Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Silverside, a. s. v konkurze

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
30.09.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
39 598 339 € 42 808 818 € 42 354 625 € 43 356 094 € 39 248 240 € 28 311 897 € 3 603 841 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 960 707 € 5 637 556 € 4 914 197 € 4 420 583 € 915 036 € 22 873 199 € 3 352 019 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 018 639 € 1 110 103 € 1 082 636 € 929 000 € 910 036 € 469 356 € 178 200 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 005 494€ 1 095 177€ 1 082 636€ 929 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 145€ 5 117€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 809€ 910 036€ 469 356€ 178 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 429 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 429€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 937 639 € 4 527 453 € 3 831 561 € 3 491 583 € 5 000 € 22 403 843 € 3 173 819 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
5 932 639€ 4 522 453€ 3 826 561€ 3 486 583€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
22 398 843€ 3 173 819€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 627 779 € 37 163 359 € 37 438 186 € 38 932 221 € 38 332 179 € 5 426 628 € 251 790 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
-5 750 264 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-5 750 264€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 474 153 € 21 005 174 € 36 910 804 € 38 960 717 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
15 928 813 € 19 562 632 € 35 414 184 € 37 753 162 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 107 234€ 1 158 057€ 1 489 607€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 821 579€ 18 404 575€ 33 924 577€ 37 753 162€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 545 340€ 1 442 542€ 1 496 620€ 1 207 555€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
31 878 376 € 19 592 354 € 16 366 895 € 1 908 838 € 4 941 960 € 5 093 892 € 71 156 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 873 421 € 19 528 239 € 16 363 436 € 1 906 488 € 15 591 € 28 753 € 22 232 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
735 615€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
31 137 806€ 19 528 239€ 16 363 436€ 1 906 488€ 15 591€ 28 753€ 22 232€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60 656€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 955€ 3 459€ 3 459€ 2 350€ 4 926 369€ 5 065 139€ 48 924€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
749 403 € 96 852 € 66 117 € 112 579 € 179 766 € 332 736 € 180 634 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 705€ 984€ 1 139€ 957€ 1 833€ 346€ 415€
073
B.V.2.
Účty v bankách
747 698€ 95 868€ 64 978€ 111 622€ 177 933€ 332 390€ 180 219€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 853 € 7 903 € 2 242 € 3 290 € 1 025 € 12 070 € 32 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 306€ 7 903€ 2 242€ 3 290€ 1 025€ 2 950€ 32€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 547€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 120€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
39 598 339 € 42 808 818 € 42 354 625 € 43 356 094 € 39 248 240 € 28 311 897 € 3 603 841 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-13 892 152 € 3 658 289 € 4 514 284 € 4 190 247 € 3 271 830 € 726 406 € 408 629 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 500 000€ 8 500 000€ 8 500 000€ 8 500 000€ 8 500 000€ 2 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
166 943 € 166 943 € 134 539 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
166 943€ 166 943€ 134 539€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 008 653 € -5 152 659 € -5 444 292 € -6 143 128 € -6 720 188 € -593 871 € -61 485 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 008 653€ -5 152 659€ -5 444 292€ -6 143 128€ -6 720 188€ -593 871€ -61 485€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-17 550 442 € -855 995 € 324 037 € 830 875 € 489 518 € -1 682 223 € -532 386 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
53 490 491 € 39 150 529 € 37 840 341 € 39 165 847 € 35 976 410 € 27 585 349 € 3 195 212 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 646 € 6 659 € 3 338 € 33 031 453 € 31 192 220 € 23 942 313 € 3 060 610 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
33 029 760€ 31 191 423€ 23 941 118€ 3 060 180€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 646€ 6 659€ 3 338€ 1 693€ 797€ 1 195€ 430€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
53 014 765 € 38 640 520 € 35 832 334 € 393 988 € 550 430 € 219 991 € 117 775 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
557 551 € 399 588 € 277 930 € 241 077 € 285 682 € 133 270 € 69 193 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 607€ 27 104€ 67 367€ 35 030€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
554 944€ 372 484€ 210 563€ 206 047€ 285 682€ 133 270€ 69 193€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
52 363 751€ 38 024 370€ 35 452 338€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 644€ 52 002€ 29 049€ 55 439€ 39 822€ 33 302€ 20 867€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 364€ 53 937€ 18 842€ 31 168€ 28 610€ 25 065€ 12 218€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 432€ 59 645€ 6 337€ 25 090€ 63 259€ 14 698€ 4 871€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
47 023€ 50 978€ 47 838€ 41 214€ 133 057€ 9 656€ 10 626€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
122 993 € 179 100 € 114 363 € 45 589 € 33 760 € 23 045 € 16 815 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
35 959€ 124 598€ 95 163€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
87 034€ 54 502€ 19 200€ 45 589€ 33 760€ 23 045€ 16 815€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
345 087€ 324 250€ 1 890 306€ 5 694 817€ 4 200 000€ 3 400 000€ 12€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
142€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé