Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCONTO Development s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
65 805 253 € 66 840 745 € 69 457 063 € 64 649 730 € 53 572 106 € 42 482 216 € 27 051 792 € 26 303 414 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
64 802 584 € 66 773 235 € 68 751 377 € 59 824 510 € 52 517 367 € 42 189 809 € 26 573 764 € 24 302 147 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
64 802 584 € 66 773 235 € 68 751 377 € 59 824 510 € 52 517 367 € 42 189 809 € 26 573 764 € 24 302 147 €
012
A.II.1
Pozemky
21 723 020€ 21 723 020€ 21 723 020€ 21 262 167€ 16 410 221€ 13 283 141€ 13 283 141€ 13 283 141€
013
A.II.2
Stavby
40 057 892€ 41 785 104€ 43 512 317€ 31 242 009€ 32 466 020€ 25 876 245€ 8 450 742€ 8 765 677€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 501 742€ 2 914 133€ 3 284 793€ 2 823 942€ 3 201 262€ 2 955 254€ 1 064 730€ 1 186 088€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
519 930€ 350 978€ 231 247€ 4 476 726€ 439 864€ 75 169€ 3 775 151€ 1 067 241€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
19 666€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 002 669 € 67 510 € 705 686 € 4 802 350 € 1 031 892 € 280 824 € 474 523 € 1 997 622 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 551 € 8 122 € 20 234 € 4 054 048 € 5 822 € 88 917 € 462 929 € 1 972 513 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 551 € 8 122 € 20 234 € 7 727 € 4 332 € 88 917 € 300 € 300 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
18 668€ 456€ 300€ 88 917€ 300€ 300€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 551€ 8 122€ 1 566€ 7 271€ 4 032€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
230 063€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 000 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
462 629€ 1 742 150€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
46 321€ 1 490€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 000 118 € 59 388 € 685 452 € 748 302 € 1 026 070 € 191 907 € 11 594 € 25 109 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 000 118€ 59 388€ 685 452€ 748 302€ 1 026 070€ 191 907€ 11 594€ 25 109€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 870 € 22 847 € 11 583 € 3 505 € 3 645 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 870€ 22 847€ 11 583€ 3 505€ 3 505€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
140€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
65 805 253 € 66 840 745 € 69 457 063 € 64 649 730 € 53 572 106 € 42 482 216 € 27 051 792 € 26 303 414 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 503 983 € 55 341 265 € 54 005 422 € 40 405 151 € 2 082 424 € -741 115 € 136 995 € 629 604 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
54 200 000€ 54 200 000€ 54 200 000€ 41 500 000€ 2 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
121 789 € 55 394 € 10 777 € 10 777 € 8 436 € 1 300 € 1 300 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
121 789€ 55 394€ 10 777€ 10 777€ 8 436€ 1 300€ 1 300€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
746 987 € 743 782 € 735 843 € 727 905 € 908 651 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
746 987€ 743 782€ 735 843€ 727 905€ 908 651€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 224 306 € -2 485 814 € -3 333 531 € -3 264 596 € -2 881 483 € -1 364 305 € -871 696 € -895 809 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 209 366€ 947 858€ 100 141€ 169 076€ 124 597€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 433 672€ -3 433 672€ -3 433 672€ -3 433 672€ -3 006 080€ -1 364 305€ -871 696€ -895 809€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 159 513 € 1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 301 270 € 11 499 480 € 15 451 641 € 24 244 579 € 51 489 682 € 43 223 331 € 26 914 797 € 25 673 810 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 284 548 € 1 120 922 € 943 609 € 715 611 € 791 688 € 121 651 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
791 688 € 121 651 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
791 688€ 121 651€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 284 548€ 1 120 922€ 943 609€ 715 611€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 010 022 € 10 350 538 € 14 488 122 € 23 508 647 € 51 484 154 € 42 427 265 € 26 788 996 € 25 669 710 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
712 541 € 179 663 € 1 249 631 € 189 942 € 179 289 € 322 552 € 2 657 889 € 195 265 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
667 514€ 152 735€ 569 686€ 178 239€ 158 123€ 202 223€ 170 727€ 195 095€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
45 027€ 26 928€ 679 945€ 11 703€ 21 166€ 120 329€ 2 487 162€ 170€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 133 870€ 9 923 132€ 13 206 402€ 9 515 425€ 8 543 400€ 8 478 236€ 105 173€ 2 395 320€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 716 592€ 42 717 929€ 33 609 361€ 23 901 402€ 23 079 125€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
163 611€ 247 743€ 32 089€ 63 818€ 43 536€ 17 116€ 2 880€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
22 870€ 121 652€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 700 € 28 020 € 19 910 € 20 321 € 5 528 € 4 378 € 4 150 € 4 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 150€ 4 100€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 700€ 28 020€ 19 910€ 20 321€ 5 528€ 4 378€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé