Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 637 590 € 8 664 294 € 6 723 738 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 900 248 € 1 884 107 € 27 128 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 900 248 € 1 884 107 € 27 128 €
012
A.II.1
Pozemky
535 511€
013
A.II.2
Stavby
1 199 485€ 1 753 592€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
111 329€ 130 515€ 27 128€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 923€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 091 779 € 6 802 148 € 6 654 876 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
242 €
035
B.I.1
Materiál
242€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
282 511 € 282 511 € 42 911 €
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
282 511€ 282 511€ 42 911€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
24 917 772 € 4 753 934 € 5 269 535 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 654 756 € 2 396 667 € 1 840 388 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 654 756€ 2 396 667€ 1 840 388€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
94 086€ 131 704€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 168 930€ 2 225 563€ 3 429 147€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 891 254 € 1 765 703 € 1 342 430 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 365€ 17 261€ 19 315€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 862 889€ 1 748 442€ 1 323 115€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
-354 437 € -21 961 € 41 734 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 122€ 68 480€ 4 044€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-403 559€ -90 441€ 37 690€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 637 590 € 8 664 294 € 6 723 738 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
639 002 € 540 135 € 435 448 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
428 016 € 428 016 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
486 000€ 486 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 984€ -57 984€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
205 486 € 106 619 € 429 948 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 982 364 € 8 124 159 € 6 288 290 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
89 285 € 103 652 € 19 135 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 213€ 4 286€ 2 102€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
59 039€ 82 333€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
17 033€ 17 033€ 17 033€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
19 400 € 19 400 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
19 400€ 19 400€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 312 615€ 1 298 762€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 332 352 € 6 522 656 € 6 204 954 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 061 650 € 4 072 151 € 1 960 639 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 061 650€ 4 072 151€ 1 960 639€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
488€ 488€ 89€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 800€ 12 800€ 12 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
259 299€ 122 738€ 47 137€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
113 324€ 69 774€ 29 375€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
177 909€ 38 744€ 148 202€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 706 882€ 2 205 961€ 4 006 712€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
228 712 € 179 689 € 62 460 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
228 712€ 179 689€ 62 460€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 741€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 224 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 224€