Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
240€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
65€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
175 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 251 € 1 000 € 2 249 € 1 210 € 2 506 € 6 317 € 9 564 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 251€ 1 000€ 2 249€ 1 210€ 2 506€ 6 317€ 9 564€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 541 € 2 122 € 2 184 € 951 € 1 774 € 7 457 € 7 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
281€ 54€ 192€ 882€ 5 693€ 1 627€
10
B.2
Služby
2 260€ 2 122€ 2 130€ 759€ 892€ 1 764€ 5 687€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 290 € -1 122 € 65 € 259 € 732 € -1 140 € 2 425 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
161€ 111€ 728€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
462€ 5 539€ 5 539€ 1 846€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 231€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 769€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 795€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43€ 43€ 590€ 176€ 1 044€ 532€ 120€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-1 333 € -1 165 € -525 € 1 878 € -6 012 € -7 322 € -269 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
620€ 257€ 698€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
274€ 130€ 375€ 97€ 90€ 81€ 18€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-894 € -387 € -1 073 € -97 € -90 € -81 € -18 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 102 € -7 403 € -287 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 480 € 77 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 480€ 77€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 582 € -7 883 € -364 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 102 € -7 403 € -287 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 227 € -1 552 € -1 598 € 1 781 € -6 582 € -7 883 € -364 €