Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARDEM Slovakia spol. s r.o. v konkurze

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 536 € 181 314 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 933 € 10 064 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
8 933 € 10 064 €
012
A.II.1
Pozemky
2 801 € 2 801 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 1 581 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 132 € 5 682 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 483 € 171 250 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
700 € 102 697 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
700 € 95 948 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
700 € 95 948 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 599 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 783 € 68 553 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 783 € 67 344 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 209 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
120 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
120 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 536 € 181 314 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-64 981 € 52 065 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664 € 664 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 938 € 46 472 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 938 € 46 472 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-75 222 € -1 710 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
76 517 € 129 249 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 € 3 646 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 300 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 346 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
76 380 € 123 344 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
65 838 € 72 966 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
65 838 € 72 966 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
170 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 360 € 24 009 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 603 € 2 736 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 409 € 7 860 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 773 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 2 348 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 348 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
137 €
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-89 €