Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Silverside, a. s. v konkurze

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
30.09.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 595 117€ 5 424 291€ 6 412 580€ 11 710 088€ 6 269 155€ 3 617 378€ 1 177 066€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
188 741 € 125 852 € 159 637 € 4 877 849 € 1 181 310 € 1 466 790 € 1 024 581 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 887€ 7 082€ 33 767€ 33 745€ 51 704€ 55 439€ 68 801€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
455€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
178 399€ 118 770€ 125 870€ 4 844 104€ 1 129 606€ 1 411 351€ 955 780€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 117 649 € 3 754 535 € 3 182 448 € 8 320 477 € 2 557 006 € 3 647 169 € 1 606 632 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 020€ 25 914€ 26 577€ 33 374€ 59 628€ 74 684€ 76 734€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 319 613€ 1 483 309€ 1 030 519€ 1 411 770€ 1 669 308€ 2 194 704€ 298 177€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
590 064 € 1 112 579 € 1 060 629 € 746 501 € 651 496 € 619 921 € 302 481 €
16
E.1.
Mzdové náklady
440 709€ 867 318€ 828 184€ 548 571€ 414 660€ 375 988€ 174 927€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
62 202€ 82 918€ 45 413€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
137 553€ 218 763€ 205 225€ 179 656€ 159 158€ 148 238€ 76 078€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 802€ 26 498€ 27 220€ 18 274€ 15 476€ 12 777€ 6 063€
20
F.
Dane a poplatky
110 361€ 122 371€ 106 180€ 44 071€ 46 134€ 1 948€ 4 207€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
525 214€ 448 865€ 289 381€ 202 318€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
525 214€ 448 865€ 289 381€ 202 318€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 594 327€ 497 299€ 668 313€ 1 354 725€ 124 829€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-39 950€ 64 198€ 849€ 4 527 718€ 5 611€ 755 912€ 925 033€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 928 908 € -3 628 683 € -3 022 811 € -3 442 628 € -1 375 696 € -2 180 379 € -582 051 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 327 746 € -1 502 141 € -1 023 329 € -1 411 399 € -1 677 232 € -2 213 949 € -306 110 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 406 376 € 5 298 048 € 6 255 225 € 6 832 388 € 5 088 875 € 2 150 587 € 152 485 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 404 658 € 5 298 439 € 6 252 943 € 6 832 239 € 5 068 648 € 2 132 961 € 152 485 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
328 881€ 381 070€ 434 156€ 417 736€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 075 777€ 4 917 369€ 5 818 787€ 6 414 503€ 5 068 648€ 2 132 961€ 152 485€
42
XII.
Kurzové zisky
1 718€ -391€ 2 282€ 149€ 1 018€ 17 626€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
19 209€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 482 571 € 2 628 157 € 2 793 068 € 2 787 868 € 3 201 409 € 1 649 549 € 102 336 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 472 117 € 2 608 799 € 2 763 373 € 2 734 272 € 3 128 258 € 1 604 019 € 85 645 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
14 339 012€ 2 569 225€ 2 588 733€ 2 524 693€ 3 128 258€ 1 604 019€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
133 105€ 39 574€ 174 640€ 209 579€ 85 645€
52
O.
Kurzové straty
369€ 1 158€ 1 049€ 1 226€ 1 134€ 17 528€ 435€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 085€ 18 200€ 28 646€ 52 370€ 72 017€ 28 002€ 16 256€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 076 195 € 2 669 891 € 3 462 157 € 4 044 520 € 1 887 466 € 501 038 € 50 149 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-16 005 103 € -958 792 € 439 346 € 601 892 € 511 770 € -1 679 341 € -531 902 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 545 339 € -102 797 € 115 309 € -228 983 € 22 252 € 2 882 € 484 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 231€ 60 082€ 48 466€ 2 882€ 484€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 545 339€ -102 797€ 54 078€ -289 065€ -26 214€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-17 550 442 € -855 995 € 324 037 € 830 875 € 489 518 € -1 682 223 € -532 386 €