Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia EPH

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia EPH, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 52 518,53 € Občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior získalo grant na projekt "Zakúpenie evakuačného výťahu" a príslušenstva: časť do budovy CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka a časť do budovy CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany. Zabezpečili dokumentáciu pre vybudovanie evakuačného výťahu v budove CSS NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka so samostatným zdrojom napájania, ako aj dokumentáciu pre dobudovanie samostatného zdroja napájania v budove CSS NÁRUČ Senior & Junior – Solčany. Vybrali renomovaného dodávateľa výťahu Schindler, ktorý dodal lacnejší výťah a vďaka ušetreným financiám mohli zabezpečiť prípravu na stavebné práce, teda koordináciu projektu a dovybavovanie SP na stavbu, vrátane zabezpečenia inžinieringu k projektu a to v hodnote ušetrených zdrojov. Vznikom plnohodnotných evakuačných výťahov so samostatným zdrojom napájania bude zariadenie spĺňať všetky parametre nielen bezbariérovosti a požiarnej ochrany, ale dokáže zabezpečiť aj to, že izbička, do ktorej senior prichádza, bude jeho "domovom" a nebude z nej premiestňovaný a narúšaný jeho pokoj a zvyklosti len preto, lebo sa mu pohoršil zdravotný stav.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Projektom ,,Detské ihrisko pre Krízové centrum v Košiciach,, zabezpečila Arcidiecźna charita Košice deťom žijúcim v Krízovom centre ale aj pre deti bývajúce v Košickej Novej Vsi detské ihrisko. Tieto deti majú sťažené životné podmienky, pretože nedostali možnosť žiť v úplnej rodine a v prirodzenom milujúcom prostredí. Pred realizíciou projektových aktivít Arcidiecézna charita Košice potrebovala získať súhlas mesta ako vlastníka objektu s demontážou starých poškodených preliezačiek a inštaláciou nového ihriska. Po získaní súhlasného stanoviska mesta sa zakúpili herné prvky z grantu Nadácie EPH. Inštalácia ihriska prebehne ihneď po skončení zimy technickými pracovníkmi ADCH.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Vďaka projektu Arcidiecéznej charity v Košiciach ,,Výmena podláh v Dome pokojnej staroby F. Majocha vo Veľkom Šariši,, sa podarilo vymeniť zničenú podlahu v Dome pokojnej staroby F.Majocha vo Veľkom Šariši. Zvýšila sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb a tiež pocit istoty a bezpečia prijímateľov sociálnych služieb, nakoľko boli ohrození možných zakopnutím o vyčnievajúce kachličky a rizikom pádu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Vďaka podpore z Nadácie EPH sa Arcidiecéznej charite v Košiciach podarilo zrekonštruovať kúpeľňe na 1. a 2. poschodí i v Dome pokojnej staroby Lipany. Imobilní klienti nemusia byť viac prepravovaní v zdvíhacom zariadení v plachte až na prízemie do jedinej bezbariérovej kúpeľne, ktorá bola doteraz v prevádzke. Po úspešnom realizovaní projektu ,,Zabezpečenie čiastočnej bezbariérovosti v Dome pokojnej staroby Lipany,, je možné bezpečné a hlavne bezbariérové kúpanie klientov v nových kúpeľniach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € V projekte ,,Strecha nad hlavou pre ľudí s Alzheimerovou chorobou,, sa Centrum MEMORY n.o. uchádzalo možnosť dofinancovania rekonštrukcie strechy budovy, v ktorej realizuje svoju činnosť od roku 2002. Počas 16 rokov existencie je bývalý objekt materskej škôlky postupne rekonštruovaný a strecha v havarijnom stave vyžadovala výraznejšiu investáciu. V projekte boli realizované aktivity: príprava podkladu, čistenie, vyrovnanie nerovností povrchu interným materiálom, pokládka strešnej fólie, spádovanie vrstvy a zapustenie strešného vpustu, klampiarske práce, tepelné izolácie a zhotovenie spádovej vrstvy, ukončovacie práce a likvidácia odpadu. Grant Nadácie EPH umožnil zlepšiť stav strechy tak, aby organizácia mohla svoj čas a energiu naplno venovať klientom, ich rodinám a odborným diagnostickým, terapeutickým, preventívnym či vzdelávacím aktivitám.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Hlavným zámerom Centra včasnej intervencie Banská Bystrica n.o. bolo skvalitnenie sociálnej služby v oblasti podpory stimulácie komunikačných zručností detí. V rámci projeku ,,Vedieť komunikovať svoj pocit alebo potrebu je dôležité pre dieťatko aj pre rodičov,, bolo centrum zabezpečené potrebnými pomôckami, zrealizoval sa súbor prednášok pre rodičov v oblasti komunikácie a vytvorila sa pre nich stručnú príručku s potrebnými informáciami k jednotlivým témam o rozvíjaní komunikácie detí. Výstupom sú tiež nové možnosti spolupráce s inými odborníkmi v oblasti komunikácie a to hlavne s klinickými logopédmi a pracovníkmi CŠPP v okolí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Projekt s názvom „Včasný oporný bod pre rodiny rizikových detí“ si kládol za cieľ podporiť rodinu v najranejšej fáze vývinu vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom, v období tehotenstva a tiež rodinu, ktorej sa narodilo dieťa predčasne, alebo jeho vývin je rizikový v najranejšom období vývinu, prostredníctvom realizácie včasnej intervencie v podobe rodičovských skupín priamo na neonatologickom oddelení nemocnice, prípadne JIS. Podstatou takto zameraného projektu bolo vytvoriť platformu na výmenu informácií medzi rodičmi novorodencov s rizikovým vývinom, zdieľanie ich aktuálneho prežívania a podporu prirodzených mechanizmov zvládania stresu a celkovej situácie rodiny priamo v nemocničnom prostredí. Zrealizované rodičovské podporné skupiny v prostredí neonatológie sa stali modelom medzirezortnej spolupráce odborníkov v záujme podpory rodiny v krízovej životnej situácii a akútnom strese.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Projektovým zámerom ,,Požičovňe špeciálnych pomôcok pre rodiny detí s ťažkým postihnutím od 0 do 7 rokov,, bolo zriadenie požičovne pomôcok pre klientov- rodiny detí so špeciálnymi potrebami vo veku od 0 do 7 rokov a zároveň prostredníctvom vzdelávacích aktivít posilniť rodičovské kompetencie v odbornej starostlivosti o dieťa s postihnutím. Pomôcky a aj vzdelávacie aktivity sa zameriavali na stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa na stimuláciu zraku, sluchu, hmatu, rozvoj motorických aj kognitívnych schopností. O výber vhodných pomôcok sa postaral tím odborníkov zložený zo špeciálneho pedagóga, psychológa, fyzioterapeuta a sociálneho pracovníka. V rámci projektu sa zrealizovali aj vzdelávacie aktivity pre rodičov. Požičovňu pomôcok má možnosť v súčasnosti využívať cca 50 klientskych rodín. Projekt hodnotí realizátor - Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. ako veľmi úspešný, rodiny majú záujem o požičovňu a ocenili aj vzdelávacie aktivity, ktoré prispeli k efektívnemu využívaniu stimulačných pomôcok z požičovne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Za cieľovú skupinu projektu ,,Pomôžme deťom k aktívnejšiemu životu,, si Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. zvolilo deti s viacnásobným a zrakovým postihnutím. Tieto deti boli stimulované v ranom veku tak, aby ich v budúcnosti dôsledky postihnutia obmedzovali v čo najmenšej miere. Ďalším cieľom bola aj príprava týchto detí na integráciu do najbližšieho sociálneho prostredia. Rodičia boli edukovaní, ako môžu svoje deti stimulovať v domácom prostredí, aké pomôcky si môžu vyrobiť, aké aktivity môžu vymyslieť. V rámci projektu sa postupne zrealizoli nákup a výroba pomôcok, pravidelné individuálne komplexné terapie zamerané na rozvíjanie zraku a ostatných zmyslov v domácom prostredí dieťaťa v prítomnosti rodičov, 2 workshopy pre rodičov, aby sa naučili, ako upravovať hračky vhodné pre domácu stimuláciu dieťaťa. Zamestnankyňa centra absolvovala odborné vzdelávanie v oblasti zrakovej terapie- kurz na Testy LEA SYMBOLS®. Výsledkom práce s deťmi s viacnásobným a zrakovým postihnutím je komplexné zlepšenie v oblasti zrakového vnímania. Zlepšenie bolo dosiahnuté v zrakovej ostrosti, zrakových funkciách a kontrastnej citlivosti. Tým bola dosiahnutá aj aj komplexná stimulácia schopností a zručností, ktoré sú u viacnásobne postihnutých detí nedostatočne vyvinuté.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Projekt „Diakonické centrum Cesta nádeje“ prebiehal od mája do novembra 2018 a bol zameraný na materiálne vybavenie nového diakonického centra. Po stretnutiach koordinátora a členov projektového tímu združenia Cesta nádeje za účelom plánu realizácie hlavných aktivít projektu sa uskutočnil nákup zariadenia. Po rekonštrukcii priestorov bolo možné zakúpené zariadenie namontovať priamo v objekte. Realizácia nákupu potrebného zariadenia bola nevyhnutným predpokladom pre úspešné uskutočnenie procesu registrácie pripravovanej ambulantnej sociálnej služby na Úrade Košického samosprávneho kraja (november - december 2018) a následné začatie prevádzky diakonického centra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Detské centrum Slovensko je prvý neštátny virtuálny detský domov, ktorý od apríla 2018 nesie názov Centrum pre deti a rodiny a ktorý vychováva deti odkázané na náhradnú starostlivosť priamo v profesionálnych náhradných rodinách, ktorým poskytuje kompletný sociálno ekonomický aj metodický servis. V samostatne diagnostickej skupine rieši diagnostiku detí pred ich umiestnením do náhradných rodín a slúži tiež na krátkodobé dobrovoľné pobyty detí na žiadosť rodičov, ktorí nezvládajú ich výchovu. Z grantu bolo zabezpečených a vymenených 10 ks vhodných okien, parapetných dosiek a žalúzií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Takmer 90% pacientov v hospici, ktorý prevádzkuje Diecézna charizta Nitra, sú imobilní pacienti, s inkontinenciou moču a stolice a mnohí sú prijímaní s preležaninami rôzneho stupňa. Pre týchto pacientov je dôležité poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti zameranej na sanáciu týchto symptómov ochorenia. V týchto prípadoch je nutné používanie kvalitných inkontinenčných pomôcok, na nákup ktorých bol určený projekt ,,Starostlivosť o inkontinentných pacientov v závere života,,. Vďaka kvalitným inkontinenčným pomôckam- podložky pod chorého a plienky, je možno kontinuálne poskytovať odbornú a efektívnu ošetrovateľskú starostlivosť a zabezpečiť tak zvýšený komfort pacientov a lepšiu kvalitu života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Projekt ,,Renovácia bytov po pohrome 2018,, pomohol vyriešiť problém výskytu ploštíc v Domove na polceste , ktorý prevádzkuje Dorka, n.o. pre mladých dospelých po odchode z detského domova, rodiny v kríze a osamelé matky s deťmi. Všetky izby boli nanovo vymaľované a zabezpečené dezinsekciou proti plošticiam. Z grantu bol zakúpený nový nábytok- skrine a stoly. Klienti tak majú opäť nielen bezpečné bývanie , ale nákupom skríň získali aj väčší odkladací priestor a komfort bývania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Vďaka projektu ,,Centrum pre obnovu rodiny DORKA Ružomberok - Technické vybavenie nových priestorov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb,, sa neziskovej organizácii Dorka podarilo úspešne vybaviť technickú miestnosť centra novým kondenzačným kotlom a dať ho do prevádzky, vyvložkovať komín a zabezpečiť dopojenie kotla ku komínu, zabezpečiť sanitu do technickej miestnosti a pripraviť miestnosť na vykachličkovanie. Vďaka novému technickému vybaveniu môže centrum pre obnovu rodiny lepšie využívať energetické zdroje a obmedziť náklady na spotrebu energie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Zámerom projektu ,,Dôstojné prežitie posledného štádia života,, bolo zakúpenie polohovateľných postelí s antidekubným matracom v počte 2 ks, nočného stolíka, EKG, tlakomeru, sprchovacieho invalidného vozíka a odsávačky v počte 1 ks, ako aj 10 ks schodíkov do vane na uľahčenie manipulácie s klientom pri zdravotne nevyhnutných úkonoch a taktiež pri osobnej hygiene. Zakúpené pomôcky maximálne zvýšili pohodlie a kvalitu života nevyliečiteľne chorých pacientov v Hospici Sv. Františka z Assisi, n.o..
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Prostredníctvom grantu Nadácie EPH Hospic milosrdných sestier pomohol nevyliečiteľne chorým pacientom v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), aby prežili posledné chvíle života bez neznesiteľnej bolesti v prostredí hospicu dýchajúceho domovom. V rámci projektu ,,Posledné chvíle života pacientov v Hospici Milosrdných sestier - bez neznesiteľnej BOLESTI, DÔSTOJNE a v prostredí dýchajúcom DOMOVOM,, bol zakúpený zdravotnícky materiál na ošetrovanie hnisajúcich a mokvajúcich rán u ťažko chorých pacientov a rovnako boli finančne pokryté dodávky plynu využívaného na kúrenie a ohrev teplej vody.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Prostredníctvom projektu „O krok ďalej“, ktorý realizovalo občianske združenie JKH DROM, sa podarilo vybudovať poradenské centrum, v ktorom pracovníci Detského centra Samuel môžu poskytovať základné sociálne poradenstvo, pomoc a podporu každému, kto o to prejaví záujem. Hlavné odborné a rekonštrukčné práce prebehli aj za pomoci dobrovoľníkov, ktorých občianske združenie zapojilo do prác prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Projektom sa podarilo vytvoriť samostatný priestor pre poskytovanie poradenstva, čím sa zvýšila úroveň poskytovanej služby, rozšírili sa možnosti centra a oddelila sa poradenská činnosť centra od výchovno-vzdelávacej činnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Vďaka projektu ,,Mobilný výdaj stravy a mobilná ošetrovňa 2018,, zabezpečili Kresťania v meste počas mesiacov jún až november pomoc ľuďom bez domova v Bratislave prostredníctvom pravidelného výdaja stravy a zdravotných ošetrení. Zrealizovalo sa 52 výdajov stravy, vydalo sa 1560 litrov výdatnej polievky a 1560 l nápojov. Prebehlo 24 výdajov ošatenia a 24 služieb zdravotného ošetrenia. Na jednom výdaji obslúžili od 50 do 80 ľudí bez domova. Počas realizácie projektov sa uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov, ktorých je celkovo zapojených do pomoci núdznym 150. Pomoc v teréne prebiehala v teplých mesiacoch 2-krát týždenne a v chladných mesiacoch 3-krát týždenne v utorky, štvrtky a soboty. Zapojením dobrovoľníkov do projektu sa zlepšila informovanosť o problematike bezdomovectva a podporila sa dobrovoľnícka činnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Nadácia Krajina harmónie prevádzkuje podporované bývanie a Agentúru podporných služieb v dome, kde bolo potrebné vykonať protipožiarne opatrenia. V rámci projektu ,,Dvere do života,, bola zrealizovaná výmena protipožiarnych dverí, revízia elektrických rozvodov a elektrospotrebičov a zavedený hydrant. Kvôli rozvodom vody bolo potrebné opraviť podlahu v kúpeľni. Bezpečnosť obyvateľov sa zvýšila oplotením otvorenej záhrady a bránkou, ktorá sa na noc zamyká.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Projekt ,,Dom prijatia,, Občianskeho združenia Ain Karim bol určený pre deti, mladých, dospelých, rodiny a jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi v Šamoríne a jeho blízkom okolí. V meste Šamorín prevádzkuje OZ Ain Karim stále jediné nízkoprahové centrum pre deti, mladých, rodiny a jednotlivcov, v ktorom ponúka nízkoprahové aktivity pre cieľovú skupinu. Aktivitou Hŕstka polievky a Krajec chleba pomohli bezdomovcom zmieriť ich životné bolesti radou alebo povzbudením, ponúkli teplé jedlo ako základnú životnú potrebu. Aktivitou Šikovné prstíky vytvorili priestor pre zmysluplné trávenie voľného času vyrábaním rôznych maličkostí pre potešeni. Deti a mladí, ktorí navštevovali nízkoprahový klub Smajlík, mali zase možnosť odreagovať sa, zahrať si spoločenské hry a viesť dialóg o ťažkých životných udalostiach. V odevnom sklade si ľudia našli potrebné ošatenie , v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou sa každý týždeň organizovali diskusné kluby, kde sa preberali rôzne témy ako odpustenie, zmysel života, kríza a jej potenciál zmeny a pod. Projekt prispel k predchádzaniu sociálno-patologických javov v meste Šamorín a jeho blízkom okolí a naďalej chráni osoby cieľovej skupiny projektu pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chráni ulicu pred nežiadanými činmi cieľovej skupiny projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € OZ Barlička prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej služby, kde prijíma aj ľudí pred dôchodkovým vekom v terminálnom štádiu ochorenia. Aj keď neposkytuje plnohodnotnú náhradu hospicovej starostlivosti, pri absencii hospicu v Prešove je nevyhnutnou podporou zomierajúceho a jeho rodiny v tomto čase. Vďaka projektu ,,Hospic Prešov - Pokojný čas,, sa starostlivosť o takýchto ľudí skvalitnila. Do zariadenia sa podarilo doplniť žalúzie, ventilátory, hrejivé a chladivé vankúšiky, zvlhčovač vzduchu, horské slnko, aroma difúzer. Taktiež bola vytvorená brožúra k starostlivosti pre príbuzných a zrealizovali sa pre nich nácviky potrebných úkonov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € V Zariadení sociálnych služieb Nádej neustále narastá počet klientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí sa vo finálnych štádiách ochorenia stávajú imobilní a nedokážu samostatne chodiť ani sedieť. Sú odkázaní stať sa ležiacimi, čo sa nepriaznivo odráža na vzniku dekubitov a chátrajúcej psychike v dôsledku socialnej izolácie. Občianske združenie Nádej seniorom pri zariadení realizovalo prostredníctvom projektu ,,Aj klienti s Alzheimerom majú právo dôstojne žiť,, zakúpenie špeciálneho geriatrického kresla, vďaka ktorému môžu byť imobilní klienti zaradení do kolektívu pri bežných denných činnostiach, ale i pri kultúrno – spoločenských podujatiach. Geriatrické kreslo má ergonomický tvar a je vybavené bezpečnostnými popruhmi, je teda vhodné aj pre klientov, ktorí nemôžu samostatne sedieť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € OZ Athéna vytvorilo vďaka projektu ,,Budeme sa spolu hrať,, priestor, kde sa môžu spolu hrať všetky deti bez ohľadu na hendikep. V priestoroch záhrady Denného detského stacionáru DEDESO bola osadená zostava edukačné tabule a hojdačka hniezdo, ktoré sú dostupné pre všetky deti, aj imobilné na vozíku. Na zostavách s edukačnými prvkami sa deti učili preskúmavať zemepis, matematiku a zároveň môžu stráviť čas na čerstvom vzduchu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Myšlienkou projektu ,,DOMEC - lepšie prostredie a služby ľuďom bez domova,, bolo poskytnúť ľuďom bez domova v Nízkoprahovom dennom centre Domec priestor pre odbornú pomoc, ktorý bude pre ľudí s ťažkým osudom útulný a pozitívne vplývajúci. Výmena opotrebovaného vybavenia bola pre denné potreby ľudí bez domova nevyhnutnosťou. OZ Vagus zakúpilo z grantu kuchynskú linku pre dobrovoľnícke varenie, striešku nad registračné okno, ktorá ochráni klientov poberajúcim služby pred dažďom, interiérové a exteriérové dvere a tiež veľkorozmernú pohovku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 200 € V sídle občianskeho združenia Pomoc od srdca-Szivből jövő segitség boli vytvorené vhodné priestory pre matky, ktoré samé vychovávajú maloleté deti. V septembri bola realizovaná interierová časť domova, ktorá bola zároveň zariadená nábytkom zakúpeným z projektu ,,Istotu pre opustené matky s deťmi,,. V októbri mali možnosť sa sem nasťahovať tri matky so svojimi deťmi. Týmto im bolo umožnené začleniť sa do normálneho života aj výchovného procesu. Občianske združenie okrem domova poskytuje psychologickú a poradenskú pomoc, pomáha pri získaní zamestnania a návrate do normálneho životného kolobehu. Kým sú matky v zamestnaní, pri ich deti zabezpečuje za vedenia odborníkov činnosti vhodné pre ich vekovú skupinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Projekt ,,Zmiernenie bolesti hospicových pacientov,, bol zameraný na zlepšenie kvality života hospicových pacientov vďaka účinnému zmierňovaniu bolesti. Cieľom bolo zlepšiť materiálne vybavenie zakúpením prenosných infúznych dávkovačov liečiv a získať príspevok na lieky a zdravotnícky materiál. Nezisková organizácia RAFAEL dom zadala do výroby infúzne pumpy. Ide o malé prenosné zariadenia, ktoré dovoľujú pacientom voľný pohyb a sú vyrábané na objednávku v Českej republike. Pumpy začali aktívne používať po krátkom zaškolení personálu na hospicovom oddelení. V ďalších mesiacoch sa z finančného príspevku pravidelne dokupovali lieky a zdravotnícky materiál, vždy podľa potrieb aktuálne hospitalizovaných pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Cieľom projektu,, Rozžiarime oči detí,, bolo zlepšiť možnosti zrakovej stimulácie detí využívaním moderných špeciálnych pomôcok, čo povedie k reálnemu zlepšeniu zraku detí, zvýšeniu ich vnímavosti voči podnetom z okolia, uľahčeniu nadväzovania očného kontaktu a k celkovému zlepšeniu motorických a kognitívnych schopností detí. Organizácia Raná starostlivosť zakúpila z grantu Nadácie EPH špeciálne pomôcky LightAide, ktoré sú využiteľné pre všetky deti v dlhodobom sprevádzaní Ranej starostlivosti a zároveň aj pre deti, ktoré do centra prídu na individuálne posúdenie zrakových funkcií. Pomôcky sú ľahko prenosné a teda využiteľné aj pri návštevách v rodinách. Ide o svetelný panel, na ktorom sa rozsvecujú výrazné farebné body podľa módu, ktorý je možné vopred navoliť a dieťa rozsvecovanie a zhasínanie farebných svetiel dokáže samo ovládať pomocou adaptovaného spínača. V rámci projektu boli zakúpené tiež aplikácie k očnej navigácii Tobii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 500 € Centrum Vincentínum má poskytnúť rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii bez strechy nad hlavou podporu odborné poradenstvo a prechodné bývanie, kým sa ich situácia nestabilizuje. Počas realizácie ,,Projektu výstavby centra Vincentínum na pomoc ohrozeným rodinám s deťmi na východnom Slovensku,, plánovala spoločnosť vybudovať štyri bytové jednotky, z ktorých dve boli uvedené do plného užívania v septembri minulého roku a dve sú v pokročilom štádiu dokončenia. V rámci projektu sa podarilo dokončiť realizáciu hrubej stavby ďalších 2 bytových jednotiek a to postupnou demoláciou pôvodnej budovy, vybetónovaním základovej platne, vymurovaním vnútornej a vonkajšej dispozície a nakoniec zastrešením kompletným krovom. Vincentínum nielenže poskytne prístrešok pre 4 rodiny (až 15 detí, 20 ľudí celkovo), ale stane sa aj centrom pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb mnohým rodinám v susedstve.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Realizáciou projektu ,,Bezpečný priestor,, vytvorila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska priestor prispôsobený všetkým návštevníkom Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) v Banskej Bystrici bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zrakové postihnutie. Vytvorením vhodných vodiacich línií, reliéfnym označením, úpravou svetelných a kontrastných značení sa podarilo vytvoriť bezpečný priestor s tréningovou kuchynkou, v ktorej sa už zrakovo postihnutí klienti učia ovládať sebaobslužné činnosti. Projekt významne prispel k vytvoreniu bezpečného a príjemného prostredia pre všetkých návštevníkov krajského strediska a skvalitnil poskytovanie sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Cieľom zrealizovaného projektu ,,Mäkkúčko ako v perinke,, bolo umožniť somatickú stimuláciu a tiež skvalitniť a deťom s viacnásobným postihnutím pobyt v centre Svetielko Bratislava, ktoré prevádzkuje občianske združenie Viera- Láska- Nádej. Deti boli motivované k pohybu, k nadväzovaniu komunikácie, uvoľneniu sa aj k cielenej relaxácii prostredníctvom zakúpených pomôcok. Penový koberec, cvičebná podložka, molitanová stavebnica, žinienky, relaxačný kútik aj bazén s guličkami sú maximálne bezpečné, kreatívne, dostatočne stimulačné a vedúce k spolupráci detí s ich opatrovateľmi i terapeutmi. Využiteľnosť je časovo neobmedzená.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Projekt ,,Biokoridory - živé diaľnice krajiny,, je zameraný na zvýšenie biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, v ktorej sa kedysi nachádzala pestrá mozaika lúk, polí, pasienkov, stromov či mokradí a ktoré v súčasnosti nahradila orná pôda. Cieľom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia je prinavrátiť aspoň čiastočne pôvodnú mozaiku poľnohospodárskej krajiny nachádzajúcej sa v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky na Žitnom ostrove, zvýšiť pestrosť tohto územia, a tým opätovne vytvoriť stratený priestor pre život vzácnym druhom rastlín a živočíchov. V prvej fáze projektu bola frézovaním pripravená plocha pre výsev trávinno-bylinnej vegetácie a zrealitovaný nákup bylín, levandule a mezofylnej lúky. Výsev lúky, sadenie pôvodných druhov stromov a typických krovín a ďalšie práce na pôde začnú po uplynutí rizika jarných mrazov. Výstupom z projektu budú jesenné exkurzie pre verejnosť a žiakov z okolitých škôl za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany prírody.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Cirkevná Základná Škola Narnia je v srdci petržalskej sídliskovej komunity. Hoci pôvodne jej areál bol "smetiskom", aktivisti z radov rodičov, učiteľov a detí ho v priebehu 7 rokov premenili na malý funkčný ekosvet so záhradou, sadom a outdoorovými ihriskami. Vznikol tak priestor na komunitné aktivity, v ktorom sa stretáva denne množstvo ľudí. Projekt ,,Sídliskový EkoSvet,, si dal za cieľ pokračovať v premene sídliska na edukačný ekopriestor a organizovať v ňom vzdelávacie a kreatívne aktivity. Dobrovoľníci označili dreviny a rastliny v areáli poznávačkami a tabuľkami s príbehmi stromov a prírodnín, vyrobili a osasili ekotabule o ekospôsobe života na sídlisku a následne zorganizovali ekoworkshopy zamerané na ekologické prístupy a worshopy vedené odborníkmi z Ekoinštitútu Daphne zamerané na vzdelávanie o ostatných najbližších ekopspoločentsvách.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Projekt " Vtáky v tŕní" s environmentálnym zameraním bol určený pre deti od 2 rokov a ich rodičov. Občianske združenie ekolive si dalo za cieľ vštepovať deťom lásku k prírode od útleho veku, vytvárať a chrániť zdravé životné prostredie a to aktívnym zapojením do činností, ktoré deti sami zvládnu a následne môžu vidieť, počuť, cítiť, chytiť výsledky svojej práce. Výsledkom projektu bolo vyrobenie a osadenie 50 ks vtáčích búdok pre sýkorky, škorce, brhlíky, vrabce, vydanie 50 ks vtáčích rodných listov, pozorovanie vtáctva a overovanie naučených poznatkov priamo v prírode, vyrobenie a osadenie 65 ks vtáčích kŕmidiel a prikrmovanie malých aj veľkých spevavcov počas zimných mesiacov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Zámerom Evanjelického gymnázia bolo vytvoriť v škole aktívnu, úžitkovú a zároveň oddychovú zónu pre žiakov školy, jej zamestnancov, ale aj obyvateľov alebo návštevníkov mesta Tisovec. Prostredníctvom projektu ,,Bylinková záhrada,, vytvorili dobrovoľníci z radov žiakov a zamestnancov školy a členovia krúžku Zdravý životný štý dva vyvýšené záhony s vysadenými liečivými bylinkami, osadili dva nové exteriérové fitness stroje v existujúcom mini fitness parku, vymenili a namaľovali existujúce lavičky a kúpili nové rozkladacie mobilné lavice. Všetky aktivity sa organizovali priebežne počas školského roku formou školských brigád. Bylinková záhradka aj fitness stroje sú verejne prístupné a môžu ich využívať všetky vekové kategórie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Cieľom projektu ,,Náučný chodník v Žihárci,, bola revitalizácia mŕtveho ramena Váhu v obci Žihárec na úseku medzi miestnym cintorínom a ulicou Pusta a vytvorenie náučného chodníka a oddychovej zóny s posedmi. Realizácia projektu bola čiastočne ovplyvnená poveternostnými podmienkami, resp. úrovňou hladiny vodných plôch. Vyčistenie a prehĺbenie koryta a následná úprava nábrežia a okolitého terénu sa posunuli až na jeseň, následkom čoho sa niektoré nadväzujúce činnosti realizovali s časovým posunom. Pre usadenie informačných tabúľ zvolilo občianske združenie Fehér Fűz miesta v blízkosti stromov tak, aby vzhľadom na prevažujúci smer vetrov bolo zabránené ich vyvráteniu či poškodeniu. Posedy, stôl a lavice tvoriace oddychovú zónu pri náučnom chodníku boli rozmiestnené podľa plánu. V spolupráci so ZŠ bola naplánovaná realizácia vyučovacích hodín z vlastivedy a prvouky pri mŕtvom ramene. Terénne a výkopové práce boli hradené z grantu Nadácie EPH.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Cieľom projektu ,,Revitalizácia aleje na Štiavnickej kalvárii,, bolo revitalizovať starnúcu lipovú alej tvoriacu prístupovú cestu ku kalvárii. Kalvársky fond za pomoci dobrovoľníkov z Gymnázia Juraja Hronca zdravotným orezom starých haluzí ešte žijúcich jedincov starých líp predĺžili ich životnosť a zvýšili bezpečnosť návštevníkov. Vykopali staré pne už uhynutých jedincov, ktoré zaberali miesto pre výsadbu nových. Vysadili 10 mladých jedincov lipy malolistej a doplnili tak chýbajúce stromy v prístupovej aleji.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Mesto Lučenec cez projekt ,,Záverečná etapa náučného chodníka – pozorovanie chrobákov v mestskom parku,, dokončilo budovanie náučného chodníka „Poznaj svoj park – flóru a fanunu“ v mestskom parku. Záverečná etapa sa nesie v znamení spoznávania zvierat, rastlín a chrobákov, ktoré sa v parku vyskytujú. Deti môžu v bludisku hravou formou spoznávať chrobáky žijúce v mestskom parku. Cestičkou v bludisku je inštalovaných 13 obrázkov chrobákov a krátkych textov, z ktorých sa deti zo základných škôl a materských škôl dozvedia viac o chrobáčikoch. V cieli je inštalovaná tabuľa, kde sú siluety a kontrolné otázky pod každých chrobáčikom. Deti si môžu overiť získané vedomosti a na základe čiernej siluety a kontrolnej otázky určiť správne chrobáka žijúceho v parku. Priebežne počas školského roka mesto realizuje v náučnom chodníku podľa záujmu ZŠ a MŠ besedy s ornitológom, včelárom a botanikom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Snahou Nadácie Cvernovka je transformácia areálu Novej Cvernovky na príťažlivé oddychové, rekreačné a neskôr aj športové prostredie, v ktorom si nájdu svoje miesto nielen rezidenti centra, ale aj jeho návštevníci, klienti či obyvatelia miestnych susedských komunít. Jednou z hlavných častí areálu je priestor, ktorý bol architektom Jurajom Harišom pomenovaný ako Jedlý les. Ide o koncept prirodzene udržateľného viacúčelového a multigeneračného prírodného areálu zloženého z miestne pôvodných druhov rastlín, ktorý bude slúžiť nielen ľuďom, ale rovnako aj rastlinám a živočíchom žijúcim v symbióze s človekom. Projekt ,,Jedlý les v Novej Cvernovke,, by mal prispieť aj ku zlepšeniu klímy v okolí. Primárne práce sa odohrali koncom októbra a predovšetkým v novembri, keď boli vykonané aj hlbinné a terénne úpravy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Organizácia Nádej pre budúcnosť v roku 2016 začala s budovaním náučného chodníka Javorské v obci Oščadnica, čím rozšírila turistické možnosti v tejto prírodou obklopenej doline. Umiestnila 4 infobody, čím pokryla 1/3 náučného chodníka. Realizáciou projektu ,,Dobudovanie Náučného chodníka Javorské,, bolo dokončených zostávajúcich 5 infobodov do konca trasy. Počas brigád dobrovoľníkov sa umiestnili informačné panely zo samorastov a šindľa a vykonali sa potrebné terénne úpravy. Do projektu boli zapojené aj deti a pedagógovia zo ZŠ Oščadnica Nižný koniec. Vytvorili ilustrácie a texty na jednotlivé tabule. Výsledkom je aktívne využívaný náučný chodník s odpočívadlami, značením a nádhernými výhľadmi slúžiaci širokej verejnosti, obyvateľom obce, Kysučanom a všetkým turistom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € V rámci projektu ,,Chodník OBJAVUJ Bioklimatický Park,, bol vytvorený náučný chodník, ktorý návštevníkov zaujímavou a kreatívnou formou prevedie Bioklimatickým Parkom Drienová. Informačné tabule osadené združením Ekoenergia poskytujú zaujímavé informácie o jednotlivých ekosystémových opatreniach a aktivitách, ktoré sa tu realizujú. Projekt tak významne prispieva k šíreniu informácií o revitalizácii vidieckej krajiny, zdevastovanej intenzívnym poľnohospodárstvom v minulosti. Návštevník sa na piatich informačných tabuliach dozvedá, ako je možné ozdravovať našu krajinu prírode blízkymi spôsobmi, ako rozumne hospodáriť, aký je život na gazdovskom dvore bez elektrickej prípojky, aké služby nám zabezpečuje príroda, ako efektívne zadržiavať dažďovú vodu tam, kam dopadne. Návštevník sa na náučnom chodníku i v areáli ľahko orientuje pomocou mapy Bioklimatického Parku vytvorenej v rámci projektu. Náučný chodník je sprístupnený širokej verejnosti a bude využívaný i pre vzdelávacie aktivity v Bioklimatickom Parku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Projekt ,,Medová záhrada,, vymyslelo občianske združenie Slnkotvor so zámerom obnoviť nevyužívanú časť školského areálu pri ZŠ a MŠ Lúčky a premeniť ju na oázu plnú kvetov, ovocných stromov a včiel, kde sa budú môcť deti prakticky naučiť ako žiť v súlade s prírodou. Cieľom bolo naučiť žiakov permakultúrne pestovanie plodín, výsadbu a starostlivosť o medonosné dreviny, kríky a byliny, ako aj praktickú starostlivosť o včely. Vďaka pravidelnej starostlivosti, koseniu, hrabaniu, starostlivosti o ovocné stromčeky a kríky, vďaka zberu a uskladneniu plodov sa školská záhrada premenila na živú ekoučebňu, kde boli v uplynulom školskom roku realizované aktivity ako včelársky krúžok pre ZŠ a MŠ Lúčky, 6 zážitkových včelích exkurzií pre cieľové skupiny a 3 divadelné predstavenia (ZA)CHRÁŇME VČELY. Lektori spoločne s deťmi vybudovali včelín a osadili 4 nové včelie úle
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Projektom ,,Centrálny park envirovitálnejší,, obec Košeca pokračovala v ďalšej revitalizácii centrálneho parku, ktorý je významným verejných priestranstvom obce. Dokončila sa výstavba prírodného detského ihriska z agátového dreva. Na ihrisko sa doplnili 2 hracie prvky pre menšie deti, osadili 3 lavičky z agátového dreva a informačný panel s novým prevádzkovým poriadkom ihriska. Na podporu environmentálne šetrnejšej mobility do centra obce sa k detskému ihrisku umiestnil kvalitný stojan pre 8 bicyklov. Do parku sa vysadilo celkovo 7 ks listnatých stromov a založili 4 nové kvetinové záhony s levanduľami, pôdopokryvnými ružami a tulipánmi. Pri preosievaní kompostu a pri jeho aplikácii na záhony spolupracovala obec so staršími žiakmi základnej školy. Do parku sa doplnili aj prvky drobnej architektúry- 2 parkové lavičky z vymývaného betónu a recyklovaného plastu a 3 odpadkové koše na triedené zložky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € V strednej a dolnej časti Poiplia sa od začiatku roka 2018 pracuje na vytvorení novej ekoturistickej atrakcie s cieľom zviditeľniť a zvýšiť návštevnosť prírodných hodnôt Poiplia s minimálnym zásahom do životného prostredia. Vytvára sa sieť 11 tzv. „veslových“ prístavov, čím sa 100 km úsek Ipľa stáva „splavným” pre záujemcov spoznávať Ipeľ aj z vody. Jeden z prístavov sa bude nachádzať v Šahách, v časti Tešmak a bude spravovaný organizáciou Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia - Ipeľská únia. Realizácia projektu,, Sprístupnenie nového „veslového“ prístavu,, na Ipli sa začala prvou terénnou prehliadkou v júni 2018, keď personál projektu a beneficienta spolu s potenciálnym dodávateľom navštívili dotyčnú lokalitu, odfotil sa východiskový stav. K plánovanému „veslovému“ prístavu bolo potrebné lokalitu vyčistiť od odpadkov, poľnú cestu vedúcu k prístavu pretriediť a vyčistiť. Tieto úkony prebehli v rámci dobrovoľnej práce s pomocou miestnych a britských dobrovoľníkov. Odpad bol z lokality odvezený a uložený na skládke TKO. Poľná cesta bola rozšírená a spevnená kamenným násypom, aby bol vhodný na pohyb vodných turistov ako aj na prepravu lodí v prípade potreby aj s prívesom. Terénne práce zahŕňali vyhĺbenie základej cesty a jej stavba bola vykonaná dodávateľsky na to vhodným stavebným strojom. Základ cesty je z lomového kameňa z kameňolomu. Tieto práce boli vykonané na konci augusta a počas mesiaca september 2018.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Združenie Párnický rybár vďaka projektu ,,Vyhliadka nad rybníkom,, vyčistilo vodnú zdrž, ktorou rybní hospodári regulujú hladinu jazera a tiež okolie jazera v lokalite Párnické jazerá. Tento priestor je „nad cestou“ a v zdrži a jazere končí množstvo odpadu a tiež mnáletových drevín. Dobrovoľníci odstránili nelegálne skládky a v spolupráci s obcou vyzbieraný odpad odviezli a legálne zlikvidovali. Do projektu sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov - dospelý aj deti, rybárov aj „obyčajných“ milovníkov prírody. Vybudovali tiež drevenú vyhliadku nad rybníkom so špeciálnym náterom proti vhlkosti, ktorá prilákala do tejto lokality množstvo návštevníkov. Pri kompletizácii odborných textov na edukačné tabule nezištne pomohli doborovoľníci z ochranárskych zoskupení- zoológovia a ichtiológovia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Projekt ,,Ekohuncútsva v Harmónii s prírodou,, si dal dva základné ciele - vyčistiť a spropagovať náučné chodníky Devínskej Kobyly a cez zážitkové aktivity vytvoriť a viesť skupinu detských ekolídrov. Pri opakovanom prechádzaní chodníkov sa ukázalo, že aj vďaka propagácii a aktivitám v lokalite sú čistejšie a dočistiť ich nedalo tak veľa práce, ako členovia Pohodovo, o.z. očakávali. Počas výprav sa podarilo vytvoriť skupinu detských ekolídrov, ktorá sa stretla na týždennej Ekovýprave a pracovala v teréne s odborníkmi. Výsledkom projektu sú teda vyčistené náučné chodníky Devínskej Kobyly, reportážne materiály s aktivitami, určenými pre deti a rodičov, ale aj triedy a učiteľov, ktoré boli propagačne rozdistribuované záujemcom zo strany verejnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 400 € Cieľ projektu ,,Voda - kameň - vzduch,, realizovať menšie ekologické a ochranárske aktivity s edukačným charakterom, napĺňalo združenie Saola- ochrana prírody troma spôsobmi. Realizáciou prednášok, výtvarnými a pracovnými aktivitami. Celkovo bolo realizovaných 18 akcí na témy voda, kameň a vzduch vrátane 4 exkurzií. V rámci pracovných a výtvarných aktivít boli vyrobené 3 vtáčie napájadlá, informačné tabuľky a piktogramy, netopierie búdky i kŕmidlá pre vtáky. Najnáročnejšou aktivitou bolo postavenie hadníkov- miest pre zimovanie a rozmnožovanie plazov. V spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave vybrali vhodné lokality a na dvoch mietstach tieto liahniská vybudovali. Piktogramy boli umiestnené na zimoviská netopierov, na zábrany zabraňujúce pádu obojživelníkov do šácht i na vybudované hadníky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Zamestnanci a žiaci Spojenej školy v Detve v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti obnovovali informačné panely pri vstupoch do Chránenej krajinnej oblasti Poľana a spoznávali prírodné pamiatky Podpoľania. Drevené tabule boli vyrobené v Strednej odbornej škole v Žarnovici a za ušetrené financie z grantu bolo na vybranom mieste pri vstupe do CHKO, skalná stena Kaľamárka, osadené drevené posedenie. V rámci projektu ,,Obnova informačných panelov CHKO Poľana,, sa ďalej realizovali workshopy a exkurzie, prednášky zamestnancov CHKO priamo v teréne, pozorovanie flóry a fauny a čistenie okolia informačných tabúľ. Vďaka týmto aktivitám žiaci dobre spoznali svoj región Podpoľanie a zvýšili si ekologické povedomie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Uskutočnenie zámeru projektu ,,Regulácia banských vôd pri šachte Terézia - Staré Hory,, považuje realizátor Starohorský banícky cech Richtergrund za veľmi úspešný, nakoľko došlo k úprave a otvoreniu celého priestoru v takom rozsahu, že vytvoril ďalšie možnosti pre zveľadenie prislúchajúcich plôch. Významným spôsobom bol dobudovaný informačný dvojpanel so šindľovou strieškou. Osadenie 8 informačných panelov graficky povyšuje miesto realizácie na kvalitný zážitkový priestor pre domácich a turistov. Bola vykopaná odvodová vodná ryha v celkovej dĺžke 78 bm, do ktorej boli vsadené drevené žľaby v zmysle historických záznamov pre rekonštrukciu banských vodovodov, ktoré imitujú pôvodný spôsob privádzania vody ku kolesnici banského diela.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € V projekte ,,Drevo v meste,, Stredná odborná škola drevárska zapojila žiakov, zamestnancov školy a predstaviteľov mesta Topoľčany do čistenia verejného priestoru a to prostredníctvom veľkého jesenného upratovannia.Vytvorili a inštalovali drevené stojany na bicykle v oddychovej zóne, vyrobili a osadili hmyzí hotel v mestskom priestore a prebehlo aj vzdelávanie žiakov v oblasti včelárstva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Cieľom projektu ,,Revitalizácia a modernizácia areálu na oddych a vzdelávanie II. etapa,, bolo rozšírenie a modernizácia prírodovedného a včelárskeho chodníka. Práce zahŕňali náučné tabule, informačné tabule so všeobecnými informáciami a bezpečnostnými pokynmi, taktiež vybudovanie sociálnych zariadení pro návštevníkov. Ďalším cieľom občianskeho združenia Včeloz bola revitalizácia, obnova a dosadba vegetačnej skladby v areáli a ošetrenie drevín po výsadbe. V tejto etape boli vybudovné aj prvky drobnej architektúry a bezpečnostné prvky drevín a bylín. Včelársky areál dostal pevnejšie bezpečnejšie a estetickejšie oplotenie, ktoré korešponduje s vidieckym prostredím. S oplotením súvisí aj dobudovanie iných ochranných a bezpečnostných prvkov na oplotení a pri vstupných častiach do areálu. Nakoľko sa ukázalo, že staré betónové stĺpiky pri vstupných častiach areálu boli nevyhovujúce, museli sa vymeniť za kovové. Na projekte odpracovali členovia Včeloz viac ako 300 brigádnickych hodín.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Základná škola s materskou školou Hôrky sa rozhodla venovať problematike včelých spoločenstiev, ochrane, spoznávaniu a chovu včiel. Vďaka zanietenosti a starostlivosti pedagógov disponuje škola krásnou záhradou, v ktorej má bylinkovú špirálu, záhradný domček, ohniská, motýliu záhradu, rôzne druhy kvetov, ovocné stromy a ktorá slúži ako prírodná učebňa pre hodiny prvouky a biológie. Prostredníctvom projektu ,,Včely v školskej záhrade,, vybudovali učitelia v spolupráci s včelárom apidomček, pričom včelý roj bude do domčeka umiestnený počas jarných mesiacov. V domčeku budú realizované apiterapie známe svojim priaznivým účinkom na alergie, astmu, nespavosť a ďalšie neduhy. Včelársky krúžok založený na škole absolvoval v rámci projektu medobranie, pravidelné stretnutia s včelárom a projektový deň.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 100 € V rámci projektu ,,Okolo Levoči,, zrealizovali členovia Združenia turizmu Levoča označenie cyklotrasy, ktorej dali aj príznačný názov „Okolo Levoči“. Ide o okruh, ktorý vedie z Levoče cez Levočské dolinu – Torysky – Nižné Repaše – Pavľany – Lúčku – Jablonov – Ordzovany – Bijacovce – popod Spišská hrad – Žehru – Oľšavku – Spišské Vlachy – cez rekreačnú oblasť Za horou – Olcnavu – Vítkovce – Chrasť nad Hornádom – Matejovce nad Hornádom – Markušovce – Spišskú Novú Ves – Harichovce – Odoricu späť do Levoče. Značenie samostatnými smerovkami je aj v opačnom smere a celý okruh má dĺžku presne 90 kilometrov. Prospekt bol vydaný v náklade 1000 kusov a bude k dispozícií na recepciách hoteloch v Levoči a v Spišskom Podhradí a v informačných centrách v Levoči, Spišskom Podhradí a v Spišskej Novej Vsi.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Cieľom projektu ,,Náučný chodník pre Budimír,, bolo vytvoriť náučný chodník s piatimi náučnými a interaktívnymi prvkami. Je výsledkom spoločných návrhov detí a rodičov z Budimíra. Na leto naplánovali členovia združenia Budimírska banda o.z. dva týždne celodenných tvorivých dielní, počas ktorých s deťmi trávili čas prevažne vonku. Do realizácie projektu zapojili aj deti, aby si mohli vyskúšať prácu s drevom či inú manuálnu spojenú s osadením náučného chodníka. Výsledkom sú tri informačné tabule o odpadoch, o živočíchoch a o rastlinách doplnené vyvýšeným záhonom a zmyslovým chodníkom. Náučný chodník je unikátny vďaka ručným kresbám živočíchov a rastlín, vďaka prekladu názvov niektorých z nich do nárečia, pútavému dizajnu a textu. O náučný chodník a jeho údržbu sa budú starať počas pravidelných envirokrúžkov s deťmi. Okrem náhodných návštevníkov ho začali využívať aj učiteľky z miestnej základnej školy počas vyučovania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Projekt ,,Komunitné stretnutia a podpora rodinám detí s viacnásobným postihnutím,, bol realizovaný formou troch komunitných stretnutí pod vedením psychológa, za účasti dobrovoľníkov-asistentov a formou canisterapie za účasti fyzioterapeuta, školených canisterapeutov a canisterapeutických psov. Na canisterapii sa zúčastnili aj zdraví súrodenci, vďaka čomu sa rodiny cítili ako na spoločnej rodinnej akcii a nie ako na terapii. Aktivity pod vedením CDKL5 Slovakia podporili a utužili partnerské vzťahy a fungovanie rodiny v užšom ale aj v širšom kruhu. Psychologickým vedením v rámci podporných stretnutí si rodičia detí s viacnásobným postihnutím uvedomili, že nie sú v tejto neľahkej situácii sami, že podobné starosti a problémy riešia aj iní rodičia, s ktorými si postupne na stretnutiach vybudovali vzťahy. Utužené vzťahy prinášajú prospech nielen dieťaťu, ale aj samotným rodičom a spokojní rodičia sú hlavným predpokladom čo najlepšieho vývoja dieťaťa.
b) podpora a rozvoj športu 920 € Dlhopoľci, o.z. zorganizovali voľnočasové podujatia pre deti, mládež a dospelých z obce Dlhé Pole. Ich projekt ,,BEŽ A RIEŠ 2018,, zastrešil bežecký deň, ktorého sa zúčastnilo 63 bežcov od 1,5 roka a 16 dobrovoľníkov. Aktivity boli rozdelené do štyroch stanovíšť a bežeckej disciplíny, pričom každý dostal motivujúci štartovací balíček. Zúčastnení si otestovali vedomosti z matematiky, zemepisu, potrénovali logiku a bežecké schopnosti. Animátori zabavili deti bublifukovou párty, cukríkovým dažďom, kreslením, skákaním cez švihadlo a maľovaním na tvár. Miestni dôchodcovia pripravili guláš a dobrovoľní hasiči z obce Štiavnik zorganizovali účastníkom záchrannú akciu a schladenie divákov počas horúčav. Tretí ročník podujatia prispel k zaktívneniu života v obci a budovaniu medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Cieľom projektu ,,Rekonštrukcia Domova dôchodcov,, v obci Dolné Saliby boli úpravy stavebného charakteru, ktoré vo finálnej fáze zabezpečili skvalitnenie života prijímateľom sociálnej služby a zefektívnenie priestorovej kapacity zariadenia. V súčasnosti sú v Domove dôchodcov Dolné Saliby ukončené všetky búracie práce, na rekonštruovaných miestnostiach sa vymenili okná a dvere, zdravotechnika prešla rozsiahlou úpravou a opravou. Rekonštrukcia bude ukončená podlahárskymi a maliarskymi prácami.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Výsledkom projektu ,,Atletika pre radosť,, je zrekonštruovaná atletická dráha spolu s technickými sektormi, vytvorenie funkčného športoviska s bezpečným antukovým povrchom v areáli Gymnázia Malacky. Vybudované informačné tabule o správnom behu zvýšili atraktvitu areálu a možnosti využitia pre verejnosť, ktorá sa chce venovať amatérskemu behu. Dobrovoľnícky pri ozdravení atletického okruhu prispeli rodičia a žiaci čistením areálu od náletovej zelene. Športovisko bolo slávnostne uvedené do prevádzky zorganizovaním športového dňa pre žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Združenie rodičov Súkromnej materskej školy Bilíkova 34 sa rozhodlo dať fasáde školskej budovy Bilíkova 34 úplne nový vzhľad. Na realizácii projektu ,,Premaľba posprejovaných stien,, sa podieľali rodičia zo Združenia rodičov Súkromnej materskej školy Bilíkova 34. Namiesto sprejerských nápisov a kresieb obliekli budovu školy do detského vizuálu s rozprávkovými výjavmi. Vďaka uskutočneným zmenám je prostredie v okolí školskej budovy konečne vhodné pre deti. Vyzýva nielen k hrám, ale aj k ďalšej kultivácii a udržiavaniu príjemného vzhľadu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Lyžiarsky oddiel Mladosť Banská Bystrica sa venuje výučbe zjazdového lyžovania pre deti od 5 do 15 rokov. Prostredníctvom projektu ,,LO Mladosť - preteky v Inline korčuliach v Banskej Bystrici,, sa rozhodli priblížiť lyžovanie cez nelyžiarske aktivity a ukázať ho ako športové odvetvie, ktoré sa vykonáva celoročne a to doplnkovými aktivitami ako je turistika, jazda na bicykli, atletické cvičenia a jazda na in-line korčuliach. Pripravili jednodňové preteky v in-line korčuľovaní, ktorých sa záčastnilo 68 pretekárov rozdelených do piatich kategógrií. Doplnkové aktivity na športových stanovištiach priblížili deťom a ich rodičom rôzne lyžiarske cvičenia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Zámerom projektu ,,Zdravá škola,, obce Zbyňov bolo odstrániť zastarané preliezky a zmodernizovať školský dvor mietnej materskej školy exteriérovými pomôckami, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritéria a tým rozvíjajú záujem detí o pohybové aktivity v rámci boja proti obezite a zdravého vývinu pohybového aparátu. Dňa 19.10.2018 bola zorganizovaná v spolupráci s rodičmi brigáda, na ktorej sa zrealizoval chodník zdravia- reflexný chodník vytvorený z rôznych masážnych materiálov na masírovanie a zdravý vývin chodidiel detí. Dňa 22.10.2018 doplnili detské kriedové tabule, trampolínu, basketbalový kôš, hojdací kruh, hojdaciu pneumatiku, hojdačku s ohrádkou, povrazový rebrík, hru s kruhmi a vhadzovačky Pavúčik hop a Deravá Afrika. V novembri škôlka zakúpila prevažovaciu hojdačku Lamino 2 a pružinovú dvojhojdačku Lienka, ktoré osadia na jar po vykonaní betónového poteru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Projekt ,,Rúčky rúčkam,, skultúrnil vstupný priestor Materskej školy v Kútoch osadením kvetináčov a úpravou okolia. Zamestnanci materskej školy spolu s zamestnancom Nafty Bratislava realizovali nákup kvetináčov, úpravu prostredia, dovoz zeminy, substrátu i ďalšie práce, ktoré boli pre správne osadenie a umiestnenie potrebné. V letnom počasí zasadili také rastliny, ktoré sa dokázali zakoreniť. V jesennom a následne jarnom období plánujú vysadenie byliniek, zelene a kvetov, ktoré prilákajú rôzne druhy motýľov. Deti z materskej školy už mohli ochutnať cibuľku a mätový čaj z vlastnej úrody.
b) podpora a rozvoj športu 800 € OZ Šťastné kone združuje deti, mládež, dospelých mestskej a vidieckej komunity s cieľom chrániť a obhajovať záujmy rodín a poskytnúť všestrannú pomoc pri uspokojovaní všetkých potrieb rodiny. Cieľovou skupinou projektu ,,Krásne chvíle v prírode,, boli rodiny s deťmi, ktoré trávia čas na ranči prevádzkovnom občianskym združením. Vďaka grantu Nadácie EPH sa podarilo vybudovať detské ihrisko a oddychovú zónu pre rodiny, ktoré teraz trávia oveľa viac času na ranči a hlavne v krásnej prírode na čerstvom vzduchu. Členovia OZ, dobrovoľníci z SPP a ďalší dobrovoľníci z obce Pozdišovce realizovali úpravu terénu, nákup farieb, impregnačných náterov a stavebného materiálu a následnú stavbu ihriska. Projekt bol zakončený slávnostným otvorením detského ihriska a oddychovej časti pre širokú verejnosť a všetkých obyvateľov z Pozdišoviec, Michaloviec a blízkeho okolia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Projektom ,,Zo smetiska oáza oddychu,, dosiahla obec Bušince likvidáciu čiernej skládky a zabránila jej znovuvytváraniu. Do prác obec zapojila obecných pracovníkov, deti zo Základnej školy Bušince, značnú časť prác vykonávali aj dobrovoľníci z obce. V prvej fáze terénnymi úpravami vyrovnali priestor. Odviezli a separovali nahromadený odpad a vysekali zarastené porasty. V nasledujúcej fáze začali stavať z ozdobných tvárnic záhon a následne pristúpili k výsadbe zelene a malým estetickým úpravám. Výsledkom je estetický záhon s nápisom názvu obce Bušince. Postupným rastom zelene sa vytvorí aj park, ktorého dominantnou bude práve tento záhon. Najdôležitejším aspektom je, že obec sa zbavila smetiska priamo pred Základnou školou.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projektom ,,Vybudovanie športovo-aktívnej zóny,, riešila obec Divinka športovo - aktívnu zónu v športovom areáli v Divinke. V športovom areáli sa nachádza futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko a altánok na trávenie voľného času, ktoré sú neustále využívané športovcami, rôznymi organizáciami, širokou verejnosťou z obce ale aj okolia. V rámci projektu boli dobudované workoutové prvky na aktívne cvičenie. Priestor bol vyčistený, vyrovnaný terén a následne osadené prvky, ktoré budú využívať športovci i široká verejnosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Projekt ,,Obnova parku Hlávka,, spočíval v obnovení dvoch oddychových zón s lavičkami a prvkami zelene v obci Dobrá voda. V parku boli obnovené a ponatierané lavičky a pergola, opravené detské preliezky, ktoré boli aj natreté. Zóny boli doplnené drevinami, kvitnúcimi kríkmi a kvetovými záhonmi nenáročnými na údržbu. Ďalej boli zasadené okrasné čerešne. Zámerom projektu bolo nielen oživenie zeleného pásu, ale aj vytvorenie miesta pre pasívnu rekreáciu a oddych všetkých vekových skupín. Projekt bol zrealizovaný aj vďaka občianskemu aktivizmu a to prostredníctvom iniciatívy samotných obyvateľov a organizácií pôsobiacich v obci, ktorými sú Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Dobrej Vode, Červený kríž v Dobrej Vode, Folklórny súbor Prvosienka Dobrá Voda a dobrovoľníkov z radov ZŠ s MŠ Dobrá Voda ako aj pracovníkov Obecného úradu Dobrá Voda. Všetci títo sa aktívne zúčastnili na obnove parku Hlávka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Cieľom projektu ,,Revitalizácia školskej záhrady a cintorína,, , ktorý realizovala obec Dolné Srnie, bolo vysadenie živého plotu na oddelenie záhrady Materskej školy v Dolnom Srní od miestnom cintorína. Zakúpili potrebné veci k výsadbe drevín a to substrát, hnojivo, hadice, benzín a naftu, ktorú použili na dovoz tovaru, vykosenie priestoru, vypilovanie náletových drevín, odstránenie poškodených častí plotu, vyrovnanie terénu, vŕtanie jám pre tuje a odvoz lístia a drevín do kompostu. Následne do pripraveného priestoru vysadili 100 ks tují. Priebežne sa tuje polievali pre dobré zakorenie. Do aktivít sa svojou prácou zapojili občania obce, rodičia s deťmi. Po dokončení brigády sa posilnili gulášom a koláčmi, ktoré pripravili dobrovoľníci. Priestor je výrazne upravenejší a po vyrastení tují bude materská škola od cintorína esteticky oddelená.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projekt ,,Detské ihrisko v obci Plevník - Drienové,, riešil vybudovanie detského ihriska v športovom areáli v obci Plevník-Drienové, nakoľko sa tam pre deti od 3 do 12 rokov takého prvky nenachádzali. Herná zóna bola rozšírená o 3 herné prvky a bude využívaná aj deťmi MŠ. Obec do budúcna plánuje vybudovať na tomto mieste oddychový areál vrátanie pódia, posedenia, sociálnych zariadení a detského ihriska, kde sa budú konať rôzne kultúrno-športové a oddychové akcie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € V Silickej Jablonici sa v súčasnej dobe rodí veľa detí a priamo v obci neexistovalo ihrisko pre najmenších, vznikla preto potreba vybudovať bezpečné detské ihrisko. Najvhodnejším miestom na ihrisko bola trávnatá plocha vedľa obecného úradu obkolesená vyššími stromami, ktoré miesto chránia zo severu a zároveň tvoria peknú kulisu. Z dotácie od Nadácie EPH obec realizovala projekt ,,Naše malé ihriko,,. Zakúpili 3 pružinové hojdačky, dobrovoľníci vykopali jamy a hojdačky do nich zabetónovali. V okolí každej bola vytvorená dopadová plocha o priemere 1 m. V blízkosti hojdačiek boli staré lavičky nahradené novými a v okolí vysadené okrasné kríky. Pre zabráneniu rastu buriny bola plocha pod drevinami vystlatá netkanou textíliou a vysypaná mulčovacou kôrou. Ihrisko sa stalo príjemnou zastávkou pri prechádzkach rodín s malými deťmi.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Cieľom projektu ,,Dobre, keď sa hrajú,, bolo doplniť vybavenie oddychového kútika v areáli detského domova Slniečko, aby boli deti povzbudzované vo fyzických aktivitách primeraných ich zdravotnému stavu. OZ DeD Slniečko zakúpilo lezeckú zostavu a hojdačky, nakoľko doterajšie vybavenie bolo nedostačujúce terajšiemu zloženiu osadenstva DeD. V zostave sa nachádza lezecká stena, rebrík, dve šmýkačky a pod ňou je lavica pre spoločné hry ( Jungle gym Farm).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 975 € Skupina siedmych dobrovoľníkov združená v OZ Ježkove oči otvorila v roku 2014 komunitnú cyklodielňu v Bratislave. V Cyklodielni pravidelne poskytujú priestor, náradie a pomoc pri oprave bicyklov, a tiež poradentvo v oblasti cyklodopravy. Všetky prostriedky a svoj čas poskytujú členovia združenia pre ľudí zdarma. Vďaka projektu ,,Komunitná cyklodielňa 2018,, a podpore Nadácie EPH bola dielňa na opravu bicyklov otvorená pre verejnosť aj v sezóne 2018. Počas tohto obdobia realizovali vyše 150 servisných zásahov- opráv bicyklov pre občanov a odpracovali vyše 30 dobrovoľníckych pracovných dní.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projekt ,,Týždeň plný priateľov a hier,, znamenal fantastický táborový pobyt v obci Limbová pre 68 detí a 11 vedúcich. Deti počas pobytu súťažili deti v rôznych disciplínach, šili tradičné dedinské odevy z ľanu a modrotlače a doplnky z ekokože. Spoznali čaro náučného chodníka v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline a dozvedeli sa veľa o prírode a jej ochrane, ale aj o práci lesníkov. Vyštverali sme sa na Chatu M. R. Štefánika, dozvedeli sa veľa o živote na dedine a bylinkárstve prostredníctvom prednášky a workshopu, ktorý si pre nich pripravil učiteľ a špecialista na ľudovú kultúru mikroregiónu. Tábor organizuje každoročne OZ S3eŠKa.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cieľom projektu ,,Enviroučebňa v našej škôlke,, bolo vybudovať na školskom dvore enviroučebňu v prírodnom prostredí. V mesiaci október 10 rodičov pomohlo s úpravou a vybetónovaním terénu, kde bol následne osadený altánok. Členovia Rodičovského združenia - Borkáčik a pedagogickí zamestnanci vysadili bovuľové kríky, na ktorých budú deti sledovať rast jednotlivých druhov ovocia, budú sa o ne starať a výsledky svojho snaženia aj ochutnávať. Realizáciou projektu presunulo Rodičovské združenie - Borkáčik vyučovanie za hranice bežného sedenia v triede von do prírodného prostredia. Podľa hesla: “Radšej raz vidieť ako stokrát počuť“ vybudovali priestor, kde sa deti môžu priamo uprostred zelene oboznamovať s procesmi v prírode, formou zážitkového učenia vstrebávať poznatky o rastlinách i drobných zvieratách, pestovať bylinky a zeleninu a pozorovať drobný hmyz.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Občianske združenie Rodinný park Dedinka o.z. zrealizovalo vďaka projektu ,,Náučné tabule do lesoparku v areáli Rodinný park Dedinka,, osadenie 5 náučných tabúľ v miestnom lesíku. Výrobu tabúľ zabezpečil odborník, výkop pätiek, ich betonáž a osadenie zrealizovali členovia občianskeho združenia. Textový a obrázkový obsah sa pripravuje a bude osadený na tabule v blízkom období. Tabule budú mať zábavno-vzdelávací charakter. Deťom predstavia faunu a flóru v rámci jazera a lesoparku a základné pojmy budú preložené aj do anglického jazyka.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cieľom projektu ,,Vybudovanie skautského tábora v Kozárovciach,, bolo vybudovanie funkčného skautského táboru v katastri obce Kozárovce. Z príspevku Nadácie EPH, ktorý dostal Slovenský skauting 41. zbor T.G.Masaryka, Topoľčianky, sa vybavila kuchyňa potrebným zariadením. Výsledkom celého projektu bol prvý týždenný skautský tábor pre 25 detí, v rámci ktorého boli deti vedené k spoznávaniu prírody, vychovávané v zásade skautských družín. Projekt zároveň splnil aj cieľ vybudovania komunity, nakoľko sa deti naďalej stretávajú pravidelne v piatky a ďalej sa formujú v zmysle skautského učenia. Ku komunite pridali aj rodičia, ktorí sa zapájajú do prác nevyhnutných na prípravu tábora na zimu, ako je vybudovanie oplotenia a ošetrenie dreva špeciálnym náterom.
e) podpora vzdelávania 800 € Vďaka projektu ,,Náučný chodník aj pre drobcov,, získal Náučný chodník „Poznávajme prírodu“ v Spojenej škole internátnej nové aktívne prvky, ktoré môžu využívať najmenší žiaci školy. Náučná tabuľa, ktorá je flexibilná vďaka zmene častí obrázkov, tabuľa na kreslenie a stojaca zvonkohra slúžia na rozvoj motoriky, koordinácie pohybov, rozvoj poznávacích funkcií a vnímania handicapovaných detí. Chodník sa tak stal pre nich „lákadlom“ za poznaním a hrou v exteriéri školy. Všetky prvky sú vyrobené z dreva, hlbšie upevnenie do zeme zabezpečil samotný výrobca. Každý pedagóg si zakomponoval prácu s prvkami do svojich vyučovacích hodín a prácu s deťmi prezentoval pred rodičmi formou otvorených hodín. Otvorenie celého vynoveného chodníka bolo realizované za prítomností žiakov celej školy aktivitami „Vitaj škola“. Konkrétne aktivity s deťmi zo ŠMŠ boli realizované v spolupráci s OZ Pod Borinkou.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Vybudované ihrisko obsahuje dva pingpongové stoly a gymnastickú zostavu na preskakovanie, lezenie a set skákacej škôlky na gumovej dlažbe. Počas dňa slúži ihrisko pre deti, ktoré navštevujú Spojenú školu Svätej rodiny (základná škola a gymnázium), v podvečerných hodinách a počas víkendov je areál školy otvorený aj pre obyvateľov z okolia. Ihrisko bolo vybudované na základe podporeného projektu ,,Ihrisko pre deti,,. Projekt prispel k úprave školského areálu a skultúrnil nevyužívanú plochu. Umožňuje nielen žiakom školy, ale aj rodinám s deťmi z blízkeho okolia rozvoj pohybových aktivít a budovanie miestnej komunity.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Projekt „Zelená trieda“ zmobilizoval zamestnancov školy, žiakov a ich rodičov, ktorí si spoločnými silami skrášlili a obnovili vonkajšie priestory Spojenej školy vo Vranov nad Topľou. Výsledkom je pocitový chodník, kde si žiaci môžu rozvíjať motoriku a pritom sa zamerať na dotykové pocity nôh, stimuláciu zmyslov. Vo vyvýšenom záhone si imobilní žiaci skúšajú bežné činnosti ako sadenie, kyprenie, úpravu záhonu. V bylinkovej špirále si žiaci okrem sadenia a starostlivosti o bylinky preverujú svoje poznatky o bylinkách, aplikujú vedomosti z biológie v praxi. To všetko si môžu zaznamenať na okrasných tabuliach, prípadne ich využiť na kreslenie a písanie. Zelená trieda napomáha eliminovať patologické správanie detí s ťažkým postihnutím, ktorým pobyt v altánku na čerstvom vzduchu spôsobuje radosť a uvoľnenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € OZ Stará jedáleň uvádza do činnosti komunitné centrum Stará jedáleň v mestskej časti Rača, ktoré sa nachádza v spádovej oblasti šiestich školských zariadení s viac ako 1000 deťmi. Bude prístupné pre bežné sídliskové deti, ktoré nemajú zorganizovaný program. Pod odborným vedením sociálnych pracovníkov bude deťom vhodnou formou ponúknuté zapojenie sa do aktivít a v prípade potreby aj podpora a poradenstvo v záťažových situáciách. Budovu centra dostalo občianske združenie do dlhodobého prenájmu od BSK a vyžaduje rozsiahle rekonštrukcie. Projekt s názvom ,,Nízkoprahový klub pre deti a mládež,, zastrešil kofinancovanie výmeny okien v budove v rozsahu 1000 EUR.
e) podpora vzdelávania 800 € Projekt ,,Záhradná terasa- pódium,, pre Súkromnú základnú umeleckú školu v Martine zabezpečil údržbu a úpravu školskej záhradnej terasy. Prostriedky od Nadácie EPH vo výške 800 eur boli použité na nákup dlažby a rekonštrukciu terasy. Ako jedno z prvých podujatí sa realizovalo na novej školskej terase slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Ďalšie využitie plánuje škola pre tvorivé dielne, letnú výtvarnú školu, výtvarné tvorivé workschopy, vernisáže diel a projektov školy pre rodičov a verejnosť, koncertnú činnosť a vystúpenia, recitály, vystúpenia súborov žiakov hudobného odboru a literárnodramatického odboru.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Športový futbalový club Kalinkovo zrealizoval vďaka projektu ,, Dobudovanie detského futbalového ihriska v Kalinkove,, osadenie štyroch ochranných sietí uzatvárajúcich priestor detského futbalového ihriska. Výsledkom je plne funkčná tréningová plocha s vyhovujúcim ohraničením bezpečnostnými sieťami, ktorú je možné využívať aj na realizáciu futbalových turnajov a zápasov mládeže.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Na základe získaných finančných prostriedkov z podpory projektu ,,Tvorivý priestor,, sa občianskemu združeniu T+P tvorivý priestor podarilo začať s realizáciou záhradníckych prác a sadovníckych úprav v priestoroch dvora Súkromnej základnej umeleckej školy vo vlastníctve mesta Martin s cieľom premeniť nevzhľadnú trávnatú plochu dvora na atraktívnu oddychovú a tvorivú zónu nielen pre žiakov školy, susednú materskú školu ale aj pre ostatných obyvateľov sídliska. Práce vo vstupných priestoroch dvora zahŕňali úpravu zanedbanej trávnatej plochy, ukotvenie plastového obrubníka a výsadbu trvaliek.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Cieľom projektu ,,Šport na školskom dvore,, bolo rozhýbať deti Základnej školy Budatínska a poskytnúť im základy basketbalu a stolného tenisu. Priaznivé jesenné počasie umožnilo pravidelne využívať zakúpený stolnotenisový stôl a novoosadené stojany s basketbalovými košmi najmä v popoludňajšej činnosti školského klubu detí. Jednoduché workout prvky osadené v zime pre deti rôzneho veku sa začnú využívať v jarných mesiacoch. Keďže nie všetky deti majú dostatočnú podporu na zdravý pohyb či už z dôvodu pracovnej vyťaženosti rodičov alebo hraničnej sociálnej situácie rodiny, žiaci ako aj celá komunita v okolí školy majú odteraz možnosť vhodne a zdravo tráviť svoj voľný čas a spoznávať sa pri športových aktivitách. Financie na zabezpečenie športových prvkov na školský dvor boli čerpané z projektu, rozpočtu Rodičovského združenia pri Základnej škole Budatínska 61 aj z rozpočtových prostriedkov školy.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola Lehota vybudovala drevený altánok s odkvapovým systémom na odvod dažďovej vody, ktorá bude stekať do dvoch sudov a bude slúžiť na polievanie záhrady. Ďalej zhotovili dva vyvýšené záhony na pestovanie úžitkovej zeleniny a byliniek za účelom ich spoznávania a využitia. Vďaka projektu ,,Zážitkové učenie v školskej záhrade,, tak vznikla eko učebne priamo v areáli školy, kde môže celoročne prebiehať názorné a zážitkové vyučovanie, rozvoj pestovateľských zručností žiakov, zvyšovanie podielu žiakov na tvorbe a ochrane životného prostredia, mimoškolské aktivity v prírodnom prostredí aj oddych detí počas pobytu v školskom klube.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Cieľom projektu ,,Zelená pre všetkých,, bola revitalizácia areálu Základnej školy v Borskom Mikuláši, ktorý sa nachádzal v nevyhovujúcom stave. Nevyhnutnou podmienkou pre založenie trávnika bolo zavedenie prívodu vody na zavlažovanie, na čo bola využitá podzemná voda z artézskej studne. Súčasťou novej trávnatej plochy je lanová pyramída a preklápacia hojdačka. V rámci vyučovacích hodín Technika žiaci pracovali na úprave terénu, čistili priestor a pomáhali pri vysádzaní. K plotu bol vysadený plazivý brečtan, plazivé tuje na kaskádu k plotu. Kry a byliny boli umiestnené v priestore pod oknami ŠKD.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € K rozvoju oddychových zón v prostredí Základanej školy Mojzesovo-Černík dopomohol projekt s názvom ,,Vybudovanie oddychových zón s lavičkami v ZŠ Mojzesovo-Černík,,. V letných mesiacoch prebehla údržba a revitalizácia existujúcich záhonov a výsadba stromčekov v areáli ZŠ. Začiatkom septembra sa uskutočnila montáž a rozmiestňovanie lavičiek do oddychových zón zamestnancami školy za aktívnej pomoci žiakov a zamestnanca Eustream, a.s.. Oddychové zóny s parkovými lavičkami lúžia žiakom na zdravé a aktívne trávenie prestávok vonku a rovnako aj rodičom a ďalším návštevníkom školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Aktivitami projektu ,,Skrášlime si školský dvor,, si Základná škola s materskou školou Veľký Grob revitalizovala priestory školského areálu. Pre potreby výučby postavili vyvýšené záhony bylín, trvaliek a stromov chránené plastovým obrubníkom a mulčovacou textíliou. K rastlinám boli osadené edukačné tabuľky, ktoré vyrábali žiaci pod vedením riaditeľky školy. S výkopom zeminy a častí prerastených krov pomohol miestny minibagrista. Rodičov žiakov nadchol nápad s darovaním rastlín z ich záhrad a dobrovoľnou prácou sa do projektu zapojila približne polovica rodín detí zo školy a škôlky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Združenie chatárov DIELNICE vybudovalo prostredníctvom projektu ,,Dokončovacie úpravy cyklotrasy medzi Rajeckými Teplicami a Zbyňovom,, 5 odvodňovacích prahov na cyklotrase, ktoré zabezpečia, že lesný úsek cyklotrasy bude v týchto miestach chránený pred vymývaním dažďovou vodou a povrch bude stabilizovaný a bezpečný pre cyklistov. Boli prekryté vymyté súvislé úseky na polovičnej šírke a zrovnaný povrch na úroveň vybudovaných prahov na celú šírku cesty. Na lesnej ceste boli zasypané výmole, vykonaný súvislý posyp štrkom a tak sa zabezpečilo, že po celej dĺžke na zráze nad riekou je tvrdý povrch. Odkopom od svahu sa zabezpečilo rozšírenie chodníka. Bola opravená, doplnená a spevnená hrana od rieky. Na niektorých miestach sa vytvorením druhej rady výstuže začal budovať priestor pre spevnenie hrany chodníka prirodzeným spôsobom-koreňovými systémami drevín, ktoré sa v tomto páse majú kde zakoreniť a nie sú vymývané dažďom.
e) podpora vzdelávania 905 € ZŠ a MŠ Rakovec nad Ondavou sa rozhodla v rámci rozvoja pracovnej, polytechnickej a environmentálnej výchovy vytvoriť pod oknami školy malú záhradu na pestovanie zeleniny. Výsledkom podporeného projektu ,,Zdráva strava pod oknami,, je tak gabiónová záhrada s oddychovou zónou medzi budovami školy. V priestore boli nštalované gabiónové zostavy - 5x gabiónový kvetináč, 3x stôl, 6x lavička. Následne sa realizovala výsadba zeleniny a starostlivosť o ňu. V rámci projektových aktivít absolvovali študeti besedy s pestovateľom zeleniny a včelárom. Prvé výsledky projektu boli prezentované na Týždni zdravej stravy a výstave plodov zo záhrady. Pri príležitosti Plenárneho rodičovského združenia sa nachystali zdravé nátierky z vypestovaných biliniek a cibuľky.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Projekt ,,STREETBALL PROTI RAKOVINE 2018,, bol sériou streetballových turnajov spojených myšlienkou podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu v Žilinskom kraji. Jednotlivé turnaje série sa uskutočnili v Žiline, Kysuckom Novom Meste a Rosine. V rámci série turnajov súťažili zúčastnené tímy v siedmich kategóriách. SPR 2018 prispel k protirakovinovej osvete a finančnej podpore onkologických ambulancií FNsP Žilina. Prostriedky z grantu použila Žilinská mestská basketbalová liga na materiálne zabezpečenie turnajov a zabezpečenie zdravotného dozoru.
h) veda a výskum 1 800 € Z dôvodu zvýšenia životaschopnosti baktérií mliečneho kvasenia (LAB) počas dezinfekcie potravinárskych prevádzok testovala Eva Struhárňanská so svojim tímom prídavok termostabilnej katalázy-peroxidázy AfKatG do rastových médií. Vytvorili zbierku 21 kmeňov LAB, 16 kmeňov stafylokokov a 16 kmeňov listérií, ktoré boli izolované priamo zo syrárskych prevádzok. Simulovali dezinfekciu v potravinárskych prevádzkach opracovaním peroxidom vodíka. Boli testované viaceré koncentrácie AfKatG, aby našli najnižšiu účinnú koncentráciu. Výsledky z projektu boli prezentované na posterovej sekcii na 21st European Biotechnology Congress v Moskve, pričom sa diskutovalo o dosiahnutých výsledkoch a odborná komisia ocenila prínos výskumu v projekte ,,Efekt termostabilnej katalázy AfKatG ako suplementu v rastových médiách rôznych potravinárskych kmeňov,,.
h) veda a výskum 1 286 € Projekt „Vývoj analyzátora magnetickej indukcie silových vedení a modulárneho laboratória“ Jozefa Bendíka si kládol za úlohu dokončiť realizáciu funkčného prototypu párového zariadenia slúžiaceho na meranie indukcie magnetického poľa nízkych frekvencií. Hlavnou oblasťou záujmu boli však vonkajšie elektrické vedenia. V rámci projektu sa takéto zariadenie podarilo vybudovať a aj vykonať širokú škálu testov. V rámci projektu bola vytvorená programová nadstavba, slúžiaca na zber a spracovanie údajov a tiež modulárne laboratórium. Výsledky boli publikované v dizertačnej práci autora projektu.
h) veda a výskum 1 400 € Počas projektu ,,Štúdia uskutočniteľnosti multifunkčného TZB systému v budovách,, zrealizoval Zoltán Kováč programovacie práce a to základnú softvérovú platformu pre reguláciu jednotlivých pracovných režimov pre skupinovú zostavu (stanovenie spôsobu ovládania riadiacich prvkov v zariadení s možnosťou vztiahnutia na systém alebo skupinu zariadení), ďalej svetlo-technický výpočet pre stanovenie svetelného výkonu „systému“ a následné stanovenie možného rozsahu nákladovo efektívneho svetelného výkonu samotného zariadenia. Kľúčovými boli diskusie s odborníkmi, ktoré viedli k rozšíreniu samotnej myšlienky pre multifunkčnú technickú vybavenosť v budovách. Vďaka projektu bolo možné výsledky graficky spracovať a vytvoriť vedeckú publikáciu.
h) veda a výskum 2 960 € Realizovaný projekt ,,Experimentálna štúdia prototypu rekuperátora tepla zloženého z tepelných trubíc s oscilujúcim médiom v aplikácií rekuperácie tepla vo vzduchotechnike,, bol rozdelený na dve hlavné aktivity. Prvá aktivita predstavovala dobudovanie meracích a regulačných systémov experimentálnej stanice. Za poskytnuté finančné prostriedky zakúpila Slovenská technická univerzita meracie systémy na vyhodnocovanie parametrov vzduchu, potrubné ventilátory a frekvenčné meniče. Druhou hlavnou aktivitou realizovaného projektu bolo dokončenie konštrukčného návrhu prototypu experimentálneho rekuperátora tepla zloženého z tepelných trubíc s oscilujúcim médiom a jeho následná výroba. Dobudovanie experimentálnej stanice umožnilo rozšíriť okruh vedecko-výskumnej činnosti na Ústave procesného inžinierstva SjF STU BA.
h) veda a výskum 2 420 € Hlavným zámerom projektu ,,Experimentálny granulátor pre testovanie tepelných vlastností práškových materiálov pre kontinuálnu výrobu liečiv,,, ktorý riešila Slovenská technická univerzita, bol návrh a stavba experimentálneho dvojzávitovkového granulátora určeného na výskum granulácie farmaceutických substancií. Experimentálne zariadenie bude v budúcnosti slúžiť ako nástroj na realizáciu experimentov pre potreby bakalárskych, diplomových, ale i dizertačných prác na Ústave procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave. Vďaka unikátnej konštrukcií bude v budúcnosti možné skúmať spracovanie farmaceutík, ale aj materiálov používaných pri recyklácií alebo bezodpadových technológiách. Taktiež bude zariadenie ponúknuté aj iným výskumným pracoviskám.
e) podpora vzdelávania 5 524 € Cieľ ,,Projektu záhradného altánku,, bolo vybudovať v areáli Základnej umeleckej školy Bošany záhradný altánok. Altánok budú využívať žiaci hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na výstavy koncerty a divadelné predstavenia. Keďže ZUŠ Bošany má 3 elokované pracoviská a to Brodzany, Chynorany a Žabokreky nad Nitrou, tento projekt má aj regionálny význam. Na vystúpeniach a koncertoch sa budú zúčastňovať ľudia zo širokého okolia. Po vybudovaní altánku bol slávnostne uvedený otváracím koncertom žiakov a učiteľov ZUŠ Bošany.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 € Projekt ,,Energia do ženského futbalu s EPH,, spropagoval ženský futbal na Slovensku. Slovenský futbalový zväz zorganizoval celodenný turnaj pre 197 dievčat do 12 rokov a zároveň finančne odmenil dva najlepšie družstvá vo finále Slovenského pohára žien- ŠK Slovan Bratislava a Partizán Bardejov. Celodenná akcia sa uskutočnila dňa v športovom areáli ŠK Blava Jaslovské Bohunice. Súčasťou turnaja boli sprievodné aktivity zabezpečené trénermi z CFT Academy, futbalový biliard, nafukovacie atrakcie pre najmenších a hudobná zábava. Každá hráčka dostala na pamiatku futbalovú loptu a každé družstvo získalo diplom a sadu dresov, ktorá im má pomôcť pri štartenováčikov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Cieľom Bohumíra Budzela bolo prostredníctvom projektu ,,Pomoc s víťazstvom nad rakovinou,, zadovážiť si potrebné vitamínové a enzymatické preparáty na podporu liečby onkologického ochorenia. Intravenózne preparáty doporučené onkologom na zvýšenie účinkov onkologickej liečby a zvýšenie imunity organizmu nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a pre rozpočet pacienta sú finančne neúnosné.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Projekt ,,Ekonomická olympiáda,, pokryl náklady na celoslovenské finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Projekt realizoval INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 26. apríla 2018. Pre sprevádzajúcich pedagógov bola pripravená prednáška o verejných financiách. V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a zručnosti z finančnej gramotnosti. Najlepší desiati postúpili do ústneho kola, kde svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora. Finalisti získali užitočné vecné ceny.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € Projekt ,,Renovácia palubovky telocvične našej základnej školy,, realizovala Základná škola Senica na základe predchádzajúceho verejného obstarávania. Oprava palubovky prebehla v rámci celkovej rekonštrukcie telocvične, ktorá bola v nevyhovujúcom, dokonca zdravie ohrozujúcom stave.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Projekt OZ FOTOFO s názvom ,,28. mesiac fotografie,, zastrešil 28. ročník medzinárodne uznávaného podujatia Mesiac fotografie, ktorý sa uskutočňuje každoročne v novembri v galériách a múzeách v Bratislave. Od roku 2007 je súčasťou Európskeho Mesiaca fotografie spolu s najdôležitejšími festivalmi v európskych metropolách. Počas festivalu sa podarilo zorganizovať 8 výstav slovenských autorov, 15 výstav autorov zo strednej a východnej Európy a 9 výstav svetových autorov. Finančná podpora Nadácie EPH umožnila zrealizovať výstavu Marca Ribouda, renomovaného francúzskeho fotografa, v Dome umenia.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € Projekt ,,Tenis do základných škôl v Čadci- rozvoj mladých talentov,, sa konal v areáli TK ZZO Čadca počas mesiacov máj až september. Tréneri a dobrovoľníci združení v Tenisovom klube Združených závodov a organizácií (ZZO) Čadca odtrénovali celkovo 48 detí vo veku od 5 do 15 rokov. Deti sa naučili základom tenisovej hry a zdokonalili sa v pohybových zručnostiach a aktivitách. Ukončením projektu bol spoločný turnaj, kde deti preukázali nadobudnuté schopnosti.
e) podpora vzdelávania 4 500 € Projekt ,,Podpora aktivít pre študentov nadaných v prírodných vedách,, zahŕňal aktivity súvisiace so súťažami pre študentov nadaných v prírodných vedách a hlavne fyzike- Olympiáda mladých vedcov (IJSO) a Turnaj mladých fyzikov (TMF). Časovo prvou bolo Prípravné sústredenie reprezentačného tímu na TMF. Z grantu bolo hradené ubytovanie, strava a materiálne zabezpečenie. Organizácia Turnaj mladých fyzikov prostredníctvom projektu podporila tiež účasť na Letnej škole FKS a TMF pre účastníkov výberového sústredenia IJSO. Žiakom bolo z grantu preplatené ubytovanie v Bratislave, aby sa mohli zúčastniť letnej akcie a tým zlepšili svoje šance na jesennom výberovom sústredení pre výber reprezentácie. Na jeseň sa TMF zúčastnil Víkendu so SAV, na ktorom mal vlastný stánok ako partner podujatia. Kľúčovou akciou bolo Úvodné sústredenie TMF, ktorého sa v Bratislave zúčastnilo 150 študentov, viac ako 20 učiteľov a 7 lektorov. Z projektu bola financovaná časť nákladov na ubytovanie a stravu, prípravu a tlač informačnej brožúry, zabezpečenie techniky a nahrávok prezentácií a ich umiestnenie na web.
b) podpora a rozvoj športu 4 980 € Súťaž v rámci projektu ,,Pohár Karola Poláka,, organizovalo občianske združenie Múdry pes v spolupráci s partnerom projektu Slovenským futbalový zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Do súťaže sa zapojilo 50 detských domovov a okolo 500 detí. Deti vo veku 14-18 rokov vytvorili futbalové reprezentácie všetkých 8 krajov. Semifinálové turnaje sa odohrali v NTC Poprad a NTC Senec. Do finálového turnaja na Štrbe postúpili štyri kraje. Cieľom projektu podporiť športové nadanie chlapcov a dievčat z detských domovov, učiť ich dosahovať ciele, radovať sa z výhier, prekonať prehry, prostredníctvom kolektívneho športu a pripravovať ich na reálny život.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 800 € Projekt ,,Kalvária v Banskej Štiavnici - pokračovanie v obnove,, riešil elektrifikovanie dvoch obnovených kaplniek a vybudovanie hromozvodu na Hornom kostole. Zámerom projektu bola jednak elektrifikácia kaplniek, čím sa umožní ich nočné osvetlenie a ľahší priebeh budúcej údržby a jednak ochrana dominanty Kalvárie – Horného kostola pred nebezpečenstvom počas búrok. Kalvársky fond musel najprv dokončiť reštaurovanie samotných kaplniek a úpravu ich okolia a taktiež bolo nevyhnutné dokončenie obnovy vonkajšej fasády Horného kostola. Následne boli položené elektrické rozvody do kaplniek a privedený elektrický prúd. V priebehu jesene prebiehali intenzívne práce na obnove Horného kostola a vybudovanie hromozvodu, čím sa ukončila hlavná etapa obnovy Kalvárie.
e) podpora vzdelávania 9 000 € Projekt ,,Žiadosť o školné na štúdium na UoE (MSc.),, zastrešil financovanie magisterského stupňa štúdia Branislava Viliama Hakalu na The University of Edinburgh. Univerzita prijala Branislava na štúdium programu Master of Science by Research in Chemistry pod vedením prof. J. P. Attfielda FRS FRSE FRCS. V septembri 2018 úspešne začal štúdium v tejto výskumnej skupine a v priebehu niekoľkých mesiacov sa zúčastnil konferencie a zimnej školy v Indii, neutrónového experimentu v ILL vo Francúzsku a má za sebou úspešnú žiadosť o meracie časy na neutrónovom zdroji a synchrotróne. V januári 2019 absolvoval výskumný pobyt v Číne. Štúdium by mal úspešne ukončiť získaním titulu a bolo mu ponúknuté miesto na štúdium pre titul PhD. Podpora Nadácie EPH pokryla náklady na školné ako najväčšiu položku výdavkov na štúdium.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 34 988 € Projekt: „Municipality 2018“ Nadácie SPP mal za cieľ úhradu časti nákladov na realizáciu projektov Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP, ktorý vznikol za účelom podpory verejnoprospešných projektov prinášajúcich úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V programe Municipality bolo v roku 2018 podporených spolu 36 obcí, celkovou čiastkou 248 000 €. Príspevok Nadácie EPH do tohto programu bol vo výške 34 988,00 €. Z týchto prostriedkov bolo podporených 5 projektov v oblasti zachovania kultúrnych hodnôt a v oblasti podpory a rozvoja telesnej kultúry v obciach Zbojné, Chlmec, Svetlice, Lackovce a Suché.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 628 € Cieľom projektu ,,Prístrojové vybavenie pre Detskú kliniku LF UK a NÚDCH,, neivestičného fondu Zlatý kľúčik bolo za získané finančné prostriedky od Nadácie EPH dovybaviť Detskú kliniku lôžkovým vybavením, ktoré umožní zdravotníckemu personálu poskytovanie zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni. Pomôže k skvalitneniu a zefektívneniu liečby, zvýši bezpečnosť a komfort pacienta. Zakúpené boli 2x lôžko elektrické nemocničné PLE s nočným stolíkom a 2 x detská postieľka s hrazdičkou, matracom a infúznym stojanom.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € ,,Tour de Gas 2018,, bola každoročná cyklotúra zamestnancov plynárenských spoločností, ktorú organizuje Cyklistický oddiel Plynárenského športového klubu, o.z.. 11. ročník Tour de Gas sa uskutočnil v septembri na Hornej Nitre s ubytovaním v Nitrianskom Rudne v hoteli Baník. Trasy cyklotúry merali vyše 500 km s celkovým prevýšením takmer 6 500 m rozdelených do 5 dní. Cyklotúry sa celkovo zúčastnilo 36 cyklistov a 11 organizátorov najmä zo spoločností Eustream, NAFTA, SPP, SPP-D a 5 cyklisti boli z poľskej spoločnosti GAZ-SYSTEM. Organizačné náklady projektu boli hradené prevažne z grantu Nadácie EPH.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Projekt ,,Bilingválne štúdium - nemecký jazyk,, realizovaný Rodičovským združením pri Gymnáziu Janka Matúšku bol zameraný na nákup učebných pomôcok a materiálneho zabezpečenia pre študentov Gymnázia Janka Matúšku s dôrazom na 5-ročné bilingválne štúdium nemeckého jazyka. Pre tento typ štúdia bolo potrebné zabezpečiť interaktívne tabule, slovníky, dataprojektoru, magnetické tabule a mnoho iných pomôcok. Zakúpené pomôcky žiaci používajú od začiatku školského roka 2018/2019 s perspektívou dlhodobej udržateľnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Výstavu piateho ročníku Textile Art of Today organizovalo Trienále textilu bez hraníc v Danubiana Mulensteen Art Museum v Bratislave s cieľom propagovať tvorbu výtvarníkov tvoriacich rôznymi technikami z rôznych krajín. Na vernisáži sa zúčastnilo približne 250 návštevníkov, približne 30 autori z celého sveta a významní hostia z domova aj zo zahraničia. Výstava prepojila textilnú tvorbu s modernými technológiami vo virtuálnom vesmíre. Návštevník sa pomocou špeciálnych okuliarov teleportuje vo vesmíre na umeleckú planétu, kde objavuje diela konkrétneho umelca. Diela sú súčasťou hry, v ktorej návštevník pomocou virtuálnej reality môže vstúpiť do umeleckých objektov a pohybovať sa v nich. Prostredníctvom projektu ,,Textile Art of Today,, podporila Nadácia EPH náklady na preklady, tlačoviny, katalóg , doprava a tlmočenie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku uskutočnilo 22. júna 2018 v Prešove štvrtý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Cezhraničné dialógy IV.: Posilnenie spolupráce na východnej hranici EÚ: Iniciatíva dialógu s občanmi EÚ. Panelisti preskúmali spôsoby ako prekonať hlavné výzvy regionálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja cezhraničnej spolupráce prostredníctvom podnecovania budovania sietí pre spoločné cezhraničné projekty a zároveň odprezentovali príklady úspešných projektov. Na konferencii bolo 80 účastníkov z vyšších územných celkov, samospráv, mimovládnych inštitúcií, rozvojových agentúr, podnikateľského prostredia a iných inštitúcií a záujemcov o podporu a realizáciu projektov z programov EÚ pre CBC (Interreg, ENI CBC ...). Projekt s názvom ,,Medzinárodná konferencia: Cezhraničné dialógy IV.,, bol zameraný na úhradu nákladov spojených s tlmočníckou technikou, ozvučením a ubytovaním účastníkov konferencie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € Projekt „Oprava cesty ku koválovským a radošovským vinohradom v katastri obce Koválovec“ riešil rekonštrukciu cesty v obci Koválovec, ktorá bola v katastrofálnom stave. V rámci projektu boli opravené nevyhovujúce úseky tejto cesty. Technológia opravy bola nasledovná: fáza odfrézovanie starého podkladu, zhutnenie povrchu kamenivom, pokládka frézovaného asfaltového materiálu a zhutnenie povrchu cesty. Práce vykonávala špecializovaná firma. Projekt bol ukončený pred dvomi dôležitými akciami, ktoré sa v týchto vinohradoch každoročne konajú, a to pred Hurbánkom a Dňom otvorených búd.
e) podpora vzdelávania 3 000 € V projekte ,,Nezabudnime,, bola vybudovaná spomienková zóna ako pamiatka na zatopené obce v rámci stavby Oravskej priehrady. Vybudovalo sa 5 podstavcov na 3D modely, na ktoré budú umiestnené vytvorené 3D modely jednotlivých obcí a ktoré budú zároveň vyznačené svojím originálnym pôdorysom katastra a označené názvom dediny. Vysadili sa okrasné stromčeky. Centrálnym bodom bude socha Panny Márie, ktorá sa v súčasnej dobe reštauruje a ktorá bude po jej inštalácii podsvietená. Vyrobili informačnú tabuľu, ktorá popisuje celé miesto. Do areálu boli inštalované aj lavičky a koše na smeti. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže takto v Ústí zmenil nevyužívaný verejný priestor na „oddychovú zónu“.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Projekt s názvom ,,Podpora talentovaných detí v robotike,, podporil tím žiakov ZŠ A. Dubčeka na celosvetovej robotickej súťaži v Kanade. Súťažili v kategórii OnStage- Preliminary, kde museli vymyslieť „divadelné predstavenie“ robotov na určitú tému s dôrazom na komunikáciu medzi robotmi a využitie rôznych senzorov a motorov. Tímy museli časti robotov poskladať a doprogramovať priamo na mieste. Študenti úspešne reprezentovali svoju krajinu na medzinárodnom fóre, získali veľa nových poznatkov, uvideli najnovšie technológie, nadviazali nové priateľstvá, zlepšili sa v komunikácii v angličtine. Rada rodičov pri ZŠ A. Dubčeka použila grant od Nadácie EPH na úhradu ubytovania, cestovného a stravy pre študentov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Projekt ,,IV:Dni Istvána Dobóa-Dobófeszt,, podporil realizáciu štvrtého ročníka festivalu Dobófeszt v obci Ruská. Festival začal spomienkou na Istvána Dobóa v Rímskokatolíckom kostole a pokračoval hudobnou a folklórnou zábavou, suťažou vo varení guláša, atraktívnym programom pre deti. Program bol zakončený slávnostným ohňostrojom.
e) podpora vzdelávania 2 800 € Predmetom projektu ,,Revitalizácia počítačovej učebne,, bolo inovovanie zariadenia učebne pre výučbu počítačovej grafiky, navrhovania a praktických cvičení študentov grafického a priestorového dizajnu. Vďaka grantu doplnila Spojená súkromná škola v Martine vybavenie o tlačiareň formátu A3 a rezací ploter na fólie a papier. Pedagógovia odborných predmetov absolvovali školenie na obsluhu zariadení. Realizácia projektu má dlhodobý charakter, keďže ploter aj tlačiareň budú pedagógovia a študenti pri realizácii ročníkových, študentských a maturitných prác. Doterajšími výstupmi sú najmä tlač plagátov, samolepiacich fólií a papiera na rôzne študentské aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Komunitné centrum Stará Jedáleň vzniká kompletným prebudovaním priestorov, ktoré získalo občianske združenie Stará jedáleň od municipality do 25 ročného nájmu. Rekonštrukčné práce na budove prebiehali do decembra 2018, pričom z grantu boli hradené prípravné práce pre sadrokartónové konštrukcie. Projektom ,,Stará Jedáleň – neobyčajné centrum pre deti a mladých na obyčajnom bratislavskom sídlisku,, sleduje združenie rozvoj sociálnych zručností a vzdelanie detí, riešenie krízových situácií v rodinách, tým, že budú mať možnosť pod vedením sociálnych pracovníkov absolvovať voľnočasový program a podporu pri učení. Projekt je postavený na charitatívnych princípoch, všetci ľudia sú do neho zapojení dobrovoľnícky bez nároku na odmenu a program pre deti bude poskytovaný na tzv. nízkoprahových princípoch.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 € Realizáciou projektu ,,Rekonštrukcia športového ihriska - výstavba korčuliarskej dráhy,, sa dokončila posledná etapa rekonštrukcie športového ihriska pri Základnej škole P.O.Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Mestu Veľké Kapušany sa pomocou príspevku z Nadácie EPH podarilo zrekonštruovať trávnikovú plochu a bežeckú dráhu na modernú tartanovú bežeckú dráhu a popri bežeckej dráhe sa vybudovala korčuliarská dráha. Mesto zo svojho rozpočtu zabezpečilo výstavbu prístupového chodníka, osvetlenie na športovom ihrisku a osadenie lavičiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Vďaka projektu ,,Spolufinancovanie prístrojového vybavenia DFNsP,, občianskeho združenia Svetielko nádeje bol zakúpený BTL - CPMotion Elite prístroj pre DFNsP v Banskej Bystrici. Prístroj pre pasívnu pohybovú terapiu CPM (Continuous Passive Motion) sa používa na rehabilitáciu po zranení alebo náročnej operácii kĺbov dolných končatín. Každodenné rehabilitácia pomocou motodlahy zabezpečí bezpečné cvičenie v priebehu hojenia a regenerácie tkanív, znižuje pooperačné bolesti, minimalizuje zápalové riziko, má priaznivý vplyv na obnovu svalovej hmoty a znižuje množstvo podávaných liekov rehabilitujúcim pacientom.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Futbalový klub SDM Domino si dal za cieľ skvalitniť tréningový proces, zimnú prípravu a vytvoriť priestor na prípravné zápasy a turnaje pre deti. Vďaka projektu ,,Veľké ihrisko s umelou trávou,, , ktorý podporila Nadácia EPH, sa podarilo vyrovnať plochu ihriska o rozlohe 6000 m2 a na vyrovnaný základ navoziť ostatné frakcie a materiál. Ďalším krokom bolo spevnenie a úprava pôvodného oplotenia v dezolátnom stave, ktoré bolo rozširené a zvýšené. Do múriku boli zabudované stĺpy na siete. Na projekte sa podieľalo veľa rodičov z futbalového klubu, brigád sa zúčastňovalo viac ako 50 dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Cieľom projektu „Obnova kultúrnej pamiatky Hrad Hrušov" bolo obnovenie cimburia južnej delovej bašty, koruny nadstavby delovej bašty, preškárovanie muriva a obnova strieľní. OZ Leustach k dosiahnutiu daného cieľa najprv realizovalo stavbu lešenia, následne dobrovoľníci pod dohľadom odborníkov premurovali korunu muriva južnej delovej bašty, odstráninili statické poruchy muriva a preškárovali ho. Návštevníci hradu Hrušov získali predstavu o pôvodnej veľkosti delovej bašty a oboznámili sa s odbornými a dobrovoľníckymi prácami pri záchrane národnej kultúrnej pamiatky.
e) podpora vzdelávania 4 200 € Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, organizácia venujúca sa zdravotníckym a humanitárnym aktivitám doma i v zahraničí, sociálnym a vzdelávacím aktivitám, chce rozšíriť svoje aktuálne služby o vzdelávacie aktivít pre záujemcov zo SR aj zo zahraničia. Za týmto účelom získala nehnuteľnosť v Plavči, okres Stará Ľubovňa, ktorá si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Vďaka projektu ,,Podpora budovania Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR,, bola vyplatená záloha na budúcu kúpu kotla a kompletne bola zrealizovaná inštalácia klimatizačnej jednotky do priestoru serverovne, čím sa zabezpečila bezporuchová funkcia tu umiestnených serverov a ďalšej potrebnej technológie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Združenie rekreačných športov si dalo za cieľ silný populačný ročník rómskej mládeže v obci Moravany naučiť rekreačne športovať. Projekt vonkajšie fitnes centrum riešil zakúpenie 3 kusov zariadení vonkajšieho fitnes centra- veslár, výťah dolný a odťahovač horný, ktoré boli inštalované na obecnom pozemku a ktoré ponúkajú obyvateľom bezplatnú možnosť outdoorového športovania a posilňovania.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Nadácia EPH podporila projekt Ekonómia v 31 lekciách, ktorý realizoval INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Grant bol v plnej výške použitý na tlač učebnice Ekonómia pre stredné školy, ktorú so súhlasom autora dali preložiť do slovenského jazyka a ktorá významne rieši dieru na trhu vo vzdelávaní ekonómie. Tlač bola podmienená získaním doporúčacej doložky, čo je dokument potvrdzujúci, že učebnica je v súlade so všetkými aktuálnymi platnými pedagogickými dokumentmi a Štátnym vzdelávacím programom. Učebnicu ako prví uvidia účastníci finále Ekonomickej olympiády 2018/2019 na konci apríla 2019. V júni 2019 bude publikácia oficiálne predstavená učiteľom na veľkej konferencii organizovanej vydavateľom za účasti litovskej autorky knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS, o. z. sa usiluje o výstavbu Misijného a komunitného centra v Letanovciach, v rómskej osade Strelník. Výstavba sa začala v roku 2014 a v súčasnosti dokončujú budovu zvnútra. Vďaka projektu Misijné a komunitné centrum DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS sa podarilo nakúpiť a inštalovať zariadenie kotolne, konkrétne kotol na peletky.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Cieľom projektu ,,CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE,,, realizovaného Golf Clubom Welten, bola všestranná pohybová športová príprava golfovej mládeže a podpora výkonnostného športu, ďalej osveta a popularizácia golfového športu a zlepšenie podmienok prípravy olympijských golfových talentov. V Centre talentovanej mládeže v priestoroch golfového areálu Family Golf Rezortu Báč, bol realizovaný riadený tréningový proces pod vedením profesionálnych trénerov, individuálna príprava s trénermi, riadenie hry s PRO trénerom počas majstrovských turnajov, kondičná príprava podľa pokynov kondičného trénera a riadenie a plánovanie golfových turnajov podľa vekovej kategórie a výkonnosti hráčov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 200 € Výstava Clauda a Marie - José Carretovcov poukázala na závažný aspekt v prístupe k zobrazovaniu Rómov. Výstava sa uskutočnila v priestore odsväteného kostola Klarisky, ktorý podtrhol motto výstavy, že každý človek je božie dieťa. Cieľom výstavy je pomôcť k zmene prístupu k riešeniam tažkej spoločensko-ekonomickej situácie rómskeho etnika. Občianske združenie FOTOFO získalo na organizačné zabezpečenie výstavy Claude Carret grant vo výške 5200 € prostredníctvom podpory rovnomenného projektu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Združenie na pomoc onkologickým pacientom v záujme skvalitnenia zdravotníckej starostlivosti o pacientov realizovalo projekt ,,Rekonštrukcia onkologickej kliniky,, na oddelenií Klinickej onkológie FN Trnava. Oddelenie disponuje štandardnými lôžkami, ktoré neposkytujú dostatočný komfort všetkým pacientom so závažnými diagnózami. Počas plánovanej rekonštrukcie boli zriadené dve nadštandardné izby. Rekonštrukcia zahŕňala vymaľovanie, výmenu elektroinštalácie, výmenu nábytku a podlahovej krytiny a inštaláciu klimatizačnej jednotky. Z grantu Nadácie EPH bola hradená sanácia betónovej podlahy.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Projekt ,,Štipendium na zahraničné štúdium,, Martiny Janegovej bol určený na uhradenie školného poplatku, ktorý bol podmienkou pre prijatie na postgraduálny kurz Special Course 2018 – Advanced studies in music and dance education na Orffovom Inštitúte Univerzity Mozarteum v Salzburgu. Výsledkom projektu je teda samotné prijatie na štúdium, kde sa študentka zamerala na hlbšie štúdium konceptu vyučovania hudobnej výchovy – Orffov Schulwerk a jeho následné aplikovanie a šírenie v slovenskom školskom systéme.
h) veda a výskum 25 000 € Projekt ,,GLOBSEC Tatra Summit 2018,, občianskeho združenia Glopsec podporil realizáciu konferencie GLOBSEC Tatra Summit na Štrbskom Plese. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 250 hostí z verejného, mimovládneho i súkromného sektora z celej Európy. Jednotlivé diskusné panely sa venovali otázkam európskej integrácie, budúcnosti Európskej únie, konkurencieschopnosti regiónu strednej Európy či trendom a vývojom v oblasti financií, energetiky a mobility. Tohtoročný GLOBSEC Tatra Summit poskytol platformu pre ešte užšiu spoluprácu medzi účastníkmi zo súkromného a verejného sektora, ako aj odborníkmi z akademickej sféry, čoho dôkazom a praktickým vyústením bolo vytvorenie Slovenskej Batériovej Aliancie. Diskusia na tému užšej spolupráce krajín V4 priniesla podpísanie niekoľkých deklarácií. Vydanie strategických dokumentov na základe debát vedených počas podujatia tiež zabezpečuje, že myšlienky a odporúčania, ktoré počas konferencie zazneli, budú aj naďalej spracovávané a šírené na národnej, regionálnej ako aj európskej úrovni.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Cieľom projektu,, Vojnový cintorín Veľkrop – kríže na hroby vojakov,, bolo pripraviť a inštalovať kríže na masové hroby na vojnovom cintoríne z I. svetovej vojny. Tieto práce predstavovali poslednú fázu osem rokov trvajúcej obnovy vojnového cintorína. Klub vojenskej histórie Beskydy na vojnovom cintoríne realizoval dobrovoľnícku brigádu na úpravu plochy cintorína a pamätníka. Získaný grant slúžil na financovanie výroby a osadenia krížov na masové hroby. V roku 2018 bol vojnový cintorín posvätený a zároveň vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Aktivity projektu ,,Festival vedy Európska noc výskumníkov,, realizovala Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. zaujímavou a najmä interaktívnou formou v piatich slovenských mestách. Cieľom Európskej noci výskumníkov bolo popularizovať vedu a STEM odbory medzi širokými vrstvami obyvateľstva a predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ako aj informovať o výsledkoch a úspechoch slovenských výskumníkov vo svojom odbore. Návštevníci sa mohli pýtať a informovať a okrem toho mali možnosť si vyskúšať rôzne pokusy a interaktívne ukážky. Okrem toho prebiehali diskusie, prednášky a workshopy na rôznych miestach v Bratislave. Sprievodné aktivity prebiehali vo Hvezdárni Medzev, Hvezdárni Levice a formát Veda v osade priniesol vedu aj do znevýhodneného prostredia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 700 € OZ OKRAJ prevádzkuje chránenú dielňu, ktorá poskytuje pracovnú terapiu a najmä stabilný príjem pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa v dôsledku svojho postihnutia ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Realizáciou projektu ,,Na pOKRAJi síl,, sa im podarilo vyriešiť nepriaznivú situáciu, ktorá nastala kvôli havarijnému stavu v chránenej dielni po prudkých dažďoch. Zo získaných finančných prostriedkov ďalej nakúpili množstvo kvalitného materiálu na rôzne sviatočné a darčekové predmety, ktoré predávajú na trhoch a jarmokoch. Zabezpečili tiež materiál pre e-shop, ktorý sa podarilo s programátorom dokončiť do finálnej podoby.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Program Great Works Academy Kolégia Antona Neuwirtha si za cieľ kladie pripraviť stredoškolákov na ich budúce povolania – tak, aby sa naučili kriticky uvažovať, sústrediť sa, čítať s porozumením a aby vďaka myšlienkam veľkých diel, ktoré v rámci programu študujú, budovali svoje charaktery. Zámerom predloženého projektu Great Works Academy bolo realizovať prípravy na vzdelávací projekt . Tieto prípravy pozostávali z prieskumu, výberu a kúpy študijných materiálov potrebných k tvorbe manuálov k jednotlivým seminárom, ktoré budú realizované v ďalšej fáze projektu Great Works Academy . Na troch slovenských gymnáziách sa uskutočnilo pilotné vyučovanie Great Works Academy, boli preložené odborné príručky pre učiteľov, ktorí sa do programu zapoja, uskutočnili sa tiež právne konzultácie nevyhnuté pre začatie takého programu a tiež boli zakúpené knihy, z ktorých sa bude v ďalšom postupe v projekte vychádzať – najmä pri príprave metodík pre učiteľov, ktorí budú študentov pri štúdiu veľkých diel sprevádzať.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 300 € Projekt ,,Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí skrze výrobu ekologických výrobkov v dielňach na Slovensku,, sa podarilo občianskemu združeniu Sobi uskutočniť vďaka podpore z Nadácie EPH. Zdravotne znevýhodnení ľudia pracujúci v chránenej dielni v Kežmarku získali potrebnú technickú podporu pri výrobe ekologických výrobkov. Do dielne bola zakúpená ručná rezačka, vyšívací stroj a prevezený šijací stroj.
e) podpora vzdelávania 7 500 € Projekt ,,Magazín o prvej ČSR do slovenských škôl,,, ktorý realizovalo Združenie priateľov denníja N, je súčasťou dlhodobého zámeru vydavateľa Denníka N vzdelávať študentov stredných i základných škôl v oblastiach, pre ktoré v slovenskom systéme školstva doposiaľ chýbajú vzdelávacie materiály, zorientovať pedagógov i študentov a naučiť ich reagovať na niektoré vybrané spoločenské fenomény. Príručka 100 rokov ČSR podporená z grantu Nadácie EPH​ bola vytlačená v náklade 20 000 kusov a vyhovelo sa tak objednávke 270 slovenských škôl.
h) veda a výskum 1 180 € Cieľom projektu ,,Príprava na vedeckú súťaž FIRST Lego League,, bolo navrhnúť riešenie fyziologického alebo sociálneho problému, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru, skonštruovať a naprogramovať robota podľa zadania. Tím detí vo veku 10-16 rokov združených v Hexadron o.z. zaznamenal počas realizácie projektu výrazný posun v oblasti programovania robota a momentálne má hotových 70% zo stanoveného súťažného cieľa. Pripravovaná súťaž FIRST Lego League patrí medzi 10 najlepších vedeckých súťaží pre deti na svete.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Realizovaný projekt ,,Historicko-dejepisná súťaž gymnázií Českej a Slovenskej republiky,, tvorila medzinárodná historicko-dejepisná súťaž, ktorá sa uskutočnila v Chebe v Českej republike. Súťaže sa zúčastnilo 75 gymnázií. Gymnázium Janka Matúšku v Galante sa v celkovom poradí umiestnilo na vynikajúcom treťom mieste a zároveň zo slovenských gymnázií na prvom mieste. Spolu s víťazným českým družstvom sa študenti (ako najlepší zo Slovenska) zúčastnia v mesiaci január 2019 návštevy u predsedov Parlamentu a Senátu ČR. Z grantu Nadácie EPH zakúpilo Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Matúšku Galanta pre víťazov hodnotnú literatúru. Druhá časť projektu bola zameraná na nákup notebooku určeného pre výchovno-vyučovací proces školy Gymnáziúm Janka Matúšku v Galante.
h) veda a výskum 10 000 € 12. ročník energetickej konferencie Central European Energy Conference 2018 pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku bol súčasťou oficiálneho programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine a počas nej sa uskutočnilo v Bratislave rokovanie ministrov energetiky krajín V4. Na konferencii bol prezentovaný hĺbkový audit energetiky SR, ktorý vypracovala Medzinárodná energetická agentúra. Témami boli investície do energetického sektora, transformácia uhoľných regiónov, dizajn trhu s energiami, inovácie a smart riešenia v energetike a kvalita ovzdušia. Projekt Central European Energy Conference 2018 podporený Nadáciou EPH riešil časť technického a organizačného zabezpečenia podujatia.
h) veda a výskum 2 000 € Prostredníctvom realizácie projektu ,,Výročná konferencia pre zamestnancov Kliniky detskej onkológie a hematológie a Deťom s rakovinou n.o. organizácia Deťom s rakovinou vytvorila priestor, kde sa zamestnanci majú možnosť medzi sebou bližšie spoznávať a odovzdajú si medzi skúsenosti neformálnym spôsobom.Výstupom projektu bolo spoločné stretnutie všetkých zamestnancov Kliniky detskej onkológie a hematológie a všetkých členov neziskovej organizácie Deťom s rakovinou v Austria Trend Hotel. Jednou z hlavných bodov projektu bola prezentácia prehľadu aktivít a poďakovanie sa za doterajšiu prácu a aktivity nad rámec svojich povinností. Prínosom je tiež začlenenie nových zamestnancov do kolektívu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Dlhšie plánovanú prístavbu Centrum pre mládež začína Pastoračné centrum realizovať aj prostredníctvom podporeného projektu ,,Prístavba Centrum pre mládež,,, vďaka ktorému sa nakúpili tehly na obvodové murivo o hrúbke 440 mm v počte 1240 ks. Zámerom je na jar realizovať prístavbu k budove, v ktorej bude spoločenská miestnosť s kapacitou cca 240 miest, dve izby pre ZŤP, sklady pre kuchyňu, šatňa, technická miestnosť, sociálne zariadenia a na poschodí cca 30 lôžok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 12 000 € Prostredníctvom projektu,, Podpora terénnej služby včasnej intervencie,, zakúpilo Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. automobil, aby mohlo službu včasnej intervencie poskytovať efektívnejšie a navštevovať rodiny v domácom prostredí podľa ich potrieb a tým napĺňať svoj najhlavnejší cieľ, t.j. rodina so znevýhodneným dieťaťom začlenená v spoločnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 16 500 € Projekt ,,,Rehabilitáciou za zdravím,, bol spoločným projektom APPA a Nadácie NEPH s cieľom podporiť členov Klubu APPA pri financovaní rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných centrách a pri zakúpení rehabilitačných pomôcok. Projekt spolu s online prihláškou bol vyhlásený prostredníctvom web stránky www.appa.sk a bol propagovaný prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov OZ APPA. Projektom sa podporilo 20 členov Klubu APPA , z toho 17 členov Klubu získalo finančný príspevok na rehabilitáciu vy vybranom rehabilitačnom centre a 3 členovia Klubu APPA získali príspevok na rehabilitačnú pomôcku.
h) veda a výskum 9 865 € Výstupom projektu ,,International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. XXVII, No. 3-4/2018,, je rovnomenné tematické číslo časopisu, ktoré je zamerané na problematiku energetiky. Cieľom VÝSKUMNÉHO CENTRA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU, N.O. bolo prispieť do diskusie o budovaní Energetickej únie a pokryť témy od hodnotenia pokroku v budovaní Energetickej únie a energetickej infraštruktúry vo V4 až po analýzu klimatickej situácie vo svete. Autormi textov sú renomovaní slovenskí a zahraniční odborníci. V tlačenej podobe bol časopis distribuovaný prostredníctvom mailing listu RC SFPA, a zároveň sú všetky texty k dispozícii aj v elektronickej podobe v indexoch EBSCO, CEEOL, ProQuest, CIAO, LSE IBSS.
b) podpora a rozvoj športu 15 000 € Projekt ,,Floorball Challenge Team U18 - chlapci,, podporil rovnomenný futbalový tím, ktorý pozýva do svojich radov každý šk. rok 20 hráčov z celého Slovenska a tí majú priestor zdokonaľovať svoje športové zručnosti a získavajú väčšiu turnajovú a záťažovú prax. Pracujú s trénerom, sú v reálnom kontakte s rovesníkmi z celého Slovenska, spoznávajú školské i klubové prostredie v rôznych kútoch Slovenska a získavajú mnohé praktické skúsenosti. Projekt je postavený na troch pilieroch- dobré výsledky v škole, ochota zlepšovať sa na tréningoch a Fair Play v športe a v živote tak, aby hráč išiel príkladom svojim rovesníkom. Nadácii TV Joj sa podarilo zostaviť výborný kolektív mladých ľudí, ktorí si veľmi dobre rozumejú na ihrisku aj mimo neho. Absolvovali dve sústredenia, ktoré využili na získavanie a zlepšovanie športových zručností a prácu v kolektíve.
e) podpora vzdelávania 11 500 € Kolégium Antona Neuwirtha zorganizovalo pre nadaných vysokoškolákov semestrálny študijno-formačný program, ktorý financovalo prostredníctvom projektu ,,Semestrálny rezidenčný program pre talentovaných vysokoškolákov,,. Účastníci sa vzdelávali v podnetnom prostredí historického kaštieľa v Ivanke pri Dunaji čítaním primárnych textov veľkých mysliteľov, spoločnými diskusiami a písaním esejí, všetko pod vedením skúsených akademikov, pričom sa venovali témam morálnej filozofie. Absolvovali tréning prezentačných zručností a tiež tréning 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. Stretávali sa s inšpirujúcimi osobnosťami slovenského verejného života a k dispozícii mali mentorov, ktorí im pomáhali v študijných/životných oblastiach, ktoré študenti sami považovali za potrebné.
e) podpora vzdelávania 19 290 € Nadácia SOCIA od roku 2014 buduje sieť Centier včasnej intervencie (CVI), ktoré poskytujú rodinám s postihnutým dieťaťom odborné sprevádzanie. Vzhľadom k rastúcemu počtu nových prevádzkovateľov služieb včasnej intervencie vzrástla i potreba kontinuálneho vzdelávania nových pracovníkov. V rámci projektu Vzdelávanie pracovníkov včasnej intervencie – podpora rozvoja kvality VI. finalizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien akreditačný proces vzdelávacieho kurzu na MPSVaR. Následne realizovala prípravu 1. vzdelávacieho modulu, ktorý prebehol v termíne 11. – 13.11. v penzióne Sihoť v Trenčíne. Celkový počet prihlásených účastníkov vzdelávacieho kurzu dosiahol 24 účastníkov. V rámci tvorby kvalitatívnych štandardov služby VI v rámci siete CVI absolvovali členovia koordinačné stretnutie siete CVI v LM dňa 12.10.2018. Následne vypracovali kompletné podklady pre implementáciu 21 štandardov kvality pre službu VI.
e) podpora vzdelávania 6 500 € Cieľom ,,Projektu postupného budovania Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR,, bola realizácia ďalšej etapy rekonštrukčných prác, a to dobudovanie dodávky tepla. Z grantu zakúpila Asociácia samaritánov Slovenskej republiky plynový kotol a plynovú prípojku, čím sa po následnej inštalácii vyriešil tepelný komfort v aktuálne využívaných priestoroch. Vybudovanie Vzdelávacieho a tréningového centra ASSR v Plavči pomôže skvalitniť existujúcu ponuku zdravotníckych a humanitárnych služieb a rozšíriť možnosti vzdelávacích aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Divadlo Hotel Maria vytvorilo v rámci projektu ,,Plasťáci v lese,, pútavé interaktívne prednášky a workshop s environmentálnou problematikou, ktoré sa uskutočnili a ešte uskutočnia na školách po celom Slovensku. Vďaka týmto prednáškam boli deti z dvoch škôl na takzvanej výprave „lov Plasťákov“ v blízkom okolí ich škôl a v lesoch. Ďalšie oslovené školy majú záujem o workshop a prednášku aj v roku 2019.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Nadácia detského kardiocentra zrealizovala projekt ,,Zakúpenie EKG prístroja GE Healthcare MAC 2000,,. Vďaka finančnému príspevku z Nadácie EPH bol do detského kardiocentra zakúpený EKG prístroj MAC 2000 s príslušenstvom EKG Omron HeartScan. Elektrokardiografické vyšetrenie je nevyhnutné pri diagnostikovaní porúch rytmu srdca a pri sledovaní účinnosti liečby. Využíva sa u pacientov pred operáciou aj po operácii srdca. EKG Omron HeartScan slúži u pacientov, ktorý pociťujú búšenia srdiečka, ale nestihnú ich zachytiť na klasickom ekg, lebo trvajú krátko. Pacientom sa poskytuje domov a na základe záznamov sa lekár rozhoduje o ďalšom postupe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Celkovo v 11 lokalitách poskytuje 30 pracovníkov Návratu, o.z. komplexné sociálne a psychologické služby pre rodiny v kríze s cieľom rozvoja vzťahov rodičov a detí a aktivizácie zodpovednosti rodičov za starostlivosť o deti. V období október až december 2018 profesionáli z Návratu navštevovali rodiny aj v ťažko dostupných lokalitách, poskytovali im odbornú podporu a intervencie. Návštevy v rodinách prebiehali spravidla na týždennej báze, podľa potrieb rodín. Návrat tak vďaka projektu ,,Jediný domov pre dieťa je rodina,, zintenzívnil ponuku špecializovaných služieb v sociálne vylúčených lokalitách, kde žije vysoký podiel rodín hlboko pod hranicou chudoby. Vďaka podpore profesionálov sa rodičom zvýšia kapacity, aby sa venovali deťom a zlepšili starostlivosť o ne natoľko, aby deti nemuseli byť umiestnené v inštitúcii.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € OZ Leustach realizovalo projekt ,,Obnova kultúrnej pamiatky Hrad Hrušov,, s cieľom prípravy II. etapy obnovy južnej delovej bašty, pri murive ktorej sa postavilo lešenie nevyhnutné na obnovu aktivity projektu. V rámci projektu sa podarila stavba lešenia, sanácia a premurovanie koruny muriva južnej delovej bašty, odstránenie statických porúch muriva a preškárovanie muriva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Havarijný stav krytiny veže farského kostola Blumentál nastal po silnej víchrici v októbri 2017, kedy sa odtrhlo oplechovanie veže a hrozil pád dolu na námestie. Prostredníctvom projektu ,,Rekonštrukcia strechy veže farského kostola Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál),, od Rímskokatolíckej cirkvy, Farnosť Bratislava - Blumentál, sa Nadácia EPH finačne podieľala na rekonštrukčných prácach na poškodenej veži. Staré oplechovanie bolo rozobraté a strhnuté, vymenili sa rozbité okenné vitráže, urobil sa nový náter fasády veže a zrealizovalo sa nové oplechovanie veže a helmice z medeného plechu. Vežové hodiny dostali nový ciferník.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € V rámci projektu,, Diagnostika FASD,, zrealizoval diagnostický tím občianskeho združenia Fascinujúce deti 20 diagnostík FASD u detí vo veku od 12 mesiacov do 15 rokov. Ide o deti v profi rodinách, ale aj v pestúnskych a adoptívnych. Výstupom každej diagnostiky je diagnostický posudok so 4 digit kódom, ktorý je validný vo svete. Na základe FASD diagnostického posudku sa rodič / opatrovateľ dieťaťa dozvie, aké má dieťa primárne oslabenia, kde sú jeho sílné a slabé stránky, aké odborné terapie dieťa potrebuje, ako upraviť prostredie pre správny vývin dieťaťa, aká škola je vhodná pre dieťa, aký prístup vyžaduje toto dieťa a na koho sa majú obrátiť v prípade potreby pomoci.
b) podpora a rozvoj športu 14 000 € Nadácii slovenského karate poskytla prostredníctvom projektu ,,Podpora karate,, finančnú pomoc pre regionálne zväzy karate. Podporila Asociáciu karate klubov Bratislava a Západoslovenský zväz karate, kde bola podpora smerovaná pre súťaže mládeže od 5 do 21 rokov. Pomoc získali tiež klub ŠK UMB Banská Bystrica a klub TJ Metropol Košice. V oblasti vrcholového športu sa financie uplatnili na výjazdoch Slovenského zväzu karate na Svetové poháre v Chile, Tokiu a Shanghai.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Projekt ,,Stará jedáleň – neobyčajné centrum pre deti a mladých na obyčajnom bratislavskom sídlisku,, riešil pokrytie výdavkov spojených s prípravnými prácami pre sadrokartónové konštrukcie, povrchové úpravy stien a stropov vrátane sadrokartónových prvkov, jadrové omietky, presieťkovanie a zarovnanie omietok, keramické obklady a dlažby, klimatizáciu a osvetlenie pre budované komunitné centrum občianskeho združenia Stará Jedáleň. Komunitné centrum Stará Jedáleň prispeje k zlepšeniu poskytovania sociálnych služieb pre mestskú časť Bratislava Rača pre bežné sídliskové deti, ktoré nemajú zorganizovaný program.
e) podpora vzdelávania 2 356,69 € Projekt ,,Financovanie dvojitého diplomu na Lotrinskej univerzite,, rieši zámer Veroniky Matúsekovej získať kvalitné vzdelanie v dvoch odboroch: finančný manažment a marketingový manažment. Ako vynikajúci študent získala možnosť v inžinierskom stupni štúdia študovať dve rozličné študijné zamerania na dvoch univerzitách súčasne – marketingový manažment na Univerzite Mateja Bela a finančný manažment na Lotrinskej Univerzite. V rámci dvojitého študijného programu absolvovala polročný študijný pobyt vo Francúzsku Získané financie boli určené na úhradu školného, ubytovanie na internáte a ďalšie náklady spojené so študijným pobytom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 998,72 € Hospic Milosrdných sestier zakúpil v rámci projektu ,,Kúpa upratovacích vozíkov a vozíkov na biologický odpad,, 2 upratovacie vozíky a 2 vozíky na biologický odpad, keďže ich existujúce boli značne opotrebované. Kúpou vozíkov nadácia pomohla vytvárať pre zomierajúcich prostredie čo najviac dýchajúce domovom, čisté a dôstojné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Projekt ,,Vianoce pre rodiny z detskej onkológie,, zrealizovala nezisková organizácia Pod krídlami Dominiky. Navštívili detských pacientov na detskej onkológii v Bratislave a Nitre. Rodiny sa tešili z prinesenej drogérie a hračiek, ktoré odľahčili rozpočet a deťom splnili želania. Pre všetkých bola pripravená slávnostná večera a zákusky. Mimoriadne priania plnili deťom v hospicovej starostlivosti a pomoc sa dostala matke so 4 mesačným dieťaťom, pre ktorú je veľmi finančne náročné kupovanie mlieka a plienok. Druhým projektom bol Vianočný večierok pre odliečené deti a ich súrodencov s návštevou Mikuláša. Akrem potrebnej materiálnej pomoci sa podarilo spojiť rodiny s rovnakým osudom mimo nemocničného oddelenia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Liga za duševné zdravie SR úspešne zrealizovala 3 filmové podujatia venované destigmatizácii duševných porúch v rámci projektu ,,DUŠA A FILM,,. Projekt stojí na prepojení umeleckého zážitku z kvalitného filmu s témou duševných problémov a následnej diskusie s odborníkmi na duševné zdravie z radov psychiatrov, psychológov i lekárov. Na projekte spolupracuje Liga s Kino Film Europe, ktorí pomáhajú so zabezpečením filmov a premietacej miestnosti. Filmy boli vyberané odborníkmi na čele s autorom projektu psychiatrom MUDr. Petrom Breierom a tematicky sa venovali rodičovským a partnerským vzťahom ,vyhoreniu v prácité a téme smrti a umierania.
e) podpora vzdelávania 4 000 € CIeľom Spojenej školy sv.Františka Assiského bolo vybudovanie technického zázemia pre terapeutickú muzikoterapiu, ktorá je na škole používaná pre inklúziu detí s poruchami správania. ,,Projekt muzikoterapia – starostlivosť o deti s poruchami správania,, zahŕňal konzultácie s krajským pamiatkovým úradom ohľadom búracích prác, elektroinštalácie, zdravotechniky, následne kúrenárske a maliarske práce, výber a nákup zvukovej techniky. Výsledkom projektu je technicky vybavená učebňa vyhovujúca vzrastajúcemu počtu a potrebám detí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 16 500 € Občianske združenie Zlatá rybka použila grant z projektu ,,Finančný dar od Nadácie NEPH,, na nákup zdravotníckeho prístroja Digitrapper® pH-Z System, ktorý umožní diagnostiku gastroezofageálneho refluxu u detí. Vďaka modernému prístroju bude diagnostika ukončená v priebehu 24 hodín.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € „Vytvorenie exteriérového fitness parku“ je názov projektu Obce Bánovce nad Bebravou, ktorého cieľom bola podpora zdravia pohybom u dospelých, starších obyvateľov, zmysluplné využitie voľného času mládeže, výchova k športu už od najmladšej generácie, osadením športových pomôcok vo verejnom parku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Výmena okien na budove Materskej školy v obci Malé Leváre je názov projektu predkladateľa, obce Malé Leváre, z ktorého vyplýva aj cieľ projektu, zabezpečenie bezpečného a vhodného prostredia pri vzdelávacích aktivitách v materskej školy výmenou starých okien.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € „Zreštaurovanie kultúrnych pamiatok v obci Jakubov“ je projekt obce Jakubov. Zámerom projektu bolo zreštaurovanie dvoch kultúrnych obecných pamiatok – kríža pri kostole a ústredného kríža na cintoríne. Obe tieto pamiatky patria medzi významné pamiatky v obci. Stav bol havarijný a ich oprava nevyhnutná. Oba kríže pochádzajú z roku 1884. Každoročne sa pri týchto krížoch stretávajú nielen obyvatelia obce Jakubov, ale aj jej návštevníci.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projektom "Výmena plastových okien v budove Základnej školy - telocvičňa" obec Veľké Leváre zabezpečila odstránenie tepelných strát v telocvični ZŠ, čím prispela k možnosti normálneho pokračovania vo výučbe telesnej výchovy ale aj k pokračovaniu športových podujatí pre verejnosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 18 450 € Obec Gajary realizáciou projektu "Chodník pre všetkých na Hlavnej ulici" sa podarila modernizácia, zatraktívnenie a zvýšenie bezpečnosti v obci Gajary. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci, k bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v dotknutom území ako aj bezpečnosti občanov. Rekonštrukcia chodníkov zlepší kvalitu života občanov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Cieľom projektu "Výstavba detského dopravného ihriska v meste Gbely" Mesta Gbely bolo zrealizovať výstavbu kompletného detského dopravného ihriska v meste Gbely, ktoré bude ponúkať výučbu dopravnej výchovy pre deti ZŠ s MŠ Gbely, ako aj pre deti z okolitých škôl a škôlok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Obec Laškovce realizoval projekt "Kultúrne podujatie pri príležitosti úcty k starším", ktorý bol určený skoršie narodeným a zloženiu úcty ich práci a životu. Kultúrny program a občerstvenie, príjemné chvíle strávené s najbližšími spoluobčanmi a odovzdanie malých spomienkových darčekov bolo príjemným spestrením jesene života starších.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Obec Lastomír svoj pôvodný projekt s názvom "Rozšírenie priestorov obecného úradu o sklad depozitu" upravil a zameral sa na skvalitnenie priestorov pre vzdelávanie detí v materskej škole prostredníctvom výmeny okien a opravy fasády. Skvalitnilo sa tak prostredie, v ktorom sa pohybujú deti a predškoláci obce.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Výstavba detského ihriska na sídlisku JUH v Michalovciach je názov projektu Mesta Michalovce, ktorého cieľom bolo bolo vytvoriť sídliskové detské ihrisko. Účelom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracej plochy a priestorov pri obytných celkoch, konkrétne v medzi-blokových priestoroch sídliska. V medziblokovom priestore na Okružnej ulici pribudlo 5 hracích prvkov: detský kvetinkový kolotoč, pružinová hojdačka kvetinka, prevažovacia hojdačka pre 4 deti, hojdačka a dvojšmýkačka. Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 500 € Obec Moravany realizoval projekt "Prestrešenie amfiteátra v obci Moravany". Obec sa snaží o zachovanie kultúrnych tradícií, podporuje rozvoj folklóru v obci a realizuje rôzne kultúrne podujatia spojené s miestnymi zvykmi. Pre zachovanie a rozvoj rázovitej kultúry sa obec rozhodla projektom zabezpečiť prestrešenie amfiteátra, kde sa všetky podujatia tohto typu realizujú.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Projekt Kultúra pre seniorov predkladateľa Klub dôchodcov Nafta Gas Malacky mal za cieľ svojim členom - seniorom, starobým a invalidným dôchodcom - skvalitniť a spríjemniť život kultúrno-spoločenskými a športovými aktivitami. Podarilo sa zrealizovať a zabezpečiť športové hry, výlet s turistikou a aj spoločenský večer s občerstvením.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obecný futbalový klub - rekonštrukcia ústredného kúrenia v športových kabínach je názov projektu Obce Bučany, ktorého cieľom bolo zabezpečenie kvalitnejších podmienok pre 186 aktívnych členov klubu a to inštaláciou nového systému vykurovania.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Obec získala prostriedky na dva projekty a to „Rekonštrukciu športového areálu“ a „Kultúrno spoločenské podujatia“ pod jedným názvom. Pretože obec nemala dostatok finančnýchprostriedkov na realizáciu rekonštrukcie, použili celý finančný príspevok z Nadácie EPH na spoločenské podujatia, medzi ktorými bol zájazd pre obyvateľov do Maďarska, tradičná minulášska besiedka pre deti, či Vianočné podujatie v obci.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Obec Unín projektom "Výstavba detského ihriska v parku" vybudovala nové detské ihrisko v obecnom parku, ktoré slúži deťom do 14 rokov a mladým mamičkám. Ihrisko pozostáva z domčeka so šmýkačkou, hojdačky - hniezda a váhadlovej hojdačky.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Prekrytie športového zariadenia - projekt Obce Zemplínska Široká, ktorým sa podarilo prekryť strechu športového zariadenia, čím sa zachránil stav strechy budovy. Športové zariadenie slúži pre OŠK družstevník Zemplínska Široká ( A-mužstvo a žiacke mužstvo ) v bezplatnom nájme. Občania obce využívajú časť športového objektu ako posilňovňu, na cvičenie PILATES, na hranie stolného tenisu. Jednota dôchodcov v Zemplínskej Širokej organizuje športový deň v športovom zariadení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Cieľom projektu bolo opraviť strechu na budove kultúrneho domu, ktorý bol postavený v roku 1979. Povrch strechy bol realizovaný z mäkkej krytiny, ktorá vplyvom času a počasia sa narušila a poškodila a keď pršalo, voda začala pretekať po vnútorných stenách. Obec v priestoroch kultúrneho domu pravidelne organizuje rôzne kultúrne a spoločenské akcie nielen pre občanov obce, ale aj pre žiakov základnej a materskej školy. Ďalej kultúrny dom využívajú občania na rôzne súkromné spoločenské akcie, ako sú svadby, krstiny, významné okrúhle životné jubileá, ale aj na kary. A tak priestory kultúrneho domu sú aj vizitkou obce Pavlovce nad Uhom. Projekt s názvom "Oprava strechy na budove kultúrneho domu a športovo-oddychová zóna" realizovala obec Pavlovce nad Uhom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Deň obce a XXVIII.roč. folklórných slávností je názov projektu obce Pozdišovce. Kultúrno spoločenská akcia bola rozdelená do dvoch dní. Sobota patrila mladšej a strednej generáciíboli naplánované vystúpenia hudobných skupín a atrakcie pre deti. Nedeľa bola venovaná folklóru. V rámci programu XXVIII.ročníka folklórných slávností vystúpili na miestnom amfiteátri miestné folklórne skupiny. Súčasťou programu bolo aj uvedenie do života knižnej bublikácie Dotyky s Pozdišovcami.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € 16.ročník národnostného festivalu obce Ptrukša bol zameraný na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrajinskej, rusínskej a maďarskej. Festival sa konal v centre obce na prírodnom amfiteátri. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s prvkami folklóru a inými tradíciami vybraných kultúr.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € cieľom bolo zlepšiť vybavenie novovytvoreného fitness parku, doplniť športové zariadenia, zlepšiť vzhľad a funkčnosť objektov, tým zvýšiť záujem o šport u mládeže a širokej verejnosti. Cieľom je, aby mládež a široká verejnosť viac športovala, čo ma pozitívny vplyv na zdravie občanov a ako prevencia na aktívne trávenie voľného času. Projekt obce Rakovec nad Ondavou s názvom Fitness park - doplnenie zariadení, zabezpečil nákup 2 nových fitness prvkov do parku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € IV:Dni Istvána Dobóa-Dobófeszt je festival obce Ruská, projekt zabezpečil vysokú úroveň podujatia zabezpečením pódia, ozvučenia, osvetlenia a propagácie.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v obci Senné je projekt obce Senné. Hlavným zámerom tohto projektu bola rekonštrukcia sociálneho zariadenia v obci Senné. Dôvodom bolo staré a nefunkčné sociálne zariadenie v priestoroch, ktoré sú často využívané našimi občanmi na konanie stretnutí v rámci komunitného rozvoja v obci. Je tu tiež vytvorená miestnosť, v ktorej sa pravidelne cvičí aerobik a tiež dobre vybavená posilňovňa prístupná pre všetkých občanov. Preto bola nevyhnutná rekonštrukcia starej nefunkčnej toalety, sprchy, umývadla vrátane novej vodoinštalácie, tiež je nevyhnutné osadenie novej dlažby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Predkladateľom projektu bola obec Stretava. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením spoločenského podujatie „Stretnutie rodákov obce Stretava“, ktoré sa konalo v obecnej záhrade pri Dome kultúry v Stretave. Toto podujatie sa stalo tradičnou súčasťou aktivít našej obce, ktorá poskytuje možnosť stretnúť sa na jednom mieste, zaspievať si, pospomínať... Každý občan mal možnosť zúčastniť sa zaujímavého kultúrneho podujatia. O zaujímavý program sa postarali FS Tarnavčan z Trnavy pri Laborci, mužská spevácka skupina „Užan“ z Lekároviec, FS Svojina z Michaloviec, hudobné duo - Duo Úsmev. Hlavným klincom programu bolo vystúpenie hudobno-zábavnej kapely Ščamba a ľudového zabávača Andera z Košíc.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Kultúrne leto 2018 je názov projektu obce Suchohrad. Cieľom projektu bolo pokračovať v tradícii kultúrnych podujatí realizovaných Obcou Suchohrad s spolupráci s miestnymi aktivistami a tretím sektorom od roku 2011 pod názvom Kultúrne leto. Jeho cieľom je priniesť občanom, žijúcim mimo centier kultúry, možnosť vyžitia v oblasti kultúry a zároveň slúži ako motivačný faktor ďalšieho rozvoja a podnecuje obyvateľov obce k aktívnemu životu a tráveniu voľného času i k rozvoju života komunity.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Cieľom projektu obce Trakovice s názvom "Vybudovanie detského ihriska MŠ Trakovice", bolo využiť existujúci betónový povrch a vybudovať detské multifunkčné ihrisko, ktoré poslúži ako dopravné ihrisko, ľadová plocha, či ako priestor na iné aktivity.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € Vďaka finančnej podpore Nadácie EPH sa Mestu Trebišov podarilo zrealizovať projekt "Detské ihrisko JUH", ktoré požadovali obyvatelia dotknutej oblasti. Poskytnutý finančný príspevok sa použil na nákup, dopravu a montáž prvkov konštrukcie detského ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € Výmena hlavných vchodových dverí a fasády budovy šatní, sociálnych zariadení a spoločenských miesností na Štadióne Jozefa Gazdu st. II etapa je názov projektu, ktorý opisuje cieľ projektu obce Tušice. Dielčím zámerom projektu bolo zlepšiť estetický vzhľad budovy a vylepšiť jej tepelnoizolačné vlastnosti, zlepšiť ochrannú funkciu fyzicky opotrebovaných dverí ich výmenou. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšením materiálneho vybavenia budovy zabezpečiť udržateľný rozvoj športu mládeže a občanov obce Tušice a Tušická Nová Ves.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Rekonštrukcia zasadacej miestnosti - výmena okien - v obci Vysoká nad Uhom mala za cieľ vymeniť okná na miestnosti, v ktorej sa dejú mnohé dôležité udalosti - od zasadnutí obecného úradu, cez stretnutia jubilantov, krstiny, obrady až po oficiálne návštevy a strenutia tak s občanmi ako aj s ostatnými starostami.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Komplexná rekonštrukcia miestnej ľudovej knižnice je projekt obce Závod. Zámerom projektu bolo vytvorenie priestoru, kde by mohli čitatelia komfortne využívať knižničný fond miestnej ľudovej knižnice. Projekt je určený pre čitateľov obce Závod, žiakov základnej školy a študentov stredných a vysokých škôl.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € Obec Záhorská Ves projektom "Detské ihrisko Záhorská Ves" vytvorila podmienky pre bezpečný pohyb a hry detí, telesný a duševný rozvoj či aktívne stretávanie sa rodičov.
e) podpora vzdelávania 500 € Občianske združenie Štvrtčan realizovalo projekt Materské centrum Včielka. Realizáciu projektu začali zorganizovaním workshopu Čo jedia zdravé deti, ktoré po celom Slovensku vedú školené odborníčky na stravovanie maloletých detí. Materské centrum bolo založené za účelom vytvorenia miesta, kde sa môžu stretávať mamičky s deťmi, prehlbovať sociálne kontakty, deti zlepšovať svoje zručnosti, motoriku. V obci sa nachádza množstvo rodičov s malými deťmi, ktoré nemali vytvorené žiadne verejne otvorené centrum, kde by mohli spolu tráviť čas. Zároveň sa MC zapája v rámci rôznych podujatí, ktoré sú pravidelne organizované v obci ( deň matiek, deň detí, hodové slávnosti, fašiang, atď. ) Pre rodičov usporadúvame pravidelné workshopy a prednášky, ktoré im môžu pomôcť v rodičovstve, ale aj v iných aktivitách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 100 € Marekovi Kujanovi sa podarilo projektom Rehabilitácia absolvovať liečebný pobyt, ktorý mu pomohol pri rehabilitovaní po úraze. Ten ho pripútal na invalidný vozík a spôsobil mu ochrnutie od hrude dole. Pri takto rozsiahlom zranení sú práve rehabilitácie jedinou možnou cestou pri udržiavaní svalovej hmoty.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 500 € Kultúra nás spája je projekt, ktorý realizovalo Občianske združenie ŠTVRTČAN. Hlavnou aktivitou bola realizácia festivalu detských folklórnych súborov s názvom Festival Mravenec. Jeho cieľom je prezentovať ľudové zvyky, kroje a tance prostredníctvom kultúrno - spoločenských aktivít nielen v Plaveckom Štvrtku. Tancom, starodávnymi krojmi, tradíciami, piesňami prebudiť v občanoch tradičné hodnoty našich starých rodičov, ktorí prostredníctvom týchto zvykov preukazovali k sebe lásku, náklonnosť a súdržnosť. Chceme poukázať na to, že i dnešnej modernej dobe tradovaním zvykov a obyčajov sa utužujú nielen staré a vznikajú nové priateľstvá.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € Občianske združenie OŠK Plavecký Štvrtok realizovalo projekt "Športom k rozvoju zdravia". Na základe realizácie tohto projektu sa podarilo v obci Plavecký Štvrtok zachovať organizovaný šport vo forme občianskeho združenia OŠK Plavecký Štvrtok. Futbalový oddiel udržal družstvo seniorov a v lete sa podaril vznik prípravky a predprípravky, t.j. kategórie U11 a U8. Okrem toho sa podarilo udržať dlhoročnú tradíciu lesného behu „Mravenčárska míla“, ktorej už 32. ročník sa konal 19.5.2018 a prekonal všetky účastnícke rekordy s 328 zúčastnenými pretekármi. Za pomoci projektu sa podarilo zorganizovať 16.6.2018 aj obecný športovo-spoločenský „Deň otcov“, kde sa okrem iného podarilo naštartovať myšlienku oživenia mládežníckeho futbalu v obci.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Hodové slávnosti 2018 je projekt obce Plavecký Štvrtok. Slávnosti sú tradičným podujatím pri príležitosti Hodov v obci. Projektom sa podaril zabezpečiť kultúrny program pre všetkých účastníkov akcie v podobe vystúpení viacerých interpretov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 14 040 € „Zlepšenie prostredia okolo OcÚ“ je projekt zrevitalizovania prostredia v mieste obce, kde sa bežne koncentruje množstvo obyvateľov. Obec Plavecký Štvrtok tak docielil obnovu priestorov obce užívaných tak obyvateľmi ako aj návštevníkmi či turistami obce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 700 € Filip Puškáč je syn Jany Puškáčovej - predkladateľky projektu. Filip prežil z dvojičiek sám, no po narodení a v neskoršom veku javil známky problémov s pohybom. A tak už 12 rokov absolvujú rôzne vyšetrenia a liečenia, rehabilitácie a operácie. Projekt má pokryť časť nákladov na rehabilitáiu v špecializovanom zariadení
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 450 € Marián Várka vypracoval projekt pre dcéru Margarétu Várkov. Financie použili na skvalitnenie života dcéry Margarétky, ktorá trpí zriedkavým a jedným z najťažších ochorení vôbec, epidermolyssis bullosa. Nakúpili pre ňu pomôcky, ktoré jej pomôžu sa jednak zúčastňovať bežného života (elektrický vozík) – pretože ináč sa vozí len na kočíku, vydrží chodiť veľmi málo, jednak jej uľahčia manipuláciu v posteli, (posteľ s elektrickým polohovateľným roštom, stolička a držiak vo vani), alebo jej pomôžu zrelaxovať ubolené telíčko na masážnom kresle. Za ostatné finančné prostriedky nakúpili ošetrovací materiál, hlavne mepilex so striebrom, ktorý napomáha lepšiemu hojeniu rán, ale aj krémiky, hygienické podložky do postele, ktoré sa u nás vo veľkom spotrebujú (minimálne 4 balenia za mesiac).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Obec Gajary realizáciou projektu "Chodník pre všetkých na Hlavnej ulici" sa podarila modernizácia, zatraktívnenie a zvýšenie bezpečnosti v obci Gajary. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci, k bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v dotknutom území ako aj bezpečnosti občanov. Rekonštrukcia chodníkov zlepší kvalitu života občanov.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Projekt Športovisko v škôlke, ktorý realizovalo Mesto Košice, mal za cieľ vytvoriť športovo motivačné prostredie pre deti materských škôl a podporiť rozvoj športovo-pohybových aktivít v materských školách vybudovaním hygienicky a zdravotne bezpečného športoviska. V priestore je variabilne rozmiestnených 6 hracích prvkov a lavička na oddych.
b) podpora a rozvoj športu 366,57 € Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa v rámci projektu „Detské ihrisko MŠ Brnianska – II. etapa „ zamerala na realizáciu II. etapy dobudovania detského ihriska, ktorá spočívala v usadení dopadovej plochy a odstránenie nedostatkov hracích prvkov v súlade s bezpečnostnými normami, vrátane rozšírenia existujúcich lavičiek a voľného hracieho priestoru novej dopadovej plochy, cca. 144m2. Projektom sme významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti hrajúcich sa detí, zlepšeniu údržby hernej plochy, zabezpečeniu hrania detí v čistom prostredí
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Cieľom predkladaného projektu „Zámok Hlohovec – obnova empírovej výmaľby v miestnosti č. 3.09“ bola komplexná obnova výmaľby historickej miestnosti č. 3.09 nachádzajúcej sa na 3. nadzemnom podlaží národnej kultúrnej pamiatky Zámok v Hlohovci. Predkladateľom bolo Mesto Hlohovec a financie boli použité na rekonštrukčno-doplnkovú retuš.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € V roku 2018 bola v bikrosovom areáli na Novomestskej ulici v Myjave zrealizovaná obnova pumtrucku, ktorý dostal nový asfaltový povrch. Zvýšila sa tak kvalita tréningových podmienok pre členov bikrosového oddielu TJ Spartak Myjava i všetkých jazdcov, ktorí toto športovisko v meste využívajú. Pumtrack je určený aj pre deti. Je to bicyklová dráha navrhnutá tak, že sa po nej jazdí bez šliapania a rýchlosť sa generuje iba pohybmi tela a zmenou ťažiska, tzv. „pumpovaním“. Takáto dráha je veľmi zábavná a zároveň veľmi efektívna na tréning techniky na bicykli, ako aj tréning svalstva celého tela. Projekt Pokrytie jestvujúceho ,, PUMPTRACK OKRUHU “ asfaltovým povrchom realizovalo Mesto Myjava.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Projekt Mesta Martin s názvom Rekonštrukcia VIP zóny amfiteátra mal za cieľ revitalizovať priestory tribúny, tzv.VIP zóny martinského amfiteátra a tak doplniť existujúce iniciatívy mesta pri rekonštrukcii priestorov amfiteátra. Mesto totiž už dlhodobo v rámci možností rozpočtu realizuje rekonštrukciu priestorov amfiteátra postupnými aktivitami – výmena a oprava lavičiek, oprava schodišťa, oprava sociálnych zariadení, úpravy omietok a fasád. Nadácia významnou mierou prispela svojím finančným príspevkom k napĺňaniu myšlienky a samotnej realizácii zámeru oživenia tribúny amfika. Vybudované zóna so slnečnými clonami sú atraktívnym a pritom nenásilným prvkom, ktorý jemne architektonicky dotvára samotnú atmosféru miesta.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Hlavným cieľom projektu Revitalizácia parku na Kempelenovej ulici v Karlovej Vsi, ktorý realizovala Mestská časť Bratiislava - Karlova Ves bolo revitalizovať verejný priestor – park na Kempelenovej ulici v Karlovej Vsi, ktorý sa nachádza takmer v strede Karlovej Vsi, neďaleko hlavnej dopravnej trasy, uprostred sídliska a zároveň v blízkosti občianskej vybavenosti. Tento park bol identifikovaný ako verejný priestor, ktorý potreboval doplnenie chodníkov ako aj skrášlenie novými záhonmi okrasných kríkov a trvaliek. Súčasťou revitalizácie bol zdravotný orez stromov a kompletná výmena trávnika.
Spolu 909 801,51 €