Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DSN s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 790 389 € 6 622 625 € 5 758 216 € 5 691 353 € 4 860 080 € 3 405 695 € 2 150 284 € 1 351 217 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
755 737 € 828 409 € 911 849 € 909 517 € 726 475 € 497 838 € 235 545 € 285 052 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
755 737 € 828 409 € 911 849 € 909 517 € 726 475 € 497 838 € 235 545 € 263 986 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
487 526€ 518 691€ 544 659€ 530 267€ 299 846€ 97 550€ 102 685€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
184 933€ 284 947€ 323 108€ 379 250€ 311 449€ 189 818€ 132 860€ 181 301€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 153€ 24 771€ 44 082€ 115 180€ 210 470€ 82 685€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 125€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 21 066 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
21 066€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 969 707 € 5 742 019 € 4 784 572 € 4 719 519 € 4 106 778 € 2 907 557 € 1 912 152 € 1 064 474 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 387 944 € 817 960 € 937 807 € 867 873 € 598 074 € 258 455 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
1 387 944€ 817 960€ 937 807€ 867 873€ 598 074€ 258 455€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 255 302 € 1 289 533 € 103 843 € 340 254 € 3 700 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
336 078€ 100 000€ 338 449€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 251 491€ 950 927€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 811€ 2 528€ 3 843€ 1 805€ 3 700€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 507 183 € 2 340 991 € 3 169 487 € 3 069 589 € 2 387 711 € 2 215 094 € 1 313 452 € 822 296 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 154 644 € 2 023 226 € 2 024 545 € 2 121 001 € 1 865 733 € 1 546 864 € 837 194 € 552 341 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 154 644€ 2 023 226€ 2 024 545€ 2 121 001€ 1 865 733€ 1 546 864€ 837 194€ 552 341€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
352 539€ 307 765€ 1 144 942€ 948 446€ 521 978€ 668 230€ 281 597€ 269 955€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 000€ 142€ 194 661€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
819 278 € 1 293 535 € 573 435 € 441 803 € 1 117 293 € 434 008 € 598 700 € 242 178 €
072
B.V.1.
Peniaze
371 106€ 345 810€ 177 493€ 8 989€ 1 453€ 733€ 623€ 6 292€
073
B.V.2.
Účty v bankách
448 172€ 947 725€ 395 942€ 432 814€ 1 115 840€ 433 275€ 598 077€ 235 886€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
64 945 € 52 197 € 61 795 € 62 317 € 26 827 € 300 € 2 587 € 1 691 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
64 945€ 52 197€ 61 795€ 62 317€ 26 827€ 300€ 2 587€ 1 691€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 790 389 € 6 622 625 € 5 758 216 € 5 691 353 € 4 860 080 € 3 405 695 € 2 150 284 € 1 351 217 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 023 691 € 565 968 € 437 152 € 342 954 € 392 229 € 173 370 € 237 421 € -146 804 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 399 238€ 1 399 238€ 1 399 238€ 55 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-847 923 € -977 902 € 381 454 € 560 609 € 186 032 € 33 859 € -152 804 € -251 876 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
733 205€ 603 226€ 603 226€ 603 226€ 524 481€ 372 308€ 185 645€ 86 573€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 581 128€ -1 581 128€ -221 772€ -42 617€ -338 449€ -338 449€ -338 449€ -338 449€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
465 876 € 138 132 € -1 350 040 € -279 155 € 200 197 € 133 511 € 384 225 € 99 572 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 766 698 € 6 056 657 € 5 321 064 € 5 348 399 € 4 467 851 € 3 232 325 € 1 912 863 € 1 498 021 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 372 432 € 4 836 736 € 3 887 518 € 4 087 277 € 3 659 380 € 2 277 644 € 1 289 046 € 966 775 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 265 332€ 4 754 473€ 3 819 071€ 4 038 790€ 3 638 777€ 2 272 358€ 1 285 062€ 963 667€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
107 100€ 82 263€ 68 447€ 48 487€ 20 603€ 5 286€ 3 984€ 3 108€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 099 472 € 1 203 865 € 1 421 471 € 1 248 594 € 806 539 € 952 867 € 619 217 € 508 907 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 203 856 € 672 710 € 1 197 024 € 818 675 € 580 249 € 875 584 € 172 771 € 250 366 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 203 856€ 672 710€ 1 197 024€ 818 675€ 580 249€ 875 584€ 172 771€ 250 366€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 351 024€ 230 053€ 60€ 22 045€ 265 219€ 194 066€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
303 966€ 313 763€ 124 869€ 110 356€ 125 614€ 19 995€ 11 384€ 13 222€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133 012€ 139 611€ 81 112€ 72 835€ 82 866€ 19 833€ 5 503€ 5 054€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
105 908€ 76 415€ 18 008€ 15 187€ 15 646€ 2 335€ 128 021€ 22 072€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 706€ 1 366€ 458€ 1 488€ 2 104€ 13 075€ 36 319€ 24 127€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
144 559 € 16 055 € 12 075 € 12 528 € 1 932 € 1 814 € 4 600 € 4 196 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
144 559€ 1 814€ 4 600€ 4 196€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 055€ 12 075€ 12 528€ 1 932€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10€ 1€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
150 225€ 18 143€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé