Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 320 594 € 704 100 € 635 063 € 504 511 € 476 133 € 346 930 € 265 652 € 210 622 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
345 836 € 358 355 € 308 690 € 261 763 € 232 878 € 200 602 € 151 370 € 153 723 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
9 916 € 16 166 € 16 583 € 17 415 € 7 999 € 13 333 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 916€ 16 166€ 16 583€ 14 750€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 665€ 7 999€ 13 333€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
335 920 € 317 189 € 292 107 € 244 348 € 224 879 € 187 269 € 151 370 € 153 723 €
012
A.II.1
Pozemky
21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€ 21 121€
013
A.II.2
Stavby
91 036€ 96 277€ 90 009€ 93 625€ 90 196€ 76 574€ 69 722€ 74 080€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
187 096€ 107 850€ 89 310€ 87 935€ 113 562€ 89 574€ 60 527€ 58 522€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
274€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
36 667€ 91 667€ 91 667€ 41 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
25 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
25 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
966 940 € 338 546 € 316 724 € 235 751 € 243 048 € 146 200 € 114 119 € 56 380 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
33 733 € 33 341 € 11 406 € 11 395 € 7 185 € 8 817 € 10 923 € 8 952 €
032
B.I.1
Materiál
33 733€ 32 623€ 10 688€ 10 677€ 6 467€ 8 099€ 10 205€ 8 234€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
718€ 718€ 718€ 718€ 718€ 718€ 718€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
155 750 € 150 837 € 128 874 € 108 138 € 50 763 € 38 155 € 70 727 € 32 562 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
151 050€ 150 337€ 115 818€ 82 570€ 36 011€ 22 399€ 63 963€ 32 562€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 556€ 25 068€ 14 752€ 15 756€ 6 764€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 700€ 500€ 500€ 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
777 457 € 154 368 € 176 444 € 116 218 € 185 100 € 99 228 € 32 469 € 14 866 €
056
B.IV.1
Peniaze
79 030€ 17 013€ 4 649€ 12 970€ 7 556€ 4 778€ 4 282€ 997€
057
B.IV.2
Účty v bankách
698 427€ 137 355€ 171 795€ 103 248€ 177 544€ 94 450€ 28 187€ 13 869€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 818 € 7 199 € 9 649 € 6 997 € 207 € 128 € 163 € 519 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 818€ 7 199€ 9 649€ 6 997€ 207€ 128€ 163€ 519€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 320 594 € 704 100 € 635 063 € 504 511 € 476 133 € 346 930 € 265 652 € 210 622 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
881 113 € 231 960 € 164 575 € 186 402 € 165 526 € 105 628 € 74 212 € 52 166 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
2 208 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 208€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
873 405 € 226 460 € 159 075 € 180 902 € 160 026 € 100 128 € 68 712 € 46 666 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
439 481 € 472 140 € 470 488 € 318 109 € 310 607 € 241 302 € 191 440 € 159 092 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 290 € 4 444 € 5 136 € 3 947 € 1 261 € 1 843 € 4 050 € 2 373 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 290€ 4 444€ 5 136€ 3 947€ 561€ 193€ 4 050€ 2 373€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
700€ 1 650€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
531 € 559 € 791 € 156 € 311 € 8 240 € 15 834 € 26 655 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
23 035€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
531€ 253€ 77€ 156€ 311€ 562€ 477€ 425€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
306€ 714€ 7 678€ 15 357€ 3 195€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
431 050 € 454 293 € 441 803 € 281 643 € 267 372 € 180 648 € 112 777 € 63 497 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
111 549€ 66 482€ 40 956€ 56 703€ 21 109€ 26 331€ 16 253€ 12 033€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
110 116€ 347 977€ 387 455€ 206 554€ 218 528€ 139 562€ 86 490€ 63 521€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 087€ 10 717€ 7 387€ 7 699€ 6 999€ 2 330€ 1 496€ 1 276€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 813€ 6 744€ 4 713€ 4 837€ 4 301€ 1 405€ 845€ 767€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
186 485€ 22 373€ 1 292€ 5 850€ 16 435€ 11 020€ 6 129€ -14 100€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 564€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 610 € 12 844 € 22 758 € 32 363 € 41 663 € 50 571 € 58 779 € 66 567 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 610€ 12 844€ 22 758€ 32 363€ 41 663€ 50 571€ 58 779€ 66 567€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
-636 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
-636€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé