Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 196 742 € 7 847 750 € 4 697 812 € 3 335 443 € 1 775 456 € 1 024 512 € 710 533 € 326 580 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 018 398 € 3 565 619 € 3 693 880 € 2 920 409 € 1 279 213 € 668 446 € 161 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 018 398 € 3 565 619 € 3 693 880 € 2 920 409 € 1 279 213 € 668 446 € 161 844 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 904 563€ 3 565 619€ 3 656 390€ 2 741 416€ 1 279 213€ 668 446€ 161 844€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
113 835€ 158 185€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 490€ 20 808€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 128 979 € 4 261 672 € 967 472 € 362 848 € 482 659 € 346 373 € 546 238 € 326 580 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 086 004 € 3 232 859 € 323 177 € 133 627 € 216 035 € 82 554 € 196 762 € 152 700 €
032
B.I.1
Materiál
353€ 608€ 129€ 81€ 88€ 44€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 085 651€ 3 232 251€ 323 048€ 133 546€ 215 947€ 82 510€ 196 762€ 152 700€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
19 302 € 63 102 € 158 033 € 45 454 € 43 811 € 69 656 € 6 100 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
43 811€ 69 600€ 6 100€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
93 474€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
21 103€ 56€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
19 302€ 63 102€ 43 456€ 45 454€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
726 991 € 909 878 € 371 409 € 155 393 € 158 719 € 142 194 € 82 752 € 150 405 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
610 726€ 710 474€ 305 655€ 134 635€ 127 198€ 94 345€ 82 702€ 149 847€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 645€ 85 489€ 2 840€ 695€ 27 082€ 47 376€ 558€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
84 620€ 113 915€ 62 914€ 20 063€ 4 439€ 473€ 50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
296 682 € 55 833 € 114 853 € 28 374 € 107 905 € 77 814 € 197 068 € 17 375 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 292€ 2 573€ 1 526€ 788€ 290€ 641€ 228€
057
B.IV.2
Účty v bankách
292 390€ 53 260€ 113 327€ 27 586€ 107 905€ 77 524€ 196 427€ 17 147€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
49 365 € 20 459 € 36 460 € 52 186 € 13 584 € 9 693 € 2 451 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 149€ 17 073€ 36 410€ 49 930€ 13 584€ 9 416€ 2 196€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44 216€ 3 386€ 50€ 2 256€ 277€ 255€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 196 742 € 7 847 750 € 4 697 812 € 3 335 443 € 1 775 456 € 1 024 512 € 710 533 € 326 580 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 594 € 61 386 € 28 905 € 30 630 € 129 336 € 105 475 € -12 735 € 7 816 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
605 000 € 605 000 € 305 000 € 205 000 € 105 000 € 105 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
605 000€ 305 000€ 205 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
300 000€ 100 000€ 100 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 437 € 2 437 € 2 437 € 2 437 € 1 412 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 437€ 2 437€ 2 437€ 2 437€ 1 412€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-586 187 € -278 533 € -176 807 € 21 898 € 2 414 € -18 234 € 2 316 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 898€ 21 898€ 21 898€ 21 898€ 3 351€ 2 316€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-608 085€ -300 431€ -198 705€ -937€ -18 234€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 344 € -267 518 € -101 725 € -198 705 € 20 510 € 18 209 € -20 551 € 2 816 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 133 724 € 7 755 500 € 4 649 626 € 3 268 248 € 1 646 120 € 919 037 € 723 268 € 318 764 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
13 581 € 11 976 € 7 040 € 6 374 € 3 346 € 1 828 € 1 029 € 940 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
13 581€ 11 976€ 4 798€ 5 126€ 1 006€ 1 828€ 1 029€ 940€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 242€ 1 248€ 2 340€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 877 109 € 2 107 625 € 2 519 682 € 1 786 291 € 869 991 € 271 642 € 30 263 € 8 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 025€ 1 467€ 856€ 465€ 168€ 56€ 13€ 8€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 875 084€ 2 106 158€ 2 518 826€ 1 785 826€ 868 508€ 271 586€ 30 250€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 315€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
3 243 034 € 5 635 899 € 2 122 904 € 1 475 583 € 772 783 € 645 567 € 691 976 € 317 816 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 281 179€ 2 965 882€ 1 298 254€ 790 576€ 148 347€ 200 118€ 383 400€ 214 898€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 282 088€ 1 913 652€ 69 974€ 116 016€ 363 034€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
358 930€ 289 351€ 101 848€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 248€ 16 373€ 9 774€ 7 080€ 5 624€ 1 891€ 1 638€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 805€ 10 284€ 5 905€ 4 076€ 2 487€ 1 219€ 1 428€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 889€ 13 506€ 38 694€ 81 177€ 8 996€ 6 486€ 16 159€ 1 070€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
621 825€ 716 202€ 700 303€ 476 658€ 244 295€ 76 923€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
38 424 € 30 864 € 19 281 € 36 565 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 281€ 36 565€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
38 424€ 30 864€