Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Eric SK s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
-
-
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 833 836€ 9 044 914€ 8 034 382€ 4 732 729€ 2 489 421€ 1 093 216€ 8 751€ 700€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 114 101 € 10 110 154 € 8 802 120 € 4 757 007 € 2 508 761 € 1 094 967 € 8 750 € 700 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 763 909€ 7 457 517€ 5 479 461€ 4 723 189€ 2 486 173€ 1 092 701€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 517 092€ 2 547 197€ 8 750€
05
III.
Tržby z predaja služieb
69 927€ 70 305€ 7 724€ 9 540€ 3 248€ 515€ 700€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-272 386€ 46 878€ 127 152€
07
V.
Aktivácia
420 162€ 226 393€ 398 267€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
89 831€ 28 485€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 658€ 763 484€ 242 319€ 24 278€ 19 340€ 1 751€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 974 091 € 9 213 208 € 7 050 861 € 3 324 423 € 1 592 381 € 710 458 € 6 346 € 163 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 425 660€ 2 621 886€ 2 344 346€ 1 348 947€ 748 939€ 358 265€ 499€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
413 513€ 572 010€ 436 530€ 283 006€ 186 624€ 68 741€ 1 678€ 21€
13
C.
Opravné položky k zásobám
60 797€
14
D.
Služby
2 223 683€ 3 107 817€ 2 575 642€ 873 125€ 402 080€ 225 128€ 4 169€ 142€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 456 519 € 2 655 248 € 1 486 008 € 717 299 € 201 943 € 53 975 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 845 838€ 2 004 420€ 1 150 590€ 586 823€ 157 214€ 43 851€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
555 352€ 612 418€ 308 063€ 121 646€ 40 681€ 9 280€
19
E.4.
Sociálne náklady
55 329€ 38 410€ 27 355€ 8 830€ 4 048€ 844€
20
F.
Dane a poplatky
3 028€ 3 491€ 2 121€ 2 102€ 766€ 419€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
188 355€ 169 572€ 110 485€ 57 597€ 30 335€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
188 355€ 169 572€ 110 485€ 57 597€ 30 335€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
79 283€ 1 834€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
27 583€ 7 161€ 6 702€ 2 033€ 1 179€ 19€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
95 670€ 74 189€ 89 027€ 40 314€ 20 515€ 3 911€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-859 990 € 896 946 € 1 751 259 € 1 432 584 € 916 380 € 384 509 € 2 404 € 537 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 857 959 € 3 016 472 € 3 203 283 € 2 227 651 € 1 151 778 € 441 082 € 2 404 € 537 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 471 € 83 651 € 19 376 € 8 858 € 7 081 € 532 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 407 € 914 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 407€ 914€
42
XII.
Kurzové zisky
12 471€ 83 651€ 17 627€ 7 944€ 2 431€ 532€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
342€ 4 650€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
102 112 € 85 307 € 104 608 € 20 287 € 19 877 € 11 282 € 126 € 82 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
52 700 € 21 646 € 8 706 € 2 399 € 4 111 € 1 214 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52 700€ 21 646€ 8 706€ 2 399€ 4 111€ 1 214€
52
O.
Kurzové straty
24 745€ 33 879€ 80 156€ 6 316€ 2 085€ 417€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 667€ 29 782€ 15 746€ 11 572€ 13 681€ 9 651€ 126€ 82€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-89 641 € -1 656 € -85 232 € -11 429 € -12 796 € -10 750 € -126 € -82 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-949 631 € 895 290 € 1 666 027 € 1 421 155 € 903 584 € 373 759 € 2 278 € 455 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-160 255 € 204 195 € 373 228 € 308 032 € 201 689 € 79 600 € 501 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
224 109€ 390 559€ 313 750€ 201 689€ 79 600€ 501€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-160 255€ -19 914€ -17 331€ -5 718€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
1 777€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-789 376 € 691 095 € 1 292 799 € 1 113 123 € 701 895 € 294 159 € 1 777 € -25 €