Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Eric SK s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 018 406 € 8 111 238 € 5 830 596 € 3 122 795 € 1 894 890 € 865 336 € 16 536 € 12 182 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
396 861 € 636 368 € 402 760 € 289 329 € 127 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 421 € 7 394 € 9 634 € 5 299 € 9 632 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 429€ 9 632€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 421€ 7 394€ 9 634€ 3 870€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
339 680 € 580 214 € 393 126 € 284 030 € 117 590 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
330 417€ 528 192€ 354 208€ 227 134€ 66 803€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 263€ 36 258€ 38 918€ 53 746€ 50 787€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 150€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
15 764€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
48 760 € 48 760 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
48 760€ 48 760€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 580 242 € 7 411 527 € 5 391 904 € 2 812 369 € 1 764 180 € 865 101 € 16 536 € 12 182 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 743 732 € 2 562 691 € 1 380 557 € 473 503 € 175 751 € 79 031 €
035
B.I.1
Materiál
181 595€ 194 575€ 93 313€ 11 109€ 184€ 64€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
15 855€ 20 305€
037
B.I.3
Výrobky
269 030€ 229 591€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 546 282€ 2 078 781€ 1 057 653€ 462 394€ 175 567€ 78 967€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
217 845 € 55 590 € 81 436 € 12 845 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 500€ 2 500€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 000€ 3 000€ 51 260€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
210 345€ 50 090€ 30 176€ 12 845€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
724 229 € 1 147 288 € 825 132 € 500 434 € 470 644 € 292 315 € 590 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
600 451 € 923 476 € 734 491 € 433 025 € 470 024 € 290 725 € 590 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
600 451€ 923 476€ 734 491€ 433 025€ 470 024€ 290 725€ 590€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 899€ 123 601€ 23 715€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
66 879€ 100 211€ 66 926€ 67 409€ 620€ 1 590€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 894 436 € 3 645 958 € 3 104 779 € 1 825 587 € 1 117 785 € 493 755 € 15 946 € 12 182 €
072
B.V.1.
Peniaze
504 459€ 402 758€ 161 385€ 134 801€ 25 329€ 18 617€ 12 764€ 10 316€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 389 977€ 3 243 200€ 2 943 394€ 1 690 786€ 1 092 456€ 475 138€ 3 182€ 1 866€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
41 303 € 63 343 € 35 932 € 21 097 € 3 488 € 235 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
41 303€ 63 343€ 35 932€ 21 097€ 3 488€ 235€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 018 406 € 8 111 238 € 5 830 596 € 3 122 795 € 1 894 890 € 865 336 € 16 536 € 12 182 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
212 693 € 1 002 068 € 2 461 511 € 1 734 658 € 1 044 516 € 342 621 € 13 959 € 11 702 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 193 € 193 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 193€ 193€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
996 569 € 305 473 € 1 163 212 € 616 035 € 337 121 € 42 962 € 6 989 € 6 534 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
996 569€ 305 473€ 1 163 212€ 616 035€ 337 121€ 42 962€ 6 989€ 6 534€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-789 376 € 691 095 € 1 292 799 € 1 113 123 € 701 895 € 294 159 € 1 777 € -25 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 805 713 € 7 109 170 € 3 364 593 € 1 388 137 € 850 374 € 522 715 € 2 577 € 480 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 860 € 152 641 € 95 997 € 102 353 € 31 230 € 263 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
28 759€ 148 810€ 93 668€ 101 003€ 30 517€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 101€ 3 831€ 2 329€ 1 350€ 713€ 263€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
749 186€ 1 467 530€ 450 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 834 093 € 3 823 289 € 2 481 295 € 1 269 007 € 783 716 € 469 257 € 2 577 € 480 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 066 967 € 2 954 265 € 1 629 276 € 679 741 € 364 280 € 276 390 € 2 556 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 066 967€ 2 954 265€ 1 629 276€ 679 741€ 364 280€ 276 390€ 2 556€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
535€ 561€ 1 408€ 24 310€ 78 977€ 46 829€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
194 476€ 203 000€ 158 589€ 101 236€ 37 793€ 8 205€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
110 302€ 148 881€ 72 587€ 35 802€ 11 123€ 1 851€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
424 179€ 457 338€ 573 714€ 394 040€ 291 367€ 135 982€ 21€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37 634€ 59 244€ 45 721€ 33 878€ 176€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
39 591 € 47 463 € 37 568 € 16 675 € 21 838 € 1 641 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 091€ 38 963€ 33 478€ 12 585€ 14 314€ 1 641€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 500€ 8 500€ 4 090€ 4 090€ 7 524€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 147 983€ 1 618 247€ 299 733€ 102€ 2 738€ 656€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 852€ 50 898€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 492 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 492€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé