Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
26 448 € 38 089 € 17 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
26 448 € 38 089 € 17 281 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
19 750€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 448€ 38 089€ -2 469€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
116 728 € 102 694 € 97 540 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
015
B.I.
Zásoby
3 535€ 400€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 646 € 25 161 € 68 612 € 27 501 € 22 145 € 3 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 935€ 24 489€ 68 017€ 27 251€ 21 748€ 3 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
35 461€ 422€ 345€ 147€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
250€ 250€ 250€ 250€ 250€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
51 547 € 77 133 € 28 928 € 21 815 € 19 814 € 15 081 € 5 262 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
51 547€ 77 133€ 28 928€ 21 815€ 19 814€ 15 081€ 5 262€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
73 483 € 53 548 € 19 613 € 19 483 € 18 838 € 11 794 € 7 884 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 504€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
56 045€ 8 467€ 14 484€ 13 838€ 6 794€ 2 883€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 934 € 40 081 € 129 € 645 € 7 044 € 3 911 € 2 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
69 693 € 87 235 € 95 208 € 29 833 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
162€ 55€ 55€ 11€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
52 164 € 78 376 € 82 414 € 29 822 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
279€ 41 557€ 71 029€ 18 240€ 19 729€ 1 000€ 265€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-1 090€ 473€ 1 656€ 211€ 541€ 1 023€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
30 330€ 19 634€ 1 513€ 3 606€ 2 851€ 1 264€ 813€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 645€ 16 712€ 8 216€ 7 765€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 367€ 8 804€ 12 739€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci