Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 769 475€ 4 052 912€ 4 899 523€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 760 390 € 4 052 978 € 4 899 523 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 754 640€ 4 052 782€ 4 898 440€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
130€ 1 083€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 650€ 66€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 677 628 € 3 983 880 € 4 774 136 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 968 840€ 3 409 961€ 4 310 908€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 243€ 43 813€ 42 810€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
594 941€ 485 423€ 397 548€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 190 € 14 612 € 3 563 €
16
E.1.
Mzdové náklady
13 650€ 8 409€ 2 640€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 781€ 2 953€ 923€
19
E.4.
Sociálne náklady
759€ 3 250€
20
F.
Dane a poplatky
1 403€ 2 836€ 493€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 346€ 23 284€ 16 419€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 346€ 23 284€ 16 419€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 077€ 1 752€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 588€ 2 199€ 2 395€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
82 762 € 69 098 € 125 387 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
142 616 € 113 715 € 148 257 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 085 € 3 738 € 984 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 027 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 027€
42
XII.
Kurzové zisky
7 058€ 3 738€ 984€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 526 € 12 165 € 4 334 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 189 € 3 435 € 931 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16 189€ 3 435€ 931€
52
O.
Kurzové straty
14 111€ 5 654€ 399€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 226€ 3 076€ 3 004€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-30 441 € -8 427 € -3 350 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
52 321 € 60 671 € 122 037 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
22 459 € 9 651 € 26 068 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
22 459€ 9 651€ 26 068€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
29 862 € 51 020 € 95 969 €