Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 610 € 132 033 € 334 537 € 257 185 € 359 754 € 342 881 € 182 484 € 156 781 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 610€ 132 033€ 334 537€ 257 185€ 359 754€ 342 881€ 182 484€ 156 781€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 120 € 30 520 € 164 819 € 33 187 € 138 075 € 295 349 € 121 083 € 125 065 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 759€ 4 933€ 13 492€ 8 435€ 26 002€ 19 234€ 9 954€ 69 135€
10
B.2
Služby
1 361€ 25 587€ 151 327€ 24 752€ 112 073€ 276 115€ 111 129€ 55 930€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 490 € 101 513 € 169 718 € 223 998 € 221 679 € 47 532 € 61 401 € 31 716 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
18 284 € 44 601 € 59 998 € 69 602 € 40 965 € 39 870 € 22 347 € 12 129 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 959€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 148€
16
C.4
Sociálne náklady
22€
17
D
Dane a poplatky
207€ 201€ 211€ 298€ 379€ 212€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 350€ 2 034€ 10 629€ 4 412€ 25€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
345€ 2 021€ 2 470€ 1 626€ 7 979€ 6 644€ 95€ 811€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-8 789 € 56 657 € 117 670 € 156 624 € 172 340 € 511 € 38 371 € 18 355 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 532€ 1€
39
N
Nákladové úroky
6 640€ 8 712€ 7 804€ 5 442€ 4 141€ 2 415€ 80€ 456€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
939€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
732€ 891€ 968€ 899€ 425€ 878€ 306€ 166€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 371 € -9 603 € -8 240 € -5 402 € -4 566 € -3 293 € -385 € -622 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-16 160 € 47 054 € 109 430 € 151 222 € 167 774 € -2 782 € 37 986 € 17 733 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 400 € 23 436 € 32 829 € 38 320 € 960 € 8 377 € 4 402 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 400€ 23 436€ 32 829€ 38 320€ 960€ 8 377€ 4 402€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-16 160 € 36 654 € 85 994 € 118 393 € 129 454 € -3 742 € 29 609 € 13 331 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-16 160 € 47 054 € 109 430 € 151 222 € 167 774 € -2 782 € 37 986 € 17 733 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-16 160 € 36 654 € 85 994 € 118 393 € 129 454 € -3 742 € 29 609 € 13 331 €