Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCONTO Development s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 330 083€ 4 883 093€ 4 079 744€ 3 790 420€ 3 400 571€ 1 389 676€ 917 776€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 330 083 € 4 887 669 € 4 080 295 € 3 846 237 € 3 462 279 € 1 473 238 € 910 331 € 884 812 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 330 083€ 4 883 093€ 4 079 744€ 3 790 420€ 3 400 571€ 1 389 676€ 903 208€ 881 208€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 581€ 9 496€ 37 036€ 7 000€ 6 419€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 995€ 551€ 46 321€ 24 672€ 76 562€ 704€ 3 604€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 850 817 € 2 581 025 € 2 175 385 € 1 907 597 € 1 618 104 € 860 870 € 503 769 € 639 363 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 183€ 3 683€ 19 935€ 85€ 22 193€ 79 036€ 372€ 3 536€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
379 817€ 164 884€ 192 482€ 124 624€ 47 570€ 74 096€ 16 388€ 45 005€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
258 501€ 211 730€ 171 756€ 153 375€ 45 710€ 45 679€ 45 679€ 17 314€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 171 918€ 2 165 085€ 1 765 418€ 1 598 180€ 1 443 145€ 626 418€ 429 473€ 431 047€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 171 918€ 2 165 085€ 1 765 418€ 1 598 180€ 1 443 145€ 626 418€ 429 473€ 431 047€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 150€ 8 486€ 37 036€ 6 716€ 6 821€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 398€ 34 493€ 25 794€ 22 847€ 22 450€ 28 925€ 5 036€ 142 461€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 479 266 € 2 306 644 € 1 904 910 € 1 938 640 € 1 844 175 € 612 368 € 406 562 € 245 449 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 947 083 € 4 714 526 € 3 867 327 € 3 665 711 € 3 330 808 € 1 236 544 € 886 448 € 832 667 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
321 096 € 133 578 € 2 127 € 73 € 465 € 7 445 € 223 048 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
135 € 73 € 176 € 2 641 € 4 135 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 492€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
135€ 73€ 176€ 149€ 4 135€
42
XII.
Kurzové zisky
321 096€ 133 578€ 1 992€ 289€ 4 804€ 218 913€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
330 208 € 617 039 € 907 339 € 1 918 151 € 1 798 214 € 1 488 030 € 903 708 € 442 311 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
326 631 € 488 174 € 898 854 € 1 383 692 € 1 795 019 € 1 315 493 € 902 496 € 441 682 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
326 631€ 488 174€ 898 854€ 1 383 692€ 1 795 019€ 1 315 493€ 902 496€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
441 682€
52
O.
Kurzové straty
1 178€ 128 684€ 8 180€ 534 195€ 2 801€ 170 805€ 982€ 376€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 399€ 181€ 305€ 264€ 394€ 1 732€ 230€ 253€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 112 € -617 039 € -773 761 € -1 916 024 € -1 798 141 € -1 487 565 € -896 263 € -219 263 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 470 154 € 1 689 605 € 1 131 149 € 22 616 € 46 034 € -875 197 € -489 701 € 26 186 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
310 641 € 361 702 € 238 816 € 91 551 € -786 € 2 913 € 2 908 € 773 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
143 811€ 176 450€ 2 880€ -15 723€ -786€ 2 913€ 2 908€ 773€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
166 830€ 185 252€ 235 936€ 107 274€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 159 513 € 1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €