Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
92 755 € 125 781 € 143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
7 125 € 16 838 € 26 448 € 38 089 € 17 281 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
7 125 € 16 838 € 26 448 € 38 089 € 17 281 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 166€ 2 166€ 19 750€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 959€ 14 672€ 26 448€ 38 089€ -2 469€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
85 630 € 108 943 € 116 728 € 102 694 € 97 540 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
015
B.I.
Zásoby
340€ 7 135€ 3 535€ 400€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
670€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
14 691 € 16 117 € 61 646 € 25 161 € 68 612 € 27 501 € 22 145 € 3 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 322€ 3 874€ 25 935€ 24 489€ 68 017€ 27 251€ 21 748€ 3 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 269€ 10 856€ 35 461€ 422€ 345€ 147€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 100€ 1 387€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
70 599 € 85 021 € 51 547 € 77 133 € 28 928 € 21 815 € 19 814 € 15 081 € 5 262 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
70 599€ 85 021€ 51 547€ 77 133€ 28 928€ 21 815€ 19 814€ 15 081€ 5 262€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
92 755 € 125 781 € 143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
84 923 € 83 767 € 73 483 € 53 548 € 19 613 € 19 483 € 18 838 € 11 794 € 7 884 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 515€ 3 000€ 2 504€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
75 252€ 65 482€ 56 045€ 8 467€ 14 484€ 13 838€ 6 794€ 2 883€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 156 € 10 285 € 9 934 € 40 081 € 129 € 645 € 7 044 € 3 911 € 2 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 832 € 42 014 € 69 693 € 87 235 € 95 208 € 29 833 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
279€ 233€ 162€ 55€ 55€ 11€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
3 713 € 31 810 € 52 164 € 78 376 € 82 414 € 29 822 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 520€ 19 190€ 279€ 41 557€ 71 029€ 18 240€ 19 729€ 1 000€ 265€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-1 090€ 473€ 1 656€ 211€ 541€ 1 023€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
330€ 1 290€ 30 330€ 19 634€ 1 513€ 3 606€ 2 851€ 1 264€ 813€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
863€ 11 330€ 22 645€ 16 712€ 8 216€ 7 765€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 840€ 9 971€ 17 367€ 8 804€ 12 739€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci