Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

t - mech automotive Slovakia, s. r. o., v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
799 220€ 826 101€ 613 804€ 473 242€ 416 250€ 462 941€ 465 158€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
998 165 € 844 435 € 614 092 € 473 506 € 416 944 € 463 597 € 466 330 € 384 707 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 946€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
799 220€ 824 156€ 613 804€ 473 242€ 416 250€ 462 942€ 465 158€ 383 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
194 098€ 18 333€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 847€ 288€ 264€ 694€ 655€ 1 172€ 1 707€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 316 170 € 843 243 € 660 056 € 380 386 € 440 530 € 489 673 € 474 069 € 374 493 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 653€ 10 103€ 18 430€ 8 323€ 4 366€ 3 376€ 8 616€ 11 532€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
634 946€ 346 322€ 226 466€ 130 066€ 152 372€ 169 471€ 143 363€ 103 882€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
479 898 € 444 714 € 402 535 € 212 404 € 274 607 € 281 785 € 290 357 € 233 182 €
16
E.1.
Mzdové náklady
343 494€ 320 032€ 291 007€ 153 018€ 198 155€ 202 518€ 210 703€ 168 139€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
121 994€ 110 785€ 101 508€ 53 219€ 68 897€ 71 101€ 73 070€ 59 181€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 410€ 13 897€ 10 020€ 6 167€ 7 555€ 8 166€ 6 584€ 5 862€
20
F.
Dane a poplatky
376€ 258€ 431€ 56€ 102€ 144€ 10€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 231€ 20 952€ 10 354€ 28 693€ 8 941€ 33 796€ 30 713€ 25 377€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 231€ 20 952€ 10 354€ 28 693€ 8 941€ 33 796€ 30 713€ 25 377€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
147 075€ 18 333€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 991€ 2 561€ 1 840€ 844€ 142€ 1 101€ 1 010€ 520€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-318 005 € 1 192 € -45 964 € 93 120 € -23 586 € -26 076 € -7 739 € 10 214 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
144 621 € 469 677 € 368 908 € 334 853 € 259 512 € 290 095 € 313 179 € 267 586 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 11 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
9€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 146 € 1 461 € 1 005 € 198 € 148 € 155 € 150 € 165 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
420 € 1 030 € 578 € 31 € 0 € 13 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
420€ 1 030€ 578€ 31€ 0€ 13€
52
O.
Kurzové straty
1€ 61€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
726€ 430€ 366€ 167€ 148€ 155€ 150€ 152€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 146 € -1 461 € -1 005 € -198 € -147 € -144 € -149 € -163 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-319 151 € -269 € -46 969 € 92 922 € -23 733 € -26 220 € -7 888 € 10 051 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 961 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 961€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-319 151 € -269 € -46 969 € 91 962 € -24 693 € -27 181 € -8 848 € 10 051 €