Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATALIAN SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 246 508 € 15 425 020 € 14 522 385 € 10 299 618 € 9 878 771 € 13 861 490 € 11 172 398 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 904 103 € 7 368 365 € 5 128 154 € 5 275 243 € 5 461 191 € 5 648 071 € 5 577 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 272 665 € 5 709 746 € 4 405 697 € 4 349 283 € 4 353 821 € 4 362 247 € 4 356 572 €
005
A.I.2
Software
72 245€ 109 186€ 63 150€ 6 736€ 11 274€ 9 814€ 14 025€
007
A.I.4
Goodwill
4 200 420€ 5 600 560€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€ 4 342 547€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 886€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 613 924 € 1 637 199 € 701 037 € 904 540 € 1 085 950 € 1 264 404 € 1 199 430 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 146€ 1 758€ 309 432€ 344 694€ 384 090€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 612 778€ 1 635 441€ 391 605€ 559 846€ 701 860€ 1 202 261€ 1 182 541€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 14 281€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
57 618€ 2 608€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 525€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 514 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 € 21 420 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
17 514€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€ 21 420€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 191 805 € 7 888 075 € 9 343 842 € 4 893 698 € 4 253 438 € 8 074 869 € 5 503 457 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
78 476 € 156 468 € 75 250 € 84 837 € 62 220 € 178 183 € 383 155 €
032
B.I.1
Materiál
63 261€ 141 856€ 75 250€ 84 837€ 62 220€ 178 183€ 383 155€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
15 215€ 14 612€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
426 755 € 419 630 € 365 593 € 554 193 € 272 735 € 231 478 € 320 747 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
361 897€ 339 963€ 360 027€ 554 193€ 272 735€ 231 478€ 320 747€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
14 809€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
64 858€ 64 858€ 5 566€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 519 788 € 6 719 759 € 4 855 709 € 4 008 427 € 3 777 342 € 7 655 674 € 4 638 571 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 807 260€ 5 972 207€ 4 298 201€ 3 511 400€ 3 131 669€ 3 691 553€ 4 014 765€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
38 416€ 609 996€ 527 189€ 448 660€ 568 716€ 879 863€ 486 821€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
548 697€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
36 883€ 81 018€ 8 782€ 3 982€ 9 328€ 49 190€ 87 454€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
88 532€ 56 538€ 21 537€ 44 385€ 67 629€ 35 068€ 49 531€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
166 786 € 592 218 € 4 047 290 € 246 241 € 141 141 € 9 534 € 160 984 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 672€ 8 062€ 7 755€ 4 915€ 167€ 1 179€ 80 786€
057
B.IV.2
Účty v bankách
160 114€ 584 156€ 4 039 535€ 241 326€ 140 974€ 8 355€ 80 198€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
150 600 € 168 580 € 50 389 € 130 677 € 164 142 € 138 550 € 91 519 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
37€ 41 831€ 404€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 756€ 71 890€ 85 760€ 89 087€ 29 206€ 21 887€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
8 558€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 807€ 96 690€ 44 917€ 75 055€ 108 940€ 69 632€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 246 508 € 15 425 020 € 14 522 385 € 10 299 618 € 9 878 771 € 13 861 490 € 11 172 398 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 170 208 € 6 423 582 € 1 115 779 € 314 083 € 29 307 € 50 888 € -2 250 801 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 € 1 230 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€ 1 230 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 661 036 € 5 661 036 € 5 661 036 € 5 661 036 € 5 661 036 € 5 661 036 € 269 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 5 661 036€ 269€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
62 282 € 62 282 € 2 947 € 2 947 € 2 947 € 2 947 € 2 947 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
62 282€ 62 282€ 2 947€ 2 947€ 2 947€ 2 947€ 2 947€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-529 735 € 3 303 261 € -6 579 900 € -6 864 677 € -6 833 401 € -3 484 017 € -1 176 257 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 292 823€ 11 292 823€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 822 558€ -7 989 562€ -6 579 900€ -6 864 677€ -6 833 401€ -3 484 017€ -1 176 257€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 253 375 € -3 832 997 € 801 696 € 284 777 € -31 275 € -3 359 078 € -2 307 760 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 076 300 € 9 001 438 € 13 406 606 € 9 948 232 € 9 796 023 € 13 790 989 € 13 413 199 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 064 801 € 934 378 € 1 103 871 € 566 382 € 989 029 € 1 973 765 € 405 407 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
245 363€ 241 216€ 87 639€ 27 914€ 32 223€ 469 197€ 356 334€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
170 563€ 228 448€ 381 791€ 381 791€ 381 791€ 961 571€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
648 875€ 464 714€ 634 441€ 156 677€ 575 015€ 542 997€ 49 073€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
720 652 € 568 455 € 191 580 € 188 235 € 188 253 € 1 330 470 € 336 812 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
66 051€ 12 632€ 20 082€ 6 348€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 009 689€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
52 906€ 41 033€ 21 401€ 18 467€ 16 080€ 17 164€ 21 094€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
667 746€ 527 422€ 170 179€ 103 717€ 159 541€ 283 535€ 309 370€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 290 847 € 7 498 605 € 12 111 155 € 5 089 994 € 3 639 914 € 4 112 881 € 7 616 537 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 367 109€ 4 035 687€ 4 257 188€ 3 894 597€ 2 690 979€ 2 939 745€ 3 354 164€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
42 391€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
66 527€ 1 521 095€ 6 751 264€ 1 877 091€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
957 989€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
180€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
547 059€ 614 248€ 408 653€ 524 025€ 363 158€ 495 227€ 387 765€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
340 788€ 379 909€ 229 918€ 230 131€ 213 084€ 235 383€ 444 301€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
545 064€ 577 489€ 435 202€ 273 974€ 170 119€ 189 419€ 331 222€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
424 300€ 370 177€ 28 930€ 167 267€ 202 574€ 253 107€ 221 434€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 103 621 € 4 978 827 € 6 373 873 € 5 054 443 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 103 621€ 4 978 827€ 6 373 873€ 5 054 443€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
37 303 € 53 441 € 19 613 € 10 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
37 303€ 53 441€ 19 613€ 10 000€