Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.01.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
26.03.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 216 389 € 2 252 230 € 2 929 874 € 922 698 € 992 564 € 1 375 622 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
103 588 € 103 588 € 211 015 € 297 523 € 385 904 € 437 439 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
59 798 € 59 798 € 108 872 € 153 145 € 193 174 € 205 143 € 200 982 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
59 798 € 59 798 € 108 872 € 153 145 € 193 174 € 205 143 € 200 982 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
43 790 € 43 790 € 102 143 € 144 378 € 192 730 € 232 295 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 790 € 43 790 € 102 143 € 144 378 € 192 730 € 232 295 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 1 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 1 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 112 801 € 2 117 164 € 2 668 208 € 569 883 € 580 495 € 911 108 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
7 549 € 7 549 € 18 531 € 18 863 € 18 830 € 18 531 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 549 € 7 549 € 18 531 € 18 863 € 18 830 € 18 531 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 069 890 € 2 072 987 € 2 533 690 € 430 443 € 521 407 € 849 734 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
51 896 € 51 896 € 279 969 € 355 934 € 415 185 € 484 974 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 007 297 € 2 007 297 € 2 236 200 € 72 037 € 65 645 € 328 334 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 € 1 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 672 € 11 769 € 13 505 € 40 577 € 36 426 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 025 € 2 025 € 4 015 € 2 471 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
35 362 € 36 628 € 115 987 € 120 577 € 40 258 € 42 843 €
056
B.IV.1
Peniaze
595 € 597 € 29 113 € 29 726 € 29 709 € 29 728 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
34 767 € 36 031 € 86 874 € 90 851 € 10 549 € 13 115 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 31 478 € 50 651 € 55 292 € 26 165 € 27 075 € 39 902 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 749 € 3 749 € 17 200 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 729 € 46 002 € 38 092 € 26 165 € 27 075 € 39 902 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
900 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 216 389 € 2 252 230 € 2 929 874 € 922 698 € 992 564 € 1 375 622 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-3 160 686 € -3 129 264 € -345 440 € -192 274 € 11 015 € 3 337 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 500 € 2 500 € 2 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500 € 2 500 € 2 500 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 156 764 € -372 940 € -405 097 € -16 485 € -24 163 € -24 518 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0 € 7 678 € 7 678 € 355 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 156 764 € -372 940 € -412 775 € -24 163 € -24 518 € -24 518 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-31 422 € -2 783 824 € 32 157 € -203 289 € 7 678 € 355 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 377 075 € 5 381 494 € 3 275 314 € 1 114 972 € 981 549 € 1 372 285 € 1 297 954 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
65 460 € 76 900 € 76 029 € 61 334 € 26 951 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 075 € 73 764 € 73 704 € 59 648 € 24 763 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
18 385 € 3 136 € 2 325 € 1 686 € 2 188 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 642 € 15 642 € 11 147 € 8 705 € 6 086 € 3 417 € 970 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 642 € 15 642 € 11 147 € 8 705 € 6 086 € 3 417 € 970 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 361 433 € 5 365 852 € 3 198 707 € 1 029 367 € 899 434 € 1 307 534 € 1 270 033 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 951 823 € 3 953 063 € 811 959 € 818 675 € 738 698 € 1 149 787 € 1 135 127 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 841 € 1 335 € 358 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
577 443 € 577 333 € 2 210 000 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 7 447 € 7 167 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
408 529 € 408 529 € 94 630 € 81 828 € 85 041 € 82 564 € 70 333 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
273 438 € 274 385 € 58 908 € 51 101 € 53 945 € 48 996 € 42 231 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
137 326 € 140 268 € 23 068 € 77 604 € 17 699 € 17 066 € 14 632 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 874 € 12 274 € 142 € 159 € 210 € 339 € 185 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 €