Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
145 347€ 170 137€ 151 268€ 127 748€ 112 018€ 108 584€ 106 869€ 104 294€
02
502
Spotreba energie
64 781€ 35 527€ 37 898€ 34 498€ 34 813€ 30 605€ 40 707€ 38 265€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
8 568€ 9 149€ 10 059€ 17 163€ 4 534€ 2 720€ 4 510€ 4 451€
05
512
Cestovné
139€ 0€ 4€ 38€ 10€ 17€ 42€ 71€
06
513
Náklady na reprezentáciu
28€
07
518
Ostatné služby
162 399€ 142 503€ 130 980€ 141 673€ 141 980€ 137 419€ 137 960€ 132 662€
08
521
Mzdové náklady
608 427€ 594 166€ 549 948€ 442 390€ 397 938€ 331 639€ 318 976€ 296 350€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
211 936€ 206 384€ 190 486€ 153 425€ 137 686€ 114 637€ 110 682€ 103 030€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
26 649€ 24 687€ 22 909€ 24 468€ 19 255€ 16 589€ 16 084€ 16 240€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 140€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 231€ 212€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 003€ 3 697€ 3 769€ 3 374€ 3 410€ 3 410€ 3 411€ 3 411€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 987€ 1 637€ 1 651€ 2 174€ 1 886€ 1 892€ 2 127€ 1 880€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
5 798€ 5 824€ 6 176€ 9 404€ 5 147€ 4 841€ 4 812€ 4 111€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 875€ 14 912€ 94 367€ 306 888€ 306 037€ 374 525€ 374 534€ 371 246€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 5 900€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
0€ 416€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 2 016€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 252 937€ 1 208 622€ 1 199 515€ 1 269 144€ 1 164 714€ 1 129 310€ 1 120 943€ 1 076 362€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
574 637€ 565 871€ 589 968€ 563 652€ 508 579€ 445 910€ 429 817€ 411 373€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
15 523€ 16 170€ 16 430€ 14 994€ 14 378€ 13 900€ 14 461€ 15 288€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 5€ 13€ 18€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
9 731€ 35 045€ 15 410€ 100€ 100€ 75€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 63€ 2 768€ 4 129€ 3 348€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 7 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 416€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
4 000€ 6 170€ 3 993€ 3 400€ 16 011€ 3 563€ 1 758€ 1 039€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 136€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
38 875€ 4 362€ 10 597€ 6 359€ 8 534€ 11 723€ 9 382€ 7 503€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
609 043€ 574 667€ 560 008€ 672 980€ 613 371€ 648 091€ 648 555€ 641 140€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 251 810€ 1 202 286€ 1 196 407€ 1 268 548€ 1 163 741€ 1 127 811€ 1 107 468€ 1 076 360€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-1 127€ -6 337€ -3 108€ -596€ -973€ -1 499€ -13 475€ -2€
76
591
Daň z príjmov
18€ 18€ 18€ 8€ 8€ 9€ 55€ 3€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-1 145€ -6 355€ -3 126€ -605€ -981€ -1 508€ -13 530€ -5€