Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 031 519 € 1 890 756 € 27 128 € 16 266 €
012
A.II.1
Pozemky
531 971€ 531 971€
013
A.II.2
Stavby
1 206 135€ 1 228 270€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
239 490€ 130 515€ 27 128€ 16 266€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 923€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 032 044 € 5 649 580 € 3 940 834 € 3 028 359 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
852 €
035
B.I.1
Materiál
852€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
42 304 € 38 096 € 11 564 € 1 342 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 342€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
42 304€ 38 096€ 11 564€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 068 061 € 3 856 709 € 2 587 237 € 2 741 113 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 038 746 € 3 753 909 € 2 282 596 € 1 826 806 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 038 746€ 3 753 909€ 2 282 596€ 1 826 806€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
282 511€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 670€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 315€ 26 130€ 22 130€ 914 307€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 920 827 € 1 754 775 € 1 342 033 € 285 904 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 939€ 17 261€ 18 918€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 898 888€ 1 737 514€ 1 323 115€ 285 904€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
56 791 € 68 480 € 41 734 € 1 883 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 308€ 68 480€ 4 044€ 1 883€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 483€ 0€ 37 690€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 120 354 € 7 608 816 € 4 009 696 € 3 046 508 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
755 988 € 455 251 € 230 564 € 163 877 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
449 751 € 225 062 € -35 231 € -57 984 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
449 751€ 225 062€ 22 753€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 984€ -57 984€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
300 737 € 224 689 € 260 295 € 216 861 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 953 324 € 7 063 124 € 3 779 132 € 2 882 631 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
50 609 € 64 031 € 2 101 € 290 119 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 684€ 4 953€ 2 101€ 770€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
34 925€ 59 078€ 289 349€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 400 € 19 400 € 19 400 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 400€ 19 400€ 19 400€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
887 251€ 1 121 377€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 360 205 € 5 563 555 € 3 634 733 € 2 560 566 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 354 358 € 4 932 837 € 3 119 525 € 1 182 886 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 354 358€ 4 932 837€ 3 119 525€ 1 182 886€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
488€ 488€ 488€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 800€ 12 800€ 12 800€ 12 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
221 147€ 122 071€ 47 137€ 25 770€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
136 865€ 69 774€ 29 478€ 16 100€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
274 325€ 70 104€ 91 571€ 112 293€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
360 222€ 355 481€ 333 734€ 1 210 717€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
210 495 € 117 376 € 122 898 € 30 205 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
87 225€ 23 558€ 23 550€ 8 032€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
123 270€ 93 818€ 99 348€ 22 173€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
425 364€ 177 385€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
411 042 € 90 441 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
411 042€ 90 441€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé