Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
555 430 € 507 107 € 387 859 € 342 783 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
352 023 € 305 010 € 176 702 € 174 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
352 023 € 305 010 € 176 702 € 174 881 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
146 263€ 118 639€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 760€ 186 371€ 176 702€ 174 881€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
203 407 € 202 097 € 211 157 € 167 902 €
015
B.I.
Zásoby
9 831€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
153 501 € 165 196 € 157 586 € 156 621 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
145 165€ 157 325€ 146 574€ 143 730€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
287€ 443€ 340€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8 049€ 7 428€ 10 672€ 12 891€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 075 € 36 901 € 53 571 € 11 281 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40 075€ 36 901€ 53 571€ 11 281€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
555 430 € 507 107 € 387 859 € 342 783 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
56 015 € 49 992 € 44 214 € 34 370 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
34 000 € 34 000 € 34 000 € 34 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
34 000€ 34 000€ 34 000€ 34 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 400€ 3 400€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
11 591€ 4 615€ -630€ -2 359€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 024 € 6 977 € 9 844 € 1 729 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
499 415 € 457 115 € 343 645 € 308 413 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
44 363€ 50 919€ 60 643€ 43 698€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
156 716€ 79 760€ 69 316€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
235 862 € 225 779 € 213 485 € 150 813 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
135 349€ 128 904€ 123 827€ 115 903€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 141€ 5 336€ 3 822€ 2 604€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
700€ 2 002€ 5 317€ 632€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
91 672€ 89 537€ 80 519€ 31 674€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 118€ 2 345€ 201€ 274€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
60 356€ 98 312€ 113 628€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci