovej haly, športových potrieb a náradia, vecné ceny pre víťazov, občerstvenie a prepravu na turnaje.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou zrealizoval projekt s názvom Rybičky, o ktoré sa nebojíme. Zámerom projektu bolo vytvoriť pre žiakov s autizmom priestor, aby sa u nich vytvoril kladný vzťah k vode a naučiť ich základné prvky plávania. Žiaci s autizmom, ktorí mali strach z vody za pomoci špeciálnych pedagógov, zdravotnej sestry a plavčíka tento strach malými krôčikmi úspešne prekonali. Príspevok bol použitý na uhradenie prenájmu krytej plavárne a prenájom bazéna.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach zrealizoval projekt s názvom Integrácia rómských žiakov v športových triedach so zameraním na atletiku. Rómski žiaci v športových triedach pochádzajú zo socialne zvýhodneného prostredia a pomocou projektu bolo za cieľ zlepšiť ich postavenie. Nakúpili sa športové veci a zrealizovali sa sústredenie, čím sa zlepšila sa príprava žiakov na atletické súťaže a vzťahy medzi deťmi.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Špeciálna základná škola Veľký Krtíš zrealizoval projekt s názvom Plavecký výcvik. Projekt Plavecký výcvik - žiaci ŠZŠ V. Krtíš absolvovali plavecký výcvik v Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši, v rozsahu 5 dní, každý deň 3 hodiny. Okrem základov plávania boli oboznámení so zásadami bezpečného správania sa pri vode. Príspevok bol použitý na zabezpečenie plaveckých pomôcok, sád na plávanie pre chlapcov a dievčatá, vstupné do plavárne, prenájom bazéna a didaktické pomôcky na vyučovanie vo vode.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt ILYO Taekwondo Košice zrealizoval projekt s názvom Daj nám čas. Cieľom bolo podporiť 12 hendikepovaných športovcov, ktorý si to nesmierne užili a vydali zo seba všetko športové úsilie. Príspevok pokryl materiálne vybavenie-reprezentačné súpravy, trénerov, tréningy a športové pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Športový klub telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča zrealizoval projekt s názvom Podpora Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých. Preteky európskeho pohára v paracyklistike - zdravotné postihnutých sa uskutočnili v dňoch 13.-14.7.2019 v Púchove, Lednických Rovniach a okolí. Na pretekoch v časovke a cestnom preteku štartovalo 75 pretekárov z 15. krajín v rôznych kategóriach podla postihnutia - zrakovo postihnutí, tandemy, sediaci na handbikoch, trojkolky a ostatné kategórie. Príspevok pokryl technické zabezpečenie pretekov v podobe rozhodcov, časomiery a evidencie výsledkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 €  Subjekt Ulita zrealizoval projekt s názvom Otvárame dvere zážitkom. V rámci projektu bolo uskutočnených celkovo 5 jednodňových športových aktivít - splav Malého Dunaja, výlet na motokáry v Bratislave (2krát), člnkovanie sa počas letnej chaty pri jazere Duchonka a návšteva termálneho kúpaliska s tobogánom počas letnej chaty vo Veľkom Mederi. Príspevok pokryl náklady na vstupy, požičovné a prepravu. V ďalšej časti projetu sa poskytnuté finančné prostriedky sprístupnili dvom klientom, ktorí navštevujú krúžok box a boli podporení úhradov nákladov za tréningy. Aktivít sa dokopy zúčastnilo 50 detí a mladých ľudí vo veku od 8 do 17 rokov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt Obec Lenartov zrealizoval projekt s názvom Aj škola futbalu a basketbalu integruje. Voľnočasové aktivity pre 92 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa stretli s veľkým záujmom. Zmysluplne využitý voľný čas bol v letných mesiacoch spestrením pre celú komunitu, nakoľko futbalové turnaje chytili za srdce nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Účasťou v športovej akadémii motivovali žiakov k lepším výsledkom a následne sa zlepšili nielen v dochádzke, ale aj školské výsledky. Príspevok bol použitý na nákup športových pomôcok, dresov a chráničov a na zabezpečenie občerstvenia počas turnajov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 €  Subjekt ZOM Prešov zrealizoval projekt s názvom Aj Ty môžeš byť víťaz. Projekt bol určený pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím a členov združenia ZOM Prešov. Zorganizovalo sa viacero športovo-spoločenských podujatí (Boccia Duel Max; Boccia Open; Mládežnícky turnaj Gaštankové zápolenie na ZŠ Prostějovská Prešov). Účastníci pravidelne trénovali, prezentovali bocciu, motivovali mladých ľudí s postihnutím k zapojeniu sa. Výstupom bol Mládežnícky turnaj na Gaštankové zápolenie, ktorý sme spoločne pripravili. Ďalšími aktivitami projektu bola účasť na medzinárodných i národných turnajoch v boccii. Zástupcovia klubu sa zúčastnili viacerých turnajov. Príspevok pokryl športové vybavenie, spotrebný materiál na vytyčovanie hracej plochy, pomôcky pre rozhodcov a náklady na účasť na turnajoch.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 €  Subjekt Občianske združenie Chrabromil zrealizoval projekt s názvom Spoločne za pohybom a oddychom. Zámerom projektu bolo vytvorenie pohybovo - oddychovej zóny s úpravou terénu a namontovaním vonkajšieho pohybového stroja - trenažéra chôdze. Spoločne so zdravotne znevýhodnenými, dobrovoľníkmi Občianskeho združenia, rodičmi a priateľmi sa osadili obrubníky, namontovali cvičiace vonkajšie stroje, pod trenažér umiestnili geotextíliu, vysypali štrk a doupravovali terén.
b) podpora a rozvoj športu 3 024,69 €  Subjekt Mestská čast Bratislava – Staré Mesto zrealizoval projekt s názvom Detské ihrisko MŠ Brnianska – II. Etapa. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa v rámci projektu „Detské ihrisko MŠ Brnianska – II. etapa „ zamerala na realizáciu II. etapy dobudovania detského ihriska, ktorá spočívala v usadení dopadovej plochy a odstránenie nedostatkov hracích prvkov v súlade s bezpečnostnými normami, vrátane rozšírenia existujúcich lavičiek a voľného hracieho priestoru novej dopadovej plochy.
e) podpora vzdelávania 8 000 €  Subjekt Asociácia samaritánov Slovenskej republiky zrealizoval projekt s názvom Podpora budovania Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len ASSR), organizácia venujúca sa zdravotníckym a humanitárnym aktivitám doma i v zahraničí, sociálnym a vzdelávacím aktivitám, chce skvalitniť a rozšíriť svoje aktuálne aktivity. Za týmto účelom získala nehnuteľnosť v Plavči, okres Stará Ľubovňa, kde chce pokračovať vo svojich aktivitách. Vybudovanie Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR jej má umožniť skvalitniť existujúcu ponuku služieb, ale predovšetkým značne rozšíriť možnosti vzdelávacích aktivít pre záujemcov v rámci SR, ale aj zo zahraničia. Existujúce priestory si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu, ktorá prebieha v etapách a je realizovaná v rámci aktuálnych finančných možností ASSR. Príspevok bol použitý na náklady súvisiace s rekonštrukciou priestorov a výstavbou školiacej miestnosti.
e) podpora vzdelávania 250 €  Subjekt Centrum Edukácie a Inovácií zrealizoval projekt s názvom Verejný priestor ako inovatívny nástroj výučby dejepisu. Projektovým zámerom bolo predstavenie, testovanie a aplikovanie metodiky využitia verejného priestoru ako aktivizačnej výučbovej metódy do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Príspevok bol použitý na tvorbu metodiky.
e) podpora vzdelávania 6 900 €  Subjekt Divé maky, o.z. zrealizoval projekt s názvom Letná akadémia 2019. Vďaka podpore bolo možné zorganizovať 7- dňovú Letnú akadémiu pre 40 mimoriadne nadaných študentov zapojených do programu Divé maky vo veku od 8-21 rokov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskych komunít. Náplňou kultúrno-vzdelávacieho tábora bola motivácia detí a mládeže pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, zvýšenie samostatnosti, sebavedomia vo vzťahu k sebe aj majorite a tiež rozvoj ich talentov a zručností (hudobných, speváckych, tanečných, divadelných, výtvarných, študijných). Súčasťou Letnej akadémie boli aj športové aktivity, súťaže, kúpanie, prednášky a iné zaujímavé činnosti. Príspevok bol použitý na ubytovanie a stravné pre účastníkov, cestovné náklady, materiál, lektorov a prenájom miesností.
e) podpora vzdelávania 6 000 €  Subjekt Duševné zdravie detí zrealizoval projekt s názvom Vzdelávanie v terapeutickej metóde Family based treatment, špecializovanej na liečbu pacientov s poruchami príjmu potravy. Vzdelávanie, resp. tréning bol zameraný na liečbu detí a adolescentov s dg. Mentálnej anorexie , resp. Mentálnej bulímie. Vyučovaná metodika sa nazýva Family based therapy v preklade - na rodinu zameraná liečba. Uvedená metóda sa používa v UK ako aj na niektorých klinikách v USA a podľa publikovaných klinických štúdií aj najefektívnejšia. Jej hlavným princípom je ambulantná práca s celými rodinami pacienta alebo pacientky s poruchou príjmu potravy. Efektivita sa prejavuje najmä v skrátenej dobe liečby a nízkom počte revertencií ambulantnej liečby na ústavnú. Príspevok bol použitý na úhradu ubytovania a cestovných nákladov.
e) podpora vzdelávania 8 000 €  Subjekt FLL Slovensko o.z. zrealizoval projekt s názvom Rozvoj vedecko-technologickej súťaže FIRST LEGO League. FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia 'zapeklité misie' použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh do termínu konania súťaže. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Príspevok bol použitý na pokrytie nákladov na registráciu účastníkov v medzinárodnej súťaži.
e) podpora vzdelávania 1 300 €  Subjekt Fond UŠKO n.f. zrealizoval projekt s názvom Modernizácia triedy. Žiaci sa učia v triedach, kde nábytok je ešte zo sedemdesiatych rokov, teda z obdobia otvárania našej školy. Nábytok je zničený, nefungujúci, nevyhovujúci a častokrát aj nebezpečný. Budúcich žiakov 5.A triedy čaká nastávajúci školský rok prechod z útulného prostredia prvého stupňa na náročnejší druhý stupeň. Ich budúca trieda je natoľko zničená, že si neodkladne vyžaduje renováciu. Naším cieľom bolo pripraviť pre piatakov také priestory, aby chodili do školy s radosťou, aby sa ešte s väčšou radosťou učili a jednoducho, aby sa v škole, kde trávia najdlhšiu časť dňa, cítili takmer ako doma. Príspevok bol použitý na rekonštrukciu tired.
e) podpora vzdelávania 10 000 €  Subjekt INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz zrealizoval projekt s názvom Ekonomické vzdelávanie v roku 2019. INESS zrealizoval druhý ročník Ekonomickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 5300 študentov zo 189 stredných škôl celého Slovenska (počet študentov narástol oproti prvému ročníku 30 %). 430 z nich sa kvalifikovalo na postup do ôsmych krajských kôl. Päťdesiatka najlepších z krajských kôl sa stretla v celoslovenskom finále súťaže, ktoré sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Príspevok bol použitý na materiálne a technické zabezpečenie olympiády, občerstvenie, hodnotiteľov a prípravu propagačných materiálov.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt JCI-Slovensko zrealizoval projekt s názvom Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2018/2019. Cieľom projektu je oceniť študentov VŠ (1,2, alebo 3 stupňa VŠ štúdia) ktorí vynikajú vo svojom odbore v 12 kategóriách. Ide o dlhoročný projekt (15 ročník), ktorý sa organizuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou SAV. Príspevok bol použitý na materiálne odmeny pre víťazov.
e) podpora vzdelávania 3 200 €  Subjekt Klub nerozbitných detí zrealizoval projekt s názvom Digitálne deti. Projekt Digitálne deti je zameraný na pomoc rodičom pri hľadaní efektívnych výchovných riešení v otázke digitálnych technológií. Ukazuje sa, že dnešné deti používajú internet a digitálne médiá spôsobom, ktorý prináša mnohé problémy a riziká. Jednou z ciest, ako problémom zabrániť a riziká minimalizovať je pomôcť rodičom zorientovať sa v tejto otázke a ponúknuť im účinné rodičovské stratégie. Tieto témy detailne rozoberá kniha, ktorá je súhrnom najnovších výskumov a praktických rád v danej oblasti, podaná jednoduchým, čítavým a pre rodiča ľahko stráviteľným jazykom. Príspevok bol určený na pokrytie nákladov s vydaním knihy a následnou organizáciou besied pre rodičov.
e) podpora vzdelávania 20 000 €  Subjekt Kolégium Antona Neuwirtha zrealizoval projekt s názvom Dnes talentovaní študenti, zajtra charakterní lídri. Kolégium Antona Neuwirtha už desiaty rok šikovným mladým študentom prináša vzdelávacie programy, v ktorých sa naučia kriticky a do hĺbky premýšľať, tvoriť si vlastné názory a prezentovať ich, pracovať s vlastným časom, vyjadrovať sa na verejnosti, ako aj byť angažovanými, aktívnymi občanmi, pracovnými aj dobrovoľníckymi lídrami. Príspevok bol použitý na pokrytie nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov, odmenami pre lektorov, online knižnicou, stravou pre študentov a štatistickým spracovaním výsledkov.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt Liga za duševné zdravie SR zrealizoval projekt s názvom DUŠA A FILM, SPOLOČNOSŤ A FILM. S príspevkom sa podarilo zabezpečiť vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov z diskusií k 10 premietaniam a pokryť náklady na PR a lepšiu propagáciu projektu. Premietaní v projekte DUŠA A FILM, SPOLOČNOSŤ A FILM bolo zrealizovaných 22, navštívilo ich podľa údajov kina FE 998 divákov. Z diskusií bolo vyhotovených 18 záznamov a 3 live streamy, ktoré na kanále YouTube a Denníku N videlo k 15. decembru 3 478 ľudí.
e) podpora vzdelávania 15 800 €  Subjekt ORLík DFNsP Bratislava zrealizoval projekt s názvom Simulačná výučba v otorinolaryngológii. V ostatných rokoch pri výučbe v medicíne ide do popredia simulačná výučba, ktorá umožňuje študentom a mladým lekárom nácvik chirurgických a iných zručností vo virtuálnom svete. V ďalšom kroku tieto technológie pomáhajú aj skúseným lekárom plánovať a prípadne vykonať zložité operácie. Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave je výučbovou bázou pre študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a zároveň pre mladých lekárov v postgraduálnej príprave na špecializačnú skúšku z otorinolaryngológie. Cieľom bolo vybudovať laboratórium simulačnej výučby, do ktorého sa v prvom kroku podarilo zabezpečiť vybavenie na simulačnú výučbu otochirurgie a rinochirurgie.
e) podpora vzdelávania 5 300 €  Subjekt Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Matúšku Galanta zrealizoval projekt s názvom Historicko-dejepisná súťaž gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Realizovaný projekt tvorila medzinárodná historicko-dejepisná súťaž, ktorá sa uskutočnila v Chebe v Českej republike. Súťaže sa zúčastnilo 75 gymnázií z Českej a Slovenskej republiky. Financie boli použité na zabezpečenie vecných cien v podobe kníh a ubytovanie účastníkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 €  Subjekt Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Matúšku Galanta zrealizoval projekt s názvom „Chemická učebňa – vybavenie“. Realizovaný projekt bol zameraný na vytvorenie učebne chémie pre študentov Gymnázia Janka Matúšku v Galante. Na gymnáziu študujú žiaci 8-ročného, 5-ročného a 4-ročného typu štúdia, v ktorých študijných odboroch má výraznú hodinovú dotáciu i predmet chémia, laboratórne cvičenia z chémie a takisto seminár z chémie. Preto bolo potrebné pre študentov zabezpečiť kvalitne vybavenú chemickú učebňu, ktorá je vhodná na realizáciu chemických pokusov, laboratórnych cvičení z chémie ale i výučbu teoretických hodín z chémie.
e) podpora vzdelávania 3 170 €  Subjekt Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku zrealizoval projekt s názvom OpenLab - Tímový technologický akcelerátor pre školy. OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Študenti vyvíjajú hybridné aplikácie a hry, pričom pracujú na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u. Na základe úspešného pilotného ročníka, sa OpenLab rozširuje ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Príspevok bol použitý na prípravu metodológie vzdelávanie pre hybridné aplikácie pre 2. ročník.
e) podpora vzdelávania 8 000 €  Subjekt Spolok medikov SZU zrealizoval projekt s názvom Simulačné centrum SZU. Projekt Simulačné centrum SZU je iniciatívou zanietených študentov zoskupených v Spolku medikov SZU (ďalej len „SMSZU) študujúcich medicínske odbory na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave (ďalej len „SZU“), ktorých teoretické znalosti z klinických predmetov vysoko prevažujú nad praktickými, ktoré v súčasnej dobe nie je ľahké získať nemocničnou praxou. SZU bola dodnes posledná univerzita na Slovensku s medicínskymi odbormi, ktorá nedisponovala takýmto výučbovým centrom. Finančné prostriedky získané od Nadácie EPH sa využili na vybudovanie šatní v blízkosti simulačného centra, ktoré len dopĺňajú celkové vybavenie simulačného centra a vytvárajú jeden veľký koncept praktickej výučby.
e) podpora vzdelávania 15 000 €  Subjekt Združenie priateľov Denníka N zrealizoval projekt s názvom Magazíny “Prečo ostať žiť na Slovensku” a Mýty o Európskej únii” do slovenských škôl. Cieľom projektu bolo poskytnúť spolupracujúcim základným a stredným školám vo všetkých regiónoch Slovenska dostatočný počet hodnotných vzdelávacích materiálov. N Magazín Prečo zostať na Slovensku sme vydali s motívom ukázať študentom a mladým, že nie len odchod, ale aj zotrvanie na Slovensku je profesionálnou a ľudskou výzvou. N Magazín Mýty o EÚ v spolupráci s Euractiv Slovensko a ďalšími partnermi bol vydaný priamo s cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť študentov, učiteľov a ich rodín pred eurovoľbami 2019 a zvýšiť pravdepodobnosť ich informovaného rozhodovania, ako voličov. Príspevok bol použitý na prípravu, tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov na školy.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Bánovce nad Ondavou zrealizoval projekt s názvom Obnova osvetlenia v Materskej škole. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania najmenších žiakov prostredníctvom reonštrukcie učební MŠ zateplením a výmenou okien a výmenou elektrických rozvodov a svietidiel.
e) podpora vzdelávania 5 000 €  Subjekt Mesto Gbely zrealizoval projekt s názvom Vybudovanie infraštruktúry k detskému dopravnému ihrisku v meste Gbely. Mesto Gbely vybudovalo na asfaltovej ploche nachádzajúcej sa v areáli Materskej školy detské dopravné ihrisko, V rámci projektu sa podarilo vybudovať pri dopravnom ihrisku prístrešok, ktorý zároveň slúži v teplejších mesiacoch aj na samotnú výučbu priamo v blízkosti ihriska.
e) podpora vzdelávania 5 400 €  Subjekt Obec Plavecký Štvrtok zrealizoval projekt s názvom Odstránenie havarijného stavu strechy na zasadacej a školiacej budove DHZO. Cieľom projektu bolo zabezpečenie rekonštrukcie strechy v havarijnom stave na budove DHZO.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Trhovište zrealizoval projekt s názvom Vláčik. Cieľom projektu bola podpora komunitného rozvoja a vzdelávania obstaraním detského vláčika v obci, ako podporný prvok pri metodickej výučbe detí predškolského veku a ako doplnok detského ihriska.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Vysoká nad Uhom zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia priestorov základnej školy. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie okien na časti budovy základnej školy, ktoré boli v havarijnom stave.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt Obec Suchohrad zrealizoval projekt s názvom Zveľadenie Materskej školy Suchohrad. Cieľom projektu bola podpora vzdelávania detí materskej školy prostredníctvom rekonštrukcie, vymaľovanie a zveľadenia priestorov škôlky.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Materská škola Skalité-Ústredie č. 632 zrealizoval projekt s názvom Tešíme sa z darov prírody. Realizáciou projektu sa nielenže skrášlil exteriér školskej záhrady, ale sa otvorili väčšie možnosti ponúknuť deťom príležitosť vnímať krásu rastlinnej a živočíšnej ríše. Aj takouto formou sa u detí rozvíja environmentálne cítenie.
e) podpora vzdelávania 730 €  Subjekt CESTY PRE DETI zrealizoval projekt s názvom Modernizácia osvetlenia. V rámci projektu prebehla demontáž pôvodných starých svietidiel- nákup potrebného materiálu k realizácii projektu- vymaľovanie priestorov tried- montáž nového osvetlenia s výsledkom moderné osvetlenie v triedach.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Občianske združenie Stonožka objavuje svet zrealizoval projekt s názvom Detské mestečko. Hlavným cielom projektu bolo priblíźiť deťom našej MŠ prirodzeným spôsobom praktické vedomosti a skúsenosti v oblasti fungovania osobného, verejného a spoločenského života. Poskytnutý grant pokryl náklady na tvorivé aktivity.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Súkromná spojená škola, Martin zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia počítačovej učebne. Predmetom projektu bolo inovovanie zariadenia učebne pre výučbu počítačovej grafiky, navrhovania a praktických cvičení študentov grafického a priestorového dizajnu. Keďže je tento odbor je zameraný na oblasti grafického dizajnu, plošnej a priestorovej reklamy, knižnej grafiky, typografie, plagátovej a interiérovej tvorby, bolo potrebné zabezpečiť výmenu aspoň časti monitorov v počítačovej učebni.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Súkromná základná umelecká škola zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia záhrady a výsadba rastlín. V rámci projektu sa nám podarilo obnoviť a zrevitalizovať záhradu a výsadiť nové veľké rastliny a doplniť záhradu umeleckými predmetmi z tvorby našich žiakov
e) podpora vzdelávania 1 050 €  Subjekt Dobrovoľný hasičský zbor Lakšárska Nová Ves zrealizoval projekt s názvom Zabezpečenie tréningových pomôcok pre detský hasičský krúžok. Cieľom dotácie z Vášho grantu bolo zabezpečiť potrebné pomôcky pre výchovnú a tréningovú činnosť detí v detskom hasičskom krúžku vo veku od 4 do 15 rokov, ktorý vedieme pri miestnej základnej škole. Cieľom bolo zatraktívniť a zefektívniť činnosť v detskom krúžku a takisto naše deti jednotne ustrojiť, čo je pre ne motiváciou pre lepšie výsledky na súťažiach a tým v nich vzbudiť záujem o dobrovoľníctvo v dospelom veku.
e) podpora vzdelávania 1 400 €  Subjekt eMODRA team, o.z zrealizoval projekt s názvom VÍKENDOVÝ ATELIÉR LIENKA V MODRE - mimoškolská vzdelávacia a výchovná činnosť. Poskytnutý grant pokryl náklady spojené s revitalizáciou priestoru a organizáciou kreatívnych aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého zrealizoval projekt s názvom Bezpečne a zodpovedne. Prostredníctvom projektu sa žiakom Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave podarilo zakúpiť prenosné dopravné ihrisko s prenosnými dopravnými značkami. Po zabezpečení materiálneho vybavenia sa uskutočnili vyučovacie hodiny dopravnej výchovy priamo v areáli školy.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Materská škola gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník zrealizoval projekt s názvom „Detský raj v materskej škole“. Skrášlili sme a zmodernizovali školský dvor zakúpením nových prvkov a tým sme zabezpečili podnetné bezpečné prostredie so zreteľom na pohodu a zdravie detí.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Obec Divinka zrealizoval projekt s názvom Revitalizácia náučného chodníka v Divinke. Vďaka podpore projektu sa osadili nové informačné tabule, na ktorých sa návštevníci dozvedia nové informácie o obci. Všetky práce na príprave podkladu, ako aj samotné odsadenie sa realizovalo dobrovoľníckou činnosťou.
e) podpora vzdelávania 800 €  Subjekt Obec Lúčky zrealizoval projekt s názvom Ekoučebňa pre najmenších. Zámerom projektu bolo vybudovať drevený altánok – ekoučebňu v areáli Materskej školy v našej obci Lúčky. Areál MŠ je verejnosti voľne prístupný, po skončení prevádzky MŠ sa tu chodia hrávať deti s rodičmi a starými rodičmi z celej obce. A keďže sme aj kúpele, chodia sa sem hrávať aj deti turistov, návštevníkov obce a kúpeľných hostí.
e) podpora vzdelávania 1 200 €  Subjekt OZ Šťastné kone zrealizoval projekt s názvom Oživenie hrnčiarských tradícií. Cieľovou skupinou boli rodiny s deťmi ktoré trávia čas na ranči. Poskytnutý grant pokryl náklady na tvorivé aktivity a materiálne vybavenie.
e) podpora vzdelávania 1 200 €  Subjekt Špeciálna základná škola Sečovce zrealizoval projekt s názvom Záhradá oáza relaxu a pracovnej terapie. Týmto projektom žiaci získali nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti pri práci v záhrade. Poskytnutý grant pokryl náklady na technické zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 2 060 €  Subjekt Asociácia pre mládež, vedu a techniku zrealizoval projekt s názvom Medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne. Poskytnutý grant pokryl náklady na experimentálne testovanie a inovácie robota a účasť na súťaži.
e) podpora vzdelávania 2 080 €  Subjekt Asociácia pre mládež, vedu a techniku, AMAVET zrealizoval projekt s názvom Expo Sciences International v Abu Dhabi, SAE. Víťazi Festivalu vedy a techniky boli nominovaní na svetovú, vedeckú výstavu žiakov stredných škôl Expo Sciences International 2019 v Abu Dhabi, kde výsledky žiackeho výskumu prezentovalo takmer 1200 študentov z 55 krajín, ktorí sú víťazmi národných kôl.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt FLL Slovensko o.z. zrealizoval projekt s názvom Podpora tímov v súťaži FIRST LEGO League. Projekt je zameraný na zníženie nákladov tímov na účast na medzinárodnej súťaži FLL ktorej cielom je nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu a povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Pocas realizacie projektu sa úspešne zapojilo 27 tímov
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Hexadron o.z. zrealizoval projekt s názvom Podpora vedecko vzdelávacieho krúžku Hexadron. Pri realizácii projektu sa podarilo podporiť vzdelávanie nových aj existujúcich členov robotického krúžku Hexadron. Pri príprave na súťaž si osvojili deti nové prezentačné zručnosti, naučili sa vyhladáť informácie k projektom a zlepšili svoje zručnosti pri programovaní robota.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Katolícka spojená škola sv. Mikuláša zrealizoval projekt s názvom Bádateľské aktivity nadaných žiakov školy ich prezentácia na súťažiach a tvorivých aktivitách. Finančné prostriedky umožnili spomínaným študentom realizovat, ukončiť ich výskumný projekt a prezentovať ho na súťažiach, súčasne mladším študentom realizovať enviromnentálne projekty na vysokej odbornej úrovni a vďaka tomu postúpiť na celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Zakúpené pomôcky, materiál, technika, literatúra a prístroje budú ďalej využívané v rámci krúžkovej činnosti aj bežných vyučovacích hodín žiakmi a vyučujúcimi na škole.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím zrealizoval projekt s názvom Handicap nebráni nášmu podnikaniu. Realizovaný projekt pomohol zrakovo a telesne postihnutým študentom prezentovať výsledky práce cvičnej firmy na medzinárodnom podujatí. Cvičná firma je praktickým doplnkom vzdelávania našich študentov, v ktorej sa realizujú všetky činnosti ako v reálnej firme.
e) podpora vzdelávania 985 €  Subjekt Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha zrealizoval projekt s názvom Účasť na robotickej súťaži Roborave. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť autonómneho robota, s ktorým by sme sa mohli zúčastniť robotickej súťaže Roborave. Správne fungovanie robota sme overili v praxi v rámci Festivalu vedy a techniky a kvalifikovali sme sa na Science Expo do Belgicka. Poskytnutý grant pokryl náklady na účasť v súťaži.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt Občianske združenie ROBOT-IT zrealizoval projekt s názvom Podpora mládeže v oblasti robotiky a IT. Na celosvetovej robotickej súťaži sa zúčastnil tím OZRIT, ktorí súťažili v kategórii OnStage – Preliminary (tanec robotov). V tejto kategórii žiaci musia vymyslieť „divadelné predstavenie“ robotov na určitú tému. Dôraz sa kládol najmä na vzájomnú komunikáciu medzi robotmi a taktiež na bohaté využitie rôznych typov senzorov a motorov. Náklady spojené s účasťou na súťaži boli pokryté s poskytnutého grantu.
e) podpora vzdelávania 2 499 €  Subjekt Pohodovo o.z. zrealizoval projekt s názvom Mladí reportéri. Mladí reportéri pre životné prostredie je medzinárodný program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie. V súčasnosti sa je doň zapojených viac ako 350 000 študentov vo veku 11-25 rokov, z 38 krajín sveta. Slovení mladí reportéri boli veľmi úspešní- získali hneď dve prvé miesta v svetovej súťaži YRE - jedno v kategórii reportážny článok a druhé v kategórii reportážna fotografia spomedzi 38 krajín sveta!
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt Progres 2000 zrealizoval projekt s názvom Robocup 2019 - zo Sabinova do Sydney. Súťaže Robocup 2019 v austrálskom Sydney sa zúčastnili v konkurencii V 15 tímov z celého sveta. Získaný grant bol použitý na organizačné zabezpečenie účasti na súťaži.
e) podpora vzdelávania 500 €  Subjekt Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov zrealizoval projekt s názvom Jakubovskí roboti na FLL. Robotická súťaž First Lego League (FLL www.fll.sk ) je najväčšia svetová súťaž programovateľných LEGO robotov. V súťaži si žiaci preveria svoje schopnosti nielen z programovania a skladania pomocou lega, ale aj z tímovej práce, plánovania a prezentačných zručnostiach a (v medzinárodných kolách) v angličtine.
e) podpora vzdelávania 1 200 €  Subjekt Rodičovské zruženie pri ZŠ Jakubov zrealizoval projekt s názvom Turnaj LEGO robotov v Jakubove. 11.októbra sme zrealizovali 1.ročník turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl 'Záhorácky robot'. Turnaja sa zúčastnilo 9 tímov z Bratislavy, Jakubova, Skalice a Veľkých Levár.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Slovenská debatná asociácia zrealizoval projekt s názvom Slovenský národný tím na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debate 2019 na Srí Lanke. Slovenská debatná asociácia vyslala tím 5 stredoškolských debatérov a debatérok reprezentovať Slovensko na Stredoškolské majstrovstvá sveta v debate (World Schools Debating Championship - WSDC).
e) podpora vzdelávania 1 500 €  Subjekt sobi, o.z. zrealizoval projekt s názvom Študentská súťaž o najlepšie eko dizajny zo Slovenska. Úvodnú fázu súťaže ECOidea, podporenej týmto grantom, sa podarilo zrealizovať na veľmi dobrej úrovni. Prednášky sa uskutočnili na rôznych školách v regiónoch Slovenska a priniesli inovatívne vzdelávanie pre študentov stredných i vysokých škôl.
e) podpora vzdelávania 1 400 €  Subjekt Spojená škola zrealizoval projekt s názvom Medzinárodná ekonomická súťaž. Tri žiačky druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zúčastnili medzinárodnej ekonomickej súťaže, ktorá sa uskutočnila na pôde poľskej školy Regionálne centrum odborného vzdelávania v Nisku.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť zrealizoval projekt s názvom Vzdelávanie a inovácie v odborných činnostiach žiakov. Bol zameraný na prípravu žiakov v odbore barista, barman, ale aj na účasti v súťažiach a realizáciu celoslovenskej súťaže v našej odbornej škole. Taktiež na zakúpenie surovín a materiálno-technického vybavenia, prostredníctvom ktorých bude možné pripravovať aj v budúcnosti.
e) podpora vzdelávania 400 €  Subjekt Súkromná spojená škola zrealizoval projekt s názvom Chceme víťaziť!. žiaci Súkromnej spojenej školy sa zúčastnili celoslovenského finále prednesovej súťaže v cudzích jazykoch – Jazykový kvet 2019 v Nitre. Poskytnutý grant pokryl náklady spojené s cestou.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt Súkromná základná škola, Gorkého 4, Skalica zrealizoval projekt s názvom Máme radi Lego. Žiaci získavali počas realizácie projektu základné zručnosti pri programovaní jednoduchých robotov. Zručnosti si musia neustále rozširovať, aby sa v budúcnosti mohli zúčastniť súťaže First Lego league alebo iných robotických súťaží.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Základná škola Holubyho zrealizoval projekt s názvom Mladý vedec. Na škole sa tak podarilo vytvoriť špecializované IT Laboratórium, kde žiaci môžu pomocou špecializovaných prístrojov pozorovať mikroskopické objekty. Zakúpili sme pomôcky na pozorovanie a prípravu preparátov, dva binokulárne mikroskopy, vďaka ktorým sa žiaci približujú k vedeckej činnosti na škole.
e) podpora vzdelávania 266 €  Subjekt Základná škola Janka Kráľa zrealizoval projekt s názvom S Legom na turnaj. V rámci podporeného projektu sa im podarilo zúčastniť sa robotickej súťaže First Lego League.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt Rajčianska 3 zrealizoval projekt s názvom Lego robotika vo Vrakuni. V šk. roku 2019/2020 sme mohli na náš krúžok LEGO robotic prijať viac detí vo veku od 8-16 , spolu 37 detí. Vďaka projektu a možnosti rozžírenia materiálovej základne sa môžu nové deti v menších skupinkách súbežne učiť a trénovať so svojimi robotmi, čo je veľmi dôležité, nakoľko súťažné roboty sú vždy mimo bežného používania na krúžku. Vo všetkých kategóriách sa im podarilo dosiahnuť výborné výsledky.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok zrealizoval projekt s názvom S robotmi do sveta. Žiaci sa intenzívne pripravovali na účasť na RoboCup Junior. Stavali a programovali robota v kategórii Rescue Line Open. Vycetovali do Sydney od 29.6 do 13.7.2019. Počas súťaženia bojovali medzi 31. tímami celého sveta. Umiestnili sa na celkovom 13. mieste. Odnášajú si množstvo skúseností, zážitkov a inšpirácie do ďalšej robotickej činnosti.
e) podpora vzdelávania 1 300 €  Subjekt Základná škola Kluknava zrealizoval projekt s názvom Máme na viac!. Nákupom didaktických prostriedkov žiaci precvičovali úlohy, ktoré vyplývali z podmienok súťaži, aby dosiahli čo najlepšie výsledky na celoslovenských kolách. Momentálny úspech v okresnom kole bolo 2. miesto v streľbe zo vzduchovky a tretie miesto na technickej olympiáde. Z oblasti ruského jazyka sa naša žiačka umiestnila na 1. mieste v okresnom kole a postupuje na kraj.
e) podpora vzdelávania 2 479 €  Subjekt Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky zrealizoval projekt s názvom LEGOBOTi pre všetkých. Žiaci počas trvania projektu vytvárali modely z LEGO stavebníc „ Jednoduché hnané stroje a Lego Mindstorms EV3“ na ktorých si zdokonaľovali svoje vedomosti. Vytvárali stacionárne a mechanické projekty ako aj projekty spojené s programovaním Lego Mindstorms EV3.
e) podpora vzdelávania 831 €  Subjekt Základná škola zrealizoval projekt s názvom RoboGen ide na FLL aj tento rok. Prostriedky boli využité na registračný poplatok nášho tímu RoboGen do regionálneho turnaja najväčšej robotickej súťaže s LEGO robotmi na Slovensku - FIRST LEGO League 2019/2020. Taktiež sa z prostriedkov zakúpila nová robotická stavebnica s doplnkovými motormi a senzormi. Táto sada bolo použitá pri realizácii jednej z kategórií v tejto súťaži - Robot Game.
e) podpora vzdelávania 1 000 €  Subjekt ZŠ A. Kmeťa, Levice zrealizoval projekt s názvom Nadaní žiaci – budúcnosť nášho národa. Finančné prostriedky boli určené na zakúpenie IKT techniky: vizualizéra, dataprojektora s držiakom a bielej keramickej tabule. Výsledkom je skvalitnenie edukácie nadaných žiakov, zlepšenie ich predstavivosti a oživenie učenia sa. Vďaka projektu sa podmienky učenia sa výnimočne nadaných jedincov zlepšili a skvalitnili.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga zrealizoval projekt s názvom KODU CUP. ZŠ zorganizovala celoštátnu súťaž v programovaní hier. Do súťaže sa zapojilo 12 škôl zo Slovenska. Žiaci si vytvorili vlastnú hru, určili jej pravidlá a definovali zložité herné podmienky. Počas projektu bol realizovaný online webinár zamerany na programovanie KODU pre jednotlivé školy cez web. Finančné prostriedky boli využité na nákup notebookov určených k programovaniu hier na škole a k práci na skupinových aktivitách v rámci finálového dňa Kodu Cup.
e) podpora vzdelávania 1 500 €  Subjekt ZŠ s MŠ Školská 3,Poproč zrealizoval projekt s názvom SÚHRA 'Nezáleží na mene,keď vieš,kde máš korene.'. Súťaž SÚHRA 2019 ja našou regionálnou súťažou, ktorej základným cieľom je spájanie škôl v blízkom okolí založené na otvorenosti a schopnosti žiakov spolupracovať v rôznorodých skupinách. Táto súťaž je zameraná na rozvíjanie kompetencií, ktoré si žiaci v základných školách osvojili.
e) podpora vzdelávania 2 000 €  Subjekt Asociácia zväzov zdravotne postihnutých zrealizoval projekt s názvom Divadelná dielňa DRA.VEC. V rámci projektu Divadelná dielňa DRA.VEC sa v priestoroch AZZP v Trenčíne uskutočnilo 5 workshopov pre prijímateľov soc. služby – hercov divadelného klubu ARCO, zameraných na sebapoznávanie a vyjadrovanie sa nie len na javisku. Herci sa počas workshopov trénovali v komunikácii, argumentácii, improvizácii a samostatnosti. Získali tak nové sociálne skúsenosti, ktoré posilnia ich kompetencie aj v bežnom živote.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt Domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Keď je práca mostom k novému životu. Cieľom projektu bola príprava prijímateľov na zamestnanie sa mimo DSS, či už na chránených pracoviskách alebo priamo na voľnom pracovnom trhu. Prijímatelia pracovali pravidelne a systematicky v troch pracovných dielňach, čím sme zabezpečili prípravu väčšieho počtu prijímateľov a teda aj širší prínos projektu.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt EURO-PROSPERITAS, o.z. zrealizoval projekt s názvom Rozvoj pracovných zručností v keramickej dielni. V rámci projektu sa zabezpečil nákup moderných pracovných pomôcok do keramickej dielne Terapeutického centra DSS Okoč. Zabezpečil zaškolenie inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, nácvik s novými pomôckami a tiež aj výrovu keramických predmetov.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt OZ ATHÉNA zrealizoval projekt s názvom Varím, varíš, varíme. Denný detský stacionár DEDESA sídli v budove, ktorá bola postavená pred takmer 40 rokmi. Kuchynka, ktorá slúži na prípravu jedla bola v pôvodnom vybavení. Zrekonštruovaná kuchynka, nová kuchynská linka a spotrebiče umožňujú klientom trénovať zručnosti sebaobsluhy vo vyhovujúcich podmienkach.
e) podpora vzdelávania 5 000 €  Subjekt Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku zrealizoval projekt s názvom ŠEDINY NIE SÚ PREKÁŽKOU. Projekt prebiehal pre skupinu 12-16 seniorov z denného stacionára a klubu stacionára dôchodcov. Realizácia projektu spočívala v zapojení aktívnych seniorov navštevujúcich denný stacionár do pracovných krúžkov, tvorivých aktivít, tréningov pamätí. Súčasne sa realizovalo aj materiálne vybavenie - výmena brány na rozšírený vstup vozíčkov, uľahčenie otvárania dverí el.zvončekom, zútulnenia sedenia v miestnosti, nákupom kresiel a pomôcok pre prácu so seniormi.
e) podpora vzdelávania 5 000 €  Subjekt Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT zrealizoval projekt s názvom Tréningová miestnosť. V novom susedstve si mladé rómske rodiny pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia budujú svoje vlastné nízkonákladové domy. Naším úsilím je, aby susedstvo disponovalo aj komunitným, verejným priestorom. Podarilo sa nám založiť malú komunitnú záhradu, detské ihrisko a aj tréningovú miestnosť.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Občianske združenie SLNKOTVOR zrealizoval projekt s názvom Spojme sa pre prírodu. Pre cieľové skupiny sme v prvej etape projektu zorganizovali zážitkové včelie exkurzie, vybudovali drevené mobilné altánky (včeltánky), vytvorili nový náučný panel o čmeliakoch, ktorý doplnil náš existujúci včelí náučný chodník, už tretí školský rok máme včelársky krúžok, pomáhame začínajúcim včelárom v rámci poradenstva. V druhej etape projektu sme obnovovali infraštruktúru na náučnom chodníku Lúčky - Veľký Choč (dĺžka 8 km): Obnova náučný panelov a lavičiek.
e) podpora vzdelávania 2 500 €  Subjekt Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia komunitnej včelnice. Dobrovoľníci a včelári svojpomocne zrekonštruovali komunitná včelnicu v Povine a takto ju zveľaďujú a sprístupňujú verejnosti. Cieľom bolo zviditeľniť túto včelnicu cez informačné tabule, propagačné materiály akými sú letáky, plagáty, odznaky, vizitky.
e) podpora vzdelávania 3 000 €  Subjekt Ján Štrasser zrealizoval projekt s názvom JÁN ŠTRASSER: CHIRURG – ROZHOVORY S MUDr. JÁNOM KOLLEROM. Cieľom projektu bolo vydanie knihy rozhovorov s prof. MUDR. Jánom Kollerom, prednostom Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB. Prof. Koller (1946) túto kliniku zakladal a stojí na jej čele už 32 rokov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 18 000 €  Subjekt Drahuška a my...o.z. zrealizoval projekt s názvom Drahuškovo – Kráčame k samostatnosti i naďalej. Zámerom projektu bolo podporiť udržateľnosť pracovných miest pre mladých ľudí z detských domovov, ktorí v Drahuškove majú príležitosť pracovať na pozícií Asistent opatrovateľa. Cieľom projektu bolo zároveň rozšíriť ich vzdelanie, vedomosti a zručnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 981 €  Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Kúpa upratovacích vozíkov a vozíkov na biologický odpad. Cieľom projektu, ktorý sa kúpou aj naplnil - bolo pomôcť inkontinentným pacientom v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, zakúpením dostatočného množstva jednorazových plienok a jednorazových podložiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 €  Subjekt HYPPOSKO-občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Rehabilitačné centrum. Od roku 2009 poskytujeme pacientom hipoterapiu-rehabilitáciu pomocou koňa. Na skvalitnenie našich služieb bol za cieľ vybudovať rehabilitačné centrum. Podporený projekt pokryl prvotné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 €  Subjekt Kresťanské centrum nepočujúcich - Bratislava zrealizoval projekt s názvom Športový a kultúrny rozvoj detí a mládeže so sluchovým postihnutím. V rámci projektu bol zorganizovaný letný tábor pre deti so sluchovým postihnutím. V rámci projektu boli zrealizované aj stretnutia nepočujúcej mládeže s cieľom rozvíjať sociálno-kultúrnu, športovú, kreatívnu a vzdelávaciu stránku mladých ľudí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt Návrat, o. z. zrealizoval projekt s názvom Využime všetky zdroje pomoci rodine. Cieľom projektu bolo poskytnúť priamu osobnú odbornú podporu pre 100 rodín v ohrození v 4 regiónoch Slovenska. V rámci projektu poskytovali priamu odbornú podporu a poradenstvo rodinám, ale aj vyhľadávať iné zdroje pomoci v širšej rodine, pomáhajúcich organizáciách, lokálnych a štátnych inštitúciách a sieťovať ju. Cieľom je zvyšovanie kompetencie rodičov a zvyšovanie záujmu komunity o rodinu a citlivosti voči potrebám detí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 000 €  Subjekt nezisková organizácia Projekt DOM.ov zrealizoval projekt s názvom Postav si dom a zmeň si život. Napriek viacerým komplikáciám pri dokončovacích prácach sa domy podarilo stavebne dokončiť a 16 z 18 domov majú podané žiadosti o kolaudáciu. Počas realizovania projektu sme v tomto roku rozvinuli spoluprácu vo viacerých nových lokalitách, kde máme podporu vedenia obce, a zároveň je tu silný záujem klientov o výstavbu. Obce kde sa najviac ľudí zapojilo do programu sú Varhaňovce a Zborov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 €  Subjekt Občianske združenie Samaria zrealizoval projekt s názvom Samaria v Bratislave 2019. K hlavným cieľom projektu patrí budovanie dostatočnej infraštruktúry na poskytovanie efektívnej materiálnej pomoci ľuďom v núdzi. Konkrétne vybudovať dostatočne širokú a efektívnu sieť dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií schopnú reálne identifikovať potreby konkrétnych ľudí v núdzi, vyhľadať tieto potreby a zabezpečiť poskytnutie týchto potrieb klientom na území mesta Bratislava a v blízkom okolí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt Občianske združenie Samaria zrealizoval projekt s názvom Samaria v Bratislave 2019 - podarilo sa vybudovanie trvalo udržateľného systému pomoci ľuďom v krízových životných situáciách. OZ Samaria bola schopná realizovať priame materiálne intervencie v sociálne núdznych rodinách a u jednotlivcov. Počas projektu boli schopní realizovať materiálnu intervenciu u 117 klientoch.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 €  Subjekt PLAMIENOK n.o zrealizoval projekt s názvom Spolu s plamienkom detského života. Cieľom projektu bolo ponúknuť nevyliečiteľne chorým deťom možnosť byť doma a poskytnúť im odbornú zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc a poskytnúť pomoc a podporu deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťatka a zabezpečiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti a v poskytovaní pomoci deťom a rodinám po strate dieťaťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 500 €  Subjekt Rímskokatolícka farnosť Letanovce zrealizoval projekt s názvom Misijné a komunitné centrum LAČHO PASTIRIS - DOBRÝ PASTIER. Jedná sa o dokončenie výstavby Misijného a komunitného centra v rómskej osade Strelník v Letanovciach. V rámci projektu bolo financované vybavenie centra. Centrum bude mať multifunkčný charakter bude slúžiť na duchovnú, kultúrnu, sociálnu, osvetovú a charitatívnu činnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 000 €  Subjekt Slovenská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Budovanie prepravných kapacít pre distribúciu materiálnej a potravinovej pomoci. Cieľom projektu bolo podporiť distribúciu materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi. Dodávkové automobily, zakúpené z poskytnutého finančného príspevku, umožnili Charite v dvoch slovenských diecézach prepravnú kapacitu výrazne navýšiť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 €  Subjekt Slovenská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Budovanie prepravných kapacít pre distribúciu materiálnej a potravinovej pomoci. Cieľom projektu je podporiť distribúciu materiálnej a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi. Obzvlášť potraviny tesne pred dobou spotreby, ktoré poskytujú viaceré obchodné reťazce, je potrebné odviezť a ďalej distribuovať hneď. Na tento účel sú potrebné dodávkové automobily, na ktoré bol poskytnutý príspevok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 €  Subjekt Klub dôchodcov NAFTA Gas Malacky zrealizoval projekt s názvom Aktivity Klubu dôchodcov NAFTA Gas Malacky. Cieľom projektu bolo zabezpečiť voľnočasové aktivity pre dôchodcov Nafta Gas Malacky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 300 €  Subjekt Radoslav Ponca zrealizoval projekt s názvom Kompenzačné pomôcky. Cieľom projektu bolo zabezpečiť pre 10 ročného chlapca s diagnózou Morbus Perthes - rozpad bedrového kĺbu, kompenzačnú pomôcku, ktorá mu pomáha pri vzdialenejších presunoch.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 760 €  Subjekt Áno pre život n.o. zrealizoval projekt s názvom Dôstojné podmienky pre ľudí v núdzi. Vďaka podpore nakúpili stavebný materiál a začali stavebné opravy havarijného stavu kúpeľne v Domove G.B.Molla pre matky s deťmi. Takto budú v Domove zabezpečené dôstojné podmienky pre život matiek a detí v krízovej životnej situácii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 €  Subjekt OZ MATEA7 zrealizoval projekt s názvom Aj pomáhajúce profesie potrebujú pomoc.. Prostredníctvom OZ MATEA 7, ktoré vo svojich cieľoch práce malo zadefinovanú starostlivosť o ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi so špecifickými potrebami sa zamestnanci zariadenia sociálnych služieb zapojeného v národnom projekte DI mali možnosť zúčastniť sa relaxačného pobytu v AQUATERMAL Dolná Strehová na regeneráciu a načerpanie síl potrebných ku zvládnutiu každodenných pracovných povinností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 €  Subjekt SYTEV zrealizoval projekt s názvom Klubovňa Autíčko. Na základe nápadu detí, ktoré trpia autizmom ich rodičov a podporovateľov a členov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu sme chceli vybudovať bezpečné miesto, klubovňu, pre deti a mládež, ktorá trpí autizmom, pre deti bez znevýhodnenia ale aj pre rodičov autistických detí, kde by sa navzájom stretávali a zmysluplne trávili svoj voľný čas.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 €  Subjekt CDKL5 Slovakia zrealizoval projekt s názvom „Hudba a voda nás nielen teší, ale aj lieči“ a umožnili deťom s viacnásobným postihnutím možnosť trávenia voľného času zábavnou formou prostredníctvom muzikoterapie a plávania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 €  Subjekt Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím zrealizoval projekt s názvom „Oddych a zábava s kamarátmi“. Vďaka projektu sme vybudovali a vytvorili príjemnú bezbariérovú oddychovú zónu pre spoločné aktivity detí a mládeže so zdravotným postihnutím s ich zdravými rovesníkmi. Oddychová zóna vznikla vybudovaním dreveného altánku v priestoroch školského dvora Spojenej školy v Novej Bani.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 €  Subjekt Aliis, n.o zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia interiéru denného stacionára. Vďaka finančnému príspevku od nadácie EPH sa podarilo zrekonštruovať Denný stacionár v Trenčianskej Teplej. Vďaka príspevku sme opravili steny, vymaľovali, podlahu vymenili za novú a hlavne kvalitnejšiu a zakúpili ešte aj potrebné pomôcky do našej cvičnej kuchyne, kde sa denne učíme variť a piecť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 €  Subjekt CDKL5 Slovakia zrealizoval projekt s názvom „Dajte nám možnosť rozvíjať sa v podnetnom prostredí“. Zámerom bolo dovybavenie centra prostredníctvom zakúpenia komunikačných (komunikátory) a zdravotníckych pomôcok (sedačka GoTo Seat), ako aj klimatizačného zariadenia do fyzioterapeutickej miestnosti a spoločnej telocvične. Dovybavením sme celkovo naplno rozbehli a skvalitnili služby a aktivity zariadenia, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klienta a jeho rodiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt Centrum Naša chalúpka, o.z. zrealizoval projekt s názvom Aj ľudia so znevýhodnením majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, byť začlenení v spoločnosti. Zrekonštruovali a debariérizovali sme priestory v ktorých sa spoločne stretávame s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 €  Subjekt Centrum včasnej intervencie Trenčín n.o. zrealizoval projekt Požičovňa edukatívnych pomôcok a hračiek, kt. bude slúžiť pre klientov centra aj pre širokú verejnosť. Cieľom požičovne je vytvoriť v domácom prostredí podmienky pre komplexný vývin dieťaťa a jeho rozvoj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 100 €  Subjekt Cesta von zrealizoval projekt s názvom Omama - raná starostlivosť pre deti v generačnej chudobe. Vďaka podpore z Nadácie EPH sme program Omama rozšírili do 4 nových komunít a zamestnali 5 nových omám. Ranú starostlivosť tak dnes poskytujeme 170 deťom narodeným do vylúčených komunít trápiacich sa s generačnou chudobou. Omamy získavajú intenzívnu podporu, mentoring, supervízie a špičkové vzdelávanie v téme ranej stimulácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 400 €  Subjekt DD a DSS Klenovec - Útulok Klenovec zrealizoval projekt Zlepšime podmienky na život ľuďom bez domova, kt. bol určený hlavne obyvateľkám útulku v Klenovci. Išlo o vybudovanie malej kuchynky v ženskej časti útulku. Kuchynka sa bude využívať ako prostriedok zaradenia sa do normálneho života. Nakoľko niektorí z obyvateľov nepoznajú a nevedia používať základné vybavenie v kuchyni, naučia sa základným technickým postupom pri príprave jedál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 €  Subjekt Detský fond Slovenskej republiky zrealizoval projekt s názvom Obnova a rekonštrukcia sociálnych zariadení v Detskom fonde. V priestoroch v Bratislavskej Vrakuni, na Stavbárskej ulici, v tzv. Pentagone, mestskom gete realizujeme jeden z našich projektov - Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, mládež a rodinu. Mixklub je jedinou bezpečnou alternatívou pre deti a mladých na zdravé trávenie voľného času v okolí, vďaka podpore sa nám darí postupne rekonštruovať rpiestory na poskytovanie tejto sociálnej služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 €  Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom S pomôckami je to ľahšie.Vďaka podpore bol realizovaný nákup špecializovaných zdravotníckych pomôcok a tieto boli zaradené do podpornej služby k opatrovateľskej službe o seniorov a chorých v domácnosti – ako možnosť zapožičiavania špecializovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré výraznou mierou uľahčujú a skvalitňujú pobyt chorých a seniorov v prirodzenom domácom prostredí a zlepšujú podmienky opatrovateľskej starostlivosti o nich.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 450 €  Subjekt Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb zrealizoval projekt s názvom Nákup pasívneho vakového zdviháka. Jedná sa o nákup vakového zdviháka, ktorý by pomohol nášmu personálu so zdvíhaním zdravotne postihnutých klientov z lôžka na iné miesto. Pasívny vakový zdvihák spĺňa požadované kritériá a uľahčil prácu nášmu personálu pri manipulácii s klientom. Klientom zabezpečil pohodlný a bezpečný presun.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 900 €  Subjekt Domov sociálnych služieb 'SLATINKA' zrealizoval projekt s názvom „Prekonajme bariéry“. Cieľom projektu je prostredníctvom pomocného zariadenia – schodolezu prekonať architektonické bariéry, schodiská v interiéri domu v mieste bývania, vo verejných priestoroch, občianskych budovách. Cieľovou skupinou sú ľudia s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility pohybujúcich sa na invalidnom vozíku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka zrealizoval projekt s názvom Plnohodnotnejší život. Realizácia projektu priniesla nové vybavenie v izbách klientov a stropný zdváhací systém uľahčuje prácu pesonálu s imobilnými klientmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt DORKA, n.o. zrealizoval projekt s názvom Normal Life - Dlhodobé dostupné nájomné sociálne bývanie pre chudobné rodiny s deťmi. Podstatou realizácie tohto projektu bolo vytvorenie jedného z prvých dvoch plánovaných samostatných bytov v Centre Dorka v Prešove pre dôstojný a plnohodnotný život pre rodiny s väčším počtom detí, ktoré prišli o strechu nad hlavou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 €  Subjekt KASPIAN zrealizoval projekt s názvom Pod strechou v KASPIAN-e. Realizáciou projektu “Pod strechou v KASPIAN-e” sme zrekonštruovali strechu budovy nízkoprahového klubu KASPIAN, čím bol zachovaná kontinuita poskytovania služieb a aktivít pre deti a mládež s nedostatkom príležitostí v Petržalke. Predišlo sa tak ďalším priesakom vody do interiérov budovy, kumulácii škôd a narušeniu chodu organizácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 €  Subjekt KRESŤANA V MESTE, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Pomoc ľuďom bez domova v Bratislave 2019. Naším cieľom je poskytovať dostupné služby tým najnúdznejším medzi nami prostredníctvom mobilného výdaja stravy priamo v teréne. Výdaj výživnej stravy prebiehal 2 až 3-krát týždenne, raz týždenne sa poskytovalo šatstvo a ďalšie potrebné veci v teréne. Do pomoci núdznym je zapojených 150 dobrovoľníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 €  Subjekt Martinus zrealizoval projekt s názvom Skvalitnenie prostredia v útulku Sv. Martina. Cieľom projektu bolo skvalitniť životný komfort mužom bez domova v domove na polceste / útulku Sv. Martina. Išlo o výmenu okien, čím sa zvýši tepelný komfort v zimných mesiacoch.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 €  Subjekt Mesto Žilina zrealizoval projekt s názvom Rozvoj činnosti Komunitného centra na Bratislavskej ulici v Žiline. Zakúpené zariadenia podporili efektívne trávenie voľného času vo vylúčených komunitách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 €  Subjekt Mestské centrum sociálnych služieb Modra zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia kúpeľne v zariadení núdzového bývania. Cieľom projektu bola výmena vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré boli v havarijnom stave, výmena sanity, ohrievacieho a vyhrievacieho telesa, dlažby a obkladu. Výsledkom je výrazne zvýšenie úrovne poskytovania sociálnych služieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 €  Subjekt NADÁCIA DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov zrealizoval projekt s názvom Jasov III - Starostlivé bývanie. V rámci projektu bol zrekonštruovaný trojizbový jednopodlažný rodinný dom. Bytová jednotka v tomto dome už dnes slúži ako nájomné sociálne bývanie pre rodinu s väčším počtom detí s obmedzeným príjmom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 €  Subjekt 'Nie sme sami' zrealizoval projekt s názvom Hlina troch generácií. Zámerom je spájať generácie. Cieľom je usporiadať vzájomné stretnutia na našej pôde, ale aj na pôde denných stacioná-rov či školy, kde bude prebiehať výmena skúseností, diskusie, súťaže v umeleckej tvorbe a tvorivé dielne pre všetky 3 generácie. Prepoja sa aktivity seniorov, rodičov i detí na vzájomné obohatenie sa, sebarealizáciu a tým sa zlepšia medzigeneračné vzťahy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 550 €  Subjekt Slovenské misijné hnutie zrealizoval projekt s názvom RENOVÁCIA STRECHY V ÚTULKU - DOM SV. VINCENTA. Renovácia strechy v útulku - Dom sv. Vincenta v Banskej Bystrici, v ktorého priestoroch sú poskytované sociálne služby mladým ženám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie. Pôvodne stará a poškodená strecha prešla počas procesu obnovy viacerými renovačnými úpravami, ktoré obnovili jej plnú funkčnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 €  Subjekt Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zrealizoval projekt s názvom Dobre vidieť - kvalitne žiť. Hlavným cieľom bolo vytvoriť miestnosť na rozvoj zrakového vnímania u detí s poruchami binokulárneho videnia. Projekt pomohol vytvoriť priestor na rozvoj pomerne novej služby pre ľudí so zrakovým postihnutím a zároveň vytvára podmienky pre kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí so zrakovým postihnutím žijúcich v Banskobystrickom kraji.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 €  Subjekt Hospic Milosrdných sestier zrealizoval projekt s názvom Vniesť VIAC ŽIVOTA do ich posledných DNÍ. Hospic týmto projektom získal finančnú pomoc na lieky a zdravotnícky materiál; na stravu pre pacientov a na pokrytie časti prevádzkových nákladov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 €  Subjekt Občianske združenie PRO VITAE zrealizoval projekt s názvom Zlepšenie kvality zostávajúceho života zomierajúcim. Rekonštrukcia kúpeľne v hospici bola pokrytá poskytnutým príspevkom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 €  Subjekt Sv. Lujza, n.o. zrealizoval projekt s názvom Zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti. Projekt 'Zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti' pomohol:- zdravotnými pomôckami a zdravotníckym materiálom výrazne uľahčiť každodennú prácu rodinných príslušníkov pacienta aj nášho zdravotného personálu a starostlivosť rodiny o pacienta.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 €  Subjekt Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE zrealizoval projekt s názvom Spolufinancovanie prevádzky detského mobilného hospicu. V tomto období bolo v detskom mobilnom hospici v starostlivosti 13 detí, z toho 2 s onkologickou diagnózou a 11 s inou život limitujúcou diagnózou resp. diagnózami. U týchto pacientov bolo v tomto období uskutočnených 167 výjazdov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Diecézna charita Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BB. Cieľom projektu bola pomoc spoluobčanom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, ktorú nedokážu riešiť vlastnými silami. Pomoc bola realizovaná formou materiálnou a potravinovou. V rámci projektu bolo podporených 39 rodín, prípadne jednotlivcov. Ľudia v núdzi mali predovšetkým záujem o nákup potravín, hygienických potrieb, oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Bratislavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - BA. Celkovo Bratislavská arcidiecézna charita pomohla v tridsiatich siedmich prípadoch po dôslednom prešetrení situácie prijímateľa. Cieľových skupín bolo viac: seniori s nízkym starobným dôchodkom, ktorí sú odkázaní sami na seba, lebo nemajú pri sebe žiadnu rodinu; psychicky/duševne chorí ľudia; osamelé matky s deťmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - GrKE. Projekt Materiálnej a potravinovej pomoci bol zrealizovaný pre viac ako 30 rodín , ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Išlo o osamelé matky samo živiteľky, o onkologických chorých, o deti s vrodenými zrakovými chybami, o rodinu bez mamy. Výsledkom projektu je zmiernenie chudoby a sociálne nepriaznivej situácie v rodinách. Celkovo pomoc bola poskytnutá okolo 120 ľuďom, počítajúc aj rodinných príslušníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Arcidiecézna charita Košice zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - AdKE. Podpora umožnila rozšíriť portfólio pomoci v rámci Arcidiecéznej charity Košice, a to spôsobom priamej potravinovej a materiálnej pomoci 32 rodinám v ťažkých životných situáciách. Prevažne šlo o potravinovú pomoc, nákup liekov a zdravotníckych pomôcok, nákup prostriedkov dennej potreby (drogéria, čistiace prostriedky), nevyhnutných elektrospotrebičov a nábytku, nákup palivového dreva a podobne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Diecézna charita Nitra zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - KE. Pomocou dobrovoľníkov sa nám podarilo zmapovať životné situácie jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi a stanoviť adekvátnu formu materiálovej pomoci. Pre 47 ľudí v núdzi boli nakupované najmä: potraviny, drogéria, odevy a obuv, nábytok, rehabilitácie, lieky, zdravotnícke pomôcky, nevyhnutné spotrebiče, a iné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Gréckokatolícka charita Prešov zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - PO. Cieľom projektu bolo cez sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne identifikovať rodiny, jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc a následne im po schválení žiadosti účinne pomôcť zabezpečením konkrétnej materiálnej alebo finančnej pomoci. Prevažne šlo o potravinovú pomoc, nákup liekov a zdravotníckych pomôcok, nákup prostriedkov dennej potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Diecézna Charita Rožňava zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - RV. Celkovo bola poskytnutá pomoc 43 rodinám – 197 osobám z toho 119 detí do 18 rokov. Vďaka podpore nadácie sme priniesli významnú pomoc rodinám, ktorým bez tejto pomoci hrozila strata bývania, vyňatie detí z rodín kvôli nevhodným podmienkam, zabezpečili sme kúrenie počas zimných mesiacov alebo zvýšili kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Spišská katolícka charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - SnV. Cieľom projektu bola pomoc spoluobčanom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, ktorú nedokážu riešiť vlastnými silami, formou materiálnej a/alebo potravinovej pomoci. Typicky mohlo ísť o zabezpečenie potravín, zdravotných pomôcok, zabezpečenia nevyhnutného zariadenia v domácnosti, a podobne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Trnavská arcidiecézna charita zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - TT. Cieľom projektu bolo pomôcť našim spoluobčanom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii a nedokázali ju riešiť sami. Pomoc spočívala predovšetkým vo forme materiálnej a/alebo potravinovej pomoci. Celkom sme pomohli 26 rodinám.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 000 €  Subjekt Diecézna charita Žilina zrealizoval projekt s názvom Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi - ZA. Realizáciou projektu bola pomoc poskytnutá rodinám, ktoré by svoju sociálnu situáciu bez pomoci iných ľudí zvládali veľmi ťažko.V spolupráci s farskými charitami sme vybrali rodiny, ktorým chýbajú prostriedky na nevyhnutné životné náklady. Do užšieho výberu sme začlenili aj rodiny, ktorým už Diecézna charita Žilina (DCHZA) v minulosti pomáhala. Celkovo sme poskytli pomoc v 29 rodinách. V Trenčianskom kraji v 5 rodinách a v Žilinskom kraji v 24 rodinách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 17 000 €  Subjekt Drahuška a my zrealizoval projekt s názvom Drahuškovo - na ceste k samostatnosti. Zámerom projektu bolo poskytovať mladým absolventom detských domovov príležitosť uplatniť sa v živote, získať prvé pracovné skúsenosti, prvú prax a uplatnenie a možnosť nadobudnúť financie, ubytovanie za symbolický poplatok, priestor a čas na uváženie ďalších krokov v živote, nadobudnutie ďalšieho/doplnkového vzdelávania podľa vlastnej voľby – všetko kroky potrebné ako odrazový mostík na ceste k samostatnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 €  Subjekt Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o. zrealizoval projekt s názvom „Prídeme k tebe“. Zámerom projektu bola profesionalizácia riadiacich štruktúr organizácie tak, aby bola dostupnosť služby krízovej intervencie (ďalej ako KI) zabezpečená v dlhodobom horizonte. KI umožňuje predchádzať vzniku PTSP u väčšiny zasiahnutých a už aj v krátkodobom horizonte pomáha znížiť náklady spojené so starostlivosťou o zasiahnuté osoby. Z poskytnutej dotácie bola podporená prevádzka krízovej linky, manažment a administrácia organizácie.
h) veda a výskum 8 000 €  Subjekt AMAVET zrealizoval projekt s názvom Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov stredných škôl a základných škôl. Účastníci prezentujú svoje výskumy na výbornej úrovni formou posterovej prezentácie. Pre účastníkov FVAT sú pripravené diskusie s odborníkmi (vedcami), prednášky (účastníci a víťazi vedeckých súťaží vo svete) a workshopy.
h) veda a výskum 2 000 €  Subjekt Deťom s rakovinou n.o. zrealizoval projekt s názvom Výročná konferencia pre zamestnancov KDHaO a Deťom s rakovinou n.o.. Cieľom projektu bolo poďakovanie za vykonanú prácu na Klinike a zhodnotiť rok 2019.Zámerom bolo poukázať na úspešnosť predchádzajúceho roka a poďakovanie zamestnancom za ich nasadenie. Zároveň predstavenie vízie kam smeruje klinika a čo by sme chceli dosiahnuť v roku 2020.
h) veda a výskum 25 000 €  Subjekt GLOBSEC o.z. zrealizoval projekt s názvom GLOBSEC Defence & Security Programme. GLOBSEC Defence & Security Programme konferencia so zapojením širokého spektra vedúcich predstaviteľov z verejného, súkromného ale aj akademického prostredia do diskusií a zabezpečením slobodnej výmeny názorov. Výskumníci z organizácie GLOBSEC vyprodukovali z týchto diskusií závery vo forme konkrétnych odporúčaní, ktoré boli následne zdieľané s relevantnými predstaviteľmi štátov a medzinárodných inštitúcií.
h) veda a výskum 25 000 €  Subjekt GLOBSEC o.z. zrealizoval projekt s názvom GLOBSEC 2019 Bratislava Forum. Hlavná téma 14. vydania fóra GLOBSEC Bratislava – Navigating through disruption - odzrkadľovala snahu pozerať sa na súčasný ponurý obraz o stave medzinárodných záležitostí a prispieť k formovanie transatlantických, európskych, regionálnych a miestnych politík. Vydanie niekoľkých strategických dokumentov na základe debát vedených počas podujatia tiež zabezpečuje, že myšlienky a odporúčania, ktoré počas konferencie zazneli, budú aj naďalej spracovávané na národnej, regionálnej, európskej ako aj transatlantickej úrovni.
h) veda a výskum 25 000 €  Subjekt Občianske združenie Cyklo green park zrealizoval projekt s názvom Vydanie publikácie Princípy chirurgie V A a Princípy chirurgie V B. Základným cieľom projektu je vydať kompletné dielo Princípy chirurgie, aby sa mohlo stať základným zdrojom poznatkov pre lekárov, študentov medicíny a pre celú chirurgickú obec na Slovensku.
h) veda a výskum 5 000 €  Subjekt PUBLICUM, o.z. zrealizoval projekt s názvom BLOCKWALKS-European conference. BLOCKWALKS je konferencia zameraná najmä na využitie technológie blockchain a iných smart riešení vo verejnom sektore. Práve prostredníctvom tejto konferencie majú jednotliví vládni predstavitelia a predstavitelia samospráv možnosť stretnúť pilotné projekty, ktoré sa venujú ich implementáciám a konzultovať s nimi možné prekážky a výhody týchto riešení.
h) veda a výskum 5 000 €  Subjekt Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity zrealizoval projekt s názvom Festival vedy Európska noc výskumníkov 2019. Festival je jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré sa koná každoročne aj na Slovensku a z lokálneho podujatia sa rozrástla na najväčší celoslovenský festival vedy a inovácií. Celodenný program festivalu vedy tvoria prezentácie vedcov, výskumných inštitúcií, inovátorov a inovatívnych firiem, ktorých cieľom je predstaviť výskumníkov a inovátorov ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.
h) veda a výskum 6 950 €  Subjekt Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií zrealizoval projekt s názvom XR @ 3D Lab. Autormi projektu sú študenti doktorandského štúdia na FIIT STU, ktorí prostredníctvom nadácií a vlastných financií vybudovali a udržujú fakultné 3D laboratórium, v rámci ktorého si študenti môžu vyskúšať a osvojiť prácu so zariadeniami pre virtuálnu, obohatenú a zmiešanú realitu.
h) veda a výskum 2 500 €  Subjekt Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava zrealizoval projekt s názvom Dizajn, syntéza a štruktúra peptidov a proteínov. Hlavným cieľom projektu bolo vzdelávanie a výskum tímu žiakov v oblasti dizajnu, syntézy a štruktúry proteínov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Asociácia súčasného divadla zrealizoval projekt s názvom Divadelné ocenenia sezóny 2019. DOSKY sú celoročným projektom, ktorého primárnym cieľom je podpora záujmu o súčasné divadlo u širokej verejnosti so zameraním na mladšiu generáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 €  Subjekt Danubiana-Centrum moderného umenia, n.o. zrealizoval projekt s názvom Knižná publikácia El Lissitzky x eR Sikora. Publikácia s názvom El Lissitzky x eR Sikora vychádza na základe predstavenia rovnomennej výstavy v múzeu Danubiana. Kniha podrobne predstavuje prierez tvorby oboch umelcov, štúdie, ako aj paralely, ktoré sa v ich dielach nachádzajú.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 €  Subjekt FOTOFO zrealizoval projekt s názvom 29. ročník Mesiaca fotografie. Cieľom projektu je priniesť na Slovensko renomovaných autorov zo Slovenska, ale najmä zo strednej a východnej Európy. Program festivalu prináša každoročne okolo 30 výstav v galériách a múzeách v Bratislave. Je zameraný na laickú ale aj odbornú verejnosť, zaujímajúca sa o fotografiu, študentov stredných a výsokých umeleckých škôl.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 400 €  Subjekt Kalvársky fond zrealizoval projekt s názvom Nočné osvetlenie Kalvárie v Banskej Štiavnici – 3. etapa. Cieľom projektu bolo nadviazať na predošlé dve etapy postupného nočného nasvecovania objektov Kalvárie a zvýšiť jej bezpečnosť a bezpečnosť návštevníkov. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj inštalácia drevených konzol, v ktorých sa svietidlá nachádzajú a následne boli tieto konzoly využité na dobudovanie ďalších úsekov zábradlia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 25 000 €  Subjekt Mediálny inštitút zrealizoval projekt s názvom Podpora slovenského filmu. Projekt Podpora slovenského filmu umožňuje zásadnú prezentáciu slovenskej kinematografie v celej jej šírke na filmovom festivale, ktorý patrí do tzv. A kategórie spolu s festivalmi v Berlíne, Cannes či Benátkach.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 200 €  Subjekt Mestské kultúrne stredisko Šurany zrealizoval projekt s názvom Pamätný deň Bosniakovcov. V sobotu 15. júna 2019 sa v priestoroch šurianskej synagógy, sídle Mestského múzea konalo podujatie venované 410. výročiu narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročiu smrti jej otca, veľkého bojovníka Tomáša Bosniaka. Hlavný program vyvrcholil uvedením a predstavením knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov“.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 €  Subjekt Národné osvetové centrum zrealizoval projekt s názvom Folklórny festival Východná 2019 - 65. ročník. Termín konania festivalu: 04.07.2019 – 07.07.2019. Festival je jediný štátny a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou u nás a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. V ostatnom období je jednou z najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 543 €  Subjekt Rímskokatolícka farnosť Uľanka zrealizoval projekt s názvom Posledná fáza obnovy historického organa v Španej Doline. Zámerom projektu bolo zreštaurovať nájdené barokové mechy majstra Martina Podkonického z roku 1751. Pri celkovom reštaurovaní barokového organa sme sa rozhodli umiestniť obnovené pôvodné mechy na chór vedľa organa a to na výškovej nosnej konštrukcii. Jedná sa tak o vystavený „muzeálny“ exemplár barokových mechov, ktoré ale neostávajú len exemplárom, ale vďaka zreštaurovaniu sa opäť vrátili k organu a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok zrealizoval projekt s názvom 30. výročie detského folklórneho súboru Kremienok. Vďaka podpore zo strany Nadácie EPH bolo možné spolufinancovať náklady na realizáciu reprízy galaprogramu pri príležitosti 30. výročia založenie detského folklórneho súboru Kremienok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 €  Subjekt Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH zrealizoval projekt s názvom Obnova interiéru južnej delovej bašty Hrad Hrušov s vyhliadkou. Zámerom projektu bolo:• Zhotovenie drevenej dubovej konštrukcie strechy a dubovej podlahy vyhliadkovej terasy• Zhotovenie 2 dubových schodísk vedúcich do interiéru delovej bašty• Osadenie svetlíka na dubovej terase vyhliadky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 36 495 €  Subjekt Nadácia SPP zrealizoval projekt „Municipality 2019“ Nadácie SPP mal za cieľ úhradu časti nákladov na realizáciu projektov Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP, ktorý vznikol za účelom podpory verejnoprospešných projektov prinášajúcich úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V programe bolo v roku 2019 podporených spolu 44 obcí, celkovou čiastkou 270 000 €. Príspevok Nadácie EPH do tohto programu bol vo výške 36 495,00 €. Z týchto prostriedkov bolo podporených 6 projektov v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt a v oblasti podpory zdravia a rozvoja telesnej kultúry v obciach Plavecký Peter, Svetlice, Šamudovce, Nacina Ves, Kochanovce, Ľubiša
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Banská Bystrica zrealizoval projekt s názvom Pocta Teofilovi Stadlerovi – rekonštrukcia fasády historickej budovy bývalej Evanjelickej ľudovej chlapčenskej školy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Detská železnica Košice zrealizoval projekt s názvom Záchrana parnej lokomotívy Katky. Kompresor parného rušňa KATKA bol prevezený na uskutočnenie komplexnej opravy. Oprava prebehla úspešne a kompresor bol následne dopravený späť do Košíc, kde sa uskutočnila jeho montáž na parnú lokomotívu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Kalvársky fond zrealizoval projekt s názvom Oprava múrikov a zábradlia na Banskoštiavnickej kalvárii. Hlavným cieľom projektu bolo v prvom rade riešiť bezpečnosť návštevníkov. Aj vďaka projektu sa vybudoval väčší úsek zábradlia a spevnili sa chodníky a múriky na najviac vyťažených úsekoch. Okrem bezpečnosti prispel projekt aj k skrášleniu Kalvárie, nakoľko novým zábradlím bola zvýraznená symetria pamiatky a jej celkový krajinno-estetický ráz.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 €  Subjekt Obec Dolné Dubové zrealizoval projekt s názvom Obnova sochy Svätého kríža. Socha svätého kríža, ktorá sa nachádza v extraviláne obce a tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva obce Dolné Dubové bola v dezolátnom stave. Vďaka dotácii od nadácie EPH sa ju podarilo rozobrať a zreštaurovať, následne bola osadená na pôvodné miesto a zakonzervovaná ochranným náterom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Obec Štítnik zrealizoval projekt s názvom Zveľadenie Radnice v Štítniku. V rámci projektu bola uskutočnená kompletná renovácia čelnej fasády budovy Radnice v Štítniku (NKP) vrátane klasicistickej výzdoby z konca 18. a začiatku 19. storočia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 800 €  Subjekt Otvor dvor, občianske združenie zrealizoval projekt s názvom Posledná večera v Kláštore. Cieľom projektu bolo reštaurovanie refektára v budove bývalého františkánskeho kláštora v Rožňave, s dôrazom na maľbu s názvom Posledná večera. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, je majetkom Mesta Rožňava a o.z. ju má v dlhodobom prenájme.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Po futuro hradu Čičva zrealizoval projekt s názvom Záchrana obrannej veže s britom. V rámci projektu bolo spolu vymurovaných cca 12 m3 muriva z lomového tufového kameňa, ktorým sa najmä vyplnil otvor okna v 3.NP, čím sa vytvorila staticky dôležitá podporná konštrukcia pod narušeným nadpražím okna a mohutného bloku muriva nad ním.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Pro Castello Comaromiensi, n.o. zrealizoval projekt s názvom Okná Kasárne v Novej pevnosti v Komárne. Počas prác bola odstránená narušená a zvetraná omietka a sekundárne nátery, boli doplnené chýbajúce kamenné šambrány (okenné rámy) pri dvoch okenných otvoroch, zamurované sekundárne otvory, umiestnené nové kované mreže a nakoniec nové drevené okenné výplne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Renesančný Vinohradnícky Dom zrealizoval projekt s názvom Renesančné okná - oči do duše domu. Vďaka podpore z Nadácie EPH sa nám podarilo zrekonštruovať priestor pre dielničky, zorganizovať workshop na vápenné omietky a zároveň zabezpečiť repliku 3 renesančných okien zničených v povojnovom období.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR zrealizoval projekt s názvom Záchrana Malej synagógy v Bardejove. Bolo potrebné zabezpečiť vyhotovenie tehcnickej dokumentácie a prieskumov, ktoré by viedli k realizácii ďalších prác.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 €  Subjekt Vita in suburbium, o. z. zrealizoval projekt s názvom Obnov s nami vzácny technický klenot!. Prostredníctvom projektu sa podarilo dosiahnuť hlavný cieľ obnoviť národnú technickú pamiatku – parný kotol v bardejovskom Židovskom suburbiu. Zrealizované projektové aktivity mali aj komunitný charakter, pretože do obnovy sa zapojili odborníci (reštaurátori, remeselníci, pamiatkari), stredoškoláci, dobrovoľníci a občianski aktivisti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 700 €  Subjekt Združenie na záchranu hradu Revište zrealizoval projekt s názvom Záchrana delovej bašty, murív severnej veže a severného paláca hradu Revište. Projekt významne prispel k ďalšiemu prinavráteniu niekdajšej monumentálnosti hradu ako celku s prihliadnutím na zachovanie jeho torzálneho charakteru čím sa zároveň zvýšila bezpečnosť návštevníkov hradu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 €  Subjekt Združenie na záchranu Lietavského hradu zrealizoval projekt s názvom Hrad Lietava – stabilizácia havarijného stavu paláca. Projekt sa zrealizoval úspešne, dobrovoľnícke workshopy prebehli podľa očakávaní a zrekonštruované murivo je na nerozoznanie od originálu. Statika tejto časti paláca bola vyriešená úspešne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 €  Subjekt Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH zrealizoval projekt s názvom Tradičné tesárske, kováčske a murárske remeslá pri obnove južnej delovej bašty hradu Hrušov. Počas realizácie projektu sa uskutočnili workshopy zamerané na tradičné tesárske, kováčske a murárske remeslá.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Obec Bučany zrealizoval projekt s názvom Dni obce Bučany. V nedeľu starosta obce odovzdával ocenenia pre občanov obce, prebehlo vystúpenie dychovej hudby Bučianka a odohral sa exhibičný futbalový zápas. Víkendový program sledovalo okolo 2000 divákov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Červeník zrealizoval projekt s názvom 54.ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca Červeník 2019. V dňoch 9.-12. 08.2019 sa uskutočnil 54. ročník Slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Laškovce zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia vstupných schodov pred Domom smútku. Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom opravy vstupných schodov do domu smútku, ktoré boli v havarijnom stave.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Malé Leváre zrealizoval projekt s názvom Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a prístavba Kultúrneho domu. Cieľom projektu bola podpora komunitného a regionálneho rozvoja obce prostredníctvom rekonštrukcie priestorov kultúrneho domu v obci, ktorý sa vyúžíva na množstvo kultúrno spoločenských podujatí pre občanov obce a širokú verejnosť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Bečkovi chlapci zrealizoval projekt s názvom STRETNÚCÍ ZÁHORÁKÚ. Zámerom podujatia bolo uchovať, prezentovať a podporovať rozvoj regionálnych tradícií, a to súborov a kapiel Záhoria, záhoráckej gastronómie, záhoráckeho nárečia a kultúrnych tradícií Záhoria, pričom tak šlo o propagáciu a priblíženie rozsiahleho kultúrneho dedičstva Záhoria širokej verejnosti všetkých vekových kategórií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Občianske združenie ŠTVRTČAN zrealizoval projekt s názvom Kultúra nás spája. Projekt FESTIVAL MRAVENEC 2019 - 11. ročník bol tradične zameraný na prehliadku detských folklórnych súborov z rôznych regiónov Slovenska . Cieľom celého projektu bola podpora ľudových tradícií prostredníctvom tanca a ukázať krásu ľudových krojov .
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 €  Subjekt Obec Láb zrealizoval projekt s názvom Lábsky majáles. Tretí ročník úspešného jednodňového festivalu Lábsky majáles sa uskutočnil 27. apríla 2019 na futbalovom ihrisku v Lábe. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Palín zrealizoval projekt s názvom Podpora obce Palín. V Mesiaci jún – 29.06.2019, obec zorganizovala pre občanov všetkých vekových kategórií súťažno zábavné popoludnie. Pre deti boli pripravené súťažno zábavné stanovištia, policajné ukážky a psovodi v akcii. Pre starších zase vystúpenie hudobných skupín a folklórnych súborov. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Pavlovce nad Uhom zrealizoval projekt s názvom XXIII. Ročník Dní Pavloviec nad Uhom. Projekt splnil svoj účel, občania sa kultúrne vyžili, porozprávali a príjemne strávili víkend. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Pozdišovce zrealizoval projekt s názvom Ďen obce a 29.roč.folklórnych slávností. Cieľom bolo podporiť rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, podporou kultúrno-spoločenského podujatia pre občanov a verejnosť. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 €  Subjekt Ptrukša zrealizoval projekt s názvom XVII.ročník národnostného festivalu. Cieľom bola podpora komunity a kultúrnych hodnôt obce pri organizácii tradičného festivalu národností Sirén s dôrazom na nadregionálny rozvoj spojený prezentovaním folklóru slovenskej, maďarskej, ukrajinskej a rusínskej národnostnej kultúry. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Rakovec n/Ondavou zrealizoval projekt s názvom Ozvučenie kultúrneho domu. Cieľom projektu bolo zakúpiť a nainštalovať kvalitné ozvučenie do kultúrneho domu, nakoľko doterajšie ozvučenie už nespĺňalo svoj účel. Ozvučenie bolo konštruované s dôrazom na to, aby výsledný efekt bol hlavne kvalitný a aby sa tak umocnil zážitok divákov z každého vystúpenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Ruská zrealizoval projekt s názvom V. obófest - medzinárodný festival. Tento festival sa stal medzinárodným nakoľko sa zúčastňujú hostia z Maďarska zo Slovenska ako aj z Ukrajiny. Obec má spolu 7 družobných a priateľských obcí. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Šamudovce zrealizoval projekt s názvom Zariadenie miestnosti zrekonštruovaného kulútneho domu Šamudovce. Cieľom projektu bola podpora rozvoja kultúrnych a komunitných aktivít v obci prostredníctvom vybavenia kultúrneho domu v obci, ktorý slúži na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia pre obyvateľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Špačince zrealizoval projekt s názvom Deň pre všetkých. Projekt mal za cieľ podporiť komunitný a regionálny rozvoj a kultúrnu hodnotu obce organizáciou "Dňa pre všetkých". Súčasťou podujatia boli športové aktivity, vystúpenia folklórnych skupín a umelcov či realizácia detských divadiel. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 €  Subjekt Vysoká pri Morave zrealizoval projekt s názvom Rekonštrukcia kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave. Projekt sa zameral na podporu komunitného a kultúrneho rozvoja obce prostredníctovm rekonštrukcie a obnovy vybavenia kultúrneho domu, ktorý sa využíva na rôzne spoločenské aktivity obce, školy, ale aj pre súkromné podujatia obyvateľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Zemplínska Široká zrealizoval projekt s názvom Prekrytie kultúrneho domu. Cieľom projektu bola podpora rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt výmenou strešnej krytiny na kultúrnom dome, ktorý slúži na organizovanie športových a kultúrnych akcií počas roku v obci. Strecha sa nachádzala v havarijnom stave, čo spôsobovalo aj zatekanie stien kultúrneho domu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 €  Subjekt Obec Vysoká pri Morave zrealizoval projekt s názvom Konvektomat B611i, vrátne gastronádob, podstavca aj zmäkčovača. Kultúrny dom získal vybavenie na prípravu, spracovanie a ohrev väčšieho množstva jedla naraz.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 €  Subjekt Mesto Hlohovec zrealizoval projekt s názvom Zámok Hlohovec – obnova chodby na 2. nadzemnom podlaží. Cieľom projektu bolo zabezpečenie financovania komplexnej obnovy časti chodby (v okolí schodísk a výťahu) nachádzajúcej sa na 2. nadzemnom podlaží národnej kultúrnej pamiatky. Obnova smeruje k prinavráteniu pôvodného riešenia chodby – reštaurátorské a umeleckoremeselné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 €  Subjekt Obec Dolná Strehová zrealizoval projekt s názvom Založenie detského folklórneho súboru PRAMIENOK. Aj vďaka finančnej podpore sa podarilo založiť Detský folklórny súbor PRAMIENOK a zakúpiť celkovo 9 dievčenských a 2 chlapčenské kroje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 €  Subjekt Obec Dolný Vadičov zrealizoval projekt s názvom Dieťa a ľudové zvyky. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať ušitie a zakúpenie ľudových krojov pre deti v materskej škole. Deti sa mali možnosť nacvičiť v nich ľudové pásma a následne ich využiť pri aktivitách materskej školy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 €  Subjekt SYTEV zrealizoval projekt s názvom Živé miesta. V týždni od 24. do 28. júna V Kysuckom Novom Meste prebiehal kultúrno-športový festival s názvo Živé miesta. Prvé tri dni prebiehali v doobedňajších hodinách školské turnaje žiakov základných škôl. Neskôr mali návštevníci na Námestí slobody možnosť sledovať prezentácie športových klubov nášho mesta trénujúcich florbal, hádzanú a atletiku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 €  Subjekt Budimírska banda o.z. zrealizoval projekt s názvom Kultúrne leto v Budimíre. Počas leta 2019 sa Budimírska banda o.z. venovala kultúrnym komunitným podujatiam a rozvoju dramatických zručností detí aj dospelých. Rodičia zapojení do novovzniknutého Budimírskeho ochotníckeho divadla BODka nacvičili a predstavili rozprávkovú divadelnú hru O troch prasiatkach, vlku a líške. Hra mala premiéru počas júlového VIFIfestu – vidieckeho filmového festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 €  Subjekt Múzeum Petržalského opevnenia zrealizoval projekt s názvom Nová tvár pre bunker. Obnovenie fasády objektu múzea - vojenského bunkra - spočívalo v opieskovaní fasády za účelom odstránenia nepôvodných náterov a slabých zvetraných častí omietky, následne bola vykonaná oprava omietok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 €  Subjekt Obec Belža zrealizoval projekt s názvom Sadni - Tkaj a vyšívaj. Cieľom bolo zabezpečenie krosien, ktoré sa budú využívať v tvorivých dielňach, ktoré sú v našej obci organizované každý týždeň v sobotu. V čase prázdnin je organizovanie dielní vždy po dohode s deťmi a ich rodičmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 €  Subjekt Sytev zrealizoval projekt s názvom Letné kino. Počas mesiacov júl až september sme organizovali projekt Letné kino, ktorý vzišiel z mapovania potrieb detí a mládeže v našom meste. Občanom a širokej verejnosti poskytli možnosť kultúrneho vyžitia. Za priaznivého počasia sa premietalo na trávnatej ploche pri rieke Kysuca, počas dažďa alebo zimy sa premietania presunuli do Domu kultúry alebo do telocvične základnej školy. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Velo Veterán Klub Tyrnaviavelo zrealizoval projekt s názvom Propagácia histórie cyklistiky. Cieľom klubu bola účasť na akciách, na ktorých propagujú históriu cyklistiky a cyklistiku, ako takú. Počas časového úseku projektu sa zúčastnili na akciách Majstrovstvá cyklistiky SR a ČR v Trnave, Histokola města Ždánic na Morave a Umenie a Elegancia- Americký sen v kaštieľ Tomášov. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 450 €  Subjekt Základná umelecká škola, Školská 694, 90801 Kúty zrealizoval projekt s názvom „Za Kútama na vŕšečku“ – prehliadka detských folklórnych súborov. Počas konania víkendových obecných hodových slávností prišlo k realizácii detského folklórneho festivalu (sobota, 3.8.2019) za účasti viacerých detských súborov zo širšieho okolia, ako aj zo zahraničia. Príspevok bol použitý na organizačno technické zabezpečenie podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 €  Subjekt Združenie na záchranu Lietavského hradu zrealizoval projekt s názvom Horolezecké workshopy a filmový festival PLCH. V rámci projektu PLCH sa zaktivizovali dobrovoľníkov a vytvorili sme sériu horolezeckých workshopov, na ktorých horolezci sanovali hradné bralo a murivo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt Občianske združenie EDUJOY zrealizoval projekt s názvom Keď ochotníci vyčaria úsmev.... Projektom Keď ochotníci vyčaria úsmev sme s dramatickým krúžkom zahrali a potešili rôznorodé a rôzne vekové kategórie divákov od najmladších detí po seniorov, dospelých so zdravotným znevýhodnením.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 €  Subjekt OZ ŠTVORLISTOK PRE KAŽDÉHO zrealizoval projekt s názvom Umenie liečí. Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO sa venuje pomoci klientom s mentálnym a psychickým postihnutím pri DSS Čeláre - Kírť. Chceme ukázať dospelým a mládeži našu lásku a oddanosť k ľudovým piesňam, tradíciám a folklóru. Kroje získané vďaka projektu budeme prezentovať na rôznych podujatiach.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 €  Subjekt Pre-um zrealizoval projekt s názvom Komunitný dvor a záhrada ARTA + ZERO WASTE. Aktívna komunita ľudí, ktorá sa dohodla s majiteľom objektov bývalej výrobne na čokoládu v Piešťanoch. Revitalizáciou dvora vznikol ideálny priestor pre vytváranie miesta na oddych s možnosťou odparkovania bicyklov a zero waste.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 €  Subjekt Starohorský banícky cech RICHTERGRUND zrealizoval projekt s názvom Informačný priestorový systém oddychovej lokality šachty Terézia. Boli vytvorené možnosti zvýšenia návštevnosti a prezentácie starého banského diela. Taktiež práce nadviazali na realizáciu projektu privedenie elektrickej prípojky a vybudovania verejného osvetlenia a boli osadené informatívne dopravné značenia, osadené prechodové mostíky a zábradlia popri ryhách.
Spolu 1 667 821 €